Únava: 7/10
Vlastní hod­no­ce­ní: 50%
Datum vydá­ní: 11.11.2011
Výrobce: THQ
Žánr: spor­tov­ní
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-2
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 3+

Tato nově vyda­ná hra nabí­zí hra­ní pomo­cí pohy­bo­vé­ho sen­zo­ru kinect. Od hry neče­kej­te žád­né zázra­ky už jen pro­to, že je svým ovlá­dá­ním veli­ce těž­ká a ne pokaž­dé Váš pohyb kinect roz­po­zná a tím pro mne hra veli­ce kles­la v hod­no­ce­ní.

Ve hře si může­te zahrát nej­ví­ce ve dvou hrá­čích, což zase palec dolu, neče­kej­te pořád­nou pár­ty hru. Výběr posta­vy máte v začát­ku, může­te si vybrat z hlav­ních postav, ako­rát opět palec dolu nedo­ká­žu při­jít na to, proč hra během sto­ry reži­mu hrá­če mění. Hru odha­du­ji asi tak na hodi­no­vou zába­vu, ne však dlou­hé hra­ní, je mož­né, že něko­mu ten­to styl hry sed­ne.

Grafika je vel­mi pěk­ná dle ori­gi­ná­lu i zvu­ky jsou dob­ré, ale jak je výše popsá­no ovlá­dá­ní nic moc i když máte v začát­ku výu­ko­vý mód. Vzhledem k ceně hry, vel­ké zkla­má­ní z mé stra­ny.