VLese
Samuel Bjork:V lese visí anděl

Samuel Bjork:V lese visí anděl
Ohodnoťte člá­nek

Severské detek­tiv­ky už roky drtí kniž­ní žeb­ří­ky jak na poli oblí­be­nos­ti u širo­ké­ho pub­li­ka, tak v oblas­ti pro­dejů. Detektivní romá­ny jako tako­vé se těší dlou­ho­do­bé popu­la­ri­tě, leč jsou kri­ti­ky čas­to ozna­čo­vá­ny jako plytká, lite­rár­ně nehod­not­ná díla, snad vyjma Agathy Christie či Raymonda Chandlera, jejichž dílům se něko­li­krát dosta­lo té cti, pro­nik­nout do pres­tiž­ních lite­rár­ních žeb­říč­ků. A pak najed­nou při­šel Jo Nesbo a jeho str­hu­jí­cí romá­ny spus­ti­ly doslo­va lavi­nu. Po sever­ských detek­tiv­kách se dnes jen zaprá­ší.

Nejinak to prav­dě­po­dob­ně bude i s novou kni­hou Samuela Bjorka, jehož „prvo­ti­na“ má název V lese visí anděl. Ona to ale zase tako­vá prvo­ti­na zrov­na není. Sam Bjork je pseu­do­ny­mem již vel­mi úspěš­né­ho nor­ské­ho spi­so­va­te­le a texta­ře Froda Sander Øiena, jenž má na kon­tě dva vel­mi oce­ňo­va­né romá­ny. Prvotina to může tedy být jen ve smys­lu romá­nu detek­tiv­ní­ho. V rám­ci žán­ru se s ní ovšem popral se ctí.

Dílo V lese visí anděl obsa­hu­je vše, co správ­ná nor­ská detek­tiv­ka obsa­ho­vat má: str­hu­jí­cí děj, pro­lí­na­jí­cí se rovi­ny, úder­né dia­lo­gy, kom­pli­ko­va­né posta­vy, neleh­ké život­ní osu­dy, tajem­no a nási­lí, jemuž je spra­ve­dl­nost v patách. Síla toho­to romá­nu, od kte­ré­ho se lec­kdo jen tak neod­trh­ne, dokud nedo­jde na posled­ní stra­nu, je pře­de­vším ve dvou prv­cích: obě­ti, na kte­rých je toto nási­lí páchá­no, jsou nevin­ná malá děv­čát­ka, což snad­no pro­bu­dí vlnu roz­hoř­če­ných emo­cí, a s posta­va­mi dvou hlav­ních detek­ti­vů, kte­ré se mimo rych­lé­ho vypá­t­rá­ní chlad­no­krev­né­ho vra­ha musí vyrov­nat i s neleh­ký­mi život­ní­mi peri­pe­ti­e­mi, se čte­ná­ři mohou lehce iden­ti­fi­ko­vat. Z psy­cho­lo­gic­ké­ho hle­dis­ka je tato meto­da vel­mi účin­ná – spous­tu lidí se den­no­den­ně musí poprat s pře­káž­ka­mi jak v osob­ním, tak v pra­cov­ním živo­tě, a ne vždy je leh­ké tyto dvě rovi­ny oddě­lit. Nesetkáváme se tu s geni­ál­ní­mi, vždy správ­ně jed­na­jí­cí­mi, bys­trý­mi detek­ti­vy, kte­ří nikdy nedě­la­jí chy­by, ale s oby­čej­ný­mi lid­mi, kte­ří věnu­jí maxi­mál­ní úsi­lí své prá­ci, byť chy­by děla­jí, jako kaž­dý z nás, a záro­veň boju­jí se svý­mi život­ní­mi údě­ly. Hlavní posta­vy si tak čte­nář rych­le oblí­bí, jed­no­du­še pro­to, pro­to­že jsou lid­ské. Mia Krügerová, bri­lant­ní mla­dá vyšet­řo­va­tel­ka, kte­rá svým talen­tem před­čí mno­ho­ná­sob­ně zku­še­něj­ší kole­gy, pla­tí za svůj dar vyso­kou cenu: napros­to osa­mě­lá se roky nemů­že vyrov­nat se ztrá­tou své sest­ry, kte­rá jí byla v živo­tě nej­bliž­ším člo­vě­kem. Vnitřní démo­ni jí sží­ra­jí nato­lik, že se roz­hod­ne je ráz­ně utnout: chys­tá se spáchat sebe­vraž­du, jejíž ter­mín odsu­ne jen kvů­li prosbě o pomoc své­mu nej­lep­ší­mu, a vlast­ně jedi­né­mu, pří­te­li: Holgeru Munchovi. Postarší obtloust­lý roz­ve­de­ný detek­tiv, kte­ré­mu v živo­tě činí potě­še­ní už jen vnuč­ka a mate­ma­tic­ké hádan­ky, je pově­řen pří­pa­dem ritu­ál­ně zavraž­dě­ných malých hol­či­ček, kte­rý otřá­sá celým Norskem, a jeli­kož pří­pad musí vyře­šit v pod­sta­tě oka­mži­tě, neboť počet obě­tí stá­le při­bý­vá, obra­cí se na Miu se žádos­tí o pomoc. Tito dva detek­ti­vo­vé, kte­ří postrá­da­jí smy­sl a náplň v osob­ním živo­tě, se tak s veš­ke­rým úsi­lím vrha­jí do roz­plé­tá­ní na prv­ní pohled nepo­cho­pi­tel­ných činů.

Román, kte­rý pro­lí­ná rovi­nu pát­rá­ní po vra­ho­vi s až filo­zo­fic­kou son­dou do nit­ra hlav­ních postav, je uchva­cu­jí­cí až do té doby, dokud neod­ha­lí vra­ha a jeho pohnut­ky, kte­ré ho k těm­to ohav­ným činům ved­ly. Ačkoliv je patr­ná sna­ha auto­ra o vyjá­d­ře­ní těž­ké­ho vra­ho­va osu­du, aby ve čte­ná­ři pod­ní­til jakousi lítost k této posta­vě, a v rám­ci mož­nos­tí její činy „obhá­jil“, přes­to všech­no je toto vysvět­le­ní poně­kud neu­vě­ři­tel­né. Z celé­ho rozuz­le­ní vyvstá­vá pou­ze dojem hry o nej­vět­ší pře­kva­pe­ní, něco na způ­sob „vrah bude ten, kte­ré­ho nejmíň budeš oče­ká­vat“, což je věru poin­ta vět­ši­ny detek­ti­vek, avšak je to mož­ná ta ten­ká hra­ni­ce, kte­rá dělí brak od kva­lit­ní lite­ra­tu­ry: hra­ni­ce uvě­ři­tel­nos­ti. V tom­to pří­pa­dě je ale závěr mož­ná až pří­liš pře­ta­že­ný za vla­sy, až pří­liš je zde patr­ná sna­ha šoko­vat.

V lese visí anděl je roz­hod­ně solid­ní dílo v rám­ci své­ho žán­ru, a tak jako všech­no má své sil­né i sla­bé strán­ky. Psychologie postav je bri­lant­ní, sna­ha obsáh­nout růz­no­ro­dá téma­ta a pře­kva­pit, už méně. Jako odde­cho­vé čte­ní ovšem poslou­ží vel­mi dob­ře:

Hodnocení: 50%


 • Autor:Samuel Bjork
 • Žánr:svě­to­vá belet­rie, thriller, detek­tiv­ka
 • Nakladatelstvi:PLUS
 • Datum vydá­ní:07.09.2015
 • Doporučeno od:15 let
 • EAN:9788025904220
 • Počet stran:384 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:130x200 - váza­ná s pap. pota­hem s lam. pře­ba­lem
 • Kniha ke kou­pi na Albatros Media a.s.

Jana Hartmanová

Související příspěvky:

 • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla […]
 • Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně17. února 2016 Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně „Synku, řečníš již krásně, leč dosud blbosti.“ Autor, kterého si momentálně nejsem schopen vybavit Kvalitní zjevení, o kterém se moc neví, nebo průměr hrající si na velkého […]
 • Sedmilhářky – Liane Moriarty3. listopadu 2015 Sedmilhářky – Liane Moriarty Sedmilhářky, to je název nové knihy z pera australské spisovatelky Liane Moriarty. Na první pohled poklidný život matek s jejich dětmi, žijící v Austrálii u pláže. Co víc si přát? Bohužel […]
 • Yeonmi Park: Abych přežila25. ledna 2016 Yeonmi Park: Abych přežila Severní Korea. V řadě článků a učebnicí se o ní dočtete leda to, že se jedná o totalitní stát s mocnou armádou a zaostalým hospodářstvím. Naproti tomu sama Severní Korea o sobě prohlašuje, […]
 • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. […]
 • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, […]
 • DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %21. března 2016 DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 % „Totiž – co když je to Jude, kdo to v sobě má? Proč by to tak nemohlo být? Surfuje po vlnách velikých jako barák a skočit dokáže odkudkoli. Má kůži, která ji padne, a kamarády a tátu a […]
 • Tekumseh aneb Jak mohly vypadat Spojené Státy18. ledna 2016 Tekumseh aneb Jak mohly vypadat Spojené Státy Když potkáš přítele, vždy ukaž slov nebo aspoň symbol pozdravu. To samé ukaž i cizinci, když jsi na opuštěném místě.“ Tekumsa Když se člověk pohybuje nějakou dobu v prostředí […]
 • Martin Vopěnka – Nová planeta31. října 2015 Martin Vopěnka – Nová planeta Story na rozmezí sci-fi a biblické tragédie se jménem Nová planeta zaujme náctileté kluky a holky, ale zároveň se ho nemusejí bát ani dospělí.  Jeho autor má za sebou již slušnou řádku […]
 • 6. prosince 2015 Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality „Venuše zná tisíc způsobů, jak skotačit, ale nejjednodušší a nejméně namáhavý je, když leží v předklonu na pravém boku.“ Předmluva tohoto podnětného svazku začíná slovy „Je to kniha, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *