Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85%

Máme před sebou nej­lep­ší hru roku!!! I když je tepr­ve únor 2018, tenhle počin se bude hod­ně těž­ko pře­ko­ná­vat.

Vznik Kingdom Come: Deliverance se datu­je až do roku 2011, kdy vznik­lo díky dvě­ma mužům nové ryze čes­ké Warhorse Studio. Těmi muži byli Daniel Vávra a Martin Klíma, kte­ří sto­jí za něko­li­ka kul­tov­ní­mi her­ní­mi poči­ny. A stu­dio zalo­ži­li v pod­sta­tě jen za jedi­ným úče­lem. Vytvořit novou, čes­kou, RPG hru ze stře­do­vě­ku, kde nebu­de ani magie, ani dra­ci. Zato spous­ta oprav­do­vých míst, reál­né­ho způ­so­bu živo­ta teh­dej­ší doby. První tech­nic­ké demo bylo poměr­ně snad­no vytvo­ře­né, ale co dál?

Studiu se neda­ři­lo pře­mlu­vit dal­ší spon­zo­ry a vyda­va­te­le, aby na vývoj hry při­spě­li, tak udě­la­li něco, co všem lidem kolem hry změ­ni­lo život (jak osob­ní, tak i pra­cov­ní). Šli s „kůží na trh“ a odstar­to­va­li kam­paň na strán­kách Kickstarter.com. Zde se hra sešla s obrov­ským zájmem fanouš­ků a poža­do­va­ná část­ka byla veli­ce rych­le vybrá­na, čímž se zajis­til její vývoj a svým způ­so­bem to pře­svěd­či­lo dal­ší pod­po­ro­va­te­le z her­ní­ho trhu. Nejen, že se hra zafi­nan­co­va­la, ale záro­veň se vybra­lo tolik, že to dalo vývo­já­řům spous­tu mož­nos­tí, jak hru roz­ší­řit, což mělo za násle­dek i roz­ší­ře­ní počtu pra­cov­ní­ků Warhorse Studia. Tu spous­tu násled­né prá­ce na vývo­ji hry ani nemá smy­sl popi­so­vat zde v recen­zi, pro­to­že je toho pros­tě moc, co bylo vytvo­ře­no. Nejjednodušší je podí­vat se na ofi­ci­ál­ní strán­ky hry a pro­jít si spous­tu roz­ho­vo­rů, blo­gů, vlo­gů a vývo­jář­ských deníč­ků, kte­ré je oprav­du legra­ce pozo­ro­vat.

A teď co se týče her­ní­ho obsa­hu samot­né­ho. Začátek pří­bě­hu je zasa­zen do roku 1403, kdy není situ­a­ce v čes­kých zemích vůbec snad­ná. Po smr­ti císa­ře a krá­le Karla IV, nastu­pu­je na trůn jeho syn Václav IV. Jenže ten není tak dob­rý vla­dař jako tatí­nek, čehož chce zne­u­žít jeho bra­tr Zikmund Lucemburský. Ten nechá bra­t­ra unést a na čes­ké úze­mí vtrh­ne s armá­dou slo­že­nou z něko­li­ka růz­ných vojsk včet­ně tata­rů. Započne tak občan­ská vál­ka. Hráč se pro­bou­zí jako Jindřich, syn ková­ře, ve ves­ni­ci Stříbrná Skalice. Jindra se sta­rá o běž­né věci, kte­ré mu poru­čí otec a občas si chce tro­chu povy­ra­zit s přá­te­li. Také ale cítí, že by se před usa­ze­ním ve Skalici chtěl podí­vat do svě­ta a něco zažít. Na to, co ale zaži­je krát­ce po začát­ku pří­bě­hu, na to ho nemoh­lo nikdo a nic při­pra­vit. Zikmund s jeho armá­dou vtrh­ne do ves­ni­ce. Nejen, že ves­ni­ci vyple­ní a povraž­dí vět­ši­nu jejích obča­nů, ale pří­mo před zra­ky Jindřicha zabi­je jeho rodi­če. Neudělá to vlast­ní­ma ruka­ma, ale skr­ze své­ho pomoc­ní­ka Markvarta z Ulic. Z něj se skr­ze Jindrovo nená­vist kvů­li smr­ti rodi­čům, stá­vá hlav­ní zápor­ná posta­va. Kam se až Jindřich při hle­dá­ní pomsty a obje­vo­vá­ní svě­ta dosta­ne?? Základních cca 40 hodin her­ní­ho času by hrá­či mělo dát odpo­věď.


Hra při­ná­ší pro hrá­če spous­tu zají­ma­vých ino­va­tiv­ních her­ních prv­ků, ale stá­le je věr­ná již pro­vě­ře­ným RPG sys­té­mům a prin­ci­pům. Například sys­tém vylep­šo­vá­ní posta­vy je v pod­sta­tě pře­vzat od série The Elder Scrolls, tedy tako­vý, kde se posta­va zlep­šu­je v těch doved­nos­tech, kte­ré jed­no­du­še pou­ží­vá. Podobný je inven­tář, kodex atp. Prostě základ je jas­ný, a kdo v posled­ních letech hrál tře­ba Skyrim, nebo Fallout, ten bude jako doma. Nejen, že je ten­to sys­tém pově­do­mý hrá­čům, ale záro­veň je dosta­teč­ně intu­i­tiv­ní a rea­lis­tic­ký vzhle­dem k pova­ze hry.

Co je zde veli­ká ino­va­ce, to je sou­bo­jo­vý sys­tém. Osvojit si jeho záko­ni­tos­ti lze cel­kem snad­no a rych­le (i díky dob­ré­mu tuto­ri­a­lu), ale oprav­du ho zvlád­nout, to už bude tro­chu fuš­ka. Mnoho způ­sobů boje, Několik dru­hů zbra­ní, roz­sáh­lý sys­tém oble­če­ní a tím sou­vi­se­jí­cí­ho brně­ní, kte­rý není jin­de zpra­co­ván detail­ně­ji. O not­ný kus dál se posou­vá i zají­ma­vost dal­ších her­ních mecha­nik, jako je napří­klad okrá­dá­ní lidí, fun­go­vá­ní mno­ha a mno­ha růz­ných drob­nos­tí, kte­ré mají vliv na pohyb, výdrž, boj, pros­tě na všech­nu čin­nost. Hra se v tom­to smě­ru sna­ží být nejen ino­va­tiv­ní, ale záro­veň rea­lis­tic­ká a intu­i­tiv­ní. Což se dle mého názo­ru poved­lo na jed­nič­ku. Je doce­la para­dox, že jsem na sobě pocí­til, jak moc jsme za posled­ní roky zle­ni­vě­li a zpo­čát­ku při­pa­da­jí tyto věci dost slo­ži­té, prac­né, načež pocti­vé plně­ní úko­lů zna­me­ná nej­pr­ve ztrá­tu ner­vů a pár sprostých slov smě­rem k moni­to­ru, ale pak po záslu­ze odmě­ně­no zají­ma­vý­mi dia­lo­gy a vyprá­vě­ním pří­bě­hu.
Když už jsem zmí­nil úko­ly, je dnes běž­nou pra­xí, že v RPG hrách se dají úko­ly plnit něko­li­ka způ­so­by. I zde tomu tak je, a kro­mě kla­sic­kých stra­te­gií v podo­bě tiché­ho plí­že­ní nebo nao­pak „ram­bo sty­lu“, je zde i mož­nost tiché­ho postu­pu, kte­rý vyža­du­je zruč­nost a nabí­zí i něko­lik pove­de­ných tak­tik.

Co se týče samot­né­ho zpra­co­vá­ní hry, zde je něko­lik věcí, kte­ré chci zmí­nit. Spousta malo­va­né gra­fi­ky, kte­rá je dobo­vě věr­ná až na dřeň je oprav­du super zále­ži­tost a díky tomu bude hra ješ­tě spous­tu let kul­tov­ní zále­ži­tos­tí. Další her­ní obsah je vytvá­řen díky CryEnginu 3. Ten je vskut­ku dosta­ču­jí­cí. Sice se nedá vyhnout někte­rým „Legacy bugům“, tak­že se setká­me s glit­chy, pro­pa­dům fps a dal­ším nedu­hům, ale to se časem spra­ví a věřím, že hra nebu­de zapo­vě­ze­na ani moder­ské komu­ni­tě. Já hru nehra­ji na úpl­ně nej­no­věj­ší PC sesta­vě a musel jsem se vzdát doce­la dost detai­lů, díky kte­rým by byla gra­fi­ka ješ­tě mno­hem hez­čí. Ale i tak zatím díky hra­tel­nos­ti a dal­ší­mu obsa­hu je mi to v pod­sta­tě jed­no. Zatím jsem nara­zil v pod­sta­tě jen na dvě věci, kte­ré mě vyslo­ve­ně trá­pí nebo štvou.

Tou prv­ní je dél­ka načí­tá­ní a uklá­dá­ní. Mít SSD s vět­ší kapa­ci­tou, tak nevá­hám s insta­la­cí na ten­to disk. U veli­kých momen­tů a udá­los­tí ve hře to člo­věk skous­ne, ale vzhle­dem k ome­ze­né mož­nos­ti uklá­dá­ní je to doce­la opruz, když kaž­dý hovor načí­tá svůj obsah i 10 vte­řin. Nejvíc je to frustru­jí­cí u roz­ho­vo­rů s oby­čej­ný­mi měš­ťa­ny, od kte­rých žád­nou infor­ma­ci nako­nec nedo­sta­ne­te a hovor je v pod­sta­tě stej­ně dlou­hý jako jeho nahrá­ní a násle­dov­né opuš­tě­ní.
Druhou věcí, kte­rá mě urči­tě časem bude iri­to­vat mno­hem mno­hem víc je sbí­rá­ní rost­lin a bylin. To totiž pro­bí­há skr­ze krát­kou video­sek­ven­ci, kte­rou nejde pře­sko­čit. Jelikož tato sek­ven­ce trvá cca 3-5 vte­řin, bude sbí­rá­ní kvě­tin na kyti­ci doce­la noč­ní můra.
A tře­tí věc je absen­ce čes­ké­ho dabin­gu. Na jed­nu stra­nu mě to štve, že nesly­ším češ­ti­nu, ale chá­pu důvo­dy její absen­ce a jsem aspoň rád za čes­ké tex­ty. To, že hra není kom­plet­ně v češ­ti­ně je pro­to, že čes­ký trh je pří­liš malý na tako­vou věc. Ne, že by si tu hru kou­pi­lo málo hrá­čů, ale veš­ke­ré dia­lo­gy ve hře jsou mlu­ve­né, tak­že vytvo­řit ješ­tě čes­ký dabing, to už by pros­tě bylo pří­liš prá­ce za pří­liš mno­ho peněz. Ale tře­ba se časem dočká­me, kdo ví.

Ale když pomi­nu drob­nos­ti a chy­by (což je u všech her nor­mál­ní), tak tady dosta­ne­te super obsah z našich kon­čin (ano oprav­du se na ta mís­ta může­te jet podí­vat), dosta­ne­te k tomu skvě­lou dobo­vou muzi­ku, zpra­co­vá­ní „pocti­vej­ma čes­kej­ma ručič­ka­ma“ a může­te na chvil­ku snít o tom jak nako­pe­te Zikmunda do zad­ku.
Takhle hra je pros­tě „Must have“ a její kva­li­ta je veli­ce vyso­ká. Je to tro­chu jako Mafie Déjà vu.

Nezbývá než dát hod­no­ce­ní 85% s tím, že během příš­tích pár měsí­ců mož­ná let ješ­tě poros­te 😉

Související příspěvky:

  • Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60%22. července 2018 Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60% Po delší době se hráči konečně dočkali většího DLC do hry Kingdom Come: Deliverance. Nese název From the Ashes. A to doslova z popela. Samotný přídavek je něco, co si komunita hráčů sama […]
  • Vampyr - Recenze - 75%14. června 2018 Vampyr - Recenze - 75% Her z prostředí upírů nám tolik nevychází. Je tu spousta zombíků, spousta válek (a to klidně dohromady s těmi zombíky), spousta karet atd atd. Ale na pořádnou vysávačskou hru jsme čekali […]
  • Uplynulo 15 let od vydání legendárního RPG Gothic23. ledna 2016 Uplynulo 15 let od vydání legendárního RPG Gothic Když v roce 2001 vývojářské studio Piranha Bytes vydalo hru Gothic, nikdo jistě netušil, jaký se z tohoto akčního RPG postupem času stane hit. Hráč byl doslova vhozen do úžasného fantasy […]
  • MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60%4. července 2018 MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60% Po roce jsme se opět dočkali dalšího dílu motoristických závodů od italského studia Milestone. Tradiční název nesoucí hlavní název série silničních motocyklů asi hned každému napoví, o co […]
  • Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%4. června 2018 Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%   Hra Space Hulk: Deathwing není vlastně žádnou novinkou. Hra ze světa Warhammer 40000 vyšla již před 2 lety na PC/konzole a sklidila obrovskou vlnu nevole. Prázdný obsah, špatná […]
  • Far Cry Primal (PC)9. března 2016 Far Cry Primal (PC) Tak na našem webu Kritiky.cz  najdete recenzi Far Cry Primal. Je to ale konzolová verze. Já jsem si předobjednal PC verzi, která byla aktivována až  na začátku března. Co očekáváme ve Far […]
  • Transport Fever - 95 %20. listopadu 2016 Transport Fever - 95 % Chcete se starat o stát, o dopravu mezi městy? Přepravovat obyvatele, jídlo, ocel,  plasty...? Hra Transport Fever je přesně ta pravá. Před několika lety vyšla hra Train Fever. Hra, které […]
  • Puss in Boots (Kinect)9. června 2015 Puss in Boots (Kinect) Únava: 8/10 Vlastní hodnocení: 99% Datum vydání: 14.11.2011 Výrobce: THQ Žánr: dobrodružná hra Počet hráčů: konzole 1-2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Tento […]
  • Watch Dogs 2 - 70 %18. června 2017 Watch Dogs 2 - 70 % Pro Xbox live právě vyšel první díl série Watch Dogs zdarma, tedy pouze pro členy, kteří si platí účet Gold. Recenzuji ale pokračování, druhý díl, který má pokročit v hackerské simulaci ve […]
  • Destiny20. července 2016 Destiny Destiny je akční střílečka, kde budete kolem sebe střílet hlava nehlava. Velké studio rovná se velké peníze vynaložené na hru, ale né vždy se hra povede podle plánu a tak po grafické […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *