Rango

  •  
Rango

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Výrobce: EAGAMES
Žánr: akč­ní adven­tu­ra
Počet hrá­čů: kon­zo­le: 1-2
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Datum vydá­ní: 25.2.2011
Doporučený věk: od 7let

V úvo­dě si dovo­lím napsat, že hra před­či­la mé oče­ká­vá­ní a vel­mi mile mne pře­kva­pi­la. Hra je vel­mi akč­ně zábav­ná adven­tu­ra, i když fil­mo­vý hit Rango mi při­šel vel­mi nud­ný. Tato hra, sto­jí za to si jí poří­dit, zaba­ví­te se oprav­du na dlou­hé hodi­ny. Hra je vhod­ná pro malé i vel­ké a hlav­ně pro nad­šen­ce  kva­lit­ních, ani­mo­va­ných wes­ter­no­vých her­ních trhá­ků.Grafika je vel­mi pro­pra­co­va­ná a bude­te se cítit jako bys­te hrá­li v ani­mo­va­ném fil­mu, u kte­ré­ho neví­te jak a kdy skon­čí, pro­to­že ten­to pří­běh hry není přes­ně pod­le před­lo­hy fil­mu. Doprovázející hud­ba je dost fád­ní, ale na dru­hou stra­nu při­způ­so­be­na do wes­ter­no­vé­ho poje­tí Divokého Západu, ale když se zabe­re­te do hra­ní, tak Vám to ani nepři­jde. Zvuky při hra­ní, jsou vel­mi pove­de­né a jen tak Vás hra neu­nu­dí, pove­de­ný je také zvuk k nabi­tí zbra­ně, vždy dosta­ne­te upo­zor­ně­ní, že Vaše zbraň už je nabi­ta. Samotný Rango, je ztvár­ně­ný přes­ně pod­le fil­mu i dal­ší posta­vy jsou rea­lis­tic­ky ztvár­ně­né.  Animace jsou také kva­lit­ně gra­fic­ky pro­pra­co­va­né a zábav­né a ani nejsou ani moc dlou­hé, ovšem pře­sko­čit se neda­jí.

Po celou dobu hry hra­je­te pou­ze s posta­vou Ranga ve wes­ter­no­vém pro­stře­dí, kte­ré je vel­mi per­fekt­ně ztvár­ně­né přes­ně pod­le fil­mu a sna­ží­te se vyva­ro­vat všem nástra­hám Divokého zápa­du.  Hra má cca 8 misí dlou­hých cca po 35 minu­tách, doba se může samo­zřej­mě i pro­táh­nout pokud zrov­na něco poka­zí­te.  Hra má vždy v misi záchyt­né body cca mys­lím, že po 10minutách do dal­ší mini­a­ni­ma­ce, abys­te nemu­se­li opa­ko­vat celou misi od začát­ku, samo­zřej­mě pokud chce­te hrát celou misi od začát­ku, tak si může­te navo­lit i nové opa­ko­vá­ní. Hra by se měla uklá­dat při výše zmi­ňo­va­ných záchyt­ných mini­a­ni­ma­cích, tak­že nemu­sí­te vždy dokon­čit celou misi. K dél­ce hra­ní celé této hry mám z jiných zdro­jů zjiš­tě­no, že k dokon­če­ní hry, je potře­ba cca 5-6h hra­ní, ale toho­to bych se vůbec neo­bá­va­la, nyní mám ode­hrá­no cca 8hodin a jsem v půl­ce spl­ně­ných misí v leh­kém reži­mu, kte­ré roz­hod­ně nepl­ním na 100% .

Při hra­ní může­te vyu­žít výše zmi­ňo­va­nou zbraň či útok Rangovým oca­sem, za útok oca­sem na pro­tiv­ní­ky dostá­vá­te lep­ší ohod­no­ce­ní a více bodů J. Postupně bude­te muset nasbí­rat šerifské hvězdy, kte­ré dostá­vá­te za spl­ně­né mise, roz­bi­té bed­ny či vyko­pa­né zla­to krum­pá­čem nebo po boji s nepřá­te­li, cel­kem je těch­to šerifských hvěz­di­ček 17 a kaž­dá má tři úrov­ně. Za nasbí­ra­né body čili hvěz­dič­ky si může­te naku­po­vat vylep­še­ní pro Ranga.  Jednotlivé mise jsou někdy těž­ké a někdy leh­ké, ale stá­le jsou zábav­né např., když bude­te muset vyšpl­hat po plo­tě, kte­rý je nabi­tý elektři­nou a u Ranga, pak poté vidí­te všech­ny jeho kos­ti nebo napří­klad nej­vět­ší sou­stře­dě­ní věnu­je­te při útě­ku z míst­nos­ti, kde je dera­ti­zá­tor, kte­ré­mu se musí­te skrý­vat a k tomu ješ­tě sbí­rat body na šerifské hvěz­dič­ky a prát se s nepřá­te­li a pozor na elek­tric­ky nabi­té švá­bi!

Ovládání hry je jed­no­du­ché, ze začát­ku se vše postup­ně učí­te a poté, Vám je vždy zob­ra­ze­na nápo­vě­da pro pro­ve­de­ní urči­té­ho pohy­bu, např. pro pře­le­ze­ní lana z jed­né stra­ny na dru­hou, při kte­ré musí­te udr­žo­vat Rangovu rov­no­váhu, aby nespa­dl do pro­pas­ti. Honičky jsou pro­ve­de­né např. hned ve dru­hé misi jede­te na koni a sna­ží­te se vysko­čit na jedou­cí vlak a při tom se musí­te vyhý­bat pře­káž­kám či pře­ska­ko­vat je a při tom stří­let nepřá­te­le Ranga a také pozor na úzká mís­ta a postup­ně pada­jí­cí kame­ny, tato mise mi při­jde asi nej­těž­ší.

Ve hře najde­te spous­tu wes­ter­no­vé­ho dob­ro­druž­ství se spous­tou úko­lů, rva­ček, střel­by a logic­ké­ho plně­ní úko­lů. Hra mně veli­ce zau­ja­la, pro­to­že je neu­stá­le co vylep­šo­vat ve svém módu a nemr­zí mne útra­ta za tuto hru.

Článek byl napsán pro web X-Box-Hry.CZ.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Forza Motorsport 613. října 2015 Forza Motorsport 6 Hodnocení: 100% Žánr: závodní Multiplayer: Multiplayer, split-screen Jazyk: anglicky Datum vydání: 18. 9. 2015 Předchozí titul Forza Motorsport 5 byla velmi ořezaná, […]
  • Top Spin 423. ledna 2015 Top Spin 4 Vlastní hodnocení: 100% Počet hráčů: konzole: 1-4, internet: 2-4 Žánr: sportovní Datum vydání : 18.3.2011 Jazyk: anglicky Věk: od 3+ Na úvod napíši, že tuto hru hodnotím velmi […]
  • Wall-E6. února 2015 Wall-E Vlastní hodnocení: 60% Žánr: Akční adventura Výrobce: THQ Jazyk: angličtina Multiplayer: Ano Na úvod napíši, že hra nesplnila mé očekávání, ze začátku zkritizuji, že i když hrajete […]
  • 22. července 2015 Rayman Legends Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 28.8.2013 Výrobce: UbiSoft Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-4, co-op, Multiplayer Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Nové […]
  • 13. července 2015 Sonic & All-Stars Racing Transformed Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 01.11.2012 Výrobce: Sega Žánr: závodní Počet hráčů: konzole 1-4, multiplayer 2-8 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Pokud byste si […]
  • 23. července 2015 SpongeBob SquarePants: Planktons Robotic SpongeBob SquarePants: Planktons Robotic Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 12. 08. 2013 Výrobce: Activision Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole 1, co-op Lokalizace: […]
  • NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze1. srpna 2015 NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze Tak se mi podařilo stáhnout betu NHL 06. Pro moji Xbox One konzoli. Mám na to týden, abych všechno, co je povoleno, vyzkoušel. Jediné, co mi beta povolí je online hraní ve více hráčích […]
  • n200907301143 SWAT 32. srpna 2009 Kapitoly z herní historie - SWAT Dnes, v době, kdy většina hráčů má už dávno za sebou SWAT 4 i s datadiskem, si připomeneme, jak to všechno začalo.   První hra pozdější série vůbec nebyla taktickou akcí. V roce 1995 […]
  • 7. července 2015 Raving Rabbids: Alive & Kicking (Kinect) Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 4.11.2011 Výrobce: Ubisoft Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1 – 4, kinect 1 - 4 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Při každém […]
  • 24. června 2015 Champion Jockey (Kinect ready) Vlastní hodnocení: 25% Datum vydání: 13.09.2011 Výrobce: KOEI Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Co říct o této hře, hned v […]