Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality


„Venuše zná tisíc způ­sobů, jak sko­ta­čit, ale nej­jed­no­duš­ší a nejmé­ně namá­ha­vý je, když leží v před­klo­nu na pra­vém boku.“

Předmluva toho­to pod­nět­né­ho svaz­ku začí­ná slo­vy „Je to kni­ha, kte­rou nese­že­ne­te.“ Ano, před lety to cel­kem pla­ti­lo, dnes už se situ­a­ce naštěs­tí změ­ni­la. Svého času jsem těch­to svaz­ků měl doma asi šest v růz­ných sta­vech. Nakonec jsem si nechal jeden pro čest­né mís­to v knihov­ně a zby­tek pus­til do svě­ta.

Trvalo ale něko­lik let, než jsem ji pře­če­tl sku­teč­ně celou a nevy­hle­dá­val jen čis­tě popis­né pasá­že.

Na prv­ní pohled jde o lite­ra­tu­ru pod pul­to­vou, o běž­nou por­no­gra­fii, kte­rá kolu­je v dis­krét­ních pře­ba­lech a scho­vá­vá se v zásuv­kách noč­ních stol­ků. Příběh je jed­no­du­chý – mla­dá Francouzka Emanuela při­lé­tá do Bangkoku za svým man­že­lem, kte­rý zde půso­bí jako inže­nýr. Formou je kni­ha auto­bi­o­gra­fie, pro­to­že hlav­ní hrdin­ka líčí své zku­še­nos­ti a vlast­ně osob­ní pří­běh.

V míst­ní růz­no­ro­dé spo­leč­nos­ti navá­že čet­né milost­né vzta­hy s jedin­ci i sku­pi­na­mi obé­ho pohla­ví, neza­ne­dbá­vá žád­ný věk ani národ­nost. Pokud by román skon­čil u toho­to mode­lu, nepře­kro­čí svůj úzce vyme­ze­ný sek­tor. To ovšem není pří­pad Emanuely. Román je totiž hlav­ně pří­bě­hem zau­čo­va­cím. Emanuela pod vede­ním ital­ské­ho prů­vod­ce Maria a ješ­tě něko­lik spí­še epi­zod­ních postav, nachá­zí nové způ­so­by rozko­še, jak těles­né, tak dušev­ní. Líčí svou ces­tu za roz­sáh­lej­ším a hlub­ším pozná­ním sexu­a­li­ty vlast­ní i cizí, sexu­a­li­ty jako poci­tu vlast­ní­ho těla i jako pro­ce­su, kte­rý se ode­hrá­vá mezi dvě­ma a více jedin­ci.

„Otče náš jenž jsi na nebe­sích, zůstaň tam a my zůsta­ne­me tady na zemi, kte­rá je někdy tak krás­ná se svý­mi roč­ní­mi obdo­bí­mi, s ply­nou­cí­mi léty, se svý­mi bláz­ni­vý­mi dív­ka­mi…“

Líčí doslo­va svůj výcvik od zaběh­nu­tých rutin a pou­ta­jí­cích vnitř­ních pra­vi­del nau­če­ných evrop­skou kul­tu­rou, kte­rá muse­la pře­ko­nat, aby se dosta­la k hlub­ší­mu vědo­mé­mu i meta­fy­zic­ké­mu pro­žit­ku sexu (slo­vo meta­fy­zic­ké­mu zde vůbec není pře­há­ně­ním). Její ces­ta je ces­tou oso­by, kte­rá se dopra­co­vá­vá roz­liš­ný­mi stez­ka­mi k pozná­ní, že sex není cílem, ale nástro­jem.

Emanuela postu­pu­je z pros­té bio­sfé­ry, kte­rá má na sta­ros­ti těles­né uspo­ko­je­ní, přes noo­sfé­ru (uspo­ko­je­ní vědo­mí) až k ero­sfé­ře, vesmí­ru totál­ní lás­ky a ničím neo­me­ze­né rozko­še. Ta je ale mož­ná pou­ze vyvá­že­ním člo­vě­ka ve sfé­rách před­chá­ze­jí­cích.

Nová morál­ka, kte­rou obje­ví, ji čás­teč­ně uza­vře před svě­tem, kte­rý před­tím zna­la, ale na dru­hou stra­nu jí nabíd­ne dosta­tek mož­nos­tí, jak se dále roz­ví­jet v tom, co zjis­ti­la nejen o novém exo­tic­kém svě­tě, ale hlav­ně o sobě samé. Morálka ero­tis­mu je líče­na trpě­li­vým Mariem v mono­lo­zích, dia­lo­zích i komen­tá­řích sexu­ál­ní­ho dění oko­lo.

Čtenáři hle­da­jí­cí si pou­ze ero­tic­ký obsah, tyto pasá­že zřej­mě pře­sko­čí, ovšem i popis samot­né­ho sexu je podán jazy­kem nato­lik kva­lit­ním, že nijak nestr­há­vá kva­li­tu okol­ní­ho tex­tu. Ovšem tyto pasá­že bude mož­ná časem pře­ska­ko­vat ten, koho nao­pak zaujme myš­len­ko­vé posel­ství svaz­ku.

Podobně, jako je hlub­ší pocho­pe­ní klí­čo­vých svaz­ků o osob­ním roz­vo­ji vyhra­ze­no pou­ze úzké sku­pin­ce lidí v rám­ci svě­ta, ani ten­to sva­zek plně neo­ce­ní kaž­dý čte­nář.

Kniha obsa­hu­je dva díly – Emanuela a Antipanna. Existuje ješ­tě tře­tí díl a dru­há kni­ha, Emanuelina slun­ce. I v nich se Emanuela drží morál­ky ero­tis­mu, pro kte­rou si vytvo­ři­la i popě­vek:

„Musím milo­vat milo­vat milo­vat. Když milu­ju, sdí­lím se, když se sdí­lím, zpí­vám.“

 roz­po­či­ta­dlo Emanuely, mé sest­ry moř­ské pan­ny

PS: Nedávno si u mě šplh­lo nakla­da­tel­ství Argo, pro­to­že tuto kni­hu opět po letech vyda­lo.

Základ: ero­tic­ký román popi­su­jí­cí pří­ho­dy mla­dé Francouzky v Bagkoku

Navíc:

 • alter­na­tiv­ní filo­so­fie poje­tí vzta­hů odliš­ná od evrop­ské­ho pohle­du
 • vel­mi kva­lit­ní jazyk
 • čitel­né víc­krát
 • sva­zek k zamyš­le­ní

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […]
 • Dan Brown: Počátek2. května 2018 Dan Brown: Počátek Konstrukčně asi nejčitelnější a nejlidštější Brown. Čitelností myslím to, že indicie a […]
 • Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého11. července 2018 Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého Ukradený bacil - jistý bakteriolog přisunul pod mikroskop sklíčko s preparátem jedné z nejnebezpečnějších nemocí vůbec - cholera. Na tento zárodek momentálně pohlížel bledý muž, jenž na […]
 • Tři oříšky pro Popelku - kniha15. června 2017 Tři oříšky pro Popelku - kniha Tahle kniha není soubor pohádek jako takových ani není o jedné, která je v názvu. Jedná se o tři velmi známé pohádky, ale jako scénáře. První je tu Princ Bajaja. Každý asi viděl nebo zná, […]
 • Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová8. října 2017 Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová Spojovačky zvané dot-to-dot již snad ani není třeba představovat, na našem trhu se objevily již před drahnou chvílí a ihned si našli své milovníky. Spojovačky nabízí ze změti na první […]