Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití

  •  
wold

Střílečka z pro­pad­liš­tě dějin nebo stá­le jeden z prubíř­ských kame­nů ovlá­dá­ní her­ní­ho umu?

Dnešní gene­ra­ce mla­dých pařa­nů sebou při vyslo­ve­ní jmé­na Wolfenstein mož­ná tro­chu cuk­ne, ale to bude asi tak všech­no. Představí si prav­dě­po­dob­ně spí­še nověj­ší mode­ly typu Return to Castle Wolfenstein nebo zatím nej­no­věj­ší New Order. Wolfenstein s podti­tu­lem 3D, pří­pad­ně prequel Spear of Destiny pat­ří do sta­ré her­ní gene­ra­ce, což ale ani zda­le­ka nezna­me­ná, že by nemě­la dneš­ní­mu hrá­či co říci. Ono je totiž hrát a hrát a prá­vě na sta­rých kous­cích se toho člo­věk může obvykle nej­ví­ce nau­čit

Hluboko v laby­rin­tu Třetí říše…

Příběh je pros­tý. Přebíráte úlo­hu kapi­tá­na Williama Josepha Blackovitze, agen­ta OSA (Office of Secret Actions), kte­rý na počát­ku utí­ká z věze­ní v hlu­bi­nách hra­du Wolfenstein. Paradoxem je, že pokud hra­je­te všech 6 epi­zod od začát­ku, začí­ná­te od pro­střed­ka. Příběhovým začát­kem jsou totiž epi­zo­dy 4 – 6 a tou finál­ní epi­zo­da 3, ve kte­ré v posled­ním leve­lu popra­ví­te Adolfa Hitlera.

Kromě jeho Vůdcovské malič­kos­ti na vás v kaž­dém finál­ním pod­la­ží čeká jeden boss obvykle vyba­ve­ný dvě­ma rotač­ní­mi kulo­me­ty, masiv­ní por­cí zdra­ví a obklo­pe­ný armá­dou jed­no­tek, kte­ré se záhy roz­pad­nou pod vaší kano­ná­dou. Nebo vás sejmou, pokud bude­te poma­lí a neschop­ní.

Klasika, kte­rá nic neod­pouš­tí

Wolfenstein 3D na vás chys­tá hod­ně zálud­nos­tí, nevo­dí za ručič­ku a z cel­kem ome­ze­né­ho množ­ství prv­ků sesta­vu­je dal­ší a dal­ší zákru­ty, ve kte­rých pro­vě­ří váš postřeh, rych­lou spoušť a pohyb­li­vost. To posled­ní je dosti důle­ži­té, pro­to­že hra je více než co jiné­ho o tom nezů­stá­vat na mís­tě.

Zapomeňte na to, že by vás někam smě­řo­va­la a uka­zo­va­la vám správ­nou ces­tu šip­ka­mi s nápo­vě­dou. V mno­ha úrov­ních není pro­blém se ztra­tit. Zapomeňte na to, že by vám zdra­ví nebo muni­ce pada­ly do náru­če nebo se coko­li z toho obno­vo­va­lo samo od sebe. Pokud neza­ži­je­te moment, kdy se s posled­ní­mi bodí­ky zdra­ví a něko­li­ka posled­ní­mi nábo­ji plí­ží­te bun­krem, tak hra­je­te pod své mož­nos­ti. Odměnou za věč­nou stís­ně­nost, lekač­ky a zpo­ce­né prs­ty na klá­ve­sách či myši (ovlá­dá­ní růz­né v růz­ných klo­nech a vylep­še­ných ver­zích) je kro­mě občas­né­ho taj­né­ho vcho­du i vědo­mí, že tady oprav­du hra­je­te něco, co po vás chce schop­nos­ti a um.

Mnoho obra­zů z něko­li­ka prv­ků

Wolfenstein nabí­zí v kla­sic­ké ver­zi jen něko­lik ene­mí­ků. Je ti voják s přil­bou, kte­rý klič­ku­je a na střel­bu se musí zasta­vit. Jeho občas­ný před­voj tvo­ří podob­ně klič­ku­jí­cí němec­ký ovčák. Pak je tu mod­rý ese­sák se samo­pa­lem, jed­not­ka s nej­vyš­ší výdr­ží, kte­rá umí hlav­ně ve vět­ším počtu dost zato­pit. A pak bílý důstoj­ník, kte­rý fun­gu­je stej­ně jako základ­ní voják, ako­rát je mno­hem rych­lej­ší. K nim se prů­běž­ně při­dá­va­jí zom­bie se samo­pa­lem na hrud­ní­ku.

Tomuhle spol­ku dopl­ně­né­mu o bossy čelí­te pomo­cí nože, pis­to­le, samo­pa­lu a rotač­ní­ho kulo­me­tu. To je všech­no. Ale věř­te mi, že i z toho­hle plus něko­li­ka typů pro­stře­dí vytvo­ři­li auto­ři dosta­tek misí, kte­ré hrá­če pro­vě­ří na kost.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […]
  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […]
  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […]
  • Max Payne27. srpna 2019 Max Payne Max Payne Jmenuji se Max Payne, hraji ve hře Max Payne postavu Maxe Payna a přišel jsem vás zabít! To je zhruba stručná charakteristika hlavního hrdiny této slavné hry od finské […]
  • Lost Horizon (2010)22. srpna 2019 Lost Horizon (2010) Když jsem byl malý kluk, tak do kin krátce po revoluci dorazil Indiana Jones a chrám zkázy. Byl jsem na tom. Ohromující! Pak jsem to po letech viděl znovu a byl trochu rozčarován, protože […]
  • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […]
  • Dropbox25. srpna 2019 Dropbox Připadám si trochu jako Eratosthenés, který prý údajně objevil kulatost (i když je to taková elipsa) naší domovské planety.Pro mnohé je Dropbox už dávno známým termínem a jistě často tuto […]
  • Metro 203331. srpna 2019 Metro 2033 Něco se pokazilo a v roce 2013 nastala apokalypsa. Svět se zahalil do mrazu a lidstvo z velké části vymřelo. Těm několika šťastlivcům, kteří přežili, se podařilo usídlit v opuštěných […]
  • The Walking Dead - 400 Days (2013)13. září 2019 The Walking Dead - 400 Days (2013) Dlouho očekávané pokračování počítačové hry The Walking Dead (založené na slavných komiksech R. Kirkmana) se objeví na pultech prodejen (respektive na Steamu) poměrně brzy, dychtivé […]