Forza Horizon 3: Recenze

Forza

Po dvou letech jsme se dočka­li dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní auto­mo­bi­lo­vé závod­ní hry pod názvem Forza Horizon 3. Už při prv­ním spuš­tě­ní bylo vidět, že se jed­ná o vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ný díl Forzy Horizon. Pokrok vývo­já­řů je vidět v kaž­dé vte­ři­ně spuš­tě­né hry.

V prv­ních minu­tách hry nemá­te zpří­stup­ně­né všech­ny polož­ky v menu, nezou­fej­te, byl to účel, ty se Vám ode­mknou až po dohrá­ní prv­ní­ho úseku hry. Systém hry byl zacho­ván dle před­cho­zí­ho dílu, ako­rát to bylo lépe gra­fic­ky zpra­co­vá­no a byly při­dá­ny dal­ší per­lič­ky, kte­ré hru jen hez­ky oko­ře­ni­ly.

K dis­po­zi­ci je toho ve hře oprav­du mno­ho a Austrálii pro­zkou­má­te skrz na skrz. Vozový park skrý­vá až 350 vozi­del svě­to­vých zna­ček a jejich mode­lů. Čím více jez­dí­te a vyhrá­vá­te, tím více aut a i lep­ších vozi­del si může­te naku­po­vat a vylep­šo­vat. Pokud Vám to zrov­na moc nejde, tvůr­ci mys­le­li i na naše uspo­ko­je­ní a někte­rá vozi­dla dostá­vá­me zdar­ma po dokon­če­ní úse­ků včet­ně vir­tu­ál­ních pení­zek tzv. XP bodů, za kte­ré si může­me kou­pit auta nebo vylep­še­ní. Ve hře nejde pou­ze o jízdu, ale musí­te také zaujmout Vaše divá­ky, za fanouš­ky dostá­vá­te také hod­no­ce­ní, tak­že hra inspi­ru­je k dal­ší­mu a dal­ší­mu hra­ní. Výzev je tu oprav­du mno­ho, tak­že je na Vás, co se bude při závo­dech zrov­na ode­hrá­vat, kde a za jakých pod­mí­nek se bude jez­dit. Prostě teď této hře velí­te Vy a bude to pod­le Vás.

Jste tvůr­čí typ a chce­te mít auto dle svých před­stav, fan­ta­zii se tady meze nekla­dou a tvo­ře­ním své­ho miláč­ka může­te strá­vit klid­ně i něko­lik hodin. Pak už jen opat­ře­te názvem svo­jí znač­ku a může­te vyra­zit bráz­dit Australské pro­stře­dí, kte­ré je oprav­du pře­nád­her­né, jak pří­ro­da, tak měs­ta. Trasu si také může­te nejdří­ve zma­po­vat, a to dro­nem, což je oprav­du úchvat­né. Jednu ze změn může­me zazna­me­nat při pou­lič­ních závo­dech, kte­ré se ote­ví­ra­jí až po urči­tých vyhra­ných sou­bo­jích.

Po gra­fic­ké strán­ce je hra oprav­du doko­na­lá a nelze oprav­du tvůr­cům nic vytknout. Hra běží sviž­ně bez jakých­ko­liv záse­ků a dlou­hé­ho čeká­ní. Ovládání hry je jed­no­du­ché a po chví­li sply­ne­te se svým vozem a nebu­de­te chtít dát ovla­dač z ruky. Po hudeb­ní strán­ce je také hra super. Systém výbě­ru hud­by dle Vašeho žán­ru, pro­střed­nic­tvím rádií je jen víta­ný krok. Pokud se Vám zda­jí sou­pe­ři v závo­dě jed­no­duš­ší nebo slo­ži­těj­ší může­te si samo­zřej­mě nasta­vit obtíž­nost dle své­ho.

Musím podotknout, že se jed­ná o nej­lé­pe vyda­nou závod­ní hru roku a ostat­ní stu­dia můžou jen tiše závi­dět, co nám Microsoft před­ve­dl. Svým obsa­hem hra nabí­zí nespo­čet­ně hodin zába­vy včet­ně vel­mi per­fekt­ně zpra­co­va­né­ho mul­tipla­ye­ru. Do hry Forza Horin 3 vychá­zí také DLC, kde bychom si měli vyzkou­šet nové tra­sy a jízdu v mra­zi­vém poča­sí po horách včet­ně sně­že­ní, už se nemů­že dočkat na 13.12.2016. Samozřejmě nelze opo­me­nout dal­ší balíč­ky aut, kte­ré si může­te dokou­pit, tak­že co se týká vyu­ži­tel­nos­ti hry, dává­me palec naho­ru, pro­to­že Vás hra jen tak neo­mr­zí a najde si v ní záli­bu oprav­du kaž­dý bez ohle­du na věk.


 • Datum vydá­ní: 26. 9. 2016
 • Jazyk: ang­lic­ký
 • Žánr: závod­ní
 • Výrobce: Microsoft
 • Multiplayer : ano
 • PEGI 3
 • Hodnocení: 100%
Článek byl napsán pro web X-Box-Hry.CZ.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Tumblestone20. července 2016 Tumblestone Přes Games with Gold jsme si nyní mohli stáhnout jako zlatí členové zdarma hru Tumblestone. Hra při prvním pohledu vypadala jako laciný a né moc lákavý kousek, ale opak je pravdou. […]
 • Street Fighter x Tekken3. června 2015 Street Fighter x Tekken Vlastní hodnocení: 90% Datum vydání: 09.03.2012 Výrobce: Capcom Žánr: bojová Počet hráčů: konzole 1-4, online 2-7 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Pro milovníky […]
 • První dojem z Civilization VI25. října 2016 První dojem z Civilization VI Už při prvních spuštěných minutách hry je vidět rapidní rozdíl mezi předchozím a novým dílem Civilization. Civilization VI se dočkala opravdu nového kabátu včetně pořádné grafiky. Při […]
 • 23. července 2015 Lego Movie Videogame Hodnocení: 90% Výrobce: Warner Bros Interactive Žánr: Adventura Multiplayer: co-op Jazyk: anglicky Datum vydání: 7.2.2014 Doporučený věk: 10 let S novým rokem […]
 • Halo 5: Guardians26. srpna 2016 Halo 5: Guardians Naposledy jsme měli tu čest, setkat se Halo, před více jak třemi lety. Příběh Halo 5: Guardians navazuje na předchozí Halo 4 a pokud nevíte, o co se jednalo, můžete si nyní za pár peněz […]
 • Mad Max (XBOX ONE)27. srpna 2016 Mad Max (XBOX ONE) Mad Max neboli šílený Max se vydává prožít své dobrodružství podle své filmové předlohy, kde si zahrál hvězdný herec Mel Gibson. Budete brázdit písečné duny a snažit se přežít v době, kdy […]
 • Cabelas Adventure Camp (Kinect)9. června 2015 Cabelas Adventure Camp (Kinect) Únava: 4/10 Vlastní hodnocení: 75% Datum vydání: 09.12.2011 Výrobce: Activision Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1-4 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Tento […]
 • Overwatch: Origins Edition27. srpna 2016 Overwatch: Origins Edition Hra Overwatch byla jakýmsi zkušebním projektem Blizzardu o vydání multiplayerové střílečky. Blizzard je gigant, který umí dělat kvalitní hry, ale to že dokáže udělat i tak kvalitní […]
 • Puss in Boots (Kinect)9. června 2015 Puss in Boots (Kinect) Únava: 8/10 Vlastní hodnocení: 99% Datum vydání: 14.11.2011 Výrobce: THQ Žánr: dobrodružná hra Počet hráčů: konzole 1-2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Tento […]
 • Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85%17. února 2018 Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85% Máme před sebou nejlepší hru roku!!! I když je teprve únor 2018, tenhle počin se bude hodně těžko překonávat. Vznik Kingdom Come: Deliverance se datuje až do roku 2011, kdy vzniklo díky […]