LEGO Marvel Avengers

vlcsnap 2016 02 01 17h20m25s266

Hodnocení: 85%

Žánr: adven­tu­ra

Jazyk: ang­lic­ky

Multiplayer: off-line 1-2

Výrobce: Warner Bros Interactive

PEGI 7

Datum vydá­ní: 29.1.2016

Kdo by nechtěl vidět všech­ny nej­lep­ší komik­so­vé hrdi­ny svě­ta ve hře jako je lego. Na dlou­ho oče­ká­vá­nou hru LEGO Marvel Avengers jsme se dlou­ho těši­li. Hra nava­zu­je, jak jinak než fil­mo­vý trhák Avengers: Age of Ultron. Ve hře si zahra­je­me se spous­tou hrdi­nů, jak už to ve hrách s námě­tem lego bývá, ale hlav­ně si zahra­je­me s hlav­ní­mi posta­va­mi jako je legen­dár­ní Kapitán Amerika, Iron Man, Thor, Hulk, Hawkeye a Black Widow. Úkolem našich hvězd­ných hrdi­nů bude brá­nit naší pla­ne­tu před nad­vlá­dou Ultronu. Příběhově hra kopí­ru­je fil­mo­vý scé­nář s náde­chem lego­vé­ho humo­ru.

Už při prv­ním spuš­tě­ní hry mně jako hrá­če zamr­ze­lo dlou­hé načí­tá­ní, samo­zřej­mě se potvr­di­la i dal­ší výt­ka a to, že násled­ně jsou i dlou­há videa mezi jed­not­li­vý­mi úko­ly a koly, kte­rá nejdou pře­sko­čit. Když ale pomi­nu ty dlou­há někdy zby­teč­ná videa, hra sto­jí za to čeká­ní, pro­to­že her­ní poži­tek je napros­to úchvat­ný, je vidět, že gra­fic­ky i ovlá­dá­ním se hra posu­nu­la o krok dál. Další věc, kte­rá se tro­chu auto­rům nepo­ved­la, je hra­ní v reži­mu dvou hrá­čů, pro­to­že jakmi­le začne­te řádit oba najed­nou, nemá­te abso­lut­ně žád­ný pře­hled, co prá­vě dělá­te, a sys­tém roz­dě­le­ných obra­zo­vek po chvil­ce začal jak­si stáv­ko­vat, tak­že dou­fej­me, že to ješ­tě něja­kou aktu­a­li­za­cí vyla­dí. Co se týká hra­ní pří­bě­hu v jed­nom hrá­či, není na co si stě­žo­vat a v tom­to ohle­du je hra­ní ply­nu­lé a bez chy­by. Postupně hra­je­te s hlav­ní­mi posta­va­mi pod­le toho, jakou část zrov­na hra­je­te, k dis­po­zi­ci máte i jiné posta­vy, kte­ré jste napří­klad ve fil­mu ani neza­re­gis­tro­va­li, což zase tro­chu při­dá hře na hra­tel­nos­ti a jen tak neo­mr­zí, pro­to­že stá­le nalé­zá­te něco nové­ho. Procházení kol se postup­ně stě­žu­je a trvá Vám také o dost déle jej násled­ně dohrát, což někdy není moc dob­ré, tak­to si na hru musí­te vyhra­dit mini­mál­ně hodi­nu času, abys­te ode­hrá­li celé kolo a násled­ně se Vám postup ulo­žil.

Po gra­fic­ké strán­ce je hra napros­to úžas­ná. Videa jsou hez­ky zpra­co­va­ná, ale jak už bylo zmí­ně­no pří­liš dlou­há, pokud se těší­te hlav­ně na hra­ní, bude­te lehce zkla­má­ni. Systém ovlá­dá­ní postav je více­mé­ně vždy podob­ný, čím více postav násled­ně obje­vu­je­te a máte k dis­po­zi­ci, musí­te se postup­ně nau­čit je ovlá­dat, někdy ovlá­dá­ní není jed­no­du­ché, pro­to­že jste vho­ze­ni pří­mo do děje hry. Náročnost hry je prů­měr­ná, sem tam svůj moze­ček u hádan­ky potrá­pí­te. Pokud se, ale chce­te vyřá­dit a sbí­rat zlaťá­ky, tak může­te kolem sebe mlá­tit hla­va nehla­va, a to je pak to pra­vé oře­cho­vé pro sérii lego her. K dis­po­zi­ci bude­te mít postup­ně až 100 postav. S hlav­ní­mi hrdi­ny si zahra­je­te hned v začát­ku hry. Před sebou máte cca 12-15 hodin hra­ní v závis­los­ti na tom, jak doko­na­le chce­te jed­not­li­vá kola spl­nit. Pokud Vám při­jde málo, kolik hra nabí­zí, může­te si dokou­pit DLC s dal­ší­mi vymo­že­nost­mi nových kol. Pokud jste si hru před­pla­ti­li před vydá­ním, měli jste DLC v ceně jako dárek, což taky není k zaho­ze­ní a mož­ná nad těmi chyb­ka­mi tro­chu při­vře­me oči.

LEGO Marvel Avengers je urči­tě hra, kte­rá jen tak neo­mr­zí, ale doko­na­lý ten­to titul není, dou­fej­me, že tyto chy­by vývo­já­ři opra­ví nebo se jich v dal­ších séri­ích lega vyva­ru­jí. Hra najde vyu­ži­tí na dlou­hé zim­ní veče­ry, jak pro děti, tak dospě­lé, co rádi hra­jí ten­to typ hry.


Článek byl napsán pro web X-Box-Hry.CZ.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • LEGO Marvel Super Heroes22. července 2015 LEGO Marvel Super Heroes LEGO Marvel Super Heroes Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 15. 11. 2013 Výrobce: Warner Bros Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole 1-2, co-op Lokalizace: […]
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […]
  • 24. června 2015 Harry Potter for Kinect (Kinect) Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 12.10.2012 Výrobce: Warner Bros Interactive Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Dle námětů […]
  • Žít po svém11. dubna 2006 Žít po svém Žít po svém je příběh jedné "rozbité" rodiny a příběh jednoho medvěda, jehož věčně nikdo nenechal v klidu nažrat, přičemž spojujícím článkem je zde především motiv viny a odpuštění. […]
  • TOP 5: nejlepší závěrečné scény seriálů24. září 2018 TOP 5: nejlepší závěrečné scény seriálů Seriál může být klidně eňo ňuňo, ovšem co naplat, když vám ho tvůrci zoškliví jeho poslední scénou. Je to jako, když si pochutnáváte na nějakém vynikajícím pokrmu a jeho šéfkuchař vám v […]
  • Star Wars: A New Hope (Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje) - Deleted Scenes10. srpna 2015 Star Wars: A New Hope (Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje) - Deleted Scenes První článek z nové rubriky "Smazané scény z filmů". Zopakujte si to, co se nevešlo do Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje. https://www.youtube.com/watch?v=f00IkrWvur4
  • ZLÍNFEST - Zprávy z festivalu 26. května 201816. dubna 2018 ZLÍNFEST - Zprávy z festivalu 26. května 2018
  • Klasické české pohádky1. července 2017 Klasické české pohádky Které pohádky mají děti nejraději? Pokud pomineme módní trendy v podobě Mašinky Tomáše nebo Ledového království, bezesporu ty klasické české – Zlatovlásku, Hrnečku, vař!, Čerta a Káču nebo […]
  • Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa)20. srpna 2018 Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa) Na světě je mnoho chlapců a dívek, kteří mají kamarády. Ale ne všichni mají takové kamarády, jako má malý chlapec Kryštůfek Robin. Ten se každou volnou chvíli vydává za svými přáteli, […]
  • Farma SK – 8. série – 14. díl1. dubna 2017 Farma SK – 8. série – 14. díl https://www.youtube.com/watch?v=cDqbn38H274