FografujemeZrcadlovko


Bouška Luděk, Lukeš Martin: Fotografujeme digitální zrcadlovkou DSLR - 100 %

Máte doma dob­rý foťák, ale jedi­né foto­gra­fo­vá­ní, kte­ré ovlá­dá­te, je na režim „Auto“. Víte, že ta dra­há věcič­ka má poten­ci­ál, ale ani za mák nero­zu­mí­te pojmům, jako jsou ISO, ostře­ní, kra­ji­na, por­trét, makro, RAW nebo dood­stře­ní? Nepatříte mezi pro­fe­si­o­nál­ní foto­gra­fy, ale foto­gra­fo­vá­ní je vaším koníč­kem? Právě vám je urče­ná pub­li­ka­ce Luďka Boušky a Martina Lukeše Fotografujeme digi­tál­ní zrca­dlov­kou (DSLR), kte­rá vychá­zí v Gradě.

„Začínáte se zrca­dlov­kou a chce­te mít rych­le výsled­ky jako pro­fe­si­o­nál? Nechte si pora­dit od dvou výteč­ných foto­gra­fů – lek­to­rů, kte­ří vědí, s čím se nej­ví­ce trá­pí začá­teč­ní­ci i co zají­má pokro­či­lej­ší. Díky této kni­ze snad­no poro­zu­mí­te zdán­li­vě slo­ži­tým pojmům, jako je hloub­ka ost­ros­ti, expo­zič­ní troj­ú­hel­ník, korek­ce expo­zi­ce nebo hyper­fo­kál­ní vzdá­le­nost. Dozvíte se, jak v nej­růz­něj­ších pro­stře­dích a pod­mín­kách vyu­žít výrob­cem nasta­ve­né foto­gra­fic­ké reži­my, ale také to, jak se postup­ně pro­pra­co­vat k plně manu­ál­ní­mu nasta­ve­ní. Technickým postu­pům je věno­vá­na prv­ní část kni­hy, v té dru­hé se sezná­mí­te se spe­ci­fi­ky foto­gra­fic­kých žánrů, jako je kra­ji­na, por­trét, archi­tek­tu­ra a dal­ší,“ před­sta­vu­je kni­hu nakla­da­tel­ství.

Autory kni­hy jsou foto­gra­fo­vé ze spo­leč­nos­ti Megapixel. Luděk Bouška se foto­gra­fo­vá­ní věnu­je od mlá­dí, kdy se k lep­ší tech­ni­ce se dostal díky otci foto­gra­fo­vi. Dnes pra­cu­je jako šéf­re­dak­tor Magazínu Megapixel a jako lek­tor foto­gra­fic­kých kur­zů, ve kte­rých veřej­nos­ti pře­dá­vá svo­je zna­los­ti. Také dru­hý autor – Martin Lukeš – měl k foto­gra­fo­vá­ní blíz­ko už od dět­ství. Vystudoval obor mecha­nik optic­kých pří­stro­jů a s nástu­pem digi­tál­ní tech­ni­ky se začal napl­no věno­vat foto­gra­fo­vá­ní. To ho při­ved­lo do spo­leč­nos­ti Megapixel. Než začal vést foto­gra­fic­ké kur­zy, dopl­nil si vzdě­lá­ní na foto­gra­fic­ké kon­zer­va­to­ři Impuls v Hradci Králové. Kromě kur­zů má v Megapixelu na sta­ros­ti veřej­nou foto­gra­fic­kou gale­rii. Komerčně se věnu­je foto­gra­fo­vá­ní jíd­la, archi­tek­tu­ry a inte­ri­é­rů. Ačkoli jsou oba auto­ři kni­hy odbor­ní­ky, jejich jazy­ku dob­ře poro­zu­mí i začá­teč­ník s foto­gra­fo­vá­ním.  Díky této kni­ze se brzy bude­te moci pochlu­bit foto­gra­fie­mi, o jakých sní­te.

Kniha je roz­dě­le­na do dvou čás­tí – tech­nic­ké a tema­tic­ké. V úvo­du tech­nic­ké čás­ti se dozví­te, jak vlast­ně foto­a­pa­rát fun­gu­je, jaké jsou foto­gra­fic­ké reži­my a jakých výsled­ků lze za pomo­ci nich dosáh­nout. Autoři vás nau­čí pra­co­vat se „sva­tým grá­lem foto­gra­fie“ – s expo­zič­ním troj­ú­hel­ní­kem. Naučíte se měřit expo­zi­ci, zaost­řo­vat, vyvá­žit bílou bar­vu, pra­co­vat s bleskem, dozví­te se, k čemu slou­ží sta­tiv, jak vybrat výhod­ný objek­tiv či v jakém for­má­tu foto­gra­fie uklá­dat.  Kapitoly v tema­tic­ké čás­ti kni­hy se věnu­jí kra­ji­ně, por­trétu, foce­ní pohy­bu (sport, zví­řa­ta), repor­táž­ní foto­gra­fii (svat­ba), foto­gra­fo­vá­ní archi­tek­tu­ry, mak­ra a detai­lů, dále se dozví­te, jak vytvo­řit dobrou noč­ní foto­gra­fii, pano­ra­ma, foto­gra­fii z kon­cer­tu nebo diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní nebo čer­no­bí­lou foto­gra­fii. Jednotlivé kapi­to­ly a popi­so­va­né jevy jsou dopl­ně­ny foto­gra­fie­mi, a to jak zda­ři­lý­mi, tak nezda­ři­lý­mi, slou­ží­cí k porov­ná­ní.

„Možná se vám zdá, že foto­gra­fo­vá­ní je věda. Každý se ale může nau­čit dělat skvě­lé sním­ky,“ jsou pře­svěd­če­ni Luděk Bouška a Martin Lukeš.


 • Autor: Bouška Luděk, Lukeš Martin
 • Formát / stran: 23×21 cm, 216 stran
 • Datum vydá­ní: 21.11.2016
 • Katalogové čís­lo: 65500
 • ISBN: 978-80-247-5683-7

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Bouška Luděk, Lukeš Martin: Fotografujeme digi­tál­ní zrca­dlov­kou DSLR
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

Bouška Luděk, Lukeš Martin: Fotografujeme digitální zrcadlovkou DSLR - 100 %
Ohodnoťte článek

Jana Špačková

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Související příspěvky:

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • "Neznámí hrdinové mluvili i německy" od Martina Krska9. července 2018 "Neznámí hrdinové mluvili i německy" od Martina Krska Před druhou světovou válku obývalo pohraničí v drtivé většině obyvatelstvo hlásící se k německé národnosti. Většina rodin zde žila po řadu generací už od dob středověké kolonizace. Soužití […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *