Recenze: Iron Man 3 (85 %)

Návrat ve tře­tím dílu Iron Mana se poda­řil. Změna reži­sé­ra jde fil­mu k duhu. Druhý nej­lep­ší sní­mek Marvel Studios po Avengers.Je tomu už pět let, kdy nakla­da­tel­ství Marvel udě­la­lo prv­ní vel­ko­film. V hlav­ní roli byl zno­vu obje­ven Robert Downey Jr., kte­rý se převtě­lil do Iron Mana celou svo­jí duší. Jon Favreau se stal reži­sé­rem toho­to sním­ku i přes­to, že měl za sebou pou­ze Zathuru, Vanočního skřít­ka a pár dal­ších sním­ků. Sázka na né moc úspěš­né­ho reži­sé­ra a na býva­lé­ho alko­ho­li­ka se vypla­ti­la, a tak to byl prv­ní úspěch fil­mo­vých pro­du­cen­tů Marvel Studios. Po men­ším úspě­chu s fil­mem Neuvěřitelný Hulk se už zača­li do Marvel Studios sypat pení­ze. A finál­ním zavr­še­ním byl film Avengers z loň­ské­ho roku, kte­rý vydě­lal přes mili­ar­du a půl dola­rů.

Shane Black je v tom­to akč­ním fil­mu nový reži­sér, na akci není až tak dob­rý. Ale jako jeden z nej­ú­spěš­něj­ších scé­náris­tů napsal scé­nář k tře­ba k fil­mu Smrtonosná zbraň, Poslední skaut a i neú­spěš­né­mu fil­mu Dlouhý poli­bek na dobrou noc, dal celé­mu fil­mu nový cha­rak­ter, kte­rý je více na posta­vy. Hlavně Tony Starkovi dal trau­ma, kte­ré jeho cho­vá­ní poznamenalo.Tony Stark už není tak sebe­vě­do­mý mag­nát, kte­rý si uží­vá své­ho živo­ta, ale má po posled­ní akci v New Yorku čer­né můry a je tím pozna­me­na­ný. Nespí a ochra­ňu­je své blíz­ké. Pepper Potts je jeho pří­tel­ky­ní a chce ji ochrá­nit, a tak si sta­ví desít­ky nových brně­ní a zkou­ší stá­le a nové funkce.3. Dílem Iron Mana se zvr­ši­la i tri­lo­gie maji­te­le Stark Industries, kte­rý si sta­ví svo­je moder­ní elek­tro­nic­ké brně­ní. V prv­ním díle bojo­val pro­ti své­mu býva­lé­mu kole­go­vi. V dru­hém díle bojo­val pro­ti kole­go­vi své­ho otce a teď ve tře­tím jeho boj má ješ­tě vět­ší­ho protivníka.Přechod k nové­mu sty­lu, kte­rý je více na trau­ma­ta a strach o své blíz­ké, celé­mu fil­mu pro­spěl. Je o dob­rý kou­sek lep­ší, než dru­hý díl, kte­rý byl pros­tě jenom vycpáv­kou mezi prv­ní, úspěš­ným, a tře­tím dílem. Protivník, pří­pad­ně jeho pod­ří­ze­ní, jsou zdat­ným sou­pe­řem a v někte­rých věcech i lep­ší, než Tony Stark ve svém brnění.Velice k duchu celé­ho fil­mu jde i Tony Stark bez své­ho brně­ní, a tak je vidět, že jde o nor­mál­ní­ho člo­vě­ka, kte­rý má pou­ze o troš­ku více peněz J než já. Dokáže s malým roz­poč­tem, když nemá dostup­né funkč­ní brně­ní v nej­no­věj­ší ver­zi, udě­lat nej­leh­čí brně­ní Iron Mana na svě­tě.

Ben Kingsley jako jeho pro­tiv­ník je veli­ce dob­ře zvo­len. Tak vel­ký herec nehra­je pro pení­ze, ale pro zába­vu, a tak jako pro­tiv­ník je znač­ným pro­blé­mem.

U kaž­dé­ho fil­mu je nej­dů­le­ži­těj­ší finá­le celé­ho fil­mu. Po akci s lid­mi, kte­ří jsou vypad­lí z leta­dla, je závě­reč­ná akce umís­tě­na na palu­bu lodě na ropu. Akce je o efekt­ní, ale nepře­hled­ná, pro­to­že si Tony Stark udě­lal více robo­tů, kte­ří mu v boji pro­ti Mandarinovi pomá­ha­jí. Čas od času jsem uva­žo­val, že by to někdy chtě­lo nato­čit něja­kou akci zpo­ma­le­ně, jako tře­ba natá­čí Michael Bay. Jde jenom o vychut­ná­ní urči­tých čás­tí akce, kte­ré si člo­věk v reál­ném prů­bě­hu akce nestih­ne všim­nout.

Více na Kritiky.cz
Můj přítel Vinnetou - Děj seriálu (1. díl) Tlupa banditů vedená Sammy Cookem unese z vesnice Arapahů mladého indiánského míše...
Na dřeň (Rouille et d’os, De) - 75 % Ali (Matthias Schoenaerts) je muž středního věku, který se musí sám postarat o svého malého...
Šarlota a vysněný kůň 4: První láska - nalomí se důvěra Šarloty vůči Dorce? Šarlota s Dorkou kráčely ke stáji. Šarlota byla vzrušená, ale také dost nervózní. Uprost...
Braavoská Železná banka / Iron Bank of Braavos „Jeden kámen se rozpadne, další zaujme jeho místo a chrám drží pohromadě více než tis...
Cibulkův kalendář pro pamětníky 2018 Polovina roku nenávratně za námi a nastal nejvyšší čas poohlédnout se po novém kalendáři ...

Mne se film líbil nej­ví­ce ze všech Iron Manů, sice nemá na Avengers, ale akce je to dob­rá. Člověk se i zaba­ví. Nejen hláš­ka­mi Tonyho Starka, jeho krát­ko­do­bým sidekick v puber­tál­ním věku, ale i čas od času i zábav­ný­mi vtíp­ky na pro­tiv­ní­ky a vtíp­ky s nefunkč­ním a zabu­do­va­ným brně­ním v posled­ní ver­zi.

Tím, že film byl hor­ší než Avengers (90 %), ale lep­ší, než před­cho­zí díly, tak cel­ko­vé hod­no­ce­ní za nápad, akci a důle­ži­tou změ­nu reži­sé­ra, dávám cel­ko­vé hod­no­ce­ní fil­mu 85 %.


Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU2. dubna 2013 Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Snímek Iron Man 3 společnosti Marvel je natočen na motivy comicsu Stana Leeho, Dona Hecka, Larryho Liebera a Jacka Kirbyho. Iron Man se poprvé objevil ve 39. čísle série Tales of […]
  • IRON MAN 3 – natáčení oficiálně zahájeno4. června 2012 IRON MAN 3 – natáčení oficiálně zahájeno Společnost Marvel Studios v době fenomenálního úspěchu filmu Avengers v kinech po celém světě oznámila začátek natáčení třetího filmu Iron Man. Pod režijním vedením Shanea Blacka začal […]
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […]
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […]
  • Avengers: Endgame má nový trailer14. března 2019 Avengers: Endgame má nový trailer Před několika desítkami minut vypustil Marvel nový trailer na dubnový hit Avengers: Endgame. Nově je součástí týmu Avengers Captain Marvel, její film měl premiéru tento měsíc, a samozřejmě […]
  • Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni?24. dubna 2019 Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni? Když před 11 lety začala první fáze Marvel Cinematic Universe, nikdo netušil jak to bude pokračovat. A během jednoho desetiletí producenti, spolu s herci, dokázali završit veškerou práci […]
  • Rozbor potitulkových scén Captain Marvel18. března 2019 Rozbor potitulkových scén Captain Marvel Potitulkové scény ve filmu Captain Marvel měly velký dopad na budoucí film z MCU (Marvel Cinematic Universe), Avengers Endgame. Marvel tímto filmem uzavírá příběh budovaný 11 let a až v […]
  • 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame18. března 2019 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame Marvel udělal vše proto, aby uchoval tajemství filmu Avengers Endgame, Kevin Feige toto tajnůstkářství dotáhl do bodu, kde marketingovému oddělení dovolil sestříhat trailer jen z prvních […]
  • Avengers: Endgame14. března 2019 Avengers: Endgame Screeny z traileru z 14.3.2019.
  • Avengers: Infinity War16. března 2018 Avengers: Infinity War Nejnovější trailer na film Avengers: Infinity War. https://youtu.be/mC8B6eYE1yE