DLC Scandinávia pro Euro Truck Simulator 2

DLCScandinavia 02

Tak pro malých DLC balíč­cích při­šel dru­hý vel­ký balík, kte­rý do simu­la­ce vel­kých kami­ó­nů při­ná­ší sever­ské země. První vel­ký balí­ček bylo při­dá­ní čás­ti mapy Východní Evropy, kam při­ne­sl nová měs­ta do Česka, na Slovensko a do Maďarska.

DLCScandinavia_01Druhý vel­ký balík při­ná­ší sever­ská měs­ta, kde se naces­tu­je­te v Norsku, Dánsku a Švédsku. Přináší také 19 nových měst a samo­zřej­mě nové pří­sta­vy, kte­rých je 15. S pří­sta­vy je spo­je­na také dopra­va po moři a tak mezi západ­ní a Severní Evropou může­te ces­to­vat mno­ha nový­mi tra­jek­ty.

Samozřejmostí jsou i nové nákla­dy a tak celý DLC balí­ček při­ná­ší mno­ho nových mož­nos­tí odkud a kam, kte­rý a jak těž­ký, náklad může­te pře­vést.

Nové DLC při­ná­ší na sever i nové mož­nos­ti cest. V ostat­ních čás­tí Evropy zůsta­li tra­sy podob­né jako vej­ce vej­ci. Města v podob­né čtver­cům a jez­dí se pou­ze po komu­ni­ka­cích na zemi. V čás­tech nové mapy jsou tra­sy cest nové navr­že­né. Všude samý nájezd, výjezd. Sem tam most a pod­jezd. A samo­zřej­mos­tí jsou tune­ly pod měs­ty a tune­lo­vé kři­žo­vat­ky.

Sklady, kte­ré navště­vu­je­te při pře­vá­že­ní nákla­du, nejsou umís­tě­ny v cen­t­ru měst. Převážná vět­ši­na je umís­tě­na na peri­fé­rii, kam z měs­ta musí­te dojet cca za hodi­nu her­ní­ho času. Nečekává tam na Vás jenom jeden sklad, ale i hlí­da­či, nákup­ní stře­dis­ko, zeli­nář­ství a zahrád­ky. Sklady jsou roz­ma­ni­té a jejich oko­lí je sko­ro reál­né.

Příslušenství na sever­ní mapě je také nové. Už nejsou ben­zín­ky jenom dva sto­ja­ny s malým par­ko­viš­těm, ale vzor v oprav­do­vých ben­zín­kách a jejich pro­sto­ry k par­ko­vá­ní. Je vidět, že s vytvo­ře­ním nové­ho DLC si tvůr­ci dali zále­žet a nerecyklo­va­li už vytvo­ře­né.

DLCScandinavia_02Je sice prav­da, že DLC má ke stáh­nu­tí pou­ze nece­lých 200 Mb, ale patch, kte­rý před­chá­zí vydá­ní hry, při­ná­ší více než 1 Gb dat, kte­ré změ­ní celu hru.

Patch 1.17 při­ná­ší novou gra­fi­ku pro okol­ní pro­stře­dí. Světlo stí­ny, mra­ky a noc mají nové bar­vy a se svět­lem si Euro Truck Simulator hra­je o dost lépe, než před­cho­zí ver­ze.

Nesmíme zapo­me­nout i na úpra­vu fyzi­ky hry. Bylo při­dá­no více nasta­ve­ní v kon­fi­gu­ra­ci, kte­ré umož­ní hrá­čům si více nakon­fi­gu­ro­vat jejich hra­ní. Hra se změ­ni­la do více simu­la­ce, a tak i v tom nasta­ve­ní, kte­ré nej­ví­ce usnad­ňu­je hra­ní a jízdu po sil­ni­cích, zaží­vá­te oprav­do­vé poci­ty z vel­kých truc­ků. Hmotnost více než 10 tun a veli­kost malé­ho domu je při Vašem hra­ní znát. A samo­zřej­mos­tí je i výkon moto­rů a brzd, včet­ně jejich zpož­dě­ní, kte­ré více odpo­ví­da­jí reál­ným před­lo­hám.

DLCScandinavia_03Ti co hra­jí simu­lá­to­ry dopra­vy, jsou vel­mi úzká sku­pi­na her­ních fanouš­ků. Sedí hodi­ny a hodi­ny s volan­tem na sto­lu, kou­ka­jí na moni­tor a pře­vá­ží dopra­vu. Jak řidi­či náklad­ních vozů, tak i řidi­či simu­lá­to­rů jsou lehce trh­lí a pokud jez­dí kva­lit­ně a rych­le, na čas a dle doprav­ních před­pi­sů, je to pro ně nej­vět­ší odmě­na.

S DLC Scandinavia v jejich oblí­be­né hře si zahra­jí na nových mapách a zase jim bude stov­ky hodin trvat, než všech­ny ces­ty pro­je­dou a odve­zou všech­ny nákla­dy ze všech měst. Pro hrá­če je při­pra­ve­no mno­ho nové­ho obsa­hu k pro­zkou­má­ní a pro­je­tí cest a měst, kte­ré jsou na seve­ru nád­her­něj­ší a více napo­do­bu­jí kla­sic­kou sever­skou zemi. V porov­ná­ní nových a sta­rých čás­tí map vyhla­šu­je­me vítě­ze sever.

DLC při­ná­ší mno­ho ade­kvát­ní­ho obsa­hu, kte­ré plnou měrou spl­ňu­jí kri­té­ria dob­ře utra­ce­ných peněz (399 Kč). Cena je malá v porov­ná­ní s při­da­ným obsa­hem a poci­tem ze hry, kte­rý je při kou­pi DLC do hry to nej­dů­le­ži­těj­ší.

Hodnocení 9/10 🙂

Hru k recen­zi posky­tl:

Comgad

Ohodnoťte článek


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • 23. července 2015 SpongeBob SquarePants: Planktons Robotic SpongeBob SquarePants: Planktons Robotic Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 12. 08. 2013 Výrobce: Activision Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole 1, co-op Lokalizace: […]
  • 20. července 2015 Men In Black: Alien Crisis Vlastní hodnocení:  45% Datum vydání: 25. 05. 2012 Výrobce: Activision Žánr: akční Počet hráčů: konzole 1, co-op Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Hra Men in Black […]
  • Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1)27. ledna 2015 Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1) Vlastní hodnocení : 80% Žánr: akční adventura Výrobce: EAGAMES Věk: od 12let Lokalizace: angličtina Datum vydání: 16.11.2010 Počet hráčů: konzole: 1, kinect: 1, co-op 2 Hned […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • The Sims 321. ledna 2015 The Sims 3 Vlastní hodnocení: 50% Výrobce: EAGAMES Žánr: simulátor Jazyk: Angličtina Začátkem si dovolím hned napsat, že hra pro konzoly xbox 360, mě vůbec nezaujala. Graficky hodnotím hru […]
  • Far Cry 4: DLC Valley of the Yetis – recenze18. března 2015 Far Cry 4: DLC Valley of the Yetis – recenze Tak vyšlo DLC pro Far Cry 4. Zajímavý balíček, co jsem si koupil. Ihned se mi líbil. Malý ostrůvek kolem hor ve vysokých horách. Čekaly mně nové další úkoly a zbraně a hlavně nový těžký […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Top Spin 423. ledna 2015 Top Spin 4 Vlastní hodnocení: 100% Počet hráčů: konzole: 1-4, internet: 2-4 Žánr: sportovní Datum vydání : 18.3.2011 Jazyk: anglicky Věk: od 3+ Na úvod napíši, že tuto hru hodnotím velmi […]
  • Zaklínač 3: Divoký hon – Srdce z kamene16. března 2016 Zaklínač 3: Divoký hon – Srdce z kamene První rozšíření ke hře Zaklínač 3: Divoký hon s podtitulem Srdce z kamene sice vyšlo už na konci loňského roku. Já se k němu ale dostal až nyní, nebude se tedy jednat o recenzi jako […]
  • American Truck Simulator18. února 2016 American Truck Simulator Tak zas česká firma udělala další simulátor. Po velmi úspěšném Euro Truck Simulatoru 2, který je plný nadšení a vyrábí se k němu neustále nové a nové přídavné balíčky, přišla verze […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *