Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Datum vydá­ní: 1.12.2011
Výrobce: Ubisoft
Žánr: adven­tu­ra
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4 , režim co-op 2-4
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 7+

Již více jak po 15 letech jsme se dočka­li pokra­čo­vá­ní oprav­du vel­mi zábav­né hry pro malé i velké.Ve hře obje­ví­te koře­ny půvo­du Raymana a co více najde­te zde širo­kou šká­lu půvpd­ních zábav­ných postav, kte­ré mají kaž­dá svůj vlast­ní cha­rak­ter.

Troufnu si říci, že titul Rayman Origins si zaslou­ží titul hry roku 2011 v žán­ru adven­tur. Hra nabí­zí úpl­ně vše, co by pořád­ná adven­tu­ra po toli­ka letech měla mít. Ve hře najde­te více jak 60 kol a více jak desít­ky postav se kte­rý­mi bude­te stá­le obje­vo­vat dal­ší skry­tá tajem­ství. Hru si může­te zahrát i se 4 kama­rá­dy a pak může začít ješ­tě vět­ší zába­va, vyu­žít se dá i režim co-op, lido­vě řeče­no dru­hý hrát v pří­pa­dě pomo­ci se může při­po­jit a zase odpo­jit kdy­ko­liv během hry. Nikdy přes­ně neví­te, co Vás v dal­ším kole čeká a tak je to vždy nejed­no pře­kva­pe­ní, jed­nou jste v obla­cích a podru­hé zase ve vodě.

Grafika této hry je parád­ní, auto­ři si dali vel­mi zále­žet i na detai­lech. Zvukový dopro­vod i s tro­chou náde­chu původ­ních zvu­ků je nápa­di­tý a hra Vás bude ješ­tě o to více bavit. Ovládání je vel­mi jed­no­du­ché, navíc v prv­ních cca 4 kolech se postup­ně ze ská­ká­ní učí­te mlá­tit pří­še­ry poz­dě­ji čaro­děj­ni­ce až po létá­ní, oprav­du poži­tek z hra­ní.

Pokud zná­te již star­ší titu­ly, dopo­ru­ču­ji roz­hod­ně kou­pi této hry, nebu­de­te lito­vat, zaba­ví­te se na dlou­hé hodi­ny hra­ní. Hru dopo­ru­ču­ji nejen dětem, ale i dospě­lým, vskut­ku cena, za kte­rou se dá již dnes hra poří­dit, nabí­zí nevšed­ní poži­tek z hra­ní a bude­te veli­ce spo­ko­je­ni s jejím vyu­ži­tím.