L.A. Noire

DSC06907 150x150

Vlastní hod­no­ce­ní: 99%
Datum vydá­ní: 17.5.2011
Výrobce: Rockstar Games
Žánr: Akční detek­tiv­ní adven­tu­ra
Počet hrá­čů: 1
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 18

Hra L.A. Noire je akč­ní detek­tiv­ní agen­tu­ra, dovo­lím si kon­sta­to­vat tyto tři kate­go­rie, do kte­rých by hra měla spa­dat, jeli­kož ve hře najde­te oprav­du všech­no, od detek­tiv­ní prá­ce přes pře­střel­ky až po pozvol­nou jízdu měs­teč­kem, kte­rou si vychut­ná­te ze svým par­ťá­kem ve sty­lo­vém vozu a pro­stře­dí ze 40. Let.

Hlavním hrdi­nou této hry je poli­cej­ní detek­tiv jmé­nem Cole Phelps, se kte­rým začí­ná­te hru ve kte­ré, je Váš hrdi­na pro­za­tím pochůz­kář, samo­zřej­mě, že postup­ným hra­ní (řeše­ním růz­ných pří­pa­dů a misí) se Váš hrdi­na postup­ně vypra­co­vá­vá. Vašim úko­lem je řešit mnoh­dy i slo­ži­té pří­pa­dy, Vaší hlav­ní pomůc­kou bude vždy Váš notý­sek, kam si zapi­su­je­te veš­ke­ré poznám­ky z výslechů, poznatky z ohle­dá­vá­ní mís­ta činů atd. dal­ší důle­ži­tá věc, kte­rou bude­te pou­ží­vat je mapa, budou se Vám zná­zor­ňo­vat mís­ta činu a Vy si je tak může­te ozna­čit a násled­ně se Vám obje­ví vle­vo dole navi­gač­ní mapa, kam máte jet či jít. Při jízdě vozem dostá­vá­te také hlá­še­ní o pou­lič­ních nepo­ko­jích a ve hře dále zatý­ká­te zlo­čin­ce, pro­vá­dí­te prvot­ní ohle­dá­ní mís­ta činu, výsle­chy zadr­že­ných padou­chů, pro­vá­dí­te i výsle­chy svěd­ků, kte­ré mnoh­dy dají oprav­du zabrat, abys­te se dopát­ra­li prav­dy a moh­li dále postou­pit a samo­zřej­mě si ve hře i pořád­ně zastří­lí­te při mafi­án­ských pře­střel­kách. Co více napsat úžas­ná hra, úžas­né pro­stře­dí i poje­tí misí, kte­ré bude postup­ně řešit a dále se vypra­co­vá­vat v lep­ší­ho poli­caj­ta.

Ovládání hry je vel­mi jed­no­du­ché i pro­pra­co­va­né, při ohle­dá­vá­ní těla či před­mě­tů z mís­ta činu si před­mě­ty může­te podrob­ně pro­hléd­nout, růz­ně natá­čet a otá­čet, což při tako­vém podrob­ném ohle­dá­ní ruky, je oprav­du záži­tek. V pří­pa­dě, že jede­te ve voze se svým par­ťá­kem a neví­te jak se dosta­ne­te na dané mís­to rych­le, sta­čí se pou­hým tla­čít­kem zeptat své­ho par­ťá­ka a on Vás bude navi­go­vat. Ovládání vozu není zas tak doko­na­lé, ale po chvil­ce si zvyk­ne­te a na krát­ká pře­mís­tě­ní Vám to roz­hod­ně vadit nebu­de. Při stří­le­ní je to také hod­ně jed­no­du­ché, nepřed­po­klá­dám, že by s tím měl někdo pro­blém.

Grafické zpra­co­vá­ní musím říci, že je vel­mi na vyso­ké úrov­ni což už tu dlou­ho neby­lo. Velmi kva­lit­ní zpra­co­vá­ní a rea­lis­tic­ké pro­stře­dí včet­ně postav. Výrazy v obli­če­jích mě zau­ja­li nej­ví­ce, oprav­du si tvůr­ci dali zále­žet, aby hra stá­la za to.

Po hudeb­ní a zvu­ko­vé strán­ce, je hra vel­mi výbor­ná. Zvuky jsou rea­lis­tic­ké, hud­ba a zvu­ky při hře jsou pří­jem­né.

Dalo mi hod­ně pře­mýš­le­ní zku­sit si tuto hru a na rovi­nu říkám, že je oprav­du supro­vá a cena za kte­rou se dnes pro­dá­vá, je vel­mi pří­z­ni­vá a pokud máte rádi poži­tek z vel­mi dob­ré a kva­lit­ní hry, tak vyzkou­šej­te, pří­běh Vás ohro­mí na hodi­ny a hodi­ny hra­ní a roz­hod­ně si nebu­de­te vyčí­tat, co jste si to zase kou­pi­li.

Jediné, co lze hře vytknout je, že na xbox 360 tato hra nevy­šla v češ­ti­ně respek­ti­ve je i bez titul­ků, tak­že si mys­lím, že to může pár hrá­čů odra­dit už jen díky tomu, že hra vyšla pro pc s čes­ký­mi titul­ky. Angličtinu tro­chu ovlá­dám, ale jinak ve hře se dá toho spous­tu pocho­pit a odvo­dit od situ­a­ce, ako­rát si už doslo­va nepře­lo­ží­te dlou­hé dia­lo­gy, pro­to dopo­ru­ču­ji si zapnout titul­ky, jeli­kož mlu­ve­né slo­vo je veli­ce rych­lé.

Článek byl napsán pro web X-Box-Hry.CZ.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Prince of Persia – klasika klasik27. listopadu 2015 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]
  • Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu)17. srpna 2018 Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu) První DLC, které pro novou hru Far Cry 5 bylo, je  DLC Hodiny temnoty. Příběh z Vietnamu, ve kterém zachraňujete spolubojovníky. Je to povedený balíček, přišel ve správnou dobu, hráči už […]
  • NBA Playgrounds27. června 2018 NBA Playgrounds Hra NBA Playgrounds je jedna  z úspěšných her se sportovní tématikou s konkrétním zaměřenín na Batskebal v tak trochu netradičním podání 2v2 hráčů. Základním konceptem hry jsou souboje […]
  • The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete!8. září 2018 The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete! Vězení, ze kterého není úniku? Hodiny a hodiny přemýšlení, kterak obelstít dozorce, spoluvězně a vymyslet tu nejlepší cestu ven. A ještě u toho vypadat jako vzorný vězeň, co nejvíc se […]
  • Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití15. července 2019 Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití Střílečka z propadliště dějin nebo stále jeden z prubířských kamenů ovládání herního umu? Dnešní generace mladých pařanů sebou při vyslovení jména Wolfenstein možná trochu cukne, ale to […]
  • Mario Kart 7 - bláznivé arkádové závodění v novém kabátě15. července 2018 Mario Kart 7 - bláznivé arkádové závodění v novém kabátě Když se řekne Mario Kart, tak se zkušenému pařanovi vybaví legendární arkádové závodění, u které probděl nejednu cestu autobusem, nebo vlakem. Tato úžasná hra se dočkala dalšího […]
  • Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma!4. července 2018 Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma! Skupina Square Enix není až tak známá, a přesto vydává titul, který rozhodně stojí za povšimnutí. Tímto titulem je Heroes of Ruin. Fakt, že se hra liší od konkurence, je vidět na úžasné […]
  • FarCry ve 3D? I s NVidia GeForce4 MX4400 žádný problém!5. července 2018 FarCry ve 3D? I s NVidia GeForce4 MX4400 žádný problém! Máte rádi FarCry? Tak proč si tuto skvělou střílečku nezahrát kompletně ve 3D, když k tomu stačí jen málo! Opravdu nelžu! Pokud si chcete na vašem počítači zahrát FarCry ve 3D, tak k tomu […]
  • Tennis World Tour - Recenze - 30%11. června 2018 Tennis World Tour - Recenze - 30% Jestli to v téhle hře chcete někam dotáhnout v rámci kariéry, tak si připravte kamion léků na žaludeční vředy!!! Tennis World Tour se měl konečně po letech stát hodnotným nástupcem těch […]
  • CARS 219. května 2015 CARS 2 Vlastní hodnocení: 85% Datum vydání: 22.6.2011 Výrobce: Avalanche Software Žánr: závodní Počet hráčů: konzole 1-4, online (xbox live) Lokalizace: angličtina Doporučený věk: […]