Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > RECENZE: Jak vycvičit draka 3

RECENZE: Jak vycvičit draka 3

580a357c395f5c46

   Škyťák a Bezzubka se potře­tí (a prav­dě­po­dob­ně napo­sle­dy) vra­ce­jí, aby nám po dlou­hých pěti letech před­sta­vi­li dal­ší kapi­to­lu toho­to vikingsko-dračího sou­ži­tí. Předchozí fil­my se dají roz­hod­ně ozna­čit za nad­prů­měr­ně pove­de­né, tak­že kva­li­ta­tiv­ní oče­ká­vá­ní pro závěr této dra­čí tri­lo­gie neby­la nikterak malá.

580a357c395f5c46

   Už je to pár let, co se Blpané nadob­ro spřá­te­li­li s dra­ky a pod vede­ním nové­ho náčel­ní­ka Škyťáka a alfa draka Bezzubky se ost­rov Blp dra­čí­mi maz­líč­ky jen hemží. A hemží se to nato­lik, že se ost­rov pro všech­ny své oby­va­te­le stá­vá více než těs­ný a je tedy potře­ba, aby náčel­ník při­šel s řeše­ním na situ­a­ci, kte­rá nasta­la pře­de­vším díky němu a jeho lás­ce k dra­kům. Samozřejmě to ale pro naše hrdi­ny nebu­de tak jed­no­du­ché, pro­to­že v patách při hle­dá­ní nové­ho úto­čiš­tě jim jsou obá­vá­ní lov­ci dra­ků, kte­ří chtě­jí všech­ny dra­ky spro­vo­dit ze svě­ta jed­nou pro vždy.

   Co se týče pří­bě­hu, tak nám tře­tí dob­ro­druž­ství oblí­be­ných hrdi­nů nena­bí­zí nic pře­vrat­né­ho a do ška­tul­ky rodin­né zába­vy tak pad­nou jako uli­té. Stejně jako u před­cho­zích dvou fil­mů ale pla­tí, že na své si při­jdou jak ty nejmen­ší, tak ti star­ší a nudit se divák v kině oprav­du nebu­de. Jako jeden z mála ani­má­ků, kte­rý se dočkal pokra­čo­vá­ní, Jak vycvi­čit draka nabí­zí dospí­vá­ní a stár­nu­tí svých hrdi­nů, což s sebou logic­ky nese kro­mě hle­dá­ní zmí­ně­né­ho úto­čiš­tě i různá vzta­ho­vá dile­ma­ta. I z toho důvo­du lze toto pokra­čo­vá­ní ozna­čit jako „nej­do­spě­lej­ší“, ale je tře­ba stá­le mys­let na to, že se pohy­bu­je­me na poli ani­mo­va­né fan­ta­sy pro celou rodi­nu s tím, že na dospě­lé­ho divá­ka je v celém fil­mu snad pou­ze jedi­né pomrk­nu­tí.

image

   Přiznám se, že oba před­cho­zí díly mě už ve svém prů­bě­hu doká­za­ly emoč­ně tre­fit na ta správ­ná mís­ta a to samé jsem tak nějak čekal i ten­to­krát. Musím ale říct, že prv­ní polo­vi­na fil­mu nemá tak dob­ré tem­po a více­mé­ně pře­šla­pu­je na mís­tě a chví­li mi trva­lo, než jsem se doká­zal nala­dit na „dra­čí“ vlnu. Další výt­kou, kte­rou ke sním­ku mám je zápo­rák. Ne že by byl vylo­že­ně špat­ný, ale hroz­ba, se kte­rou se dra­čí par­ta muse­la vyrov­nat ve dru­hém díle byla mno­hem vět­ší a také byla během jed­no­ho stře­tu zapla­ce­na živo­tem. Podobné tragé­die se zde nedo­čká­me a bohu­žel došlo i k upo­za­dě­ní všech ved­lej­ších postav, ze kte­rých se sta­li pou­ze epi­zo­dič­tí při­hra­va­či pro trio Škyťák, Bezzubka, Astrid a pokud Vás baví Snoplivec, Rybinoha a spol. bude­te muset zabrou­sit do tele­viz­ních vod, kde se v seri­á­lu dočka­li samo­zřej­mě mno­hem více pro­sto­ru.

   Ve dru­hé polo­vi­ně ale už všech­no kla­pe tak jak má a dove­de­ni jsme do závě­ru na vlně, kte­rá baví i dojme a i když odtu­ší­te, kam se celé dění bude ubí­rat a jak to celé dopad­ne, na výsled­ném dojmu to vůbec neu­bí­rá. Technické zpra­co­vá­ní je opět na špič­ce a zejmé­na u pře­le­tů nad oce­á­nem jeden doká­že zapo­me­nout na to, že kou­ká na ani­mák a já jsem chví­le­mi i zali­to­val, že jsem viděl 2D ver­zi, pro­to­že ve 3D jsou někte­ré scé­ny jis­tě dechbe­rou­cí. Trochu mrzí i to, že se u nás dis­tri­bu­tor roz­ho­dl uvést film pou­ze s čes­kým dabin­gem, tak­že na hla­sy Jaye Baruchela, Cate Blanchette, Kitta Harringtona nebo Jonaha Hilla si bude­te muset počkat až do obý­vá­ku.

how to train your dragon the hidden world

   Přes všech­ny výtky, kte­ré k fil­mu mám jed­ním dechem dodá­vám, že pla­tí hlav­ně ve srov­ná­ní s před­cho­zí­mi dvě­ma fil­my. Jak vycvi­čit draka 3 sice nedo­sa­hu­je kva­lit svých před­chůd­ců, ale v žád­ném pří­pa­dě jim nedě­lá ostu­du a stá­le se jed­ná o ani­mo­va­ný nad­prů­měr, kte­rý uza­ví­rá jed­no vel­ké život­ní dob­ro­druž­ství postav, kte­ré si nelze neza­mi­lo­vat a ke kte­ré­mu se jis­tě bude­me čas od času rádi vra­cet.

85%

TT

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

2 komentáře

    1. Ona je prav­da, že 3D je zby­teč­nost v drti­vé vět­ši­ně pří­pa­dů, ale pořád si mys­lím, že ty prů­le­ty nad oce­á­nem nebo ve Ztraceném svě­tě moh­ly být oprav­du krás­né.. Film jsem viděl bohu­žel jen na „malo­měš­ťác­kém“ plát­ně, tak­že dost mož­ná by sta­či­lo pou­ze vět­ší plát­no 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,90638 s | počet dotazů: 225 | paměť: 53398 KB. | 05.12.2021 - 08:24:03