Mafia III – průchod hrou 16-20


Mafia 3 - 50 %

Co když se zeptá­me vše­mož­ných fanouš­ků, kte­rá čes­ká hra je nej­slav­něj­ší? Je to Mafia. První díl byl nej­zá­bav­něj­ší a nej­lep­ší. Druhý díl byl sko­ro taky tak dob­rý. Pracovali na něm taky Češi. A co nám po dlou­hých letech při­ná­ší díl tře­tí? No ani se rad­ši neptej­te. Jakmile to dosta­li do rukou Američani, tak to pros­tě šlo, kam by nemě­lo.

Třetí díl, kte­rý měl pre­mi­é­ru ten­to pátek, nás pře­ne­sl do 60. let. Do malé­ho měs­ta New Bordeaux. Americký vete­rán z Vietnamu se vrá­til do své­ho rod­né­ho měs­ta, kte­ré po smr­ti jeho přá­tel, musí zno­vu dobít a zís­kat svo­ji nad­vlá­du. Pomáhají mu čle­no­vé kla­nů a mafie, jejíž hla­vy si musí nejdří­ve zís­kat. Po pře­vze­tí moci má od nich růz­né pomo­ci, dove­ze­né auto, úschov­nu peněz, vlast­ní tým pro pře­střel­ky a dal­ší. Prostě není na to vůbec sám a hod­ně věcí mu život v měs­tě přá­te­lé usnad­ňu­jí.

Prošel jsem už dese­ti hodi­na­mi hra­ní, tak snad mám dosta­tek infor­ma­cí k tomu, abych celou Mafii 3 doká­zal pros­tě správ­ně zhod­no­tit. Tím, že ten­to díl dosta­li do rukou Američani, tak se pros­tě roz­hod­li, že udě­la­jí jenom to, na co mají. Nejsou to tvůr­ci GTA a dal­ších mega­lo­man­ských her, kte­ré lze hrát pořád a člo­věk v kaž­dém hra­ní obje­ví nový způ­sob hra­ní. Jsou to pros­tě ostat­ní tvůr­ci, kte­ří mají svůj roz­po­čet a s ním udě­la­jí jenom, na co mají.

Mafia 3 nám bohu­žel při­ná­ší pří­běh, kte­rý sice v prvot­ních hodi­nách při­ná­ší růz­no­ro­dost misí, ale v dal­ších hodi­nách při­ná­ší neu­stá­lé opa­ko­vá­ní misí, kdy se bohu­žel musí­te něko­li­krát vrá­tit na mís­to, aby jste 3x pobi­li ty samé nepří­te­le. V někte­rých chví­lích jsem si bohu­žel říkal, jest­li se mi hra vůbec ulo­ži­la, pro­to­že jsem pros­tě našel pro­tiv­ní­ky úpl­ně na tom samém mís­tě, jak posled­ně.

Snad po 20 hodi­nách (pod­le inter­ne­tu) dojdu na konec se záživ­něj­ší­mi mise­mi, než bylo neu­stá­le opa­ko­vá­ní v tom samém mís­tě.

Teď jsme pro­bra­li pří­běh, ale to ješ­tě může hrá­če ješ­tě bavit více, než samot­ný pří­běh, jsou drob­nos­ti, kte­ré v měs­tě dělat. V prv­ním díle jsme měli tram­va­je, met­ro a taxí­ky. V dru­hém díle zůsta­li jenom taxí­ky, ale stá­le to bylo zábav­né. V tom tře­tím jez­dí­te jenom auty, kte­ré si může­te ukrást jenom násil­ným způ­so­bem, pros­tě jenom vysklít okno. Naštěstí zas máte nové lodě, kte­ré také může­te řídit.

Bohužel je ale vidět, že hra je vlast­ně jenom kon­zo­lo­vý port. V den vydá­ní byl počí­tač vel­mi ome­zen. GTA V hra­ji v při­ja­tel­ném počtu sním­ků, Mafii 3 hra­jí něco kolem 30 fps. A to ješ­tě do vydá­ní prv­ní­ho patche, byl počet sním­ků ome­zen max 30. Grafika nevy­pa­dá až tak doko­na­le, aby se mohl vymlu­vit na to, že je hra na gra­fic­kém vrcho­lu, aby byl počet sním­ků tak níz­ko. Je to pros­tě mini­mál­ní opti­ma­li­za­ce, aby si moh­li hrá­či na PC zahrát hru v lep­ší kva­li­tě něž na nových kon­zo­lích. A ješ­tě jsem si pořád­ně pro­hlí­dl you­tu­be, abych viděl, jak vypa­dá hra v lep­ší kva­li­tě, než mám já. Bohužel roz­díl mezi mini­mál­ní a maxi­mál­ní kon­fi­gu­ra­cí je pou­ze v počtu sním­ků. Žádný roz­díl v gra­fi­ce, kte­rý by se dal roz­po­znat.

Nesmíme zapo­me­nout i na bugy a chy­by, kte­rým se vlast­ně tvůr­ci nevě­no­va­li. Začnu je vyjme­no­vá­vat: vystou­pe­ní v plné rych­los­ti, kdy hlav­ní posta­va rov­nou sto­jí, neroz­bit­ná auta, bez mini­mál­ní­ho poško­ze­ní, sle­pá umě­lá inte­li­gen­ce, kte­rá si nevšim­ne mrt­vo­ly ved­le a sama vejde do stře­ly a i počká na to, až ji zastře­lí­te a dal­ší. Nejslavnější chy­bou je pros­tě nefunkč­nost zrca­del, kdy se je vlast­ním obra­zu hlav­ní posta­vy snad jenom alter­na­tiv­ní rea­li­ta, kte­rá se náhod­ně gene­ru­je. Prostě tam Lincoln není, nebo se zasek­ne v pozi­ci na vel­mi dlou­ho řadu sekun­du. A to nepo­čí­tá­me drob­nos­ti, kte­ré byli už i v prv­ní mafii, napří­klad odlé­tá­va­jí­cí puk­li­ce kol a dal­ší drob­nos­ti. Například to nej­lep­ší na to, abys­te utek­li od poli­caj­tů, je najet na kole­je, kde nic nejez­dí. Ani Vás poli­cie nemů­že po kole­jích násle­do­vat (spí­še to neu­mí). Po kole­jích nejel ani vagó­nek, kte­rý mi Vám pře­ká­žel.

Mafia III – prů­chod hrou 1-5Otázka, je to oprav­du vel­ké zkla­má­ní od dob prv­ní i dru­hé Mafie? Ano bohu­žel je. Příběh se dá jak tak pře­žít, ale opa­ku­jí se mise, jenom s malý­mi obmě­na­mi. Chybí dal­ší obsah, kdy lze jez­dit jenom autem nebo lodí. Na drob­nos­ti, kte­ré udě­la­jí život ve měs­tě reál­něj­ší, se úpl­ně zapo­mně­lo. A bohu­žel gra­fic­ká kva­li­ta hry v sou­vis­los­ti na ply­nu­los­ti hra­ní a hod­no­tě fps není vůbec v pří­mé úměr­nos­ti.

Proto musím Mafii 3 ohod­no­tit níz­kým ohod­no­ce­ním, kte­ré pros­tě výš dát nejde. 50 % je pros­tě málo a stu­dio, kte­ré tuto hru stvo­ři­lo, by se mělo zamys­let na tím, jest­li má být něja­ké pla­ce­né DLC, nebo zdar­ma. Asi bude pla­ce­né, ale kvů­li kva­li­tě zpra­co­vá­ní celé hry, bych si přál, aby pří­dav­né balíč­ky byly zdar­ma, aby vše, co tvůr­ci zapo­mně­li a do hry neda­li, bylo zdar­ma. Updaty, pří­bě­ho­vé DLC i nová auta.

Mafia 3 - 50 %
Ohodnoťte článek

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Mafia 3 - sbírka chyb15. října 2016 Mafia 3 - sbírka chyb Podívejte se na video, kde najdete hromadu chyb ve hře Mafia 3. https://www.youtube.com/watch?v=Z7zEFapCNk0
  • Mafia 3 – PC Low vs. High Graphics Comparison7. října 2016 Mafia 3 – PC Low vs. High Graphics Comparison Porovnání kvality obrazu - kvalita nízká vrs. kvalita vysoká. https://www.youtube.com/watch?v=xtjfXZnNCds
  • Batman: Arkham Knight (PC)30. června 2015 Batman: Arkham Knight (PC) Tak nám zas vyšel Batman. Nejen pro PC, ale i pro nové konzole. Nebudu recenzovat nového Batman pro nové konzole. Hezky si napíšu kritiku Batmana pro PC. Tak jsem si jej koupil, levně. […]
  • Dovetail Games Euro Fishing CZ12. června 2016 Dovetail Games Euro Fishing CZ Chcete opravdu něco dělat? Máte doma prut a síť na ryby? Buďto v okolí máte rybník a k tomu rybářský lístek nebo si chytání ryb můžete pustit na svém PC. Vývojáři ze studia Dovetail se […]
  • 23. července 2015 Lego Movie Videogame Hodnocení: 90% Výrobce: Warner Bros Interactive Žánr: Adventura Multiplayer: co-op Jazyk: anglicky Datum vydání: 7.2.2014 Doporučený věk: 10 let   S novým […]
  • Pokémon GO29. července 2016 Pokémon GO Je nějaká hra pro mobily, která nás vyžene z kanceláří a vydáte se s ní do širého světa? Byla to Ingress. Pokémon Go je další generací hry, která, když Vás zaujme, tak s ní strávíte […]
  • Co ukrývají Stíny nad zálivem?13. srpna 2018 Co ukrývají Stíny nad zálivem? Před sedmi lety unesl dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na pevninu se vrátil jeden. Byli to synové dvou nejlepších kamarádek Sáry a Isly. Obě doufaly, že naživu […]
  • Chyť mě, jestli to dokážeš (Catch me, if you can)7. srpna 2004 Chyť mě, jestli to dokážeš (Catch me, if you can) Od režiséra Stevena Spielberga bychom určitě nečekali nic jiného, než opravdu pořádný a kvalitně natočený film. Je tomu tak i v tomto případě? Předními postavami celého filmu jsou […]
  • Opera Gala na Špilberku3. května 2018 Opera Gala na Špilberku To nejlepší z opery pod nebem plným hvězd!
  • Jak to chodí v cirkusu28. února 2017 Jak to chodí v cirkusu Hlavně pro „předčtenáře“ je určená knížka německých autorů Doro Göbelové a Petera Knorra s názvem Jak to chodí v cirkusu. Najděte si vlastní příběh. Neobsahuje totiž žádný text, pouze […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *