Amber – deset výprav mezi světy

Amber

 „Jediný sku­teč­ný svět, všech­ny ostat­ní jsou jen stí­ny.“

Ačkoli má tato série jed­ny z nej­po­div­něj­ších obá­lek, jaké lze ve fan­tas­tic­ké lite­ra­tu­ře najít, jed­ná se záro­veň o jed­nu z nej­lep­ších a nej­o­ri­gi­nál­něj­ších sérií, jaké kdy byly vůbec napsá­ny. Předně musím upo­zor­nit na to, že jeho jmé­na se sku­teč­ně čte Zelazny, niko­li želaz­ny nebo dokon­ce želez­ný, jak jsem už něko­li­krát zasle­chl. Trhá to uši.

Jeho otec emi­gro­val v mlá­dí z Polska, autor sám se již naro­dil v Ohiu.

Protože pro celou jeho tvor­bu je cha­rak­te­ris­tic­ké stí­rá­ní a zamlže­ní hra­ni­ce mezi fan­ta­sy a science ficti­on, je čas­to ozna­čo­vá­na jako science fan­ta­sy. Navíc se mu poved­lo neu­víz­nout při psa­ní v pas­ti jed­né série a vyhnul se tak tomu, že by po něm jeho fanou­ši chtě­li stá­le to samé.

Amberská série zahr­nu­je deset knih. Prvních pět jsou tzv. Corwinovy kro­ni­ky, pod­le prin­ce, kte­rý je sepsal. Druhou pěti­ci tvo­ří Merlinovy kro­ni­ky, při­čemž jejich hlav­ní hrdi­na je Corwinovým synem.

Universum je zalo­že­no na půvab­né pre­mi­se mnoho­vesmí­ru. Amber je jedi­ným sku­teč­ným svě­tem. Svou exis­ten­cí vrhá ovšem neko­neč­ně množ­ství stí­nů, tedy alter­na­tiv­ních ver­zí sebe samé­ho, mezi kte­ré spa­dá i naše Země. Královská rodi­na je nadá­na schop­nos­tí mezi těmi­to stí­ny ces­to­vat. Sami pak vlád­nout roz­lič­ný­mi schop­nost­mi – nad­lid­skou silou, výkon­nos­tí, magií a dal­ší­mi vymo­že­nost­mi. Na Amberu samot­ném fun­gu­jí jak růz­né for­my magie, tak i někte­ré tech­no­lo­gie. Naopak zde napří­klad nefun­gu­je náš střel­ný prach, ale lze vyu­žít někte­ré jeho alter­na­ti­vy, tak­že za urči­tých pod­mí­nek mohou zde, ve fan­tas­tic­kém krá­lov­ství, fun­go­val napří­klad pal­né zbra­ně.

Jako je Amber ztě­les­ně­ním doko­na­lé har­mo­nie, jsou Dvory Chaosu leží­cí na opač­né stra­ně vesmí­ru, jeho pro­ti­pó­lem. Paradoxně jim ale vlád­ne cel­kem spo­řá­da­ná rodi­na, na roz­díl od roz­há­da­né dynastie Amberitů. Pokud by se Zelazny vyží­val více v intri­kách a při­dal popi­sy zabí­je­ní a sou­lo­ží, mohl ve své době roz­jet vlast­ní hru o trů­ny. Lidí na to měl dost.

Dnes je již cel­kem rari­tou původ­ní vydá­ní prv­ní­ho dílu série. Poté, co pře­vzal celý pro­jekt Classic Books, změ­ni­ly se obál­ky i název. První díl je zatím stá­le v dis­tri­buci pod názvem Devět prin­ců Amberu. V antikva­ri­á­tech nebo na auk­cích lze ovšem stá­le občas nara­zit na původ­ní ver­zi, Vládci stí­nů, na jehož obál­ce stá­le vese­le září čer­ná limu­zí­na a ved­le ní jez­dec v brně­ní. Tato obál­ka nád­her­ně demon­stru­je to, co je typic­ké pro celou sérií. Pokud je vaše fan­ta­zie schop­ná akcep­to­vat pro­gra­má­to­ra v oble­ku, kte­rý dis­ku­tu­je s mlu­ví­cí sfin­gou o kom­pli­ko­va­né hádan­ce, má pří­stup k super­po­čí­ta­či ces­tu­jí­cí­mu mezi svě­ty a v ruká­vu má živý řetěz, pak se vám Amber bude líbit. Vždycky, když už si mys­lí­te, že vás autor nemů­že pře­kva­pit, vypá­lí vám doko­na­le ryb­ník. Něco jako Doctor Who.

A už prv­ním popi­sem pro­chá­ze­ní Vzorem, popi­sem Tir na Nog´th, pří­zrač­né­ho měst na oblo­ze, nebo krá­lov­ských trum­fů, karet, kte­rým spo­lu komu­ni­ku­je krá­lov­ská rodi­na.

Tak jen nech­te Pana Zelaznyho, ať vás milo­srd­ně opře­de pavu­či­nou své fan­ta­zie.

Základ: intri­ky, sou­bo­je a živo­ty prin­ců a prin­ce­zen Amberu, jedi­né­ho sku­teč­né­ho svě­ta

Navíc:

 • nápa­dy
 • pro­stře­dí a magie
 • posta­vy
 • žánr science fan­ta­sy

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu23. února 2017 John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu John Flanagan, kterého mnozí znají díky jeho veleslavné fantasy sérii „Hraničářův učeň“, se vrací na scénu! Nezavede nás nikam jinam, než právě do jedinečného prostředí světa hraničářů, […]
 • Sarah J. Maasová: Královna stínů5. února 2017 Sarah J. Maasová: Královna stínů Knihu v dnešní době napíše kde kdo a kdejaké nakladatelství se jí ujme a vydá ji. A tak není výjimkou, když se setkáme s tituly, které jsou málo úspěšné, nebaví nás a jednoduše nám […]
 • Návod na opuštění planety: využít tahu divokých ptáků…22. dubna 2017 Návod na opuštění planety: využít tahu divokých ptáků… „Byl jednou jeden malý princ. Bydlil na jedné planetě a ta byla o málo větší než on sám. A ten malý princ potřeboval přítele…” Snáší se odněkud z nebe a zůstává jen na chvíli… Malý […]