Michal Viewegh - Biomanžel

Biomanzel

Vieweghův román Biomanželka se stal úspěš­ným best­selle­rem. Nejspíš pro­to jsme se dočka­li jeho vol­né­ho pokra­čo­vá­ní s názvem Biomanžel. Jde opět o kni­hu čás­teč­ně bio­gra­fic­kou, ve kte­ré je pospá­na auto­ro­va nedáv­ná zku­še­nost s kli­nic­kou smr­tí.

Hlavní posta­va Mojmír pro­chá­zí vel­mi slo­ži­tým obdo­bím své­ho živo­ta. Při běžec­kém mara­to­nu mu prask­ne aor­ta a na ope­rač­ním sále se na něko­lik minut zasta­ví jeho srd­ce. Mojmír ale pře­kva­pu­je celou svou rodi­nu i léka­ře, když se po chví­li zno­vu pro­bí­rá k živo­tu a ope­ra­ci pře­ži­je. Následkem této neho­dy se ale na něko­lik desí­tek měsí­ců stá­vá zce­la závis­lým na léka­řích a rodi­ně. Má vel­ké pro­blémy s krát­ko­do­bou pamě­tí, na zákla­dě nichž při­chá­ze­jí i vel­ké depre­se způ­so­be­né poci­tem bez­rad­nos­ti a nesvé­práv­nos­ti.

Ačkoliv má, coby úspěš­ný spi­so­va­tel, finanč­ní pro­střed­ky na zajiš­tě­ní dob­ré lékař­ské péče, Mojmír musí o kla­sic­ké medi­cí­ně znač­ně pochy­bo­vat. Během kli­nic­ké smr­ti jsou radi­kál­ně naru­še­ny jeho raci­o­nál­ní před­sta­vy o živo­tě a fun­go­vá­ní svě­ta cel­ko­vě. Začíná chá­pat, že někte­ré věci nelze vysvět­lit rozu­mem a jeho výcho­zí opěr­ný bod – logi­ku nemů­že apli­ko­vat na všech­no tak, jak si dří­ve mys­lel. Na zákla­dě této zku­še­nos­ti se pro­to ote­ví­rá alter­na­tiv­ním způ­sobům léč­by, jaký­mi jsou napří­klad home­o­pa­tie. Na svůj před­cho­zí život vzpo­mí­ná z jis­tým despek­tem. Jeho pri­o­ri­ty se postu­pem času úpl­ně změ­ní, ale para­dox­ně tato cel­ko­vá pro­mě­na jeho osob­nos­ti zapří­či­ní roz­vod s jeho man­žel­kou. Její zásad­ní roz­hod­nu­tí je dal­ším pod­ně­tem pro auto­ro­vu sebe­re­fle­xi. Napříč tomu, že bylo man­žel­či­no roz­hod­nu­tí zce­la opráv­ně­né, je Mojmír oprav­du zasko­čen a jeho život jako kdy­by ztrá­cel smy­sl. Jeho zno­vuna­le­ze­ní nyní nehle­dá ve svých milen­kách a večír­ko­vém sty­lu živo­ta, ale pomo­cí koníč­ků, jakým je teď tře­ba i zahrad­ni­če­ní, nebo v okru­hu svých přá­tel. Dokonce i u tako­vé­ho člo­vě­ka, kte­ré­ho done­dáv­na pova­žo­val za napros­to poma­te­né­ho.

Audiokniha byla opět obo­ha­ce­na o skvě­lý před­nes Radka Valenty. Stejně jako Biomanželka kni­ha pojed­ná­vá o aktu­ál­ních téma­tech a poměr­ně rea­lis­tic­ky popi­su­je řeše­ní život­ních situ­a­cí a kři­žo­va­tek. Styl Vieweghova psa­ní mi ale v tom­to pří­pa­dě při­šel někdy pří­liš sar­kas­tic­ký a mís­ty až vul­gár­ní. Domnívám se, že by kni­ha neztra­ti­la svůj humo­ris­tic­ký cha­rak­ter, kdy­by obsa­ho­va­la méně sprostých slov, iro­nie a skep­se. Některé pasá­že na mě půso­bi­ly dojmem, že autor záměr­ně dělá z hlav­ní posta­vy poli­to­vá­ní­hod­nou oso­bu. Této reak­ce by u čte­ná­řů jis­tě docí­lil i bez toho, aniž by musel do vypra­věč­či­ných úst vklá­dat radost­nou tou­hu po Mojmírově smr­ti. Obdobné reak­ce jsou u vět­ši­ny lidí, natož pak u ženy poměr­ně neprav­dě­po­dob­né a v tako­vé chví­li může být čte­nář, v tom­to pří­pa­dě poslu­chač poměr­ně zasko­čen. Příběh je poté vyprá­věn někým, koho nepo­va­žu­je­me za reál­ně mož­nou posta­vu a těž­ko se s ním potom zto­tož­ňu­je­me. Na dru­hou stra­nu lze ale obdi­vo­vat sna­hu popsat tak fatál­ní záži­tek, jakým je vlast­ní smrt.


 • Autor:Michal Viewegh
 • Interpret:Radek Valenta
 • Hodnocení: 40%

Knihu k recen­zi posky­tl part­ner:

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Vystudovala jsem filosofii umění (estetiku), která mě naučila dvě základní věci: naslouchat a pozorovat. Ráda se pozastavuji nad "běžnými věcmi", které jsou pod tíhou zvyků a každodenností přehlíženy. Mým největším koníčkem je cestování a s ním spojená komunikace s lidmi všech národností a kultur. Zajímám se o nemainstreamové zpravodajství a ráda bych se v budoucnu podílela na jeho rozvoji. Pevně věřím, že hledaní pravdy a snaha změnit zaběhlé vzory budou v blízké době koníčky nejen filosofů, ale každého člověka, který chce být svobodný.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Michal Viewegh: Biomanželka18. února 2016 Michal Viewegh: Biomanželka Vieweghův román Biomanželka se může na první dojem jevit jako kterékoliv jiné humoristické dílo. Pravdou ale zůstává, že tato kniha nám předkládá hned několik otázek, které až nebezpečně […]
 • MICHAL VIEWEGH (1962)25. září 2014 MICHAL VIEWEGH (1962) Narodil se v Praze, ale dětství prožil, jak sám o sobě rád říká, v „provinční“ Sázavě. V letech 1983–1988 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a […]
 • Prach - 45 %1. srpna 2016 Prach - 45 % Režisér Vít Zapletal si pro svůj absolventský film napsal scénář pro několik herců a zvolil velmi citlivou formu zpracování. Zachycuje členy jedné rodiny, která je postavena do závažné […]
 • MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne25. září 2014 MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne Vaše úspěšná kniha Andělé všedního dne se objeví na podzim tohoto roku pod stejným názvem v kinech. Charakterizujte pro neznalé čtenáře ve stručnosti příběh a jak jste přišel na téma […]
 • Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach22. července 2016 Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach V kině Béla měli dnes novináři možnost prožít spolu s hrdiny filmu Prach atmosféru rodinného setkání v blízkosti smrti. Subtilní rodinné drama se odlišuje od běžné současné filmové tvorby. […]
 • Tajemství rodu (TV seriál)19. června 2019 Tajemství rodu (TV seriál) Unikátní seriál, v němž se známé osobnosti stávají detektivy a vydávají se na dobrodružné pátrání do minulosti. Na základě svého rodokmenu odhalují to, jak žili jejich předci, objevují […]
 • Prach24. července 2016 Prach Tisková konference filmu 21.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Kj7Cw7GCVbM
 • O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech8. května 2016 O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech Petr Vomastek i Radim Passer jsou uznávanými odborníky v oblasti podnikání s realitami. V tomto souboru se s posluchači […]
 • Setkání s Karlem Čapkem31. ledna 2016 Setkání s Karlem Čapkem Když se řekne Karel Čapek, rozběhne se nám hlavou celá pestrá paleta významů. Klasik české literatury, novinář Lidových novin, dramatik, otec slova ROBOT, spisovatel knížek pro děti, autor […]
 • Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85%5. února 2016 Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85% Jaroslav Seifert se právem řadí mezi nejvýznamnější básníky 20. století. Jako jedinému českému autorovi mu byla roku 1984 udělena Nobelova cena za literaturu. Jeho verše mají co říci také […]