Kiršův Milionový email

Emai

O Davidu Kiršovi jsem se mož­ná už někdy zmi­ňo­val. Ačkoli mám o jeho oso­bě stá­le někte­ré pochyb­nos­ti, jeho kníž­ka Milionový email mne mile pře­kva­pi­la. Je fakt, že si mohl odpus­tit to „razít­ko“ na obál­ce s infor­ma­cí, že kni­ha je ově­ře­na „1000+ pod­ni­ka­te­li u nás“ a vůbec design hurásty­lu.

Na dru­hou stra­nu Kirš upo­zor­ňu­je na mno­hé nešva­ry dneš­ní­ho inter­ne­to­vé­ho pro­de­je a z kni­hy samot­né jsem si udě­lal dost pozná­mek. Nemá ani sto stran, dá se pře­číst za večer a pokud bude chtít člo­věk uplat­ňo­vat její postu­py, pak se k ní bude asi ješ­tě něko­li­krát vra­cet.

Věc, na kte­rou neu­po­zor­ňu­je jen David Kirš, ale napří­klad i Ivo Toman či Pavel Fara – ten posled­ně jme­no­va­ný v eboo­ku sta­ži­tel­ném zdar­ma z jeho strá­nek – je fakt, vět­ši­na dneš­ních inter­ne­to­vých pro­dej­ců dává na prv­ní mís­to pro­dej a pak až jakou­ko­li při­da­nou hod­no­tu či obsah.

Na vlast­ních strán­kách těch­to pánů (krom Ivo Tomana) mi ale vadí jed­na věc. Jakmile je ote­vře­te, roz­je­de se něja­ké úžas­né video o úspě­chu a nemá­te ani čas se zori­en­to­vat. Stránky jsou sice navr­že­né jed­no­du­še, ale všech­ny prak­tic­ky stej­ně a téměř všu­de po vás chtě­jí oka­mži­tě mail, aby vám moh­li něco poslat. Pokud se tomu chce zví­da­vý jedi­nec vyhnout, není nic jed­no­duš­ší­ho než si najít spous­tu videí na you­tu­be.

Více na Kritiky.cz
LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) – Recenze – 60% Animovaný film LEGO® příběh 2navazuje přesně tam, kde skončil před pěti lety první LEGO®...
Temný případ – The Final Country (S03E07) - Zase nevíme, kdo za vraždou a únosem stojí!   Tentokrát se tvůrcům podařilo to, co nikdo nečekal, opravdu velké objevení a vyřešení př...
Děsivé easter eggy v Red Dead Redemption 2! ...
Královna Marie Terezie Život Marie Terezie, Zamilovaný dragoun a Tajnosti císařských komnat Dne 13. května 1717 se narodila arcivévodkyně Marie Terezie, která vládla Rakousku jako jediná...
Jurský svět: Zánik říše - Ze Spojeného království na Havaj: Kde se odehrává dobrodružství Spojené království Při natáčení ve Spojeném království se produkce usadila v proslulých...

Ale zpět ke kni­ze. Najdete v ní to, co mož­ná najde­te ve spous­tě dal­ších knih o správ­ném fun­go­vá­ní fir­my a jejím vede­ní (nepo­sou­dím, neče­tl jsem jich zase tolik) ale adap­to­va­né na čes­kou infor­mač­ní scé­nu. Kirš kla­de na začát­ku tu otázku,kterou by si měl polo­žit kaž­dý pod­ni­ka­tel u fir­my, u oslo­ve­ní kli­en­ta, u vytvá­ře­ní strán­ky: Proč to dělám? Co od toho čekám? Co chci, aby tady návštěv­ník udělal…to zna­me­ná u vše­ho vědět účel. Akce bez vize je totiž ješ­tě mno­hem hor­ší než vize bez akce. To dru­hé cel­kem niko­mu neu­blí­ží, ale není to k niče­mu. Akce bez vize je jako ledo­bo­rec, kte­rý neví, kam pat­ří, kdy pře­stat a koho mezi­tím seme­le.

Pokud najde odpo­vě­di na tyhle otáz­ky, dal­ší věc už je kon­krét­ní postup. A ten se už dá najít.

Univerzální zása­dou je budo­vat se zákaz­ní­kem vztah. Ne mu hned­ka něco cpát, aniž by o nás coko­li věděl. Stránka, kte­rá hned­ka nabí­zí úžas­né peně­žen­ky ve sle­vě má na moni­to­ru život­nost pár vte­řin.

V momen­tě, kdy pro­dej­ce nabíd­ne i MIMO pro­dej kva­lit­ní obsah – prů­běž­né rady, novin­ky, kva­lit­ní infor­ma­ce – člo­věk si rád při­pla­tí za něco dal­ší­ho. A stej­ně tak, pokud si ově­ří, že tohle fun­gu­je a že pro­dej­ce na něj nekou­ká jen jako na ovci, ale jako na part­ne­ra, rád při­po­jí email kvů­li news­let­te­ru a dal­ší for­mě mai­lo­vé komu­ni­ka­ce.

Připomíná mi to tro­chu onen trend pří­jem­né­ho obchod­ní­ho cho­vá­ní ze sta­rých čes­kých fil­mů a seri­á­lů – Bylo nás pět, Panoptikum měs­ta praž­ské­ho a podob­ných. Tam zajít k obchod­ní­ko­vi byl koli­krát pří­mo umě­lec­ký záži­tek, i když jste si nako­nec odnes­li jen zápal­ky za něko­lik halé­řů.

Čeští pod­ni­ka­te­lé mají všech­ny dostup­né nástro­je k dis­po­zi­ci. Ovšem pod­le Kirše (a v tomhle s ním sou­hla­sím) je pros­tě jen neu­mí správ­ně pou­ží­vat a výsled­ky pak vidí­me kolem sebe.

Americký eko­nom Milton Friedman kdy­si pro­hlá­sil, že jen vlá­da dove­de vzít do ruky nej­kva­lit­něj­ší papír a nej­kva­lit­něj­ší inkoust a jejich kom­bi­na­cí vytvo­řit něco, co je abso­lut­ně bez­cen­né. Někteří obchod­ní­ci ji ale rych­le dohá­ní a pak jsou z toho poš­tov­ní schrán­ky plné letáč­ků, kte­ré se hodí tak ako­rát na pod­pal v krbu nebo vystlá­ní kle­ce s křeč­kem.

Základ: pří­ruč­ka mai­lo­vé­ho mar­ke­tingu

Navíc:

 • struč­ná, jas­ná, pře­hled­ná
 • upo­zor­ně­ní na mno­ho chyb, kte­rý­mi se stá­le vyzna­ču­je vel­ké množ­ství tuzem­ských webů a obcho­dů
 • jas­né instruk­ce, jak se vyhnout chy­bám, kte­ré děla­jí ostat­ní
 • nena­bi­zí zlep­še­ní přes noc, ale dlou­ho­do­bou stra­te­gii

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách20. března 2016 Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách Hracích knížek s angličtinou, češtinou, ba i matematikou mi prošlo rukama už několik, ale tato rozhodně děti zaujala dokonce tak, že jsme téměř u konce s luštěním. Je totiž neuvěřitelně […]
 • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky […]
 • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená […]
 • Sbírka ctností aneb V napnutém labyrintu pražské magie a nitek osudu4. února 2016 Sbírka ctností aneb V napnutém labyrintu pražské magie a nitek osudu Dávej pozor, Prestone. Šlapeš po mých snech.“ Dupont, Equilibrium Pokud budete někdy dělat Jahodového Klátila dle Gyty Oggové, pamatujte na jednu věc: tvaruje se ve flétnách na sekt […]
 • Ekonomie v jedné lekci aneb Slabikář ekonomie12. ledna 2016 Ekonomie v jedné lekci aneb Slabikář ekonomie Co všechno se můžete dovědět ze slabikáře ekonomie, ve kterém se od vydání nemusela změnit snad ani čárka? Pokud se chce člověk dovědět něco o ekonomii nebo ekonomice (ekonomie je samotná […]
 • Jak přesvědčivě vyjednávat8. prosince 2015 Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unudila […]
 • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]
 • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. […]
 • RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl1. prosince 2015 RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl Od autorky Cassandry Clare, která je známá především svou úspěšnou sérií Nástroje smrti, právě vyšel první díl nové trilogie Pekelné stroje – Mechanický anděl. Tato trilogie předchází […]
 • Robert Čapek: Moderní didaktika21. října 2015 Robert Čapek: Moderní didaktika Proč neučím, byť mě práce s dětmi baví, mám potřebné vzdělání, zakončené zkouškami na státní vysoké škole, oplývám kreativním myšlením, energií a chutí dát českému školství ze sebe to […]