Kritiky.cz > Pro ženy > Knihovnička > RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu

RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu

IMG 20190817 141255

Nazvala bych tyto kar­ty jako komu­ni­ká­to­rem s naší duší. Prostřednictvím těch­to úžas­ných obráz­ků, frak­tá­lů, může­me zjis­tit, co si naše duše vlast­ně v živo­tě, nebo ve chví­li, na kte­rou se ptá­te, naplá­no­va­la. Na co se cítí. Co po nás chce. CO BY MĚL BÝT PODLE NÍ DALŠÍ KROK.

Až za hra­ni­ce mož­nos­tí

Intuitivní obra­zy budí v moz­ku prá­vě ta spo­je­ní, kte­rá jsou schop­na nás uklid­nit, zavést za hra­ni­ce všed­ních ome­ze­ných mož­nos­tí, pro­hlou­bit medi­ta­ci a chcete-li, zavést nás až do kvan­to­vé­ho pole. Tam může­me vytvá­řet všech­no, co chce­me….

„Když si vytáh­ne­te kar­tu, vší­mej­te si myš­le­nek, poci­tů a vje­mů, kte­ré ve vás vyvo­lá. Dopřejte si chvil­ku na nací­tě­ní dané­ho obraz­ce. To je důle­ži­té, pro­to­že při tom začne pro­mlou­vat vaše intu­i­ce. Můžete si klást násle­du­jí­cí otáz­ky:

Jaký prv­ní dojem ve mně tato kar­ta vyvo­lá?

Vidím v ní něja­ké pově­do­mé sym­bo­ly nebo obraz­ce? Jaký pro mě mají význam?

Co cítím, když se dívám na ten­to obra­zec?

Jaké bar­vy vidím? (sou­vis­lost s barva­mi čaker)“

IMG 20190817 141255
IMG 20190817 141255
IMG 20190828 090630
IMG 20190828 090630

Zkusme si to: PODZIM V PROUDU

Často mi v tom­to obdo­bí při­chá­ze­la kar­ta V prou­du. Podíváme se, co se na ní píše:

„Toto je vyjá­d­ře­ní plné­ho prou­du. Buďte sly­šet! Dovolte si zářit! Přišel čas posta­vit se doprostřed jeviš­tě. Jde o to cítit vesmír­ný proud ener­gie, rados­ti, tvo­ři­vos­ti a komu­ni­ka­ce. Zpívejte, tan­cuj­te a dovol­te si vynik­nout v celé své slá­vě. Osvoboďte svou vnitř­ní tvo­ři­vost. Vyjádřete vše, co je ve vás  a co jin­dy skrý­vá­te před svě­tem.“

Několikrát mne při pohle­du na tuto kar­tu při­šla také infor­ma­ce, že věci jsou už v pohy­bu, že toto všech­no si nás najde, dotkne se nás svou rados­tí, při­jde k nám mož­nost zažít úspěch. Přijde ta otáz­ka – „tak v tomhle můžeš mít úspěch, jak se toho cho­píš?“

Ne, V prou­du není zadar­mo, ale vez­me nás na ces­tu s výzvou, ve kte­ré může­me zazá­řit tak, jak naše duše chce.

A bereme-li ten­to malý výklad i jako inspi­ra­ci do nad­chá­ze­jí­cí­ho pod­zi­mu, tak prá­vě tako­vý může pro vás být pod­zim. Právě tako­vá je odpo­věď na vaši otáz­ku. To, co potře­bu­je­te, ten vysně­ný úspěch – při­jde. Jen v sobě musí­me pro­bu­dit radost­nou ener­gii „tan­ce“, ať už je to pro vás coko­liv. Pozvat to, vyzdo­bit dve­ře, dům, byt, svou duši – aby to krás­né vědě­lo, kam má při­jít. Zkuste to…

PODZIM tu je od toho!

Odpovědi z Cest duše jsou neče­ka­né a plí­ži­vé…

A v nepo­sled­ní řadě také jaké nás napa­da­jí nezvyk­lé myš­len­ky, otáz­ky i odpo­vě­di.  Dá se říci, že kar­ta­mi Cesta duše si před sebe roz­lo­ží­te někdy odpo­vě­di… ale někdy jen pro­stor, ve kte­rém odpo­věď tepr­ve vznik­ne.

Přijde po ces­tič­ce, kte­rá sama o sobě pro nás je také důle­ži­tá.

O autor­ce:

Cheryl Lee Harnish věří v násle­do­vá­ní ces­ty své­ho srd­ce, pra­co­va­la jako hyp­no­te­ra­pe­u­t­ka a komu­ni­ká­tor se zví­řa­ty.  Vytváří frak­tál­ní obra­zy a obra­zy ener­ge­tic­ké, ale také frak­tá­ly esen­ce, o kte­rých říká, že jsou to por­tréty duše. Více o ní najde­te na www.fractalart.ca

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů2. března 2018 S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů Musím se přiznat, že  kartičky hrozně ráda vytahuji v adventním čase, prostě to "Marie" téma k tomu přímo vybízí, ale poslední dobou zjišťuji, že se mimořádně hodí i pro jarní období. Ono […]
  • Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami19. října 2016 Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami Je to jako kombinace pohádkového světa, který vám ožije před očima. Stejně tak si můžete nad touto knihou i miniaturními kartičkami snít, jako si s nimi zcela vážně pohrávat a hledat […]
  • Debbie Malone: Andělské vykládací karty23. dubna 2018 Debbie Malone: Andělské vykládací karty Máme před sebou zcela jedinečné karty. Autorka spojila své schopnosti a jemnou intuici s velmi hezky obrazově zpracovanými kartičkami. Použila jsem je už na desítky výkladů a musím říci, […]
  • Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní23. května 2018 Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní Strávila jsem s nimi téměř půl roku, než jsem se odvážila sepsat tento text. A musím říci, že mimořádně krásný s nimi byl vánoční čas. Jsou prostě načechrané, sváteční, velmi hezky barevně […]
  • Tarot dobra: Umí to i s těžkými situacemi25. července 2018 Tarot dobra: Umí to i s těžkými situacemi Autorka karet a knihy Kouzelné mapy, jež patří k jedněm z nejkrásnějších, je zpátky se zpracovaným klasickým tématem tarotu.  Trvalo to pár let, ale vyplatilo se. Povedlo se? To je skoro […]
  • DIGITÁLNÍ TVORBA: Magické dimenze: Karty, které pohltí!19. listopadu 2019 DIGITÁLNÍ TVORBA: Magické dimenze: Karty, které pohltí! Vykládací karty magické dimenze jsou pro mne něčím zlomové. Digitálním obrázkům na kartám jsem se bránila, jejich uměleckou hodnotu přehlížela (ano, taková jsem!), ale tady se všechno asi […]
  • Andělé krystalů: Jak mohou karty odpovědět na otázku?22. července 2018 Andělé krystalů: Jak mohou karty odpovědět na otázku? Jakékoliv výkladové karty mají jedinečnou schopnost, kterou jim nemůže upřít ani ten největší skeptik: Možná nám nedají přesnou odpověď na naši otázku, to vlastně není ani jejich účelem, […]
  • RECENZE: Christina: Dvojčata zrozená jako světlo22. listopadu 2019 RECENZE: Christina: Dvojčata zrozená jako světlo Kniha zasáhne matky a potěší, rozhoří jejich mateřské srdce, a také zaryté vyznavače těžké ezoteriky. Tady se nám totiž schází srderyvný - pozitivní - příběh!  Christina je příběh o […]
  • Kim Dryer: Andělská inspirace8. listopadu 2019 Kim Dryer: Andělská inspirace Autorka o svých kartách říká, že byly vytvořeny proto, aby nás přivedly andělům blíže. Protože ta andělská pomoc a podpora je dostupná pouze, když o ni požádáme. To je pravidlo, které […]
  • Kouzelná moc květin je herbářem duší rostlin11. června 2017 Kouzelná moc květin je herbářem duší rostlin Kolik jsem se toho dozvěděla o skrytých významech květin! Posuďte sami. Víte, že krokus zahání noční můry? Že slunečnice vítá život a slunce a vitalitu? Pomerančový květ je symbolem […]