E.L.James:Padesát odstínů svobody (audiokniha - čte Tereza Bebarová)

E.L.James:Padesát odstí­nů svo­bo­dy (audi­ok­ni­ha - čte Tereza Bebarová)
Ohodnoťte člá­nek

Pokud jste si oblí­bi­li komerč­ně vel­mi úspěš­né romá­ny Padesát odstí­nů šedi a Padesát odstí­nů tem­no­ty od spi­so­va­tel­ky E.L.James, urči­tě nepo­hrd­ne­te závě­reč­ným dílem, Padesát odstí­nů svo­bo­dy, v podo­bě audi­ok­ni­hy.

Spisovatelka E.L.James , vlast­ním jmé­nem Erika Mitchell je brit­ská spi­so­va­tel­ka, kte­rá napsa­la již zmí­ně­nou tri­lo­gii o panu Greyovi a pros­té dív­ce Anastasii. Svým odváž­ným posto­jem k sexu­ál­ním prak­ti­kám způ­so­bi­la doslo­va revo­lu­ci v milost­ném živo­tě nejed­né ženy.  Dohromady se ve Spojených stá­tech pro­da­lo více než 35 mili­o­nů výtis­ků a přes 70 mili­o­nů výtis­ků po celém svě­tě, a roman­tic­ká tri­lo­gie s náde­chem žha­vé ero­ti­ky se sta­la svě­to­vým best­selle­rem.

Velmi úspěš­ný a boha­tý pod­ni­ka­tel Christian Grey a mla­dá dív­ka Anastasia Steelová jsou již v závě­reč­ném dílu tri­lo­gie man­že­li. Nadále se oddá­va­jí nevšed­ním sexu­ál­ním prak­ti­kám, a něko­li­krát spo­lu řeší spo­ry a pro­blémy, kte­ré sou­vi­sí s nepo­sluš­nos­tí a tvr­do­hla­vos­tí Any. Také tajem­ství na Christianovo dět­ství, kte­ré celá léta úzkost­li­vě tají nejen před Anou, nám autor­ka odha­lí hned na začát­ku své kni­hy a čtenář-posluchač se koneč­ně dozví celou prav­du.

Audiokniha je namlu­ve­ná cel­kem pří­jem­ně. Několikrát jsem se ale ztra­ti­la, pro­to­že je někdy těž­ké roz­po­znat, jest­li zrov­na větu pro­ne­sl Christian či Ana. Možná, kdy­by kni­ha byla namlu­ve­na více­hlas­ně, bylo by snaz­ší se v ní ori­en­to­vat. Erotické scén­ky se mno­ho­krát opa­ku­jí, že už ani nemo­hou čtenáře-posluchače ničím novým pře­kva­pit a po tře­tí scé­ně to zavá­ní až fád­nos­tí. Kdyby jich autor­ka pár vyne­cha­la, mys­lím, že by se nic nesta­lo. Přechody z kapi­to­ly do kapi­to­ly jsou pou­ze namlu­ve­né jako čís­la, což mě roz­hod­ně neza­u­ja­lo. Také autor­ka čas­to­krát zby­teč­ně dlou­ze popi­su­je někte­ré situ­a­ce, např. nalé­vá­ní šam­paň­ské­ho, svlé­ká­ní oble­če­ní apod.

Nicméně hereč­ka Tereza Bebarová, má vel­mi pří­jem­ný hlas a doká­že zaujmout. Když se poslu­chač dosta­ne ke kapi­to­lám, kde je doslo­va cítit napě­tí a akce, úpl­ně ho to pohl­tí, což jsem si sama na sobě vyzkou­še­la. Líbí se mi způ­sob, jakým hereč­ka díky své­mu neza­mě­ni­tel­né­mu hla­su, doká­že vyja­d­řo­vat poci­ty Christiana a Any a i její důraz na důle­ži­tost někte­rých scén a záple­tek. Také se mi líbí, jak autor­ka E. L. James doká­že pou­ží­vat nevšed­ní slov­ní spo­je­ní a někdy až doko­na­lé popi­so­vá­ní věcí, osob, oko­lí nebo scén nedě­lá žád­ný pro­blém pro před­sta­vu.

Díky své­mu vel­ké­mu šar­mu a zvlášt­nos­tí pana Greye, urči­tě nesmí chy­bět závě­reč­ný díl této tri­lo­gie žád­né z jeho fany­nek ve své sbír­ce, ať už v kniž­ní, nebo namlu­ve­né podo­bě. Audiokniha Padesát odstí­nu svo­bo­dy bude pro mno­hé pře­kva­pe­ním a urči­tě pří­jem­ným zpes­t­ře­ním.

Hodnocení: 75%


Audiokniha: Padesát odstí­nů svo­bo­dy

Autor: E.L.James

Čte: Tereza Bebarová

Žánr: Čtení pro ženy

Kniha ke kou­pi na : http://audioteka.cz

Knihu k recen­zi posky­tl part­ner:

Monika Knápková

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Související příspěvky:

  • E. L. James: Grey - 52 %4. března 2016 E. L. James: Grey - 52 % Příběh z pohledu Christiana Greye byl, dle autorky, napsán na přání čtenářů, kteří si velmi oblíbili její trilogii Padesát odstínů šedi, Padesát odstínů temnoty a Padesát odstínů […]
  • E. L. James: Grey (25 % - za snahu)24. února 2016 E. L. James: Grey (25 % - za snahu) Mám respekt ke knihám – k těm dobrým i k brakům. Přece jen, někdo si dal tu práci, aby je napsal. Co ale nerespektuji, je kopírování děl. A to ani v případě, že se jedná o totožného […]
  • Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger24. dubna 2016 Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger V jedné myší rodině mají již velkou myší slečnu, právě vhodnou na vdávání. Ale jak to tak bývá, rodiče chtějí pro svou dceru to nejlepší, aby její život byl lepší než jejich. A tak se […]
  • ČTVEROČASÍ BÁSNICTVÍ ČESKÉHO 214. dubna 2016 ČTVEROČASÍ BÁSNICTVÍ ČESKÉHO 2 Čtveročasí básnictví českého 2 Tento cyklus dokládá, že i barokní a raně obrozenská poezie může být působivá a zaujmout současné posluchače. Jsem ráda, že tyto písemné památky […]
  • Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85%5. února 2016 Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85% Jaroslav Seifert se právem řadí mezi nejvýznamnější básníky 20. století. Jako jedinému českému autorovi mu byla roku 1984 udělena Nobelova cena za literaturu. Jeho verše mají co říci také […]
  • Michal Viewegh - Biomanžel7. března 2016 Michal Viewegh - Biomanžel Vieweghův román Biomanželka se stal úspěšným bestsellerem. Nejspíš proto jsme se dočkali jeho volného pokračování s názvem Biomanžel. Jde opět o knihu částečně biografickou, ve které je […]
  • Michal Viewegh: Biomanželka18. února 2016 Michal Viewegh: Biomanželka Vieweghův román Biomanželka se může na první dojem jevit jako kterékoliv jiné humoristické dílo. Pravdou ale zůstává, že tato kniha nám předkládá hned několik otázek, které až nebezpečně […]
  • MILOŠ MATULA: MEDITACE10. února 2016 MILOŠ MATULA: MEDITACE Miloš Matula se věnuje studiu duchovních nauk už přes dvacet let. Je autorem šesti knih, mezi něž patří například Hvězdy ezoterického nebe I. a II., Dějinami za poznáním astrologie či […]
  • Setkání s Karlem Čapkem31. ledna 2016 Setkání s Karlem Čapkem Když se řekne Karel Čapek, rozběhne se nám hlavou celá pestrá paleta významů. Klasik české literatury, novinář Lidových novin, dramatik, otec slova ROBOT, spisovatel knížek pro děti, autor […]
  • DivkaVeVlakuAudio27. ledna 2016 Dívka ve vlaku v podání tří českých hereček Paula Hawkins v životní formě. Kniha roku 2015. Román, který láme prodejní rekordy a na první příčce žebříčku bestsellerů The New York Times se udržel třináct týdnů. Tuzemská i zahraniční […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *