Babičky: Na útěku – Minna Lindgrenová

9788075053381 e1462116387158

Babičky Siiri, Irma a Anna-Liisa se vra­cí opět na scé­nu. V prv­ním díle byly na sto­pě podiv­né­ho úmr­tí kucha­ře, ten­to­krát utí­ka­jí před život ztě­žu­jí­cí rekon­struk­cí domo­va důchod­ců Podzimní háj do spo­leč­né­ho bytu v jed­né hel­sin­ské čtvr­ti. Ale spo­leč­né byd­le­ní nepři­ná­ší jen útěk od hlu­ku z rekon­struk­ce, ale jiné pro­blémy, kte­rých by se v domo­vě důchod­ců jen tak nena­dá­ly.

Poklidně ply­nou­cí život v domo­vě důchod­ců Podzimní háj naru­ší jed­no­ho dne rekon­struk­ce.

„Siiri Kettunenovou pro­bu­dil straš­li­vý rámus. Myslela si, že se ocit­la v pekle. Poslouchala rachot sho­ra, kano­ná­du zpo­za zdi i třeskot odně­kud z dál­ky a vzpo­mně­la si, že oby­va­te­lům Podzimního háje už něja­kou dobu vyhro­žo­va­li rekon­struk­cí vodo­in­sta­la­ce. V květ­nu obklí­či­lo celý dům s pečo­va­tel­skou služ­bou leše­ní a zakry­ly ho plas­to­vé plach­ty, schá­zel už jenom vod­ní pří­kop. […] Rámus se stá­val čím dál nesne­si­tel­něj­ším. Kdosi bušil za zdí tak sil­ně, až se Siiri bála, že celý dům spad­ne. Mají snad tihle děl­ní­ci všech­ny sta­re lidi za hlu­ché, že se jako bláz­ni dali do prá­ce hned od čas­né­ho rána bez ohle­du na oby­va­te­le? Siiri se poma­lu zved­la, spus­ti­la sta­ré nohy na šedé lino a chví­li počka­la, než pole­ví huče­ní v hla­vě. Nohy se věkem změ­ni­ly v tlus­té sloup­ky, při­tom zamla­da míva­la pře­krás­né kot­ní­ky, a kolik kom­pli­men­tů si od mužů pokaž­dé vyslech­la!“

Dům se změ­ní k nepo­zná­ní. Díry ve zdi, všu­dypří­tom­ný hluk, cizím jazy­kem nadá­va­jí­cí děl­ní­ci, ome­ze­ní akti­vit, jíd­la, obec­ně celé­ho cho­du domo­va důchod­ců jejich oby­va­te­lům sil­ně zne­pří­jem­ňu­je život. Siiri, Irma a Anna-Lisa se roz­hod­nou, že v tako­vém pro­stře­dí se nedá žít a po vzo­ru mla­dých lidí budou po dobu rekon­struk­ce byd­let ve spo­leč­ném bytě. A tak se stě­hu­je tato tro­ji­ce, spo­lu s Annou-Liisou i její man­žel a Margit. Soužití není jed­no­du­ché, pro­to­že kaž­dá má své zvy­ky a libůst­ky a navíc někdo se musí ujmout sta­ros­ti o jíd­lo a náku­py. Byt je na babič­ky moder­ně vyba­ven, tudíž mnoh­dy nevě­dí, jak si s někte­rý­mi moder­ní­mi vyná­le­zy pora­dit.

Brzy se uka­zu­je, že rekon­struk­ci pro­vá­dí pode­zře­lá fir­ma a hrdin­ky si uvě­do­mu­jí, že své věci, kte­ré si nevza­li s sebou, už jen tak neu­vi­dí. Stejně tak jejich dočas­né úto­čiš­tě má nedobrou pověst, ze stříp­ků se jen domní­va­jí, co se ve zdej­ším bytě dělo. Navíc se uka­zu­je, že spo­ji­tost se vším má i man­žel Anny-Liisi …

Kniha se dotý­ká otá­zek a pro­blé­mů spo­je­ných se stá­řím, kte­ré je v dneš­ní spo­leč­nos­ti tak nějak opo­mí­je­no, a se smr­tí, jež se týká kaž­dé­ho, přes­to je z ní jakési tabu, o kte­rém se roz­hod­ně pří­liš nemlu­ví. Lidé běž­ně umí­ra­jí v nemoc­ni­cích odlou­če­ní od svých blíz­kých, mnoh­dy vel­mi dlou­ho. Je toto, co si sta­rý člo­věk sku­teč­ně pře­je? Je etic­ké pomo­ci člo­vě­ku důstoj­ně zemřít, nebo už je to za hra­ni­cí? I těch­to témat se kníž­ka dotý­ká.

Pro hrdin­ky jsou to téma­ta sku­teč­ně aktu­ál­ní, smr­ti se ve svém věku nebo­jí, ale před­čas­ně umí­rat nehod­la­jí. Přesto si ten čas, co jim zbý­vá, hod­la­jí ješ­tě užít. K tomu jim pomá­há i sku­teč­nost, že ačko­li jim je již přes deva­de­sát let, jsou stá­le ve for­mě a soběstač­né, což je přá­ním asi kaž­dé­ho člo­vě­ka, aby nemu­sel být niko­mu na obtíž. I ve stá­ří si lze život uží­vat, jak doka­zu­jí hrdin­ky kníž­ky.

Oceňuji na kníž­ce, že je celá pro­dchnu­ta opti­mis­mem, se kte­rým hrdin­ky pro­ží­va­jí své dny. Není to lamen­to­vá­ní nad stá­řím, nemo­ce­mi, ale nao­pak hle­dá­ní toho pozi­tiv­ní­ho na živo­tě, co ješ­tě nabí­zí, i když běž­ná rea­li­ta je pro ně cho­ze­ní na pohřby či pro­ble­ma­ti­ka euta­na­zie a smr­ti. Svým způ­so­bem jsou pro čte­ná­ře hrdin­ky návo­dem k zamyš­le­ní nad vlast­ním živo­tem, pře­hod­no­ce­ním své­ho posto­je k živo­tu, ale i ke sta­rým lidem, na kte­ré je mnoh­dy pohlí­že­no s despek­tem, niko­li s tole­ran­cí a chá­pa­vos­tí.

I hlav­ní hrdin­ky smrt blíz­kých zasáh­ne, ale díva­jí se na ni už pře­ci jen jinak než mla­dý člo­věk. „Siiri se šťast­ně díva­la na Irmu, pře­mí­ta­la o man­žel­ském páru leží­cím ved­le na kula­té poste­li a cíti­la nesku­teč­nou úle­vu. Měla radost z krás­né smr­ti a cíti­la se vyvo­le­ná, že ji moh­la sle­do­vat tak zblíz­ka. Připadalo jí neu­vě­ři­tel­ně báječ­né, že má v šesta­de­va­de­sá­ti letech kolem sebe tako­vé lidi, s nimiž může sdí­let nej­dů­le­ži­těj­ší věci živo­ta.“

Ačkoli je kníž­ka nazý­vá­na jako detek­tiv­ka, má pří­liš málo záple­tek a napě­tí, její pří­běh je poměr­ně jed­no­du­chý. Jako celek kníž­ku hod­no­tím prů­měr­ně. Děj vní­mám jako tro­chu z nad­hle­du popsa­né urči­té obdo­bí živo­ta něko­li­ka babi­ček. Je samo o sobě pře­kva­pi­vé, že babič­ky jsou ve svém věku tak soběstač­né a čilé. Zřejmě ve Finsku běž­ný jev než v naší repub­li­ce.  Ale na zákla­dě prvot­ní­ho popi­su, kte­rý jsem si o kníž­ce pře­čet­la, jsem od ní čeka­la více napě­tí, dějo­vých zvra­tů a i humo­ru.

Ale i tak se dá dopo­ru­čit čte­ná­řům jako kníž­ka opti­mis­tic­ká, při­bli­žu­jí­cí život babi­ček, kte­ré si živo­ta umí uží­vat. Může tak čte­ná­ři při­nést tro­chu lep­ší poro­zu­mě­ní sta­rým lidem, i když hrdin­ky jsou dle mého názo­ru hod­ně spe­ci­fic­ký vzo­rek star­ší popu­la­ce.


Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ.

Počet stran: 323

Rok vydá­ní: 2016

Žánr: detek­tiv­ka, humor

Knihu lze zakou­pit na strán­kách Albatros Media.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm28. dubna 2019 Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm Kniha Vikingové popisuje úžasné strategie jednotlivých bojů, všemožné manipulace, lstivé přetvářky, intriky, díky nímž záhy zjišťujete, že nic není, tak jak se tváří, a že není radno […]
  • Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner4. března 2019 Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner Ráj mrtvých dětí je brilantně napsaná detektivka zasazená do prostředí, kde bychom zákulisí zločinu moc nečekali, spíše naopak, a o to víc vás pak překvapí nečekaným rozuzlením […]
  • Tom Michell: Co mě naučil tučňák16. července 2016 Tom Michell: Co mě naučil tučňák Kdo z nás někdy v životě nezatoužil po nějakém domácím mazlíčkovi? Může to být pes, kočka, želva, králík nebo třeba tučňák. Poslední zmíněné zvíře se stalo věrným parťákem autora […]
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […]
  • Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno10. dubna 2019 Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno Caleb Zelic pronásleduje vraha svého nejlepšího přítele Garyho. Ten byl brutálně zavražděn. Zlámali mu prsty, prořízli krk. Navíc policie podezírá Caleba, že on je vrah. Caleb se cítí […]
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […]
  • Po práci legraci – Jan Nejedlý, Jakub Šofar27. ledna 2017 Po práci legraci – Jan Nejedlý, Jakub Šofar O Češích se ví, že v těžkých dobách často bojují humorem, aby vůbec přežili. Proč by jinak Švejk mohl mít takový úspěch? A právě těžké období mapuje tato knížka, zaměřená na období […]
  • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […]
  • Opráski 201921. listopadu 2018 Opráski 2019 Rok 2018 se již nezadržetelně blíží ke svému konci a rok 2019 pomalu, ale jistě klepe na dveře. Jaz, ředitel slavného Historického ústafu, připravuje od roku 2015 svůj vlastní kalendář […]
  • Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí3. června 2018 Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologických nálezů, které mohou ukrývat na první pohled nezajímavé objevy, ale také i tajemství či záhady […]