Need for Speed (2015) - recenze

Need for Speed (2015) - recen­ze
Ohodnoťte člá­nek

Hodnocení: 50%

Žánr: závod­ní

Jazyk: ang­lic­ky

Multiplayer: off-line, Multiplayer

Výrobce: EA

Datum vydá­ní: 5. 11. 2015

EA Access: 28. 10. 2015

Doporučený věk (PEGI): 12

S oče­ká­vá­ním jsme čeka­li na vydá­ní dal­ší­ho pokra­čo­va­ní série Need for Speed a dočka­li jsme se, ale už teď může­me říci, že se jed­ná o vel­mi prů­měr­nou hru, kte­rá vel­mi pokul­há­vá svou kva­li­tou za ostat­ní­mi vyda­ný­mi hry v letoš­ním pod­zi­mu. Možná EA sáze­lo na otře­pa­né hrá­če, kte­ří zůsta­nou věr­ní této sérii her­ní nálo­že. Bohužel roč­ní pauza nepři­nes­la nic tak závrat­né­ho, z čeho bychom se měli rado­vat.

2

1

Hru jsme si měli mož­nost vyzkou­šet týden před jejím vyda­ní pro­střed­nic­tvím apli­ka­ce EA Access. A už při prv­ním spuš­tě­ní byly vidět nedo­stat­ky, kte­ré oprav­du bijí do očí. Zastaralá her­ní gra­fi­ka půso­bí vel­mi stro­ze, a je to ško­da od tak vel­ké­ho vyda­va­te­le her. Hned při prv­ních závo­dech v uli­cích bylo povšim­nu­to, že se občas ztrá­cí okol­ní auta, kon­krét­ně dodáv­ka, co to má být, už mi to při­jde jako nedo­la­dě­ný Assassin’s Creed Syndicate. Systém zís­ká­vá­ní aut také není zrov­na nej­lep­ší. Hra nabí­zí něko­lik módů hra­ní, kon­krét­ně Speed, Style, Build, Crew a Outlaw, ale až kom­bi­na­cí dohrá­ní všech těch­to módů dosáh­ne­te nej­lep­ších výsled­ků, tzv. repu­tač­ních bodů, což je oprav­du vel­mi zdlou­ha­vé a nud­né. Co se týká ovlá­dá­ní, dob­ré, ale zase chy­bí mož­nost změ­ny pohle­du při jízdě, což je ško­da, kaž­dé­mu to nemu­sí vyho­vo­vat. Jelikož jez­dí­te vět­ši­nu času v noci, tak gra­fi­ka je oprav­du zasta­ra­lá a půso­bí to tak nějak nere­a­lis­tic­ky. Jedině snad k hudeb­ní strán­ce hry, není co vytknout, pro­to­že je to kla­si­ka, ano kla­si­ka, kte­rá se hodí do této závod­ní hry ve sty­lu Need for Speed, nic víc, nic míň.

5

6

Ve hře máte mož­nost pří­bě­hu nebo mul­tipla­ye­ru, ale samot­ný Multiplayer hru neza­chrá­nil. V této hře se jed­ná pou­ze o závo­dě­ní a úpra­vu vozi­del, ale neče­kej­te zázra­ky s Forzou se to oprav­du nedá srov­ná­vat, tak jak nám vývo­já­ři pre­zen­to­va­li na E3 kon­fe­ren­ci. Jediné, co na hře vypa­dá dob­ře, jsou někte­rá auta, kte­rá jsou k dis­po­zi­ci na závo­dě­ní v prázd­ných uli­cích vel­ko­měs­ta jmé­nem Ventura Bay. Budete hrát v jed­not­li­vých čtvr­tích toho­to měs­ta, kon­krét­ně v Burnwood, Crescent Mountains, Royal Park, South Port, El Ray a Franklin Terrace. Každá čtvrť je spe­ci­fic­ká pro jízdu, např. jíz­da v úzkých ulič­kách, jíz­da v hor­ském teré­nu nebo jíz­da ve čtvr­ti plné firem­ních budov, kde se nachá­zí gigan­tic­ké stav­by, kte­ré Vás mimo­cho­dem minou jen zříd­ka, pro­to­že bude­te mít co dělat stí­hat sle­do­vat rych­lou jízdu Vašeho auta a okol­ní pro­stře­dí Vám vel­mi rych­le sply­ne. V někte­rých čtvr­tích je nut­né si dávat pozor i na poli­cis­ty, ano i s tím­to bylo počí­tá­no, někde budou o dost ostra­ži­těj­ší a mají na Vás oprav­do­vý zálusk. Tuning aut je pří­stup­ný postup­ně i zís­ká­va­ní aut, vývo­já­ři to nějak nedo­mys­le­li, pro­to­že to trvá doce­la dlou­ho, než nasbí­rá­te úspě­chy a pení­ze pro náku­py.

9

15

Závěrem lze říci, že hra je vel­mi prů­měr­ná, mož­ná že tím­to jí i nad­hod­no­cu­je­me, mys­lím, že hra by se spí­še hodi­la jako arká­da zdar­ma se zla­tým člen­stvím nebo s výraz­nou sle­vou, nám to sta­či­lo pou­ze k vyzkou­še­ní a závě­rem, je hra jed­no vel­ké zkla­má­ní, od tak vel­ké­ho gigan­ta, bylo oče­ká­vá­no vět­ší­ho úsi­lí nás hrá­če zaujmout. Možná, to tak všech­no sou­vi­sí i s tím, že oře­za­ná hra pod názvem Need For Speed No Limits byla vydá­na i na Apple App Store a Google Play pro dal­ší pře­nos­ná zaří­ze­ní, kde také neskli­di­la moc vel­ké­ho ohla­su. Tady se pros­tě jed­ná zbě­si­lou jízdu a plně­ní jed­not­li­vých misí s mizer­nou okol­ní gra­fi­kou.

11

14

Článek byl napsán pro web X-Box-Hry.CZ.

Petra Borová

Související příspěvky:

  • MXGP2 - The Official Motocross Videogame8. dubna 2016 MXGP2 - The Official Motocross Videogame Skoro na den přesně, rok poté vychází druhý díl závodní motokrosové hry MXGP2 - The Official Motocross Videogame, která obsahuje sezónu roku 2015 těch nejlepších motokrosových závodníků a […]
  • Fifa 1616. října 2015 Fifa 16 Hodnocení: 75% Žánr: sportovní Jazyk: anglicky, české titulky Multiplayer: online, off-line 1-4 Výrobce: EA Datum vydání: 21.9.2015 Jako každý rok vychází také pokračování Fifa 16 […]
  • 22. června 2015 Assassin’s Creed III Vlastní hodnocení: 95% Datum vydání: 30.10.2012 Výrobce: UbiSoft Žánr: akční Počet hráčů: konzole 1, Multiplayer až 8 hráčů Lokalizace: české titulky Doporučený věk: 18+ Třetí […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • EA Sports Active 2 Kinect ready6. února 2015 EA Sports Active 2 Kinect ready Celkové hodnocení: 95% Index únavy: 10/10 (0 – žádná únava, 10 – po hraní už nemůžu skoro ani chodit) Grafika:       7/10 Hudba:        7/10 Atmosféra: 9/10 Hratelnost: […]
  • Rango27. února 2015 Rango Vlastní hodnocení: 100% Výrobce: EAGAMES Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole: 1-2 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 25.2.2011 Doporučený věk: od 7let V úvodě si dovolím […]
  • Supaplex – staňte se virem v počítači27. listopadu 2015 Supaplex – staňte se virem v počítači Hry pro DOS prostředí měly kromě výborné hratelnosti a příjemné barevnosti ještě jednu obrovskou výhodu. Velmi často šlo o fantastický nápad, který byl sice zařaditelný do některé z […]
  • Dynablaster27. listopadu 2015 Dynablaster Dynablaster (případně Dyna Blaster) je jméno evropské verze klasického Bombermana. Příběh je jednoduchý: při pokusu v laboratoři jakéhosi vědce je drakem unesena na hrad za řekou jeho […]
  • Prince of Persia – klasika klasik27. listopadu 2015 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *