Recenze: herní zpracování Kena Folletta - Pilíře Země

Pillars

Knižní zpra­co­vá­ní o stav­bě katedrá­ly v kou­zel­ném, a přes­to děsi­vém stře­do­vě­ku se dočka­la i her­ní adap­ta­ce. Hra při­bli­žu­je život tří hlav­ních postav, kte­ré mají v ději hry nej­vět­ší roli. Každé jejich roz­hod­nu­tí od mala až do dospě­los­ti totiž mění prů­běh dal­ší­ho pří­bě­hu. Vývojáři se totiž nebá­li dlou­hých závaz­ků postav, tak­že kaž­dou pozná­te z té naiv­ní strán­ky, a taky z té rozum­né, kdy už ji ošle­hal život, a to dob­ré i zlé je už potka­lo nebo stá­le čeká.

Trošku jiná point-in-click adventura

Určitě zná­te point-in-click adven­tu­ry, kte­ré jste hrá­li něko­li­krát, ale přes­to jsou pořád dob­ré a máte tedy chuť si je zahrát zno­vu. Proto víte, do jaké čás­ti jes­ky­ně vkro­čit, jaké tla­čít­ko zmáčk­nout, aby vypa­dl před­mět, a podob­ně.

Odlišné je to však ve hře Pilíře země od auto­ra kniž­ní­ho zpra­co­vá­ní Kena Folleta. Herní vývo­já­ři si dali tu náma­hu, že vytvo­ři­li pro­pra­co­va­ný scé­nář postav. Každé roz­hod­nu­tí vás tak pove­de někam jinam. Slova a činy vás v této hře buď zachrá­ní nebo zatra­tí, a dokon­ce může vzít i něko­mu jiné­mu život. Taková pře­kva­pe­ní při­chá­zí s postu­pem hry. Ze začát­ku jste naiv­ní posta­va, kte­rá pro­zkou­má­vá svět. Například mnich Philip pro­chá­zí svě­tem s myš­len­ka­mi na Boha a naiv­ně se chce sta­rat pou­ze o svůj při­dě­le­ný kou­sek, ale netu­ší, že jeho prá­ce má mno­hem vět­ší dopad. Musí se neje­nom anga­žo­vat ve své prá­ci, ale také pro­je­vit ini­ci­a­ti­vu na vyš­ší poli­ti­ce, kte­rá ho ale vůbec neza­jí­má.

Středověk je kru­tý svět a mění tím i ostat­ní posta­vy. A co se sta­ne, když si morál­ně zása­do­vý Philip vez­me před chrá­mem bis­ku­pa seno pro své­ho poní­ka? Později se na vás slu­ha i bis­kup díva­jí jako na zlo­dě­je. A to jen pro­to­že jste kli­ka­li na vše, co vás napadlo.

Ve hře Pilíře Země pro­to musí dávat vel­ký pozor na to, co si bere­te ane­bo jakým způ­so­bem s pomo­cí něja­kých před­mě­tů pro­blém vyře­ší­te. A to se ve hře cení, neboť nemá­te pocit, že hru hra­je­te něko­li­krát, i kdy­bys­te tak i udě­la­li.

Přemýšlení postav

Každý klik má v této hře vlast­ní kouz­lo. A zatím­co levým myšít­kem, kte­rým pro­bí­há pohyb a akce, se z pra­vé­ho pokli­ku dozví­te, co si posta­va mys­lí. Například když Aliena pro­chá­zí skla­dem zka­že­ných potra­vin, zjis­tí­te, jak je to pro ni nechut­né, stej­ně jako ji při­jde nechut­ný násle­dov­ník trů­nu. To mu však doka­zu­je i slov­ně, zvláš­tě poté co ji vyže­ne z domo­va.

Hlavní postavy a jejich představení

Příběhem pro­chá­zí tři hlav­ní posta­vy – Aliena, Jack a mnich Philip. Začátek pří­bě­hu ale nále­ží sta­vi­te­lo­vi Tomovi, kte­rý svým jed­ná­ním zapří­či­ní smrt man­žel­ky, kte­rá na sně­hu poro­dí dítě. Jakoby ani nepa­t­ři­lo jemu, nebo mož­ná pro­to­že je v jakém­si šoku, nechá ho klid­ně ležet na zemi. Když se vrá­tí, obje­ví se mnich Philip, kte­rý si ho vez­me k sobě. A on jen zůstá­vá na mís­tě a neu­dě­lá ani krok. Navíc se roz­hod­ne ode­jít s prv­ní ženou, kte­rou potká. Postavy tady roz­hod­ně nejsou bez­chyb­né. Avšak v prů­bě­hu zjis­tí­te, že se posta­vy mění k lep­ší­mu či k hor­ší­mu. Nejdůležitější je však že mají schop­nost odpouš­tět.

Více na Kritiky.cz
Logan: Wolverine Příroda mě stvořila jako podivína. Člověk ze mě udělal zabijáka. A Bůh způsobil, že t...
Popelka - O TVŮRCÍCH CATE BLANCHETT (macecha) vystudovala Národní institut dramatických umění a je držitelkou čest...
Hardcore Henry [75%] Před třemi lety se na internetu zrodila senzace, kterou byl akční videoklip Bad Motherfucker od ...
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze – 50% Filmová série Fantastická zvířatamapuje dění v kouzelnickém světě několik desítek let p...
Střípky k nové Disneyovce - Sněhová královna alias Frozen Nové adaptace slavné pohádky z pera Hanse Christiana Andersena se zhostilo filmové studio W...

Aliena

Aliena je ze začát­ku naiv­ní budou­cí dědič­kou trů­nu, kte­rá o svůj post ale brzy při­jde a zjis­tí kru­tou strán­ku stře­do­vě­ku. Na dru­hou stra­nu ji pot­ka­jí i pěk­né věci, ze kte­rých nemá­te na vybra­nou než se rado­vat také.

Jack

Jack je také kom­pli­ko­va­ná posta­va. Vyrůstal v lese, bez otce, pou­ze s mat­kou, co ho chrá­ní před vněj­ším svě­tem. Avšak s pří­cho­dem Toma, co sta­ví katedrá­ly se muse­la roz­hod­nout, a nako­nec s ním po jeho boku měs­to navští­vi­la. Jack je pro­to udi­ve­ný z měs­ta a má pro kaž­dé pří­pa­dy v kap­se svůj prak. Pak ale vyros­te, má být dal­ším sta­vi­te­lem po vzo­ru Toma, a to se mu úpl­ně neda­ří. Navíc je tu bra­tr Alfred, kte­rý je nejen­že lep­ší, ale ješ­tě mu chce vzít tu, kte­rou milu­je.

Mnich Philip

A pak mnich Philip, kte­rý je ze začát­ku nej­na­iv­něj­ší posta­va ze všech. Zatímco Aliena vez­me svůj osud za pače­sy, Philip jako by nechá­pal, proč se vše děje a za vše viní Boha, až v jed­nu chví­li v něj pře­sta­ne věřit úpl­ně. Místo toho, aby se posta­vil do děje v čele, spí­še cho­dí oko­lo a dělá jed­no hor­ší roz­hod­nu­tí za dru­hým. Nebo spí­še vy, jako hráč.

Příběh je roz­dě­len na tři čás­ti. Hráč je tak s posta­va­mi od začát­ku do kon­ce někte­rých jejich roz­hod­nu­tí. První dvě čás­ti postu­pu­jí poma­lu, roz­hod­nu­tí zasa­hu­jí do jed­no­ho roku, ale v tře­tí čás­ti může­te nara­zit na nápis: „po třech“ nebo dokon­ce „po sedm­nác­ti letech“.

Časová náročnost hry

Ze začát­ku je pří­běh zdlou­ha­vý a něja­kou dobu také trvá, než si na posta­vy zvyk­ne­te. Ještě se poma­lu nesta­čí­te vzpa­ma­to­vat z jed­né čás­ti, a už se na vás chr­lí dru­há. Děj doká­že pěk­ně vtáh­nout, a tak vku­se může­te hrát klid­ně i tři hodi­ny.

První část je asi nejdel­ší. Chvíli trvá, než pozná­te, jak máte správ­ně klik­nout, aby posta­va udě­la­la, o potře­bu­je­te. K tomu nemá­te žád­ný návod a musí­te tak zkou­šet kli­kat na růz­né před­mě­ty a posta­vy.

V dru­hém a tře­tím díle Pilířů Země je cíl vcel­ku jas­ný, a pro­to čás­ti trva­jí krat­ší dobu. Jedna část z něko­li­ka díl­ků tak trvá spí­še více jak 3 hodi­ny, v dru­hém a tře­tím díle je mož­né udě­lat jeden dílek kapi­to­ly za nece­lou hodi­nu.

Herní a hudební zpracování

Nejzajímavější na zpra­co­vá­ní je neje­nom měně­ní postav v prů­bě­hu pří­bě­hu, ale také růz­né pro­stře­dí a úhly pohle­du.

Celým pří­bě­hem hrá­če pro­vá­zí pří­jem­ná hud­ba, kte­rá se mění v závis­los­ti na situ­a­ci. Rychle tak pozná­te, kdy jde tak­zva­ně „do tuhé­ho“ a kdy je spí­še klid­ný den, ve kte­rém se pro­chá­zí­te a dává­te lidem před­mě­ty, což vás posou­vá dál v pří­bě­hu.

Hra by snad dosta­la plné hod­no­ce­ní, ale je prav­da, že jsou posta­vy neu­stá­le stej­né a při pohy­bu jde poznat níz­ko­roz­počto­vá gra­fi­ka.

Pokud však máte rádi pří­běh, ve kte­rém se neu­stá­le něco děje, máte rádi napě­tí a zlo protka­né dob­rem, budou Pilíře země pro vás tou správ­nou vol­bou.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vampyr - Recenze - 75%14. června 2018 Vampyr - Recenze - 75% Her z prostředí upírů nám tolik nevychází. Je tu spousta zombíků, spousta válek (a to klidně dohromady s těmi zombíky), spousta karet atd atd. Ale na pořádnou vysávačskou hru jsme čekali […]
  • Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?"21. září 2018 Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?" Milují-li vaše děti jednotlivé postavičky jednorožců a hry na schovávanou, je tahle kniha pro ně jak stvořená. Ve společnosti těchto čtyřnohých kamarádů si užijí nejen spoustu legrace a […]
  • Shadowrun Returns: Tančení v dešti?7. září 2018 Shadowrun Returns: Tančení v dešti? Bravurně nakreslená RPG hra, se kterou se dostanete do centra Seatllu. Užijte si výběr postavy, povolání, vizáže, zjevu, který bude ladit k vaší osobnosti? Mágové, hackeři, šamani, […]
  • American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy!8. ledna 2019 American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy! Jestli jste měli rádi Euro Truck Simulator tak si jeho americkou verzi přímo zamilujete. Na začátku uchvátí do detailu vypracovaným tutoriálem, který je asi jeden z těch nejlepších, co […]
  • S přírodou pro děti poznejte zábavnou formou 85 zajímavých druhů stromů.3. září 2018 S přírodou pro děti poznejte zábavnou formou 85 zajímavých druhů stromů. V knize čtenář nalezne 85 nejčastěji se vyskytujících tuzemských stromů a keřů, jež může naleznout kdekoliv při svých toulkách přírodou. Na stránkách této příručky objeví, jak krásné […]
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […]
  • The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete!8. září 2018 The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete! Vězení, ze kterého není úniku? Hodiny a hodiny přemýšlení, kterak obelstít dozorce, spoluvězně a vymyslet tu nejlepší cestu ven. A ještě u toho vypadat jako vzorný vězeň, co nejvíc se […]
  • Blízko od sebe / August: Osage County - 75%10. února 2014 Blízko od sebe / August: Osage County - 75% Maryl Streep exceluje v roli vypočítavé mrchy. Věta jak stvořená pro kvalitní producentský záměr, jak nalákat, co největší množství potenciálních diváků. Však stačí kousavá a sobecká […]
  • Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby5. listopadu 2018 Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby Je to liška podšitá, tahle ženská! A je to tak trošku jiný životopis, spíše "kafe s Bárou". Nahlédnutí za oponu života Báry Hrzánové. Párkrát si s ní zajdete na kávu, popovídáte, tu se […]
  • Teroristka – Recenze – 50%2. dubna 2019 Teroristka – Recenze – 50% Marie (Iva Janžurová) je učitelka v důchodu, která žije na vesnici a tráví čas v chatařské oblasti u vážně nemocné bývalé kolegyně (Eva Holubová). Všechny chataře se kvůli pozemkům snaží […]