Christian a Fabian Jeremiesovi: Poldík a Pavlík. Párty u tučňáků - 90 %

Poldik

Neohrabaný, roz­to­mi­lý tuč­ňák v čer­ném fra­ku je jed­nou z posta­vi­ček půvab­ně ilu­stro­va­né dět­ské kníž­ky Christiana a Fabiana Jeremiesových Poldík a Pavlík. Párty u tuč­ňá­ků. Tučňáčí chla­pec se jme­nu­je Poldík a dob­ro­druž­ství v podo­bě hle­dá­ní babič­či­na kos­tý­mu pro­ží­vá se svým kama­rá­dem – kro­ko­dý­lem Pavlíkem.

Odpověď na otáz­ku, jak se mohl ska­ma­rá­dit tuč­ňák s kro­ko­dý­lem, v kníž­ce nehle­dej­te. Hledat ale bude­te. Na kaž­dé strán­ce se v nepře­hled­né změ­ti tuč­ňá­čích těl skrý­vá před­mět, respek­ti­ve sou­část odě­vu, kte­rý si chce Poldíkova babič­ka obléct na maš­kar­ní bál, kona­ný u pří­le­ži­tos­ti svých deva­de­sá­tých naro­ze­nin. Zdá se vám to nere­ál­né, zma­teč­né a zavá­dě­jí­cí? Právě jste zaví­ta­li na Párty u tuč­ňá­ků.

Vodítkem vám bude vyob­ra­ze­ní a struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka hlav­ních postav, vyob­ra­ze­ných na vnitř­ních des­kách kníž­ky for­má­tu A4. „Poldík je malý zvě­da­vý tuč­ňák, kte­rý celý den něco vyrá­bí. Později by se rád stal vyná­lez­cem nebo obje­vi­te­lem. Ale dokud tomu tak nebu­de, musí ješ­tě pomoct babič­ce najít její pes­t­ro­ba­rev­ný maš­kar­ní kos­tým.“  „Krokodýlek Pavlík se zrov­na nastě­ho­val se svý­mi rodi­či do sou­sed­ní­ho domu. Miluje léko­ři­co­vý pudink a je tak tro­chu nesmě­lý. Kdyby jen věděl, jaké dob­ro­druž­né pát­rá­ní ho u Poldíka čeká, neza­mhou­řil by vče­ra v noci oči.“  Další posta­vou, s níž se děti set­ka­jí, je Poldíkova babič­ka. Ta hle­dá kous­ky oble­če­ní, kte­ré potře­bu­je k sesta­ve­ní své­ho maš­kar­ní­ho kos­tý­mu – kon­krét­ně pun­čo­chy, holín­ky, kabel­ku, šálu, klo­bouk… Drobné pro­pri­e­ty by se dětem zřej­mě špat­ně hle­da­ly, pro­to je jis­tým pozná­va­cím zna­me­ním, že se v jejich bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti nachá­zí teta Esmeralda.  Jde o nej­ob­lí­be­něj­ší Poldíkovu tetu a také vel­kou parád­ni­ci a … tak tro­chu stra­ku. Právě ona má totiž „na svě­do­mí“ kous­ky babič­či­na kos­tý­mu, kte­ré si jak­si vypůj­či­la.

Knížka má jen šest­a­dva­cet nečís­lo­va­ných stran, na kaž­dé dvoj­stra­ně se však kro­mě tety Esmeraldy s tím, co si od babič­ky „vypůj­či­la“ ukrý­vá i Pavlík, Poldík, babič­ka, malý uklí­ze­cí robot Doušek nebo strý­ček Karel… Autoři kni­hy pro­ve­dou děti celým tuč­ňá­čím pří­byt­kem a na kaž­dé dvou­stra­ně je návod­ným tex­tem vybí­ze­jí k hle­dá­ní: „„Někde pře­ce musí být i dru­há pun­čo­cha,“ pře­mýš­lí nahlas babič­ka a zaže­ne oba do obý­va­cí­ho poko­je. „Nemám rád pun­čo­chy,“ říká Poldík a poškrá­be se na hole­ni. „Ale já ano, pře­de­vším pak ty zele­né!“ vysvět­lu­je Pavlík. Malý kro­ko­dý­lek zkon­t­ro­lu­je dokon­ce i kon­vi­ci na čaj, ale pun­čo­cha nikde.“

Kniha je urče­ná pro děti od dvou let, kte­ré si na ní pro­cvi­čí hlav­ně pozor­nost. A jis­tě se k ní budou rády vra­cet – na boha­tě ilu­stro­va­ných stra­nách totiž obje­ví vždy něco nové­ho.  To, co nám dospě­lým, může při­pa­dat jako cha­os, bude pro děti kniž­ní podo­bou hry na scho­vá­va­nou.

A jaká je poin­ta kníž­ky? Za vydat­né pomo­ci Poldíka, Pavlíka a samo­zřej­mě dětí babič­ka najde všech­ny čás­ti své­ho kos­tý­mu a maš­kar­ní bál může začít. Popřát při­jde i pan sta­ros­ta, do vese­lých kos­tý­mů se pře­vlék­nou i všich­ni pří­buz­ní. A že jich je!

Knížka sice pokul­há­vá tex­to­vě, spo­je­ní ilu­stra­cí a hle­dá­ní je však doce­la dob­rý a ori­gi­nál­ní nápad, jak děti zaba­vit. Při hle­dá­ní je nut­né vyna­lo­žit poměr­ně vel­ké úsi­lí a ani cvi­če­né­mu dospě­lé­mu oku se nemu­sí poda­řit všech­ny věci a posta­vič­ky i za pomo­ci návod­né­ho tex­tu  hned najít.

 • Autor:Christian a Fabian Jeremies
 • Žánr:obráz­ko­vá kni­ha
 • Nakladatelstvi:Fragment
 • Datum vydá­ní:01.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha12. května 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha Před sedmi měsíci začala padat obloha. Stařešina posvátného kmenu, jehož součástí byl i opičák Kovo, se chystal zahájit posvátnou hostinu, když se začalo dít něco, co nikdo ještě nikdy […]
 • Polštář. Hvězdný debut americké autorky?7. července 2017 Polštář. Hvězdný debut americké autorky? Trochu příběh po 11. září 2011 z New Yorku, trochu z obyčejného života, trochu z bohatých vrstev, trochu z těch chudých – asi tak, jak jen dokáže život odvát dál od rodné jabloně jablíčka […]
 • Jsou světla, která nevidíme6. srpna 2017 Jsou světla, která nevidíme Který milovník knih ještě neslyšel chválu na slavné veledílo „Jsou světla, která nevidíme“? Já jsem kolem této bichle, kterou všichni vyzdvihují do nebes, kroužila již několik měsíců. No, […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]