Max Payne

Max Payne 2001 Shot 07 1300x975

Max Payne
Jmenuji se Max Payne, hra­ji ve hře Max Payne posta­vu Maxe Payna a při­šel jsem vás zabít!
To je zhru­ba struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka hlav­ní­ho hrdi­ny této slav­né hry od fin­ské soft­wa­ro­vé spo­leč­nos­ti Remedy. Hra se vyví­je­la po mno­ho a mno­ho let (chví­li to i vypa­da­lo, že nikdy nespat­ří kom­plet­ně svět­lo svě­ta), nako­nec však vyšla a byla to oprav­du bom­ba. Akčních počí­ta­čo­vých her je fůra, někte­ré kva­lit­něj­ší, jiné již méně, ale málo­kdy se mezi nimi obje­ví něco, co je něja­kým způ­so­bem ori­gi­nál­ní (ok, Half-Life). Max Payne ori­gi­nál­ní je (tedy, to, co mi rotu­je v cd-romce se sice moc ori­gi­nál­ně netvá­ří, ale asi chá­pe­te, že teď hovo­řím o pod­sta­tě hry a ne o autor­ských právechJ). Hra obsa­hu­je zají­ma­vý pří­běh poli­cis­ty Maxe, kte­rý je vyprá­věn pomo­cí komik­so­vých oké­nek s bub­lin­ka­mi (na inter­ne­tu je dob­rá češ­ti­na, dopo­ru­ču­ji stáh­nout!), Max Payne, je totiž původ­ně posta­vič­ka, kte­rá svět­lo svě­ta spat­ři­la již dří­ve na komik­so­vém papí­ru. Nebojte se, nebu­de­te se cítit jako v typic­kých „mar­ve­lác­kých komik­sem o super­hr­di­nech. Max je pros­tě člo­věk, kte­rý má svůj cíl - pomstít jeho mrt­vou rodi­nu. O nic jiné­ho - spá­sa svě­ta - mu ani nejde. To je cekem sym­pa­tic­ké, že? Dalším výbor­ným nápa­dem auto­rů je tzv. „mat­ri­xov­ské“ zpo­ma­le­ní hry. Maxe může­te kdy­ko­li pře­pnout do toho­to „bojo­vé­mo“ modu a pro­vá­dět vel­mi zají­ma­vé kuli­šár­ny, růz­né sko­ky dopl­ňo­va­né střel­bou z ingra­mu,… Inspirace fil­mem Matrix je zde sil­ně znát, ale roz­hod­ně to není na ško­du hry. Ve hře se mi veli­ce líbil i způ­sob podá­ní celé­ho pří­bě­hu. Ten je zpra­co­ván tak, že Max si na vše vlast­ně vzpo­mí­ná. Asi nej­za­jí­ma­věj­ší jsou pak růz­né pro­lo­gy, ve kte­rých se čas­to vra­cí­te na depre­siv­ní mís­ta z Maxových vzpo­mí­nek a opra­šu­je­te tako­vé zašlé kou­ty jeho mys­li. Max se neu­stá­le musí vra­cet ke dni, kdy byla zabi­ta jeho žena. Tato scé­na (jed­ná se o úvod­ní scé­nu hry) má v sobě (podob­ně jako celá hra) jedi­neč­nou atmo­sfé­ru, ješ­tě nikdy jsem si při hra­ní něja­ké počí­ta­čo­vé hry nepři­pa­dal jako při sle­do­vá­ní fil­mu - u Maxe Payna ano.
Mnoho lidí hře vytý­ká, že je krát­ká. Ano, je krat­ší než vět­ši­na her toho­to dru­hu, ale pod­le mého názo­ru to není moc na ško­du. Dá se sice při tuhém boji dohrát za 2-3 odpo­led­ne, ale aspoň vás při hra­ní udr­ží sto­pro­cent­ně napnu­té a plné oče­ká­vá­ní „co že se to vyno­ří za rohem?“. Kdyby byla hra del­ší, tak by se ten­to moment z ní mož­ná i vytra­til. Možná ne, to zále­ží také na vašem vku­su. Já spí­še pre­fe­ru­ji hry klid­ně krat­ší, než něco roz­lehlé­ho na mno­ho hodin, co již pak dohra­je­te jen kvů­li tomu, aby to bylo dohrá­no.
Max Payne je úžas­ná hra pro všech­ny milov­ní­ky akč­ních žán­ru a je jis­tě i dost dobrou vol­bou pro ty ostat­ní (a těch asi moc nebu­de, co?)
Hodnocení: 88% (ehm, tohle čís­lo nosil na dre­su hoke­jis­ta Eric Lindros… div­ná aso­ci­a­ce, co?)


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]
  • Football Arena28. srpna 2019 Football Arena Osobně jsem on-line počítačovým hrám nikdy moc nerozuměl a de facto je nikdy ani nehrál. Změna nastala v okamžiku, kdy mi pan Pierre poslal odkaz na hru na stránce footballarena.org, kde […]
  • The Walking Dead - 400 Days (2013)13. září 2019 The Walking Dead - 400 Days (2013) Dlouho očekávané pokračování počítačové hry The Walking Dead (založené na slavných komiksech R. Kirkmana) se objeví na pultech prodejen (respektive na Steamu) poměrně brzy, dychtivé […]
  • SWAT 428. srpna 2019 SWAT 4 Vyšetřil jsem si trochu času a podíval se na to, co se válí na disku mého notebooku. Hra SWAT 4 vyšla již před drahnou dobou, ale musím říci, že za ten čas (cca 4 roky) neztratila nic ze […]
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […]
  • Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití15. července 2019 Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití Střílečka z propadliště dějin nebo stále jeden z prubířských kamenů ovládání herního umu? Dnešní generace mladých pařanů sebou při vyslovení jména Wolfenstein možná trochu cukne, ale to […]
  • Metro 203331. srpna 2019 Metro 2033 Něco se pokazilo a v roce 2013 nastala apokalypsa. Svět se zahalil do mrazu a lidstvo z velké části vymřelo. Těm několika šťastlivcům, kteří přežili, se podařilo usídlit v opuštěných […]
  • Atomic Bomberman15. září 2019 Atomic Bomberman Zavřete hezky oči a zkuste se vrátit v myslích o několik let zpátky, konkrétně do lehce ujetých let osmdesátých. Pusťte si stylovou hudbu (Depeche Mode, Queen, Pet Shop Boys) a z lehka […]
  • Dropbox25. srpna 2019 Dropbox Připadám si trochu jako Eratosthenés, který prý údajně objevil kulatost (i když je to taková elipsa) naší domovské planety.Pro mnohé je Dropbox už dávno známým termínem a jistě často tuto […]
  • Lost Horizon (2010)22. srpna 2019 Lost Horizon (2010) Když jsem byl malý kluk, tak do kin krátce po revoluci dorazil Indiana Jones a chrám zkázy. Byl jsem na tom. Ohromující! Pak jsem to po letech viděl znovu a byl trochu rozčarován, protože […]