Dragonlance…Sága dračích kopí

dr

Kéž se tvůj meč nikdy nezlo­mí.
Kéž tvé brně­ní nikdy nezre­zi­ví.
Kéž tři měsí­ce vedou tvo­ji magii.
Kéž jsou tvé mod­lit­by vysly­še­ny.
Kéž je tvůj vous dlou­hý.
Kéž ti tvůj Životní úkol nikdy neu­ra­zí nos.
Kéž tvá pra­kov­ka zpí­vá.
Kéž tvá vlast vzkvé­tá.
Kéž dra­ci nikdy nepře­sta­nou vzlé­tat do tvých snů.

Věnování Krynnským pout­ní­kům, Draci let­ní­ho žáru

O sérii DragonLance by se dalo mlu­vit nebo psát vel­mi dlou­ho. Za dobu své­ho trvá­ní si tato série, her­ní svět a dal­ší při­po­je­né pro­duk­ty vydo­by­ly stej­ně sta­bil­ní mís­to na fan­ta­sy oblo­ze jako samot­ná pra­vi­dla Dungeons and Dragons, série Magic the Gathering nebo tře­ba kni­hy Forgotten Realms. Je to zkrát­ka dal­ší svět, se kte­rým je potře­ba za všech okol­nos­tí počí­tat a je chy­bou se o něm nezmí­nit.

Narazil jsem na ně před mno­ha lety. U kama­rá­da jsem pro­chá­zel vel­mi dob­ře záso­be­nou fan­ta­sy kni­hov­nu a zau­ja­ly mne obál­ky s dra­ky. Draky má tak nějak rád kaž­dý. Měl jsem tak v ruce tři díly Dračích kro­nik v původ­ních vyni­ka­jí­cích obál­kách, kte­ré už dneska sko­ro nejde sehnat. Tím neří­kám, že nové obál­ky a dal­ší díly jsou mizer­né, ale člo­věk čas­to nerad opouš­tí vydá­ní, se kte­rým se setkal popr­vé. Je to to samé, jako původ­ní obál­ky Feistova Mága.

Zpět k dra­kům. Měl jsem tak v ruce Draky pod­zim­ní­ho sou­mra­ku, Draky zim­ní noci a Draky jar­ní­ho úsvi­tu. Na všech obál­kách něko­lik mne zatím nezná­mých postav a za nimi draka jed­nou čer­ve­né­ho, pak mod­ré­ho a nako­nec zele­né­ho. A čeka­lo mne asi 1200 stran fan­ta­sy četby…po jejímž absol­vo­vá­ní dodá­vám fan­ta­sy čet­by jako řemen!

Po letech se mi sta­lo, že jsem u jed­né kni­hy řval smí­chy, pla­kal doje­tím a hrdi­nům přál vše dob­ré i s nimi napros­to sou­cí­til v oka­mži­cích jejich smut­ku.

Série samot­ná vychá­zí z kla­sic­kých pra­vi­del DnD a drží se tudíž jejich záko­ni­tos­tí. Ne tím, že bys­te v poznám­kách pod tex­tem měli v sou­bo­jo­vých scé­nách zapsá­ny hody kost­kou na útok, ale respek­tu­jí napří­klad nut­nost uče­ní se kouz­lům a nekom­pa­ti­bi­li­tu magií kně­ží, dru­i­dů a čaro­dě­jů, stej­ně jako roz­dě­le­ní mágů pod­le nau­tra­li­ty, dob­ra nebo zla.

A pak je tu Raistlin. Raistlin Majere, čaro­děj se zla­tou kůží a zor­nič­ka­mi ve tva­ru pře­sý­pa­cích hodin. Prošel mno­hý­mi časy i svě­ty, vidí osud kaž­dé bytos­ti a jedi­ná věta reál­né oso­by dala vznik­nout jeho cha­rak­te­ru. Abych tro­chu při­blí­žil atmo­sfé­ru, dovol­te úry­vek z před­mlu­vy kni­hy Procitnutí mága:

„JE TOMU UŽ VÍCE NEŽ DESET LET, KDY JSME SE popr­vé sešli v mém malém bytě, abychom si zahrá­li hru. V té době Dragonlance zna­la jenom malá hrst­ka z nás, byla to pro nás novin­ka plná pří­sli­bů, jejíž hod­no­tu jsme dosud nedo­ce­ni­li. Hráli jsme prv­ní dob­ro­druž­ství, kte­ré se po čase uká­za­lo být nád­her­nou zku­še­nos­tí pro mili­o­ny dal­ších — ale tu noc, jak si vzpo­mí­nám, jsme vlast­ně ani nevě­dě­li, co vůbec dělá­me.

Já jsem hru hrál pod­le svých narych­lo sesta­ve­ných pozná­mek. Moje žena a Margaret byly teh­dy také mezi ostat­ní­mi hos­ty, kte­ří se ze všech sil sna­ži­li vytvo­řit své posta­vy z pou­hých nejas­ných obrysů, jež jsme jim dali. Kdo byli ti Hrdinové Kopí? A jací ve sku­teč­nos­ti vlast­ně byli?

Začali jsme hrát hru a já se teh­dy obrá­til na své­ho dob­ré­ho pří­te­le Terryho Phillipse a zeptal jsem se ho, co dělá jeho hrdi­na. Terry pro­mlu­vil… a svět Krynnu se tak navždy změ­nil. Jeho chrapla­vý hlas, jeho sar­kas­mus a hoř­kost, mas­ku­jí­cí aro­gan­ci a sílu, kte­rá nikdy nepo­tře­bo­va­la být zdů­raz­ňo­vá­na, to vše bylo náh­le tak sku­teč­né.

Všichni v míst­nos­ti byli ochro­me­ní i vydě­še­ní záro­veň. Margaret do dneška tvr­dí, že Terry na sobě teh­dy na tom večír­ku měl čer­né rou­cho.

Terry Phillips si vybral za svou posta­vu Raistlina a tou­to osu­do­vou vol­bou dal vznik­nout té nej­zá­sad­něj­ší posta­vě z Dračích kopí. Terry dokon­ce napsal i game­book o Raistlinově zkouš­ce, jež měla stej­ný název jako kni­ha, kte­rou nyní drží­te v ruce.

Krynn – a to už vůbec nemlu­vím o Margaret a o mně samot­ném – dlu­ží Terrymu podě­ko­vá­ní za to, že nám Raistlina při­ve­dl.

Ostatní posta­vy z Dračích kopí mají jiné tvůr­ce, ale Margaret dáva­la od samé­ho začát­ku všem zain­te­re­so­va­ným oso­bám na vědo­mí, že Raistlin je výhrad­ně a jen její. My ostat­ní jsme jí nikdy toho­to tem­né­ho mága nezá­vi­dě­li – zdá­lo se totiž, že ona jedi­ná doká­že zjem­nit jeho vlast­nos­ti a uti­šit jeho neklid­nou duši. Pravdou je, že Raistlin nás ostat­ní děsil tak, že jsme se před ním radě­ji drže­li zpát­ky. Jedině Margaret vědě­la, jak tuto hlu­bo­kou pro­past pře­ko­nat.

Raistlin Majere a Usha, ang­lic­ká obál­ka Času bra­tr­ství

Raistlin Majere je asi nej­zá­sad­něj­ší posta­vou série, ale roz­hod­ně ne jedi­nou, kte­rá sto­jí za pozor­nost. Tanis Půlelf s jeho milost­né pro­blémy, Tas Bosonožka jako šotek neschop­ný cítit strach (u šot­ků je to bio­lo­gic­ká vlast­nost, ne poru­cha), skle­ro­tic­ký a senil­ní čaro­děj Fišpán při­ka­zu­jí­cí dra­kům či nemi­lo­srd­ná Kitiara Uth Mather…

Krásu všem kni­hám při­dá­vá také to, že vol­ně vychá­zí se ze sku­teč­ně ode­hra­ných dob­ro­druž­ství auto­rů samot­ných. Asi ne celý jejich prů­běh, ale část roz­hod­ně ano.

Je pak jen dob­ře, že čes­ké pře­kla­dy zača­ly opět vychá­zet a opět se tak obje­vi­ly na pul­tech. V tro­chu jiném for­má­tu, s jiný­mi obál­ka­mi, ale stá­le DragonLance. Vzhledem k tomu, že celý svět zahr­nu­je si zatím asi 49 sérií, kaž­dou v počtu 3 – 7 svaz­ků, máme se roz­hod­ně ješ­tě na co těšit.

Nakonec není od věci zmí­nit fil­mo­vou ver­zi.

Ta se sice vyda­la ces­tou ani­má­ku v kom­bi­na­ci kla­sic­ké­ho kres­le­ní a počí­ta­čo­vé ren­de­ra­ce, ale upřím­ně si mys­lím, že tahle kom­bi­na­ce má ve fan­ta­sy a sci­fi dílech něco do sebe. Rozhodně mi neva­di­la a je to zase něco tro­chu jiné­ho. Osobně jsem měl pocit, jako kdy­bych to spíš hrál než viděl jako film, což je u fan­ta­sy fil­mu milé.

Hudba se poved­la a vol­ba hla­sů pro jed­not­li­vé posta­vy taky. Film zpra­co­vá­vá pří­běh Draků pod­zim­ní­ho sou­mra­ku a o dal­ším sním­ků z toho­to uni­ver­za nevím.

Základ: ang­lo ame­ric­ká fan­ta­sy zalo­že­ná na pra­vi­dlech Dungeons and Dragons

Navíc:

 • cha­rak­te­ry, kte­ré při­ros­tou k srd­ci
 • drže­ní se záko­ni­tos­ti DnD
 • vel­mi podrob­ně navr­že­ný svět

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Dragonlance…Sága dračích kopí
Hodnocení: 4.8 - ‎100 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
 • Srdce Aporveru – David Šenk18. února 2018 Srdce Aporveru – David Šenk Na knižním trhu se objevila nová knížka z říše fantasy pro mladé čtenáře zhruba od 12 let. Děj je zasazen do země Aporver, kterým se po době míru šíří temnota a nepokoj. Na Werfallu se […]
 • Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy25. dubna 2017 Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy Také vaše děti milují disneyovky? Pohádky o kolouškovi Bambim, slůněti jménem Dumbo, o Lvím králi, Sto jedna dalmatinechPetru Panovi, Alence v říši divů, Knize džunglí a Aristokočkách? […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]