Zaklínač 3: Divoký hon – Srdce z kamene

Tittle 6

První roz­ší­ře­ní ke hře Zaklínač 3: Divoký hon s podti­tu­lem Srdce z kame­ne sice vyšlo už na kon­ci loň­ské­ho roku. Já se k němu ale dostal až nyní, nebu­de se tedy jed­nat o recen­zi jako tako­vou, řek­nu vám spí­še něja­ké své postře­hy a dojmy, kte­ré jsem si ze hry odne­sl.

Už po načte­ní hlav­ní­ho menu se vám prv­ní roz­ší­ře­ní tře­tí­ho zaklí­na­če před­sta­ví v plné pará­dě, dá vám na výběr vytvo­řit si buď­to kom­plet­ně novou posta­vu pou­ze pro úče­ly toho­to roz­ší­ře­ní, pří­pad­ně si ji pou­ze vylep­šit, abys­te měli šan­ci se vypo­řá­dat s míst­ní­mi nepřá­te­li, kte­ří jsou opro­ti původ­ní hře kra­pet sil­něj­ší. Po těch­to něko­li­ka krát­kých vol­bách se už může­te napl­no pus­tit do nových dob­ro­druž­ství. Oproti původ­ní hře má DLC pozvol­něj­ší roz­jezd, kdy to nevy­pa­dá na něja­ké vět­ší záplet­ky, Geralt se u vývěs­ky ptá postar­ší­ho muže na nabíd­ku prá­ce, kte­rou zrov­na při­bí­jel na vývěs­ku, no a ten jej odká­že na zada­va­te­le úko­lu. Po při­je­tí ono­ho kon­trak­tu na zabi­tí netvo­ra se hrá­či ovšem pozvol­na ote­ví­rá ten pra­vý pří­běh, na kte­rý čekal.

5

Po zabi­tí žabí­ho netvo­ra, ze kte­ré­ho se nako­nec vyklu­be princ (kdo by to čekal), je Geralt omrá­čen a sku­pi­nou vojá­ků pod vede­ním mága odvle­čen na loď, kte­rá jej má odvézt ke krá­li, kte­rý se chce pomstít za smrt syna. Aby uni­kl popra­vě, musí při­jmout nabíd­ku tajem­né­ho cizin­ce, kte­rý se sice před­sta­vu­je jako váš sta­rý zná­mý, ale prá­vě jeho původ a ocho­ta pomo­ci vám ze situ­a­ce, kte­rá nemá jiné výcho­dis­ko, je pilí­řem celé­ho pří­bě­hu. Jako las­ka­vost za to, že vás dosta­ne ze sví­zel­né situ­a­ce bude­te násled­ně muset spl­nit tři přá­ní pro Olgierda Van Emereca, což není nikdo jiný, než zada­va­tel kon­trak­tu na ono­ho zakle­té­ho prin­ce. Tolik k záplet­ce, nyní se ale pojď­me podí­vat na hru samot­nou. Děj se ode­hrá­vá ve zná­mých loka­cích, a to ve Velenu, přes­ně­ji tedy v jeho seve­ro­vý­chod­ní čás­ti kolem měs­ta Oxenfurt, kte­ré zde dostá­vá opro­ti původ­ní hře o dost vět­ší pro­stor. Můžete tak dle libos­ti odha­lo­vat jeho krá­sy a vše­li­ja­ká tajem­ství, kte­ré jeho ulič­ky skrý­va­jí. Pokud se obá­vá­te, že se bude­te pohy­bo­vat po již vámi zma­po­va­ných úze­mích, jste na omy­lu, DLC ode­my­ká novou oblast dále na seve­ro­vý­chod od Oxenfurtu, najde­te zde nové ves­nič­ky, rui­ny sta­rých chrá­mů a spous­ty míst k pro­zkou­má­ní. Co se nepřá­tel týče, tak ti zůstá­va­jí téměř stej­ní jako v původ­ní hře, najde­me zde ale i něko­lik nových, kte­ří doká­žou, pokud je hráč pod­ce­ní, pěk­ně zato­pit.

1

Za množ­ství nové­ho obsa­hu, kte­rý auto­ři vecpa­li do toho­to roz­ší­ře­ní, zaslou­ží tvůr­ci vel­kou pochva­lu. Najdete zde množ­ství skvě­le napsa­ných roz­ho­vo­rů a ani­ma­cí, při kte­rých se jen bude­te kochat bra­vur­ním zpra­co­vá­ním všech postav, kte­ré dělá čest původ­ní hře. Nenajdete tu sice žád­né nové her­ní mecha­ni­z­my, v pod­sta­tě dělá­te to samé jako minu­le, při­jme­te úkol, hovo­ří­te, sto­pu­je­te a boju­je­te. Tyto hlav­ní pilí­ře hra­tel­nos­ti jsou však zají­ma­vě vyu­ží­vá­ny, tak­že se s poci­tem něja­ké­ho vět­ší­ho ste­re­o­ty­pu nako­nec vůbec nese­tká­te. Největší pozor­nost je zde věno­vá­na hlav­ní dějo­vé lin­ce, ta nabí­zí něko­lik zají­ma­vých zvra­tů, kdy hráč jen nevě­říc­ně pozo­ru­je, co že se to prá­vě sta­lo. Jindy zase jen s úsmě­vem sle­du­je dění kolem sebe, napří­klad moment, kdy je Geralt posed­lý duchem Olgierdova bra­t­ra v rám­ci plně­ní prv­ní­ho přá­ní a musí s ním jít na svat­bu je napros­to geni­ál­ně zpra­co­va­ný.

3

Bohužel celý dojem z hra­ní kazí pří­tom­nost nej­růz­něj­ších bugů. Zasekávání koně na ces­tě, kde není ani jedi­ná pře­káž­ka, doska­ko­vá­ní objek­tů, padá­ní fra­me­ra­tu, zamlže­ní obra­zov­ky při roz­ho­vo­rech, to vše se ve hře obje­vu­je cel­kem čas­to. I přes tyto nedo­stat­ky tu ale máme roz­ší­ře­ní, kte­ré co se množ­ství obsa­hu týče, pře­ko­ná­vá jiná DLC , může­te si ho navíc zahrát i během pří­bě­hu původ­ní hry a obo­ha­tit si tak záži­tek o nové mož­nos­ti, mís­ta k pro­zkou­má­ní, nové posta­vy a něko­lik nových kous­ků do výba­vy. Nebýt těch tech­nic­kých pro­blé­mů, dosta­li bychom do rukou sku­teč­ný skvost.

 

Verdikt: 9/10

 

Ohodnoťte článek


|

Profilový obrázek

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Související příspěvky:

  • DLC Scandinávia pro Euro Truck Simulator 212. května 2015 DLC Scandinávia pro Euro Truck Simulator 2 Tak pro malých DLC balíčcích přišel druhý velký balík, který do simulace velkých kamiónů přináší severské země. První velký balíček bylo přidání části mapy Východní Evropy, kam přinesl […]
  • 13. července 2015 Sonic & All-Stars Racing Transformed Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 01.11.2012 Výrobce: Sega Žánr: závodní Počet hráčů: konzole 1-4, multiplayer 2-8 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Pokud byste si […]
  • 8. července 2015 Tomb Raider Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 5.3.2013 Výrobce: Crystal Dynamics Žánr: akční Počet hráčů: konzole 1 Lokalizace: jazyk angličtina, české titulky Doporučený věk: 18+ Kdo […]
  • Guild Wars 2:Heart of Thorns - 95 %18. ledna 2016 Guild Wars 2:Heart of Thorns - 95 % Tak vyšlo pokračování hry Guild Wars 2 – DLC. Co od toho můžeme očekávat, nové mapy, nové hrdiny a mnoho nového obsahu. To, že  hra vydána zdarma s podporou volitelných mikrotransakcí, tak […]
  • American Truck Simulator18. února 2016 American Truck Simulator Tak zas česká firma udělala další simulátor. Po velmi úspěšném Euro Truck Simulatoru 2, který je plný nadšení a vyrábí se k němu neustále nové a nové přídavné balíčky, přišla verze […]
  • Far Cry Primal (PC)9. března 2016 Far Cry Primal (PC) Tak na našem webu Kritiky.cz  najdete recenzi Far Cry Primal. Je to ale konzolová verze. Já jsem si předobjednal PC verzi, která byla aktivována až  na začátku března. Co očekáváme ve Far […]
  • Far Cry 4: DLC Valley of the Yetis – recenze18. března 2015 Far Cry 4: DLC Valley of the Yetis – recenze Tak vyšlo DLC pro Far Cry 4. Zajímavý balíček, co jsem si koupil. Ihned se mi líbil. Malý ostrůvek kolem hor ve vysokých horách. Čekaly mně nové další úkoly a zbraně a hlavně nový těžký […]
  • World of Warships14. srpna 2015 World of Warships Tak se nám vrátili tvůrci z Wargaming.net do třetí zdarma akce. Po World of Tanks, po World of Waplanes, je už zdarma dostupná pro všechny už třetí variace bitev. Tentokrát […]
  • Doom - 95 %21. května 2016 Doom - 95 % Tak čím tak začít recenzi? Má to vůbec cenu si koupit Dooma? Ve verzi 2016? To je otázka. Doomovi je teď 23 let.  V době, když vznikala Česká republika, v době, kdy si většina lidí mohla […]
  • GTA V (PC) – recenze24. dubna 2015 GTA V (PC) – recenze Tak jsem se dočkal. Už 14 dní hraju GTA V. Nedivím se tomu, že tvůrci hry chtěli pro počítače hru pořádně optimalizovat a otestovat. Přeobjednal jsem si hru na Steamu už v únoru a musím […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *