Diana Gabaldon: Cizinka

Cizinka

Cizinka. Jen jed­no slo­vo, a kolik toho v sobě obsa­hu­je. Asi si říká­te, co tím mys­lím, ale po pře­čte­ní sed­mi set strán­ko­vé bichle mi dáte za prav­du, že kni­hu můžu vychva­lo­vat do nebes a sna­žit se ji popsat sebe­lé­pe, ale není nad vlast­ní čte­nář­ský pro­ži­tek. A ten roz­hod­ně sto­jí za to. Musím uznat, že si mě Cizinka abso­lut­ně pod­ma­ni­la, stej­ně jako mili­o­ny nad­še­ných čte­ná­řů po celém svě­tě. Pojďme si ten­to kniž­ní kle­not podrob­ně­ji před­sta­vit!

Cizinka je roz­sáh­lý dob­ro­druž­ný román s prv­ky roman­ti­ky, kte­rý se ode­hrá­vá v his­to­ric­ké době osm­nác­té­ho sto­le­tí. Autorkou díla je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Diana Gabaldon (celým jmé­nem Diana Jean Gabaldon Watkins), kte­rá mě svým jazy­kem, per­fekt­ní­mi popi­sy a jedi­neč­ným sty­lem vyprá­vě­ní, od kte­ré­ho se nedá odtrh­nout, usvěd­či­la v tom, že je jed­no­du­še geni­ál­ní. Pro mě je něco asi jako má nej­ob­lí­be­něj­ší a snad navždy opě­to­va­ná J. K. Rowlingová, autor­ka čaro­děj­né série Harry Potter.

Ne, Cizinka se roz­hod­ně nepo­do­bá Harrymu (mož­ná až na něja­ké „čáry máry“ a ces­to­vá­ní v čase), ale všech­ny díly Harryho abso­lut­ně zbož­ňu­ji a prá­vě můj obdiv a lás­ka k Cizince mi při­po­mněl Harryho, pro­to­že ho mám šíle­ně ráda. A ten, kdo ví, jak moc mám ráda svět čar a kou­zel, ví také to, že jsem snad ješ­tě nikdy žád­né dílo nepři­rov­na­la svý­mi kva­li­ta­mi prá­vě k Harrymu. A to zna­me­ná, že Cizinku budu jen a jen vychva­lo­vat, dopo­ru­čo­vat a sna­žit se vás pře­svěd­čit, abys­te si ji pře­čet­li, pro­to­že jsem si jis­tá, že osl­ní kaž­dé­ho čte­ná­ře, ať už se jed­ná o milov­ní­ka tajem­na, napě­tí, roman­ti­ky, Anglie a Skotska, his­to­rie, pří­ro­dy, ero­ti­ky, nebo tře­ba magie.

Ale nemu­sí jít ani o milov­ní­ka niče­ho kon­krét­ní­ho, pro­to­že může jít o koho­ko­liv, kdo má jen chuť si něco pře­číst (a vlast­ně i ten, kdo nemá chuť a nála­du na čte­ní, si může být jist, že po pře­čte­ní pár stran bude oča­ro­ván spi­so­va­tel­ským umem Diany Gabaldon a pří­běh ho pus­tí, až když se dočte jeho kon­ce). Ale může­te si být jis­ti, že po dočte­ní se milov­ní­kem sta­ne­te – sta­ne se z vás odda­ný fanou­šek Cizinky a bude­te se doža­do­vat dal­ší­ho dílu – Vážky v Jantaru, kte­rý má jen tak mimo­cho­dem něco kolem pěk­ných tisí­ci strá­nek. Ale zběh­lí čte­ná­ři již ví, že pokud je pří­běh napsán čti­vě, smys­lu­pl­ně, napí­na­vě a no... pros­tě skvě­le, ani tisíc stran není žád­nou pře­káž­kou a věř­te mi, že bude­te chtít víc!

Více na Kritiky.cz
Underworld: Krvavé války - Návštěva natáčení, Barrandovská studia, Praha, Česká republika             Herečka Kate Beckinsale ve společnosti Bradleyho Jamese přechází po tré...
Captain America: Občanská válka (Captain America: Civil War) Screeny z aktuálního traileru....
Game of Thrones | Season 8 | Official Trailer (HBO) ...
To nejlepší z 9. festivalového dne I The Best of the ninth festival day ...
Nejlepší film 2016 - 1. kolo - 1. dvojice - REVENANT Zmrtvýchvstání První zápas prvního kola vyhrál REVENANT Zmrtvýchvstání.  ...

Ale zpět k samot­né Cizince a nastí­ně­ní toho, o čem vlast­ně je a proč bys­te si ji měli pře­číst! Příběh začí­ná v roce 1945, kdy býva­lá vojen­ská sestřič­ka Claire Randallová při­jíž­dí na poklid­ný skot­ský ven­kov a tam trá­ví líbán­ky se svým man­že­lem Frankem. Při pro­cház­kách tajem­nou skot­skou pří­ro­dou ji zaujme zvlášt­ní a záhad­ný kamen, na kte­rém ji „něco“ při­ta­hu­je. Nedá jí to a bal­va­nu se dotkne. Co se ale nesta­ne, je v tu ránu pře­ne­se­na do jiné doby – a to rov­nou do nebez­peč­né­ho osm­nác­té­ho sto­le­tí. Toto obdo­bí je napros­to odliš­né od dosa­vad­ní­ho Claiřina živo­ta – Skotsko je plné bojů, válek, nemo­cí, nebez­peč­ných tulá­ků, nepřá­tel chtě­jí­cích zabít, mužů tou­ží­cích po ženách a moci, lidé jsou nepřed­ví­da­tel­ní, nedů­vě­ři­ví, plní pověr a nená­vis­ti. A tady že má Claire exis­to­vat? Bez své­ho milo­va­né­ho Franka? Bez léků, moder­ních nástro­jů, tep­lé­ho funkč­ní­ho oble­če­ní, svých přá­tel a dal­ších „nor­mál­ních“ věcí? Jak zde vůbec může pře­žít? O tom nás pře­svěd­čí samot­ná odváž­ná Claire, kte­rá se sna­ží pře­žít v dechbe­rou­cí skot­ské divo­či­ně. A na vše je sama. Nemá se komu svě­řit, nemá tady žád­né přá­te­le, niko­mu nemů­že říct prav­du, nemá se ke komu uchý­lit. A je vůbec mož­né se vrá­tit do „budouc­nos­ti“ – nebo spí­še pří­tom­nos­ti za milo­va­ným Frankem, kte­rý ji už urči­tě postrá­dá?

Pokud se vám zdá pří­běh moc slo­ži­tý nebo hůře pocho­pi­tel­ný, niče­ho se neboj­te, autor­ka Diana Gabaldon má vše per­fekt­ně pro­myš­le­né, a tak nás s udá­lost­mi sezna­mu­je postup­ně a čte­ná­ře neza­tě­žu­je náh­lým a pří­liš­ným množ­stvím infor­ma­cí. Vše má navr­že­né a roz­vrh­nu­té tak, že pří­běh postup­ně gra­du­je s tím, jak se Claire uzpů­so­bu­je nové­mu živo­tu. A kdy­by mi někdo tvr­dil, že závěr bude tisíc­krát lep­ší než vygra­do­va­ná atmo­sfé­ra zhru­ba v polo­vi­ně kni­hy, nevě­ři­la bych mu. Ale když se nyní ohlí­žím zpět, tak sku­teč­ně mohu potvr­dit, že s kaž­dou obrá­ce­nou strán­kou je vyprá­vě­ní lep­ší, pří­běh gra­du­je, atmo­sfé­ra houst­ne, nebez­pe­čí, zrad a nejis­to­ty při­bý­vá a nikde není bez­peč­no. A konec sku­teč­ně sto­jí za to!

Příběh je záro­veň plný mystič­nos­ti, neo­če­ká­va­ných tajem­ství a návaz­nos­ti na budouc­nost díky setká­ním s prav­dě­po­dob­ný­mi Frankovými pra­před­ky. Velké zastou­pe­ní tvo­ří také kru­tost, kte­ré bylo oprav­du hod­ně a čas­to jsem až kři­vi­la obli­čej nad nechut­ný­mi a pro mě nepřed­sta­vi­tel­ný­mi scé­na­mi. Ale to k nepřed­ví­da­tel­né­mu a nespra­ved­li­vé­mu živo­tu před téměř tře­mi sty lety pat­ři­lo. Ani mýty, pověs­ti a čaro­děj­ni­ce neby­li ničím neob­vyk­lým, stej­ně jako tajem­ná mís­ta, kde se ode­hrá­va­ly pra­po­div­né úka­zy.

Více na Kritiky.cz
Červený trpaslík - Dávat a brát (Give and Take) - S11E03 - 2. nejlepší epizoda 11. sezóny Další epizoda z vesmíru Červeného trpaslíka přináší více humoru, než v prvních dvou. ...
American Horror Story - Freakshow Úvod 18. Října se nezadržitelně blíží a 4. série AHS klepe na dveře. Milovnící ho...
22 Jump Street - pro děti do 12 let nevhodné Poté, co si policejní důstojníci Schmidt a Jenka zažili vyšetřování na střední škole, č...
Ant-Man a Wasp První trailer na film Ant-Man a Wasp....
Božský Evan (Evan Almighty) Volné pokračování filmu Božský Bruce je v kinech, tak se pojďme podívat, co vás čeká, kdy...

Díky všem tako­vým­to ozvlášt­ně­ním, kte­ré jsou v dneš­ní nepře­ber­né nabíd­ce thrille­rů, detek­ti­vek, romá­nů pro ženy a celo­svě­to­vých best­selle­rů stá­le spí­še něčím oje­di­ně­lým, je Cizinka jedi­neč­ným a neza­po­me­nu­tel­ným čte­nář­ským zážit­kem. Tolik je toho scho­va­né­ho v jed­nom sil­ném svaz­ku! Romantika, kom­pli­ko­va­né vzta­hy mezi muži a žena­mi, zvy­ky daných spo­leč­nos­tí a nevě­do­most oby­va­tel v osm­nác­tém sto­le­tí, napě­tí, akce, boje… Nezvládla bych jme­no­vat všech­no, ani kdy­bych tu byla do veče­ra.

Nedovedu si před­sta­vit lep­ší způ­sob, jak pocho­pit teh­dej­ší pomě­ry, his­to­ric­ké udá­los­ti, situ­a­ci, myš­le­ní a inte­li­gen­ci skot­ské­ho oby­va­tel­stva, než prá­vě čet­bou vaší oblí­be­né kni­hy. Cizinka mi moc pomoh­la uvě­do­mit si růz­né udá­los­ti, o kte­rých jsme se jen uči­li a reál­ně si je s hlav­ní hrdin­kou „pro­žít“. Tak se sta­lo, že his­to­rie jak­si oži­la a já koneč­ně doká­za­la poro­zu­mět kdy­si pro­bí­ra­né­mu uči­vu. A to má také za důsle­dek, že ačko­liv mě his­to­rie nikdy moc nebra­la, zača­la mi být nyní díky Cizince bliž­ší, zná­měj­ší a já sama se o ni více zají­mám.

A tak jen závě­rem říkám: běž­te do knih­ku­pec­tví, do knihov­ny, na eshop nebo kam­ko­liv, kde se vám dosta­ne čte­nář­ské­ho bla­ha v podo­bě Cizinky. Nebudete lito­vat a jsem pře­svěd­če­ná, že se ten­to magic­ký pří­běh bude líbit napros­to kaž­dé­mu. Jen si dej­te pozor na to, abys­te se nene­cha­li až moc strh­nout a vtáh­nout do Skotska v osm­nác­tém sto­le­tí, pro­to­že pak není vůbec leh­ké navrá­tit se zpět do rea­li­ty! Ostatně mno­hé o tom ví i samot­ná hrdin­ka Claire…

Více na Kritiky.cz
Noc v muzeu 2 (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian) V druhém pokračování úspěšné komedie je Přírodovědné muzeum uzavřeno kvůli rekonstrukc...
Shingeki no Kyojin 19. díl Pokousání: 57. expedice mimo zdi (3. část) Kapitán Levi vystřelí ohlušující granát. Zbyt...
Soutěž o 1. díl Harry Pottera a dalších knih ze světa Harry Pottera S našim partnerem vyhlašujeme novou soutěž o 1. díl Harry Pottera a dalších knih ze světa H...
Predátor: Evoluce - DÍTĚ             „Tenhle úžasný klučina byl pravděpodobně nejspolehlivějším hercem ...
Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize. Jiná. Jaká? Jaká je tedy Gabriela Koukalová, držitelka Světového poháru v biatlonu, dvojnás...

 • Rok vydá­ní 2015
 • Překladatel Marie Fulková
 • Formát 130x200 mm
 • Jazyk češ­ti­na
 • Vazba Vázaný
 • Počet stran 712
 • EAN: 9788073902681
 • Původní název: Outlander

Kniha ke kou­pi na Knihy OMEGA.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Související příspěvky:

 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Diana Gabaldon: Vážka v jantaru26. ledna 2017 Diana Gabaldon: Vážka v jantaru Pokračování je obecně velmi rozporuplné téma. Někdo ho vnímá jako zbytečnost a marketingový tah kvůli zisku slavného autora. Jiní další díly vidí jako příležitost znovu být se svými […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě26. října 2016 J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě Kdo nezaznamenal rozruch v poslední době kolem Harryho Pottera, jako by nebyl. Premiéra divadelní hry v Londýně a následný prodej osmého dílu opět rozvířily potterovské šílenství po celém […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Skoro tucet - kniha - recenze - 100 %24. března 2017 Skoro tucet - kniha - recenze - 100 % Tento kousek se řadí k velmi zajímavým počinům autora pohádkových knih Pavla Čecha. Najdeme v ní skoro dvanáct příběhů. Asi tomu čtenáři nerozumí, ale k tomu se hned dostanu. Vzhledem […]