The Secret of Monkey Island Special Edition aneb Obávaným pirátem snadno a rychle

The Secret of Monkey Island Special Edition aneb Obávaným pirá­tem snad­no a rych­le
Ohodnoťte člá­nek

Je rema­ke kla­sic­ké humor­né adven­tu­ry od Lucas Arts prů­švi­hem, nebo nád­her­ným vstu­pem Guybrushe Treepwooda i na nové sys­témy?

„Jmenuji se Guybrush Treepwood a chci být pirá­tem…“

Guybrush Treepwood

S tou­to větou vpad­ne svět­lo­val­sý mla­dík v bílé koši­li do hos­tin­ce plné­ho troj­ro­hých klo­bou­ků, kde je mož­ná méně zubů než rukou, ačko­li je lokál sko­ro plný.

Vzal se nezná­mo odkud, něja­kým stej­ně nezná­mým způ­so­bem se oci­tl na Méélee Islandu a tou­ží po kari­é­ře pro­fe­si­o­nál­ní­ho pirá­ta. Ale nebu­de to tak jed­no­du­ché.

Tak tro­chu jiný Karibik…

Už prv­ní stříp­ky kon­ver­za­ce s pirá­ty a postu­py, kte­ré hra pou­ží­vá, dáva­jí tušit, že tady do tuhé­ho nepů­jde. Nevím, jest­li je během této adven­tu­ry mož­né zemřít, ale sil­ně o tom pochy­bu­ji. Lucas Arts vytvo­ři­li parád­ní kou­sek, kte­rý si jem­ně uta­hu­je z mno­ha klišé a prv­ků kla­sic­kých pirát­ských dob­ro­druž­ství.

Nedělají si ovšem legra­ci prvo­plá­no­vou, ale vel­mi pro­pra­co­va­nou, vrs­tev­na­tou a krás­ně zapa­da­jí­cí do her­ní­ho žán­ru. Autoři se totiž krom jiné­ho zamys­le­li nad mno­ha reál­ný­mi pro­blémy, kte­rý­mi tako­vý pirát musí čelit, a zpra­co­va­li je s nad­hle­dem sobě vlast­ním.

screen800x500

Tři zkouš­ky, únos guver­nér­ky a kopa rekvi­zit včet­ně Le Chucka

Aspirujícího pirá­ta čeka­jí tři zkouš­ky, aby se mohl stát pirá­tem z povo­lá­ní. Musí před­vést umě­ní s mečem, umě­ní zlo­děj­ské a vypá­t­rat tajem­ství ost­ro­va.

Kradení se tro­chu zvrt­ne, šerm nebu­de jen o šer­mu a legen­dár­ní poklad ost­ro­va bude náš kan­di­dát hle­dat pod­le sta­ré pís­nič­ky.

A jako na potvo­ru, zrov­na když svo­je úko­ly spl­ní, une­se krás­nou guver­nér­ku ost­ro­va nemrt­vý pirát Le Chuck a všich­ni drs­ní pirá­ti vez­mou do zaje­čích. Takže aby se Guybrush náho­du nenu­dil, záchran­ná akce je pro změ­nu na něm.

„Jsem Stan a tohle jsou Stanova pou­ži­tá pla­vi­dla.“

Drobné nápo­vě­dy, chytla­vá hud­ba a dob­ro­druž­ství, kte­ré si dáte rádi zno­va

Krásou Secret of Monkey Island je sku­teč­nost, že ho nehra­je­te obvykle kvů­li poin­tě, ale pro­to­že jste zvě­da­ví, s čím si tvůr­ci jak pora­di­li.

Hra nabí­zí na jed­nu klá­ve­su drob­né nápo­vě­dy a rady, jak postu­po­vat dál. Obvykle vám cel­kem snad­no dojde, co máte dál udě­lat, ale kon­krét­ní postu­py jsou někdy v zájmu humo­ru a paro­die nato­lik pra­po­div­né, že hráč neví, jak se s nimi poprat. To při­chá­zí napří­klad v momen­tě pát­rá­ní po pokla­du na ost­ro­vě, kdy víte, že máte v inven­tá­ři návod, ale neví­te, jak ho apli­ko­vat na kon­krét­ní pro­stře­dí.

mise-8
„Máte v kap­se banán, nebo nás jenom rád vidí­te?“

Hra vás na dru­hé stra­ně odmě­ňu­je krás­ný­mi momen­ty jako mani­á­kál­ním pro­dej­cem pou­ži­tých lodí, před kte­rým by zble­dl i Horst Fuchs, komu­ni­ka­cí pře­ži­vší­ho pirá­ta a kani­ba­lů, kte­rou odha­lu­je­te pomo­cí cedu­lek roze­se­tých na ost­ro­vě, nebo jed­nou z nej­krás­něj­ších bojo­vých scén v her­ní his­to­rii, kte­rá per­fekt­ně vyu­ží­vá adven­tur­ní prv­ky, ačko­li její akté­ry prak­tic­ky nevi­dí­te. Nebo vzkaz v láhvi, kte­rý skrý­vá dopis od práv­ní­ka.

Takových momen­tů je celá hra plná a dává tak jas­ně naje­vo, že tady jde mno­hem více o ces­tu a zába­vu, než o cíl a to, jest­li jste na to při­šli sami nebo si občas něco vygo­o­gli­li.

Jonáš Jenšovský

Související příspěvky:

  • Ekopolis - společenská hra - recenze - 100 %1. května 2017 Ekopolis - společenská hra - recenze - 100 % Ekopolis je společenská desková hra, koncipovaná převážně pro základní školy. To však neznamená, že by si ji člověk nemohl pořídit i domů. Ovšem je to trochu složitější hra, než je […]
  • Mad Max (XBOX ONE)27. srpna 2016 Mad Max (XBOX ONE) Mad Max neboli šílený Max se vydává prožít své dobrodružství podle své filmové předlohy, kde si zahrál hvězdný herec Mel Gibson. Budete brázdit písečné duny a snažit se přežít v době, kdy […]
  • Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití7. ledna 2017 Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití Střílečka z propadliště dějin nebo stále jeden z prubířských kamenů ovládání herního umu? Dnešní generace mladých pařanů sebou při vyslovení jména Wolfenstein možná trochu cukne, ale to […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Assetto Corsa (Xbox One) - 75 %2. září 2016 Assetto Corsa (Xbox One) - 75 % Assetto Corsa není na trhu žádnou novinkou, zahrát jsme si ji mohli na pc, kdy tato hra poprvé vyšla 8. 11. 2013 a následně byla v roce 2015 vyhlášena jako nejlepší simulační závodní hrou […]
  • Overwatch: Origins Edition27. srpna 2016 Overwatch: Origins Edition Hra Overwatch byla jakýmsi zkušebním projektem Blizzardu o vydání multiplayerové střílečky. Blizzard je gigant, který umí dělat kvalitní hry, ale to že dokáže udělat i tak kvalitní […]
  • Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 %27. prosince 2016 Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 % Hned úvodem musím vyčinit Microsoftu a to proto, že i když DLC mělo být přístupné od 13‎.‎ 12‎. ‎2016‎ ‎od 19h, tak v mém případě se tak nestalo, a to mě velice zklamalo a doufám, že se […]
  • Dovetail Games Euro Fishing CZ12. června 2016 Dovetail Games Euro Fishing CZ Chcete opravdu něco dělat? Máte doma prut a síť na ryby? Buďto v okolí máte rybník a k tomu rybářský lístek nebo si chytání ryb můžete pustit na svém PC. Vývojáři ze studia Dovetail se […]
  • Destiny20. července 2016 Destiny Destiny je akční střílečka, kde budete kolem sebe střílet hlava nehlava. Velké studio rovná se velké peníze vynaložené na hru, ale né vždy se hra povede podle plánu a tak po grafické […]
  • Transport Fever - 95 %20. listopadu 2016 Transport Fever - 95 % Chcete se starat o stát, o dopravu mezi městy? Přepravovat obyvatele, jídlo, ocel,  plasty...? Hra Transport Fever je přesně ta pravá. Před několika lety vyšla hra Train Fever. Hra, které […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *