Michal Viewegh - Biomanžel

Biomanzel

Vieweghův román Biomanželka se stal úspěš­ným best­selle­rem. Nejspíš pro­to jsme se dočka­li jeho vol­né­ho pokra­čo­vá­ní s názvem Biomanžel. Jde opět o kni­hu čás­teč­ně bio­gra­fic­kou, ve kte­ré je pospá­na auto­ro­va nedáv­ná zku­še­nost s kli­nic­kou smr­tí.

Hlavní posta­va Mojmír pro­chá­zí vel­mi slo­ži­tým obdo­bím své­ho živo­ta. Při běžec­kém mara­to­nu mu prask­ne aor­ta a na ope­rač­ním sále se na něko­lik minut zasta­ví jeho srd­ce. Mojmír ale pře­kva­pu­je celou svou rodi­nu i léka­ře, když se po chví­li zno­vu pro­bí­rá k živo­tu a ope­ra­ci pře­ži­je. Následkem této neho­dy se ale na něko­lik desí­tek měsí­ců stá­vá zce­la závis­lým na léka­řích a rodi­ně. Má vel­ké pro­blémy s krát­ko­do­bou pamě­tí, na zákla­dě nichž při­chá­ze­jí i vel­ké depre­se způ­so­be­né poci­tem bez­rad­nos­ti a nesvé­práv­nos­ti.

Ačkoliv má, coby úspěš­ný spi­so­va­tel, finanč­ní pro­střed­ky na zajiš­tě­ní dob­ré lékař­ské péče, Mojmír musí o kla­sic­ké medi­cí­ně znač­ně pochy­bo­vat. Během kli­nic­ké smr­ti jsou radi­kál­ně naru­še­ny jeho raci­o­nál­ní před­sta­vy o živo­tě a fun­go­vá­ní svě­ta cel­ko­vě. Začíná chá­pat, že někte­ré věci nelze vysvět­lit rozu­mem a jeho výcho­zí opěr­ný bod – logi­ku nemů­že apli­ko­vat na všech­no tak, jak si dří­ve mys­lel. Na zákla­dě této zku­še­nos­ti se pro­to ote­ví­rá alter­na­tiv­ním způ­sobům léč­by, jaký­mi jsou napří­klad home­o­pa­tie. Na svůj před­cho­zí život vzpo­mí­ná z jis­tým despek­tem. Jeho pri­o­ri­ty se postu­pem času úpl­ně změ­ní, ale para­dox­ně tato cel­ko­vá pro­mě­na jeho osob­nos­ti zapří­či­ní roz­vod s jeho man­žel­kou. Její zásad­ní roz­hod­nu­tí je dal­ším pod­ně­tem pro auto­ro­vu sebe­re­fle­xi. Napříč tomu, že bylo man­žel­či­no roz­hod­nu­tí zce­la opráv­ně­né, je Mojmír oprav­du zasko­čen a jeho život jako kdy­by ztrá­cel smy­sl. Jeho zno­vuna­le­ze­ní nyní nehle­dá ve svých milen­kách a večír­ko­vém sty­lu živo­ta, ale pomo­cí koníč­ků, jakým je teď tře­ba i zahrad­ni­če­ní, nebo v okru­hu svých přá­tel. Dokonce i u tako­vé­ho člo­vě­ka, kte­ré­ho done­dáv­na pova­žo­val za napros­to poma­te­né­ho.

Audiokniha byla opět obo­ha­ce­na o skvě­lý před­nes Radka Valenty. Stejně jako Biomanželka kni­ha pojed­ná­vá o aktu­ál­ních téma­tech a poměr­ně rea­lis­tic­ky popi­su­je řeše­ní život­ních situ­a­cí a kři­žo­va­tek. Styl Vieweghova psa­ní mi ale v tom­to pří­pa­dě při­šel někdy pří­liš sar­kas­tic­ký a mís­ty až vul­gár­ní. Domnívám se, že by kni­ha neztra­ti­la svůj humo­ris­tic­ký cha­rak­ter, kdy­by obsa­ho­va­la méně sprostých slov, iro­nie a skep­se. Některé pasá­že na mě půso­bi­ly dojmem, že autor záměr­ně dělá z hlav­ní posta­vy poli­to­vá­ní­hod­nou oso­bu. Této reak­ce by u čte­ná­řů jis­tě docí­lil i bez toho, aniž by musel do vypra­věč­či­ných úst vklá­dat radost­nou tou­hu po Mojmírově smr­ti. Obdobné reak­ce jsou u vět­ši­ny lidí, natož pak u ženy poměr­ně neprav­dě­po­dob­né a v tako­vé chví­li může být čte­nář, v tom­to pří­pa­dě poslu­chač poměr­ně zasko­čen. Příběh je poté vyprá­věn někým, koho nepo­va­žu­je­me za reál­ně mož­nou posta­vu a těž­ko se s ním potom zto­tož­ňu­je­me. Na dru­hou stra­nu lze ale obdi­vo­vat sna­hu popsat tak fatál­ní záži­tek, jakým je vlast­ní smrt.

Více na Kritiky.cz
Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co...
Europa Report [55%] Koncept found-footage filmu je v poslední době poměrně populární. Těch opravdu dobrých sním...
Joan Rivers Joan Rivers, rodným jménem Joan Alexandra Molinsky (8. června 1933 Brooklyn, New York City, New Y...
Jeho fotr, to je lotr! - recenze Musím přiznat, že film Fotr je lotr (ano ten první) jsem viděl poprvé až v televizi v absolut...
Česko verze A, B a C Jiří Drahoš se chystá na Praze 4 kandidovat do Senátu PČR. Jeho zájmem je prý lidi spo...

 • Autor:Michal Viewegh
 • Interpret:Radek Valenta
 • Hodnocení: 40%

Knihu k recen­zi posky­tl part­ner:

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Vystudovala jsem filosofii umění (estetiku), která mě naučila dvě základní věci: naslouchat a pozorovat. Ráda se pozastavuji nad "běžnými věcmi", které jsou pod tíhou zvyků a každodenností přehlíženy. Mým největším koníčkem je cestování a s ním spojená komunikace s lidmi všech národností a kultur. Zajímám se o nemainstreamové zpravodajství a ráda bych se v budoucnu podílela na jeho rozvoji. Pevně věřím, že hledaní pravdy a snaha změnit zaběhlé vzory budou v blízké době koníčky nejen filosofů, ale každého člověka, který chce být svobodný.

Související příspěvky:

 • Michal Viewegh: Biomanželka18. února 2016 Michal Viewegh: Biomanželka Vieweghův román Biomanželka se může na první dojem jevit jako kterékoliv jiné humoristické dílo. Pravdou ale zůstává, že tato kniha nám předkládá hned několik otázek, které až nebezpečně […]
 • MICHAL VIEWEGH (1962)25. září 2014 MICHAL VIEWEGH (1962) Narodil se v Praze, ale dětství prožil, jak sám o sobě rád říká, v „provinční“ Sázavě. V letech 1983–1988 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a […]
 • Prach - 45 %1. srpna 2016 Prach - 45 % Režisér Vít Zapletal si pro svůj absolventský film napsal scénář pro několik herců a zvolil velmi citlivou formu zpracování. Zachycuje členy jedné rodiny, která je postavena do závažné […]
 • MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne25. září 2014 MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne Vaše úspěšná kniha Andělé všedního dne se objeví na podzim tohoto roku pod stejným názvem v kinech. Charakterizujte pro neznalé čtenáře ve stručnosti příběh a jak jste přišel na téma […]
 • Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach22. července 2016 Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach V kině Béla měli dnes novináři možnost prožít spolu s hrdiny filmu Prach atmosféru rodinného setkání v blízkosti smrti. Subtilní rodinné drama se odlišuje od běžné současné filmové tvorby. […]
 • Prach24. července 2016 Prach Tisková konference filmu 21.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Kj7Cw7GCVbM
 • O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech8. května 2016 O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech Petr Vomastek i Radim Passer jsou uznávanými odborníky v oblasti podnikání s realitami. V tomto souboru se s posluchači […]
 • Setkání s Karlem Čapkem31. ledna 2016 Setkání s Karlem Čapkem Když se řekne Karel Čapek, rozběhne se nám hlavou celá pestrá paleta významů. Klasik české literatury, novinář Lidových novin, dramatik, otec slova ROBOT, spisovatel knížek pro děti, autor […]
 • Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85%5. února 2016 Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85% Jaroslav Seifert se právem řadí mezi nejvýznamnější básníky 20. století. Jako jedinému českému autorovi mu byla roku 1984 udělena Nobelova cena za literaturu. Jeho verše mají co říci také […]
 • MILOŠ MATULA: MEDITACE10. února 2016 MILOŠ MATULA: MEDITACE Miloš Matula se věnuje studiu duchovních nauk už přes dvacet let. Je autorem šesti knih, mezi něž patří například Hvězdy ezoterického nebe I. a II., Dějinami za poznáním astrologie či […]