Sniper Elite 4 - recenze

Sniper Elite 4 - recen­ze
Ohodnoťte člá­nek

Máte rádi váleč­né hry a nej­lé­pe z obdo­bí 2. svě­to­vé vál­ky? Pak zbystře­te. V dneš­ní recen­zi si posví­tí­me na hru Sniper Elite 4. Už pod­le čís­lov­ky je zřej­mé, že se jed­ná o čtvr­té vydá­ní této oblí­be­né sni­per­ské hry. Oproti minu­lým dílům je nut­né si zvyk­nout na jiné pro­stře­dí. Z Afriky se pře­su­ne­te do slun­né Itálie, kte­rá do hry při­ná­ší spous­ty zají­ma­vých pohle­dů a zákou­tí. Co však zůsta­lo nezmě­ně­no, tak je hlav­ní posta­va. I nadá­le bude­te vyko­ná­vat funk­ci sni­pe­ra ame­ric­kých taj­ných slu­žeb pod jmé­nem Karl Fairburne. Hra při­ná­ší nové prv­ky, mapy i někte­ré vychy­táv­ky. Pojďme si vše při­blí­žit.

Jakou ces­tu si vybe­re­te?

Je rok 1943 a 2. svě­to­vá vál­ka stá­le zuří. Američané plá­nu­jí vylo­dě­ní v Itálii. Cesta k bře­hům toho­to stá­tu však není bez­peč­ná. A v tom­to bodu už je zce­la zřej­mé, jaký úkol jste coby Karl Fairburne od svých veli­te­lů dostal. Je tře­ba zne­škod­nit gene­rá­ly a dal­ší nepřá­tel­ské posta­vy, kte­ří vymýš­lí plán na odvrá­ce­ní vylo­dě­ní ame­ric­kých vojsk. Ač to tak­to napsá­no vypa­dá na zají­ma­vý pří­běh, v samot­né hře jej bude­te postrá­dat. Ve hře totiž pro­jde­te cel­ko­vě 8 misí, kte­ré na sebe až tolik nena­va­zu­jí a na něja­ké vylo­dě­ní si poté ani nevzpo­me­ne­te. To však nic nemě­ní na tom, že tem­po hry je výbor­ně poja­to. Je zce­la na vás, jakou ces­tu si ke spl­ně­ní úko­lu vybe­re­te. Jednou z mož­nos­tí je vzít do ruky samo­pal a pro­kles­tit misi tím­to suro­vým způ­so­bem. Pokud si však kupu­je­te tuto hru, zřej­mě máte jiné chout­ky. A tak je dale­ko zábav­něj­ší být vel­kou část hry inko­gni­to a nepřá­te­le likvi­do­vat odstře­lo­va­cí puš­kou. Skrývat se, vybí­rat si mís­to, pře­sou­vat se, zami­řo­vat a stří­let nej­vý­še posta­ve­né gene­rá­ly. To je to hlav­ní gró celé hry. Kdyby však tvůr­ci vlo­ži­li do hry více zvu­ků, kte­ré zamas­ku­jí vaší střel­bu, vůbec by to neby­lo na ško­du, jeli­kož by tak zabrá­ni­li čas­tým pře­střel­kám.

Užívejte si vol­nos­ti

Už po ode­hrá­ní pár misí je mož­né tipo­vat, na co se vývo­já­ři chtě­li nej­ví­ce zamě­řit a posu­nout na dal­ší level. Jsou to bez­po­chy­by roz­leh­lej­ší mapy a více vol­nos­ti ve hře. Zvlášť u podob­né hry, kde se hlav­ní posta­va pro­fi­lu­je jako sni­per, se jed­ná o výbor­ný tah. Jestliže se nechce­te ihned po prv­ní střel­bě pro­zra­dit a chce­te mít o celé situ­a­ci pořád­ný pře­hled, tak je tře­ba si najít ide­ál­ní mís­teč­ko. A prá­vě v tomhle si bude­te vět­ší mapy pochva­lo­vat. Vylézt tak bude­te moct na jaké­ko­liv vyvý­še­né mís­to a dale­ko­hle­dem pro­zkou­mat situ­a­ci oko­lo vás. Dále už zále­ží jen na vašich odha­dech, zda-li prá­vě toto mís­to je ide­ál­ní pro střel­bu nebo je mož­né situ­a­ci vyře­šit lépe odji­nud. Volnost spo­čí­vá i v tom, že dané úko­ly nemu­sí­te řešit v urči­tém poža­do­va­ném pořa­dí. Jakmile vás nepřá­tel­ská voj­ska zahléd­nou, nemu­sí­te mys­let na spl­ně­ní dal­ší­ho úko­lu. Nejdříve se ochraň­te před nebez­pe­čím, někde se ukryj­te a až pak pře­jdě­te opět do úto­ku a plně­ní povin­nos­tí.

Vytvořte sni­per­skou jed­not­ku

Další zába­vu si může­te užít i v reži­mech střel­ni­ce a mul­tipla­yer. Ten z vás kdo potře­bu­je vytré­no­vat střel­bu, tak je pro něj střel­ni­ce ide­ál­ní mís­to. Větší pro­stor si však zaslou­ží již zmí­ně­ný mul­tipla­yer režim. Můžete spo­jit síly s dal­ší­mi hrá­či a nepřá­te­le spo­leč­ně postup­ně zne­škod­nit. Doporučujeme však k sobě při­dat pou­ze jed­no­ho hrá­če, ve dvou se to lépe táh­ne a u této hry se jed­ná o ide­ál­ní počet. A to zvlášť při postu­pu pro­ti nepřá­tel­ským vojá­kům kaž­dý z dru­hé stra­ny mapy. Touto tak­ti­kou vzá­jem­ná koo­pe­ra­ce dostá­vá nový roz­měr a věř­te, že si mul­tipla­yer bude­te oprav­du uží­vat. Možná ješ­tě více než-li hlav­ní část hry.

Shrnutí

Díky pře­su­nu do Itálie a roz­leh­lej­ším mapám dosta­la hra opět nový for­mát. A ač jsou doved­nos­ti Karla Fairburna čas­to až pří­liš pře­hna­né, samot­né hra­ní si uží­vá­te napl­no. Pocity při zami­řo­vá­ní, násled­ně výbor­ně zvlád­nu­tá střel­ba a oddech­nu­tí, že cíl byl zne­škod­něn. To je přes­ně to, co po téhle hře chce­te. A Sniper Elite 4 to doko­na­le spl­ňu­je.

Další infor­ma­ce o hře najde­te na CSHDD.cz.

R. Rucker

Související příspěvky:

  • Vampyr - Recenze - 75%14. června 2018 Vampyr - Recenze - 75% Her z prostředí upírů nám tolik nevychází. Je tu spousta zombíků, spousta válek (a to klidně dohromady s těmi zombíky), spousta karet atd atd. Ale na pořádnou vysávačskou hru jsme čekali […]
  • Metal Gear Solid: Snake Eater 3D pro Nintendo 3DS vyjde na jaře 201228. července 2018 Metal Gear Solid: Snake Eater 3D pro Nintendo 3DS vyjde na jaře 2012 Metal Gear Solid: Snake Easter můžeme řadit mezi nejlepší hry, které kdy vyšly na PlayStation 2. Tvůrci chtějí dát hře nový kabát tak, aby byl co nejlepší pro novou konzoly od Nintenda. Od […]
  • Luigi's Mansion 2 - pokračování legendárního titulu pro Nintendo 3DS11. července 2018 Luigi's Mansion 2 - pokračování legendárního titulu pro Nintendo 3DS Na letošním E3 byl odhalen kousek, který se nazývá Luigi's Mansion 2. Bylo to hlavně kvůli tomu, že hráči si ho takříkajíc vyřvali, protože jednička opravdu stála za to a celosvětově se […]
  • Mario Kart 7 - bláznivé arkádové závodění v novém kabátě15. července 2018 Mario Kart 7 - bláznivé arkádové závodění v novém kabátě Když se řekne Mario Kart, tak se zkušenému pařanovi vybaví legendární arkádové závodění, u které probděl nejednu cestu autobusem, nebo vlakem. Tato úžasná hra se dočkala dalšího […]
  • Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma!4. července 2018 Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma! Skupina Square Enix není až tak známá, a přesto vydává titul, který rozhodně stojí za povšimnutí. Tímto titulem je Heroes of Ruin. Fakt, že se hra liší od konkurence, je vidět na úžasné […]
  • NHL 19 - ještě horší hra než v loni ... předloni...14. září 2018 NHL 19 - ještě horší hra než v loni ... předloni... Jak v posledních letech, tak i letos vychází pouze pro X1 a PS4 nová hra NHL – NHL 19. Oproti fotbalové konkurenci se NHL zakopalo v hluboké studni, kde se hned tak nevynoří. Začneme tím, […]
  • Quake 1 3D - Brutální střílečka s perfektním 3D světem9. července 2018 Quake 1 3D - Brutální střílečka s perfektním 3D světem V zakrvácené bundě procházíte temnou uličkou. Chystáte se zahnout doleva, ale v cestě se vám objeví nepřítel. Kulka už bohužel byla vystřelena a teď jen nevěřícně koukáte, jak letí k vám. […]
  • Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče8. června 2018 Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče Nový ambiciózní projekt vývojářů z Madmind Studio má hráčům přinést opravdové peklo, nechutné okamžiky, utrpení a nářek zbídačených lidských bytostí, snažících se skončit svoje muka v […]
  • Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu)17. srpna 2018 Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu) První DLC, které pro novou hru Far Cry 5 bylo, je  DLC Hodiny temnoty. Příběh z Vietnamu, ve kterém zachraňujete spolubojovníky. Je to povedený balíček, přišel ve správnou dobu, hráči už […]
  • Kid Icarus: Uprising - andílek Pita opět v akci!27. července 2018 Kid Icarus: Uprising - andílek Pita opět v akci! Fanoušci andílka Pita si teď povyskočí radostí, protože Nintendo vyslyšelo prosby fanoušků této skvělé hry a hra se dočká pokračování na Nintendo 3DS. Co si od hry můžeme slibovat? Úplně […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *