LEGO Marvel Avengers

vlcsnap 2016 02 01 17h20m25s266

Hodnocení: 85%

Žánr: adven­tu­ra

Jazyk: ang­lic­ky

Multiplayer: off-line 1-2

Výrobce: Warner Bros Interactive

PEGI 7

Datum vydá­ní: 29.1.2016

Kdo by nechtěl vidět všech­ny nej­lep­ší komik­so­vé hrdi­ny svě­ta ve hře jako je lego. Na dlou­ho oče­ká­vá­nou hru LEGO Marvel Avengers jsme se dlou­ho těši­li. Hra nava­zu­je, jak jinak než fil­mo­vý trhák Avengers: Age of Ultron. Ve hře si zahra­je­me se spous­tou hrdi­nů, jak už to ve hrách s námě­tem lego bývá, ale hlav­ně si zahra­je­me s hlav­ní­mi posta­va­mi jako je legen­dár­ní Kapitán Amerika, Iron Man, Thor, Hulk, Hawkeye a Black Widow. Úkolem našich hvězd­ných hrdi­nů bude brá­nit naší pla­ne­tu před nad­vlá­dou Ultronu. Příběhově hra kopí­ru­je fil­mo­vý scé­nář s náde­chem lego­vé­ho humo­ru.

Už při prv­ním spuš­tě­ní hry mně jako hrá­če zamr­ze­lo dlou­hé načí­tá­ní, samo­zřej­mě se potvr­di­la i dal­ší výt­ka a to, že násled­ně jsou i dlou­há videa mezi jed­not­li­vý­mi úko­ly a koly, kte­rá nejdou pře­sko­čit. Když ale pomi­nu ty dlou­há někdy zby­teč­ná videa, hra sto­jí za to čeká­ní, pro­to­že her­ní poži­tek je napros­to úchvat­ný, je vidět, že gra­fic­ky i ovlá­dá­ním se hra posu­nu­la o krok dál. Další věc, kte­rá se tro­chu auto­rům nepo­ved­la, je hra­ní v reži­mu dvou hrá­čů, pro­to­že jakmi­le začne­te řádit oba najed­nou, nemá­te abso­lut­ně žád­ný pře­hled, co prá­vě dělá­te, a sys­tém roz­dě­le­ných obra­zo­vek po chvil­ce začal jak­si stáv­ko­vat, tak­že dou­fej­me, že to ješ­tě něja­kou aktu­a­li­za­cí vyla­dí. Co se týká hra­ní pří­bě­hu v jed­nom hrá­či, není na co si stě­žo­vat a v tom­to ohle­du je hra­ní ply­nu­lé a bez chy­by. Postupně hra­je­te s hlav­ní­mi posta­va­mi pod­le toho, jakou část zrov­na hra­je­te, k dis­po­zi­ci máte i jiné posta­vy, kte­ré jste napří­klad ve fil­mu ani neza­re­gis­tro­va­li, což zase tro­chu při­dá hře na hra­tel­nos­ti a jen tak neo­mr­zí, pro­to­že stá­le nalé­zá­te něco nové­ho. Procházení kol se postup­ně stě­žu­je a trvá Vám také o dost déle jej násled­ně dohrát, což někdy není moc dob­ré, tak­to si na hru musí­te vyhra­dit mini­mál­ně hodi­nu času, abys­te ode­hrá­li celé kolo a násled­ně se Vám postup ulo­žil.

Po gra­fic­ké strán­ce je hra napros­to úžas­ná. Videa jsou hez­ky zpra­co­va­ná, ale jak už bylo zmí­ně­no pří­liš dlou­há, pokud se těší­te hlav­ně na hra­ní, bude­te lehce zkla­má­ni. Systém ovlá­dá­ní postav je více­mé­ně vždy podob­ný, čím více postav násled­ně obje­vu­je­te a máte k dis­po­zi­ci, musí­te se postup­ně nau­čit je ovlá­dat, někdy ovlá­dá­ní není jed­no­du­ché, pro­to­že jste vho­ze­ni pří­mo do děje hry. Náročnost hry je prů­měr­ná, sem tam svůj moze­ček u hádan­ky potrá­pí­te. Pokud se, ale chce­te vyřá­dit a sbí­rat zlaťá­ky, tak může­te kolem sebe mlá­tit hla­va nehla­va, a to je pak to pra­vé oře­cho­vé pro sérii lego her. K dis­po­zi­ci bude­te mít postup­ně až 100 postav. S hlav­ní­mi hrdi­ny si zahra­je­te hned v začát­ku hry. Před sebou máte cca 12-15 hodin hra­ní v závis­los­ti na tom, jak doko­na­le chce­te jed­not­li­vá kola spl­nit. Pokud Vám při­jde málo, kolik hra nabí­zí, může­te si dokou­pit DLC s dal­ší­mi vymo­že­nost­mi nových kol. Pokud jste si hru před­pla­ti­li před vydá­ním, měli jste DLC v ceně jako dárek, což taky není k zaho­ze­ní a mož­ná nad těmi chyb­ka­mi tro­chu při­vře­me oči.

Více na Kritiky.cz
Zdeněk Troška Zdeněk Troška se narodil r. 1953 v Hošticích u Volyně. Už od dětství rád poslouchal pohádk...
Filmová přehlídka VISIONS OF LIGHT 2014 uvede klenoty světové kinematografie. Unikátní filmový festival VISIONS OF LIGHT letos již poosmé nabídne filmovým nadšencům př...
POLICAJNÉ PRÍPADY | 10. epizóda ...
Assassin’s Creed | Official HD Trailer #2 | 2017 Screeny z Traileru....
Carmageddon TDR 2000 Stáhnete si zdarma tuto hru na službě GOG.com....

LEGO Marvel Avengers je urči­tě hra, kte­rá jen tak neo­mr­zí, ale doko­na­lý ten­to titul není, dou­fej­me, že tyto chy­by vývo­já­ři opra­ví nebo se jich v dal­ších séri­ích lega vyva­ru­jí. Hra najde vyu­ži­tí na dlou­hé zim­ní veče­ry, jak pro děti, tak dospě­lé, co rádi hra­jí ten­to typ hry.


Článek byl napsán pro web X-Box-Hry.CZ.

 

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • LEGO Marvel Super Heroes22. července 2015 LEGO Marvel Super Heroes LEGO Marvel Super Heroes Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 15. 11. 2013 Výrobce: Warner Bros Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole 1-2, co-op Lokalizace: […]
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […]
  • 24. června 2015 Harry Potter for Kinect (Kinect) Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 12.10.2012 Výrobce: Warner Bros Interactive Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Dle námětů […]
  • Den nezávislosti: Nový útok27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok Věděli jsme, že se jednou vrátí. Den nezávislosti před lety nově vymezil žánr katastrofického filmu a jeho další pokračování slibuje velkolepou podívanou. Lidstvo využilo k obraně planety […]
  • Ratatouille - i malá myš může být Michelinským kuchařem23. ledna 2019 Ratatouille - i malá myš může být Michelinským kuchařem Oscarem oceněný režisér Brad Bird a vypravěčští mistři z Pixar Animation Studios uvádějí film o velkém snu, přátelství a potěšení z dobrého jídla. Máte-li v domácnosti předpubertální děti, […]
  • Špión25. května 2015 Špión Susan Cooperová (Melissa McCarthy) je nenápadná kancelářská analytička CIA a opomíjená hrdinka, která stojí za nejnebezpečnějšími misemi CIA. Když ji ale její partner (Jude Law) […]
  • Podle jakých funkcí vybírat 3D televizi?15. června 2018 Podle jakých funkcí vybírat 3D televizi? Kdo si myslí, že zajde do obchodu s elektronikou a koupí si 3D televizi bez ohledu na to, co umí, a bude z ní nadšen, tak ten se opravdu šeredně mýlí. Výběr 3D televize není […]
  • Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy9. listopadu 2018 Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy Devadesát ověřených konstrukčních detailů a návody pro jejich správné navrhování a provádění najdete v knize, která vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností členů Centra pasivního […]
  • Rafťáci3. května 2006 Rafťáci Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny diváků, jedni, kteří budou film opěvovat a vynášet ho jako jednu z nejlepších českých cool […]
  • Krizová intervence nutná5. března 2019 Krizová intervence nutná Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní .

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *