Doom - 95 %

vlcsnap 2016 05 19 06h33m09s523

Tak čím tak začít recen­zi? Má to vůbec cenu si kou­pit Dooma? Ve ver­zi 2016? To je otáz­ka.

Doomovi je teď 23 let.  V době, když vzni­ka­la Česká repub­li­ka, v době, kdy si vět­ši­na lidí moh­la o počí­ta­či jenom zdát, v době, kdy počí­tač byl za cenu auta, byl Doom prv­ní oprav­do­vou 3D stří­leč­kou pro hrá­če z vlast­ní­ho pohle­du.

Byl taky vel­mi pře­lo­mo­vý a zábav­ný, a tak měl vel­mi vel­ký úspěch a někte­ří hrá­či si nene­cha­jí na hru sáh­nout. Vzniká samo­zřej­mě mno­ho modi­fi­ka­cí, kte­ré původ­ní hru vylep­šu­jí, mění a upra­vu­jí. Objevují se modi­fi­ka­ce, kte­ré mění hru ješ­tě bru­tál­ně­ji, našel jsem i úpra­vu, kte­rá změ­ní gra­fi­ku podob­nou „malo­vá­ní“, vytvá­ře­jí se nové mapy, noví mutan­ti a hlav­ně se fanouš­ci před­há­ně­jí, kdo daný level pro­běh­ne co nej­rych­le­ji.

Více na Kritiky.cz
Chyť mě, jestli to dokážeš (Catch me, if you can) Od režiséra Stevena Spielberga bychom určitě nečekali nic jiného, než opravdu pořádný a kv...
ALIEN RESURRECTION VETŘELEC: VZKŘÍŠENÍ Docela rád bych věděl, proč komunistická cenzurní mašinérie tenkrát na přelomu sedmdesát...
Společnost Warner Bros. Pictures Vás zve při příležitosti uvedení nejočekávanějšího filmu Temný rytíř povstal do českých kin na prohlídku unikátní série fotografií z pozadí natáčení celé trilogie o Temném rytíři. Výstava se uskuteční od 20. července do 2. srpna 2012 na piazza Anděl City v Praze ( před ki...
Ex Machina – mystické sci-fi v depresivním hábitu Představte si uměle stvořenou bytost, která se chová jako člověk přirozeněji než mnoho lid...
American Truck Simulator - 1.4 Novinky v patchi 1.4....

Rok po prv­ní hře se Doom vrá­til v díle dru­hém. Stále počí­ta­če nemě­li tolik výko­nu, aby se styl změ­nil. V roce 1994 tak vyšel s nový­mi mapa­mi a mutant­ní­mi pří­še­ra­mi. Třetí díl jsme hrá­li až v 21. sto­le­tí, kdy se auto­ři pře­ko­na­li. Na sta­rých Pentiích 4 doká­za­li upéct obvo­dy. V té době to byla jed­na z nej­lep­ších her po strán­ce gra­fi­ky. Grafika byla pře­lo­mo­vá, ty hrát­ky se svět­lem, vyob­ra­ze­ní nepřá­tel a dal­ší věci na hře před­stih­ly dobu.

Doom se postup­ně dostal na kon­zo­le, na mobil­ní tele­fo­ny a tře­ba i na hodin­ky. Jak je svět moder­ní, tak tak sta­rá hra jde hrát i na vše­mož­ných dal­ších gad­ge­tech, pro­to­že i ty malé pro­ce­so­ry, kte­ré máte tře­ba i led­nič­ce, jsou výkon­něj­ší než PC před čtvrt sto­le­tím.

V roce 2013 vyšla ree­di­ce všech Doom her ve ver­zi BFG, kte­rá při­nes­la prv­ní dva Doomy, ve sta­ré čtve­reč­ko­va­né gra­fi­ce a vylep­še­nou 3. hru, vč. DLC.

Před týd­nem měla pre­mi­é­ru na PC (i nových kon­zo­lích) nej­no­věj­ší ver­ze. Doom 2016! A jme­nu­je se Doom. Autoři pros­tě chtě­jí začít zno­va. V minu­lých letech si Bethesda ově­ři­la, že se může vrá­tit ke sta­rým hrám. Wolfenstein: The New Order a 2. Díl The Old Blood byl pokus­ný krá­lík, kte­rý se vyda­řil a návrat k zave­de­né znač­ce je tím správ­ným smě­rem.

Doom v nové ver­zi je také správ­ný návrat. Tvůrci už mají ově­ře­no, co jim fun­gu­je a teď je jenom o to, aby se původ­ní hrou doká­za­li inspi­ro­vat, zane­cha­li to vyni­ka­jí­cí a vylep­šo­va­li to dob­ré. Nástroje na to mají.

Doom je hlav­ně o tom, že si hráč sebou táh­ne desít­ku růz­ně sil­ných zbra­ní, od jed­no­du­ché bro­kov­ni­ce, přes rake­to­met s rotač­ním kulo­me­tem, po ulti­mát­ní zbra­ně, kte­ré zabi­jí vše­chen život kolem něj. Je to také o zabí­je­ních mutan­tů, nemrtvých a pří­še­rách z pek­la. Ty to dvě nej­dů­le­ži­těj­ší věci zůsta­ly zacho­vá­ny.

Ve tře­tím díle jste na povrch Marsu při­le­tě­li, zaži­li pří­let pekel­ných bytos­tí a prv­ních deset minut byla hra v cel­ku poho­do­vá, a tak se mohl hráč kochat základ­nou, podí­vat se na sebe na zácho­dě v zrca­dle a zahrát něja­ké mini­hry, než se mu do ces­ty posta­vi­li nepřá­te­lé.

V letoš­ním rebo­ot díle je vrh­nut pří­mo mezi mutan­ty a musí se ihned činit, aby jed­no­du­še pře­žil. Příšer, jak mutan­tů, tak vyslan­ců z pek­la, na něj čeká mno­ho. Vrací se pře­váž­ná vět­ši­na nepřá­tel z před­cho­zích dílů a výzvou jsou bos­so­vé, kte­ré neza­bi­je­te ihned na popr­vé, ani na podru­hé, musí­te do nich vyprázd­nit celý arze­nál svých zbra­ní.

Souboje jsou pro Vás při­pra­ve­ny v bitev­ních aré­nách, kde na Vás čeka­jí pří­še­ry, kte­ré jsou lač­né po zabi­tí a vyma­zá­ní z dějin. Občas i v těch­to aré­nách najde­te pomoc v růz­ných chvil­ko­vých vylep­še­ních, napří­klad zabí­je­ní pří­šer jed­ním úde­rem ruky, zná­so­be­ní účin­nos­ti zbra­ní a dal­ší. Mezi sou­bo­jo­vý­mi aré­na­mi hle­dá­te ces­tu kam vlast­ně dál. Najít klíč, někde scho­va­ný mezi mrt­vo­la­mi, ruku, či oko od vstup­ní­ho sen­so­ru a i nale­ze­ní vypí­na­če, kte­rý je vlast­ně úpl­ně naho­ře v horách mezi mra­ky.

Při vol­né chví­li odde­chu hle­dá­te skry­té pro­sto­ry, kde najde­te nové zbra­ně, vylep­še­ní ští­tů a dobi­tí zdra­ví přes maxi­mál­ní limit. Objevíte i vtíp­ky, když sbí­rá­te malou hrač­ku a retro kos­tič­ko­va­né leve­ly, kte­ré si může­te při vol­ných chví­lích, kdy se nudí­te a nechce se Vám hlav­ní pří­běh hrát, pus­tit a čeka­jí pro vás dal­ší nepřá­te­lé ve sta­ré 3D gra­fi­ce s původ­ním plo­ši­no­vý­mi objek­ty.

Tím, že se postup­ně obje­vu­jí stá­le nebez­peč­něj­ší nepřá­te­lé, tak si může­te svo­ji posta­vu­ju vylep­šo­vat. Vylepšujete kou­sek po kous­ku své maxi­mál­ní zdra­ví, své maxi­mál­ní brně­ní a účin­nost zbra­ní. Tyto věci se vylep­šu­jí ener­gií, kte­rá nachá­zí v kufrech během ces­ty. Vylepšujete i zbra­ně. Body pro vylep­še­ní dostá­vá­te během ces­ty za zabi­té nepřá­te­le a za spl­ně­ní úko­lů.

V menu během hry na Vás samo­zřej­mě čeká i tro­cha infor­ma­cí, co vás vlast­ně ve hře čeká, k jed­not­li­vým nepřá­te­lům, zbra­ním i k mapě dosta­ne­te dosta­teč­né infor­ma­ce, co máte čekat a jaké má vlast­nos­ti. V menu najde­te i pře­hled­nou 3D mapu, kte­rou si může­te otá­čet a najít si ces­tu k cíli mapy. Postupně ji obje­vu­je­te, a pokud zakop­ne­te na ces­tě o správ­né tla­čít­ko, tak si může­te celou mapu stáh­nout.

Nesmím zapo­me­nout na to, že nemu­sí­te zabí­jet jenom zbra­ně­mi na dál­ku.  Je pro vás při­pra­ve­no dobi­tí nepřá­te­le na blíz­ko. U sla­bých cílů si nemu­sí­te čer­pat nábo­je a ty zabi­je­te holý­ma ruka­ma na popr­vé. U sil­něj­ších pro­tiv­ní­ků je může­te dodě­lat, až když jsou těs­ně před umře­ním. Tím, že je lékár­ni­ček ces­tou straš­ně málo, tak dobi­tí nepřá­tel rukou vám při­lep­ší na zdra­ví a kou­sek tro­cha nábo­jů. Nejsnazší ces­tou, jak oži­vit své tělo na blíz­ko smr­ti a mini­mem zásob, je řetě­zo­vá pila, kte­rou když pou­ži­je­te a roz­čtvr­tí­te nej­bliž­ší­ho mutan­ta, tak vám dobi­je vše na maxi­mum. Je ale tro­cha žíz­ni­vá a náplň do své pily ihned tak nedo­sta­ne­te. Kanystrů ben­zí­nu zas ces­tou moc není a vyčer­pá­vá se straš­ně rych­le. Tak své uplat­ně­ní má jenom občas, kdy je pros­tě nut­né dobít své záso­by.

Více na Kritiky.cz
Záhada nejspíš odhalena: Víme, co nosí Leonardo DiCaprio (42) na hrudi za tajemné zařízení Slavného herce si všimli fotografové během jeho výletu do New Yorku. Pod tričkem na hrudi v...
S30E01: Bart’s Not Dead Titulky na první epizodu 30. sezóny seriálu Simpsonovi....
RECENZE – Prokletí Schwartzovy vily Autorka: Anna Beatrix BártováNakladatelství: PetrklíčRok vydání: 2019Počet stran: 224ISBN:&n...
Nulová šance aneb Jednoduché, nikoli primitivní základy „Tvůj úkol, Jime, jestli se rozhodneš ho přijmout.“ Využití jména nebo počátek legendy...
No to je rychlovka! Těstoviny s rajčaty a se sýrem Jedno z nejoblíbenějších jídel mladých lidí. Rychlé, lehké, zvládne ho téměř každý a ...

Jak asi pocho­pí­te, tak prin­cip hry není o tom, kem­po­vat a čekat, až k vám něja­ká pří­še­ra dojde na dostřel, pokud chce­te pře­žít, tak musí­te být akč­ní, zabí­jet mutan­ty a démo­ny po desít­kách, občas něko­ho ruč­ně dodě­lat, abys­te pře­ži­li. Nesmíte se dostat do rohů, kde by vás smrt rych­le dostih­la, nej­lep­ší ces­tou jak pře­žít je vyu­žít veš­ke­ré­ho vol­né­ho pro­sto­ru a uhý­bat před smr­tí a do pro­tiv­ní­ka stří­let hla­va nehla­va. Jakmile bude blíz­ko smr­ti, tak jej ruč­ně zmlá­tit na kous­ky.

Tak bychom měli sin­glepla­yer, kte­ré­ho mám ode­hrá­no více než 8 hodin, baví mně a pokud jsem chyt­rý, tak i v kli­du pře­ží­vám, a to jsou na mně při­pra­ve­ni čím dál těž­ší pro­tiv­ní­ci. Multiplayer, kte­rý hra obsa­hu­je také, zas tolik nehra­ji. Se svý­mi zku­še­nost­mi hra­ní pro­ti živým pro­tiv­ní­kům, zas tolik šan­cí na zába­vu nemám. Jsem vždy na chvos­tu tabul­ky,  jakmi­le se mul­tipla­ye­ro­vé aré­ně obje­vím, tak se ihned válím mrt­vý na zemi.

Svoji posta­vu v mul­tipla­ye­ru postup­ně vylep­šu­je­te, shá­ní­te nové prv­ky brně­ní, nové bar­vy a nové vylep­še­ní, kte­rá vám vylep­šu­jí vlast­nos­ti a umož­ňu­jí lépe sbí­rat při­dě­lo­va­né body.

Třetí část ve hře je inte­gro­va­ný edi­tor leve­lů, o tom rad­ši moc psát nebu­du, je vel­mi jed­no­du­chý, ale zatím jsem nevy­tvo­řil žád­nou při­ja­tel­nou mapu, za kte­rou bych se nesty­děl.

Doom se pove­dl, vše co fanouš­ci oče­ká­va­li, se spl­ni­lo. Dokonce mně i hra pře­kva­pi­la svo­jí zábav­nou sin­glepla­ye­ro­vou kam­pa­ní. Demo (jenom mul­tipla­yer) bylo zkla­má­ní, ale zřej­mě tvůr­ci chtě­li vyzkou­šet hru, jak bude šla­pat v růz­ných počí­ta­čo­vých kon­fi­gu­ra­cích, aby hra­ní v plné hře bylo co nej­ví­ce opti­ma­li­zo­va­né. Hra se poved­la a i za cenu pře­kra­ču­jí­cí 1 000 Kč dopo­ru­ču­ji, aby si ji hrá­či kou­pi­li. Dostanou pekel­ně dobrou hru, kte­rá má za svo­ji cenu dosta­teč­ný obsah. Zábavný sin­glepla­yer, opti­ma­li­zo­va­ný mul­tipla­yer a edi­tor úrov­ní, kte­rý když se nau­čí­te ovlá­dat, vytvo­ří uni­kát­ní mapy, kte­ré nesdí­lí­te po celém inter­ne­to­vém svě­tě.

Více na Kritiky.cz
Nejlepší film 2016 - 1. kolo - 6. dvojice Fantastická zvířata a kde je najít Underworld: Krvavé války Odkaz na anketu na Faceb...
Kluci, neděste se puberty Blíží se Vašemu synovi období dospívání? Tato publikace jej zábavnou a čtivou formou sezn...
Enter the Matrix Enter The Matrix je příběhem uprostřed příběhu. Hra obsahuje různorodé bojové scény, auto...
Neviditelní TV seriál fotografie prezentace ...
Harry Potter a princ dvojí krve - Harry Potter and the Half-Blood Prince - FILM O FILMU Děkujeme našemu komentátorovi za odkaz na You tube na video "Harry Potter a princ dvojí krve - H...

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • n200907271203 Rh 33. srpna 2009 Robin Hood: Legenda Sherwoodu Středověk nemuselo být špatné místo k životu. Hodně ovšem záleželo na tom, ke které vrstvě patříte. Obyčejní poddaní měli často život pod psa. Když nebyla válka, byl mor, když ne mor, […]
  • Rayman Origins12. června 2015 Rayman Origins Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 1.12.2011 Výrobce: Ubisoft Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-4 , režim co-op 2-4 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Již […]
  • 7. července 2015 Raving Rabbids: Alive & Kicking (Kinect) Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 4.11.2011 Výrobce: Ubisoft Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1 – 4, kinect 1 - 4 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Při každém […]
  • Rango27. února 2015 Rango Vlastní hodnocení: 100% Výrobce: EAGAMES Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole: 1-2 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 25.2.2011 Doporučený věk: od 7let V úvodě si dovolím […]
  • SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect)12. června 2015 SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect) Únava: 7/10 Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 11.11.2011 Výrobce: THQ Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1-2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Tato nově vydaná […]
  • n200905131037 BHD30. května 2009 Delta Force - Black Hawk Down: Team Sabre Datadisk k válečné 3D akci Delta Force: Black Hawk Down od společnosti Novalogic, který nabídne dvě nové singleplayerové kampaně.   SAS vznikla jako skupina dobrovolníků, vesměs bývalých […]
  • Fallout 415. listopadu 2015 Fallout 4 Tak zas vyšla úspěšná hra. Není to pokračování GTA, ale je to postapokalyptický svět ve světě Fallout. První Fallout vyšel v roce 1997. Poslední díl vyšel tento listopad. Co nás čeká? […]
  • RESCUE 2: Everyday Heroes23. března 2016 RESCUE 2: Everyday Heroes Někdo má rád střílečky, někdo jezdí kamionem a někteří zase mají rádi simulace. Od simulace reálného života (Sims) se dostáváme k simulaci záchranného systému. Ve hře RESCUE 2: Everyday […]
  • American Truck Simulator18. února 2016 American Truck Simulator Tak zas česká firma udělala další simulátor. Po velmi úspěšném Euro Truck Simulatoru 2, který je plný nadšení a vyrábí se k němu neustále nové a nové přídavné balíčky, přišla verze […]
  • 3D Ultra MiniGolf Adventures 222. dubna 2015 3D Ultra MiniGolf Adventures 2 Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 27.10.2010 Vydavatel: Konami Výrobce: Artificial Mind and Movement Žánr: Sportovní a odpočinková Počet hráčů: 1-4, online 2-4 Lokalizace: […]