Crowleyho tarot v Zrcadle duše. Nové, páté vydání a mrazení v zádech!

  •  
Thothuv tarot

Když zno­vu vychá­zí ten­to tarot, obchá­zí mne mra­ze­ní v zádech. Jak já tenhle tarot nemám ráda. Navíc, když vím, že o Aleisteru Crowleym byl nedáv­no nato­čen film. Snad štěs­tí, že jsem ho nena­šla zatím v čes­kém zně­ní, ale… urči­tě to bude záži­tek, na kte­rý se neza­po­mí­ná. Ten jeho tarot, kte­rý si ten­to­krát vel­mi vyda­ře­ně, s poko­rou i úctou moder­ní­mu svě­tu vzal do pará­dy Gerd Ziegler, je pořád obetkán tako­vou dáv­kou magie, a to až čer­né magie, že navždy zůsta­ne něčím, co se bude pro­lí­nat taro­to­vým svě­tem…. Pověstný Crowleyho tarot, ze kte­ré­ho ten­to němec­ký psy­cho­log a soci­o­log udě­lal Zrcadlo duše.

A ač se může­te sko­ro bát, co z toho vzejde, musím říci, že… pará­da! Vydařené dílo, kte­ré zacho­vá­vá s úctou his­to­rii, a přes­to doká­že vše pře­lo­žit to řeči, kte­rá oslo­ví i nové nad­šen­ce a lai­ky. Ale opět je to pří­le­ži­tost podí­vat se na samot­né­ho Aleistera Crowleyho. Zní to jako kdy­bych řek­la, na samot­né­ho ďáb­la, a ono bych patr­ně neby­la moc od prav­dy. Stačí se podí­vat na pár doku­men­tů o něm… a něco si o něm pře­číst.

Pojďte se bát také­é­éé… a pak ihned pocho­pí­te, proč ten­to tarot budí tako­vý respekt a proč je už téměř sto let stá­li­cí na taro­to­vém nebi… v dneš­ní době spíš na taro­to­vém trhu: A kdo­ví, zrov­na o něm si mys­lím, že se dal­ších pár desí­tek let udr­ží. Má v sobě totiž něco čer­no­ma­gic­ké­ho.

Tajemný, čer­ný Crowley!

Sám o sobě říkal, že je aro­gant­ní ego­is­ta, hříš­ník bez zábran, mis­tr čer­né magie, pedo­fil, sexu­ál­ní devi­ant, roz­vra­ceč snad všech řádů, kte­ré do té doby byly. Své záko­ny dělal sám, viděl snad až pod  závoj samot­né­ho pek­la. Již za jeho živo­ta byl pova­žo­ván za nej­vět­ší­ho hříš­ní­ka v ději­nách a jed­nou z jeho zálib byla prá­vě magie. Říkal si Bestie 666.

Narodil se 12.10.1875 v přís­ně puri­tán­ské křes­ťan­ské rodi­ně, v sek­tě tzv. Plymouthských bra­trů. Byl přís­ně vycho­ván ve smys­lu tres­ta­jí­cí­ho Boha, kte­rý za veš­ke­ré svět­ské nebo dokon­ce smy­sl­né rados­ti trestal vrže­ním do pla­me­nů pekel­ných. V nich nako­nec našel zalí­be­ní a prá­vě v těch ohních pekel­ných pro­žil s rados­tí a slas­tí celý život. O svém dět­ství dokon­ce napsal kni­hu, kte­rou nazval Světová tragé­die. Po smr­ti otce se odvr­hl od celé rodi­ny a prv­ní sexu­ál­ní zku­še­nos­ti sbí­ral již ve 14 letech s jejich služ­kou. To je na okraj.

Pak už se roz­běh­la jeho kari­é­ra pro­s­to­páš­nos­tí, už v puber­tě sti­hl chy­tit pohlav­ní nemoc a v inter­nát­ních ško­lách měl pověst lehce řeče­no – nevy­hra­ně­né­ho vol­né­ho sexu­ál­ní­ho názo­ru. To mu zůsta­lo po celý život a nikdy se nevy­hý­bal ani sexu­ál­ním zvěr­stvům. Nic ďábel­ské­ho mu neby­lo cizí. Oplývá však obrov­skou inte­li­gen­cí, byť ji pou­ží­vá vel­mi své­ráz­ně. Zakládá své vlast­ní řády, sepi­su­je význam­ná díla novo­do­bé­ho her­me­tis­mu. Významnou sou­čás­tí jeho prak­tik je sexu­ál­ní magie a čer­ná magie. Sám o sobě říká, že je mož­ná čer­ným mágem, ale je zatra­ce­ně dob­rým mágem.  Věnoval se vyvo­lá­vá­ní duchů a komu­ni­ko­val prý tím­to způ­so­bem s mno­ha vliv­ný­mi osob­nost­mi tem­né­ho okul­tis­mu.

Umírá v roce 1947 na ast­ma a selhá­ní srd­ce ve věku 72 let.  Roky před­tím se věno­val ces­to­vá­ní se svou part­ner­kou a pokud by se o něm dalo něco říci poplat­né dneš­ní době, byl to mimo­řád­ně sečte­lý bohém, muž, kte­ré­mu se jen tak kaž­dý do očí podí­vat nemohl. Někdo by ho pova­žo­val za osob­nost, jiný za čiré­ho bláz­na či psy­chic­ky vyši­nu­té­ho člo­vě­ka. Rozhodně nebyl oby­čej­ný a tem­ný otisk, kte­rý tu zane­chal, je dodnes vel­kým sous­tem pro kon­spi­rač­ní teo­re­ti­ky i pro věd­ce a his­to­ri­ky.

Nové vydá­ní taro­tu je cen­né svou nad­ča­so­vos­tí!

Pokud bych měla ten­to tarot za něco pochvá­lit, pak je to ver­va, s jakou se Gerd B. Ziegler zhos­til své­ho úko­lu. Zachoval i tex­ty před­cho­zí dopro­vá­ze­jí­cí autor­ky, Arrien Angeles, a při­ho­dil, zkrá­til, domys­lel, odvo­dil vše, co by moh­lo zají­mat sou­čas­né­ho čte­ná­ře. Zachoval a roz­vi­nul sou­vis­los­ti mezi jed­not­li­vý­mi kar­ta­mi a to vše na mini­mu čte­nář­ské­ho pro­sto­ru.

O auto­ro­vi kni­hy:

Nové vydá­ní Crowleyho taro­tu dopro­vo­dil slo­vem psy­cho­log Gerd B. Ziegler, tak­že se navíc v při­lo­že­né kní­žeč­ce dozví­te něco o tom, jak prá­vě on se dívá na sym­bo­li­ku na kar­tě. Velmi pod­nět­né pro poro­zu­mě­ní a musím říci, že to pro mne bylo pocho­pi­tel­něj­ší než tra­dič­ní původ­ní kni­hy.

Gerd B. Ziegler vystu­do­val psy­cho­lo­gii, poli­to­lo­gii, diva­del­ní výcho­vu a reli­gi­o­nis­ti­ku. Již od mlá­dí se zabý­val nej­růz­něj­ší­mi způ­so­by sebe­po­zná­ní. Tarot pou­ží­vá jako brá­nu do hlu­bin vědo­mí. Jeho knih jsou živým úvo­dem do svě­ta taro­tu, při­bli­žu­jí čte­ná­řům mož­nos­ti vyu­ži­tí toho­to podi­vu­hod­né­ho pro­střed­ku k pozná­vá­ní sebe i dru­hých…

V této kni­ze se dozví­te, jak pou­ží­vat, vyklá­dat a hlou­bě­ji pocho­pit Thothův tarot Aleistera Crowleyho. Pomůže vám při prá­ci s kar­ta­mi, jako prů­vod­ce na vašich vnitř­ních cestách, jako uka­za­tel výcho­dis­ka z „neře­ši­tel­ných“ situ­a­cí nebo při obtíž­ném roz­ho­do­vá­ní.

Vydala Synergie Publishing SE, www.andele.cz, 2016


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Holden Wendy: Narodili se, aby přežili15. srpna 2016 Holden Wendy: Narodili se, aby přežili Mateřství a děti přinášejí štěstí. Zrození nového potomka je vždy přelomovým okamžikem v životech mnoha lidí okolo. Děťátko znamená naději, i když se spoustou starostí. Ale to k tomu už […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Koruna10. září 2017 Koruna Selekce, Elita, První, Dcera a… Koruna! Ano, fanoušci Selekce mohou výskat radostí – nakladatelství CooBoo tento rok vydalo dlouho očekávané pokračování oblíbené dívčí young adult série, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]