Marta Davouze: Vypadni z mýho života!

Marta Davouze: Vypadni z mýho živo­ta!
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.

Román Marty Davouze s názvem Vypadni z mýho živo­ta! vyni­ká zají­ma­vým sklou­be­ním autor­či­ných vzpo­mí­nek na dět­ství a násled­né ztrá­ty ilu­zí v nevy­da­ře­ném man­žel­ství na poza­dí význam­ných udá­los­tí.

S hlav­ní posta­vou, Martou, se sezná­mí­me nej­pr­ve jako s děv­če­tem, kte­ré trá­ví dlou­hé let­ní hodi­ny čet­bou. Máme mož­nost pozo­ro­vat věci, kte­ré se kolem ní, zejmé­na pak v její rodi­ně, ode­hrá­va­jí a udě­lat si tak jas­nou před­sta­vu o jed­not­li­vých posta­vách. Tyto vzpo­mín­ky na dět­ství, ač by se moh­ly zdát naho­di­lé, mají jas­nou struk­tu­ru a jsou čte­ná­ři před­klá­dá­ny pro­to, aby poz­dě­ji zapadly do dal­ších udá­los­tí a utvo­ři­ly tak celist­vý obraz.

Ačkoliv čte­nář po celou dobu ví, že hlav­ní posta­va, Marta Železná, se nako­nec se svým mužem Vladimírem roz­ve­de, se zájmem sle­du­je celý pří­běh, kte­rým je autor­kou pro­vá­zen. Nejedná se totiž o to, zda se žena nako­nec roz­hod­ne man­žel­ství ukon­čit, ale spíš si kla­de­me otáz­ku, proč tak neu­či­ni­la již dáv­no. Je jas­ně patr­né, že od samot­né­ho začát­ku tuši­la, že ten­to sva­zek nebu­de šťast­ný, a i přes to – nebo mož­ná prá­vě pro­to – bra­la veš­ke­ré pří­ko­ří a uráž­ky spí­še jako výzvu, ve kte­ré je tře­ba obstát. Nabízí se nám tak pohled na ženu, kte­rá je nespo­ko­je­ná s cito­vě ochlad­lým vzta­hem, avšak mís­to toho, aby udě­la­la ráz­ný krok a ten­to vztah ukon­či­la, hle­dá uspo­ko­je­ní jin­de. To však i přes veš­ke­rou sna­hu nena­stá­vá do té doby, dokud se sku­teč­ně neroz­hod­ne svůj život změ­nit. Tím jako­by kni­ha vola­la po základ­ní otáz­ce smys­lu živo­ta a mož­nos­tech jeho napl­ně­ní.

Jistá frustra­ce je cítit i ze samot­né doby, ve kte­ré se ode­hrá­vá význam­ná část Martina man­žel­ské­ho živo­ta. Za komu­nis­tic­ké­ho reži­mu je nuce­na dělat prá­ci, ve kte­ré nemá mož­nost dosta­teč­ně se pro­fes­ně rea­li­zo­vat. Tato doba však není popsá­na nijak pří­mo­ča­ře. Čtenář si utvá­ří ten­to obraz postup­ně z nená­pad­ných jed­not­li­vých udá­los­tí a bez­pro­střed­ních popi­sů osob a jejich cho­vá­ní.

Velice zají­ma­vou sou­čás­tí kni­hy jsou dopi­sy, kte­ré píše hlav­ní posta­va růz­ným lidem, nej­čas­tě­ji však prá­vě své­mu man­že­lo­vi. V těch­to dopi­sech vyja­dřu­je zce­la ote­vře­ně své poci­ty a mnoh­dy až poe­tic­kým způ­so­bem se tak dozví­dá­me něco víc o jejím uva­žo­vá­ní a dušev­ním roz­po­lo­že­ní. Tyto dopi­sy však ne vždy pře­dá adre­sá­to­vi a čte­nář má tím pádem pocit jaké­ho­si pri­vi­le­gia, že prá­vě on měl mož­nost do nich nahléd­nout.

Většina tex­tu v kni­ze je psa­ná sro­zu­mi­tel­ně a s urči­tou leh­kos­tí. Dokonce, i když autor­ka pře­jde během jedi­né kapi­to­ly z psa­ní v Ich for­mě na Er for­mu, čte­ná­ře to nijak nevy­ru­ší a při­jde mu to dokon­ce svým způ­so­bem při­ro­ze­né. Následně se pak opět vra­cí k vyprá­vě­ní v prv­ní oso­bě, díky čemuž jsme schop­ni se do posta­vy zno­vu lépe vcí­tit. Samotný závěr kni­hy je pro čte­ná­ře urči­tou satis­fak­cí, jeli­kož vše je řeče­no, vše je objas­ně­no a nový ráz­ný i opti­mis­tic­ký pří­stup hlav­ní posta­vy k živo­tu jako tako­vé­mu jako­by sám vyplu­je na povrch a už tam zůstá­vá.


 • Počet stran:264
 • Vazba:Pevná s pře­ba­lem mat­ná
 • Rozměry:130 x 200
 • Kód:9788020438454
 • EAN:9788020438454
 • ISBN:978-80-204-3845-4
 • Rok vydání:2015

Kniha ke kou­pi na Kniha.cz.

MgA. Šárka Bukvajová

Související příspěvky:

 • Beseda se spisovatelkou a křest knihy9. února 2018 Beseda se spisovatelkou a křest knihy V pátek 2.února proběhla v Městské knihovně v Praze beseda se spisovatelkou Martou Davouze (Železnou). Ve velkém sále uvítal hosty moderátor večera David Železný, který zastoupil svého […]
 • Tekumseh aneb Jak mohly vypadat Spojené Státy18. ledna 2016 Tekumseh aneb Jak mohly vypadat Spojené Státy Když potkáš přítele, vždy ukaž slov nebo aspoň symbol pozdravu. To samé ukaž i cizinci, když jsi na opuštěném místě.“ Tekumsa Když se člověk pohybuje nějakou dobu v prostředí […]
 • J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi19. února 2016 J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi Pokud trpíte nějakým chronickým onemocněním a rozhodli jste se řešit ho alternativním způsobem léčby, pak pro vás tato kniha jistě bude velmi dobrým pomocníkem. Na začátek je nutno […]
 • Pletení na rukou: Lenka Sýkorová5. března 2016 Pletení na rukou: Lenka Sýkorová Když se řekne pletení, vybaví se vám jehlice, vlna a třeba nějaký kousek, který stále čeká na dokončení už spousty let, ale stále marně? Nebo naopak slyšíte uklidňující zvuk jehlic, […]
 • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]
 • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od […]
 • Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte!21. září 2015 Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte! Nečekejte další zaručený způsob, jak natrvalo snížit svoji hmotnost. Nečekejte dietu, která neomezí vaše návyky. Nečekejte způsob, díky němuž se ze stokilového válce stane štíhlá laňka. […]
 • Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě18. listopadu 2015 Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě V podvečer 11. listopadu se v pražském ateliéru Megapixel uskutečnil křest knihy Ondřeje Neffa Digitální fotografie polopatě. Knihu pokřtil český portrétní a reportážní fotograf Antonín […]
 • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *