Portal 2 (2011)

0b8deec88e 87690332 o2

Hra Portal 2 se sta­la pod­le mno­hých počí­ta­čo­vých maga­zí­nů nej­lep­ší hrou roku 2011. Samotné stu­dio Valve (tvůr­ci slo­vut­né­ho Half-life) dokon­ce po vydá­ní pro­hla­šo­va­li, že Portal 2 je nej­lep­ší počí­ta­čo­vá hra, kte­rou kdy stvo­ři­li.
Mají prav­du?
Těžká otáz­ka.
Ale mož­ná že ji sku­teč­ně mají. Portal 2 je totiž zce­la exce­lent­ním kous­kem.
O hře samot­né by šlo v pod­sta­tě říci sko­ro to samé, co o jejím star­ším brat­říč­ko­vi (viz zde), není to však jen pou­há kopie, jen dal­ší pokus jak vytáh­nout z hrá­čů dal­ší pení­ze. Na svůj kla­sic­ký kon­cept naba­lu­je ten­to Portal i něko­lik nových prv­ků. Jedná se zejmé­na o gel, kte­rý má něko­liv barev (čer­ve­ný, bílý a mod­rý) a lze jej vyu­žít k roz­lič­ným čin­nos­tem (bílý vám dovo­lí vytvo­řit por­tál tam, kde to jinak nejde, mod­rý vylep­šu­je skok a čer­ve­ný rych­lost běhu). V tom­to díle hráč opět hra­je za Chell a opět má k dis­po­zi­ci por­tá­lo­vou zbraň se kte­rou se dají dělat neví­da­né kous­ky...
Portal 2 je samo­zřej­mě zno­vu logic­kou hrou, akce tu je pou­ze mini­a­tur­ní sto­po­vé množ­ství, nicmé­ně hra přes­to nene­chá uži­va­te­le vydech­nout, neboť nabí­zí vel­mi vari­a­bil­ní hádan­ky a oplý­vá skvě­lou hra­tel­nos­tí a fas­ci­nu­jí­cím pří­bě­hem, kte­rý zde navíc není zrov­na zjev­ně pří­to­mem, ale hráč sám si jej musí posklá­dat z krát­kých pás­ko­vých zázna­mů zakla­da­te­le kom­ple­xu Aparture a ze zpráv, kte­ré hrá­či zane­chá GLaDOS a Wheatly (nová enti­ta ve hře). Chell se v tom­to díle dostá­vá dale­ko více do hloub­ky (a to jak fyzi­kál­ně, tak i obraz­ně) zaří­ze­ní Aparture Science a o pozo­ru­hod­né dějo­vé zvra­ty tu vůbec není nou­ze.
Portal 2 vrhá tro­chu více svět­la do poza­dí udá­los­tí toho­to i před­cho­zí­ho dílu, nicmé­ně zce­la exakt­ní, přes­né odpo­vě­di nena­bí­zí, což ale roz­hod­ně neva­dí. Nejdůležitější je pod­le mě to, že Portal 2 si podr­žel kva­li­ty před­cho­zí­ho dílu a navíc napra­vil drob­né nedo­stat­ky, kte­ré jeho před­chůd­ce měl, např. krát­kou her­ní dobu (ta se zde může vyšpl­hat tak na 8 hodin, což sice také není bůhví­ja­ký čas, ale opro­ti minu­lé­mu dílu se jed­ná o něko­li­ka­ná­sob­ný posun).
Zcela urči­tě dopo­ru­ču­ji všem, kte­ří mají rádi netra­dič­ně poja­tou vir­tu­ál­ní zába­vu, kte­rá vyža­du­je i něja­ké to zapo­je­ní mozko­vých buněk, záro­veň se ale nejed­ná o něja­kou ultra těž­kou hru, mám dojem, že i prů­měr­ně zdat­ný hráč je sto ji „poko­řit“.
A to jsem se ješ­tě vůbec nezmí­nil o vel­mi zají­ma­vém humo­ru, o kte­rý se stej­ně jako v prv­ní díle sta­lá GLaDOS (i když Wheatley vydat­ně sekun­du­je) , např. „Věděla jste, že lidi se špat­ným svě­do­mím sná­ze vyle­ká hlas­tý zvu...“ -ozve se mlho­vá siré­na - „..k. Omlouvám se, nevím, proč se to spus­ti­lo....“. Koneckonců všech­ny hláš­ky se dají najít na této adre­se, nicmé­ně musím také podotknout, že pokud je člo­věk nesly­ší pří­mo ve hře (kde k jejich vyzně­ní při­spí­vá ješ­tě vel­mi dob­ře namlu­ve­ný mecha­nic­ký hlas GLaDos), tak se potřeb­ný efekt asi jen těž­ko dosta­ví.
P. S. A dokon­ce jsem se ješ­tě vůbec nezmí­nil o koo­pe­ra­tiv­ní hře, kte­rou jsem ale bohu­žel neměl tu mož­not vyzkou­šet.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […]
  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]
  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […]
  • Metro 203331. srpna 2019 Metro 2033 Něco se pokazilo a v roce 2013 nastala apokalypsa. Svět se zahalil do mrazu a lidstvo z velké části vymřelo. Těm několika šťastlivcům, kteří přežili, se podařilo usídlit v opuštěných […]
  • Football Arena28. srpna 2019 Football Arena Osobně jsem on-line počítačovým hrám nikdy moc nerozuměl a de facto je nikdy ani nehrál. Změna nastala v okamžiku, kdy mi pan Pierre poslal odkaz na hru na stránce footballarena.org, kde […]
  • Atomic Bomberman15. září 2019 Atomic Bomberman Zavřete hezky oči a zkuste se vrátit v myslích o několik let zpátky, konkrétně do lehce ujetých let osmdesátých. Pusťte si stylovou hudbu (Depeche Mode, Queen, Pet Shop Boys) a z lehka […]
  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […]
  • Lost Horizon (2010)22. srpna 2019 Lost Horizon (2010) Když jsem byl malý kluk, tak do kin krátce po revoluci dorazil Indiana Jones a chrám zkázy. Byl jsem na tom. Ohromující! Pak jsem to po letech viděl znovu a byl trochu rozčarován, protože […]
  • SWAT 428. srpna 2019 SWAT 4 Vyšetřil jsem si trochu času a podíval se na to, co se válí na disku mého notebooku. Hra SWAT 4 vyšla již před drahnou dobou, ale musím říci, že za ten čas (cca 4 roky) neztratila nic ze […]
  • Max Payne27. srpna 2019 Max Payne Max Payne Jmenuji se Max Payne, hraji ve hře Max Payne postavu Maxe Payna a přišel jsem vás zabít! To je zhruba stručná charakteristika hlavního hrdiny této slavné hry od finské […]