Delta Force: Black Hawk Down

n200904111234 1

Delta Force: Black Hawk DownHra je inspi­ro­vá­na udá­lost­mi z roku 1993 v Somálsku, a tak se řadí do tro­ji­ce děl, kte­rá o nich pojed­ná­vá. Dalším čle­nem týmu je stej­no­jmen­ný film od Ridleyho Scotta a kni­ha od Marka Bowdena.

 

 

Jedna z pro­slu­lých bojo­vých akcí Delty byla ope­ra­ce Gothic Serpent v Mogadišu (Somálsko) v roce 1993. Zde byla jed­not­ka Delta Force nasa­ze­na spo­lu s ame­ric­ký­mi Rangers a 160th SOAR. Úkolem akce bylo zatknout vůd­ce nej­sil­něj­ší­ho kla­nu Mohameda Farrah Aidida. Akce trva­la šest týd­nů a skon­či­la neú­spě­chem, když při poku­su o zatče­ní dvou vyso­ce posta­ve­ných čle­nů kla­nu nara­zi­ly ame­ric­ké síly na pří­liš vel­ký odpor míst­ní mili­ce i drti­vé vět­ši­ny oby­va­tel­stva. O život teh­dy při­šlo 19 ame­ric­kých vojá­ků, z toho 6 čle­nů jed­not­ky Delta. Wikipedie - ote­vře­ná ency­klo­pe­die (cs)

Více na Kritiky.cz
Tisková konference - seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní,...
TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů TV Nova na začátek nového roku připravila start nových pořadů i pokračování úspěšných ...
Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Maz...
Eyes Wide Shut Mysteriozní, eroticky laděné, drama Eyes wide shut je posledním dílem Stanleyho Kubricka, kter...
Čertoviny - Kde se točilo? Natáčení nejprve štáb zavedlo do zábavního parku Čertovina nedaleko Hlinska, kde se točily ...

Toliko k his­to­ric­ké­mu poza­dí Delta Force: Black Hawk Down. To je záro­veň vysvětlením/důvodem, proč zrov­na čte­te dojmy ze hry, kte­rá svou kva­li­tou pat­ří spí­še mezi ty prů­měr­né titu­ly (prů­měr­né je i vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní - datum vydá­ní 2003 => žád­né gra­fic­ké orgie).

Považuji totiž za pří­nos­né, když má PC hra opo­ru v reál­ných udá­los­tech a nejde pou­ze o čísi fan­tasii. Nemůžeme zpo­chyb­ňo­vat pří­nos (byť jde víc o zába­vu, než o exakt­ní his­to­ric­ké reá­lie) her jako Age of Empires, Pharaoh, Emperor: Rise of the Middle Kingdom či snad Césara nebo Civilizace, kte­ré mno­hým hrá­čům roz­ší­ři­ly his­to­ric­ké obzo­ry víc, než pou­hé dvě hodi­ny Dějepisu týd­ně ve ško­le a vezmeme-li v úva­hu sku­teč­nost, že na mno­hých osmi­le­tých gym­ná­zi­ích se stu­den­ti dva­krát dostá­va­jí k II. svě­to­vé vál­ce a (v lep­ším pří­pa­dě) pová­leč­né­mu uspo­řá­dá­ní Československa, je kaž­dá infor­ma­ce o novo­do­bých ději­nách víta­ná.

DF: BHDOd prv­ních chvil strá­ve­ných s Delta Force: Black Hawk Down je jas­né, že nejde o simu­lá­tor prá­ce spe­ci­ál­ních jed­no­tek. Tohle zkrát­ka není žád­ný SWAT, Full Spectrum Warrior, či nedej Bože - Rainbow Six! Proto nehle­dej­te vyčer­pá­va­jí­cí brí­fin­ky, tak­tic­ké nákre­sy, plá­no­vá­ní tras pohy­bu a hle­dá­ní nej­vhod­něj­ších paleb­ných posta­ve­ní nebo snad vyu­ži­tí infor­ma­cí ze sate­li­tů a koo­pe­ra­ce s před­su­nu­tý­mi prů­zkum­ný­mi jed­not­ka­mi. Na tohle se tu nehra­je! Připravte se na odde­cho­vou akci, kte­rá jen lehce naťuk­ne, jak to asi (vel­mi zhru­ba) vypa­dá, jste-li čle­nem spe­ci­ál­ní vojen­ské jed­not­ky. Žádné namá­há­ní mozko­vých závi­tů - uží­vej­te si pro­chá­zek v pří­ro­dě či měst­ských zástav­bách a stří­lej­te vše, co nemá uni­for­mu podob­né té vaší a záro­veň na vás míří AK-47 nebo RPG (jiné zbra­ně v Delta Force: BHD povstal­ci jed­no­du­še neu­zná­va­jí).

Více na Kritiky.cz
Hrabě Monte Cristo Histrorický film z loňského roku podle slavného románu Alexandra Dumase o tom, jak zrada a utrp...
Guinn Jeff: Charles Manson - Život a doba - 91% Kniha, Charles Manson - život a doba, od novináře Jeffa Guinna, jde v Americe na dračku. Někde...
#1941: Hetalie: Mocnosti Osy 3 - 25 % Hetalie: Mocnosti Osy 3 (Hetalia 3)Vydalo nakladatelství ZonerPress v brožované vazbě ...
Lidice Na film, který přibližuje osudy lidí spojených s vypálenou obcí Lidice, jsem se vydala až p...
Filmová přehlídka VISIONS OF LIGHT 2014 uvede klenoty světové kinematografie. Unikátní filmový festival VISIONS OF LIGHT letos již poosmé nabídne filmovým nadšencům př...

Ačkoliv se váš her­ní postup dá v prů­bě­hu misí uklá­dat jenom něko­li­krát, nejed­ná se o pře­káž­ku v hra­tel­nos­ti. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů ani nepo­cí­tí­te nut­nost uklá­dat pozi­ci, jeli­kož pad­nout smr­tí chrabrých může­te jenom teh­dy, když bude­te sami chtít. Somálci jsou dob­ří střel­ci, ale jen v pří­pa­dech, kdy nestří­le­jí na vás. Máte mno­hem vět­ší šan­ci zemřít kvů­li odra­že­né kul­ce, než pří­mé­mu zása­hu hulá­ka­jí­cí­ho ozbro­jen­ce v potr­ha­ných kalho­tách. Z toho­to odstav­ce, dou­fám, jas­ně vyplý­vá, že vámi vole­ná obtíž­nost hry by nemě­la kles­nout pod Střední.

Ve hře je hod­ně patr­ný roz­díl mezi dob­ře vycvi­če­ný­mi vojá­ky ame­ric­ké armá­dy a napros­to necvi­če­ný­mi, zato však ve vyso­kém počtu vysky­tu­jí­cí­mi se nepřá­te­li. První sku­pi­na fun­gu­je napros­to sla­dě­ně. Koordinovaný pohyb, nahlá­še­ní pozi­ce, vyžá­dá­ní si nových instruk­cí, potvr­ze­ní pří­jmu, udě­le­ní roz­ka­zů, dal­ší koor­di­no­va­ný pře­sun na nové sou­řad­ni­ce, zaujmu­tí bojo­vých pozic, akce! Je pří­jem­né sle­do­vat, že dokon­ce v tak jed­no­du­ché hře jako je prá­vě popi­so­va­ný titul, se máte čemu při­u­čit.

SFOD-D1st Special Forces Operational Detachment - Delta (zkrá­ce­ně Delta Force či Delta) je ofi­ci­ál­ní název elit­ní ame­ric­ké spe­ci­ál­ní vojen­ské jed­not­ky. Hlavním úko­lem Delty je půso­be­ní pro­ti tero­ris­mu, avšak jed­not­ka je cvi­če­ná i pro plně­ní misí na osvo­bo­zo­vá­ní rukojmích, pře­pa­dy, eli­mi­na­ci skry­tých nepřá­tel­ských sil. Jednotka byla zalo­že­na 19. led­na 1977. U vzni­ku stál plu­kov­ník Charles Beckwith, pro­slu­lý pří­sluš­ník U. S. Army Special Forces. Plukovník Beckwith se dostal do pově­do­mí díky svým bojo­vým akcím ve Vietnamu. V červ­nu 1962 absol­vo­val roč­ní stáž v ang­lic­kém Herefordu, domo­vě SAS. Tento výcvik mu dal impuls k vytvo­ře­ní stej­né jed­not­ky u U. S. Army.

Druhá sku­pi­na má navrch z hle­dis­ka množ­ství, ale už ne kva­li­ty. Jejich jedi­nou stra­te­gií je obklí­čit jed­not­ku nepřá­tel a vytvo­řit paleb­nou pře­hra­du, ze kte­ré není úni­ku. Pokud to není mož­né, pou­ži­je hra stra­te­gii „RPG-ář na stře­še“ nebo „džíp s kulo­me­tem na kor­bě v úzké ulič­ce, kte­rá nejde obe­jít“. Tyto jed­no­du­ché tri­ky doká­žou vyrov­ná­vat poměr sil, díky tomu se nebu­de­te cítit pří­liš nad­řa­ze­ně a bude­te si dávat pozor na kaž­dý podiv­ně „klid­ný“ kout.

Více na Kritiky.cz
„ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ“ od Zuzany Pospíšilové Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v podezření“ od vydavatelství Grada Publi...
S07E06: Beyond the Wall Dokument o natáčení předposlední epizody seriálu Hra o trůny....
Nebe je všude Ztráta někoho blízkého je vždycky nepříjemnou dobou plnou smutku, stesku, trápení a mnohýc...
Killer Instinct Season 2 Dostupné:16/01 - 15/02 - s Games with Gold na Xbox One. ...
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - SLEČNA PEREGRINOVÁ: OCHRANA PODIVÍNŮ             Hlavní hrdinkou románu a filmu je ochránkyně podivínů slečna Peregrino...

DF: BHD-1Naštěstí Delta Force: BHD neko­pí­ru­je stej­no­jmen­ný film od Ridleyho Scotta, jehož děj se točí kolem spad­lých UH-60. Přestože tyto udá­los­ti mají ve hře svo­je mís­to, jde zhru­ba o tře­ti­nu nápl­ně. Ve zbyt­ku bude­te muset plnit mise, kte­ré sku­teč­ně pat­ři­ly do kom­pe­ten­ce vojá­ků Delty  v roce 1993. Faktem je, že nepů­jde o těž­kou dři­nu. Máte-li napří­klad zís­kat taj­né doku­men­ty, buď­te si jis­tí, že čer­ve­ný pul­su­jí­cí ráme­ček kolem hle­da­ných papí­rů bude tak nepře­hléd­nu­tel­ný, že ho spat­ří­te i z opač­né­ho kon­ce mapy. Nehrozí, že bude­te blou­dit a trýznit se otáz­ka­mi, zda jste nemě­li na posled­ní kři­žo­vat­ce pře­ce jenom zabo­čit jinam.

3. říj­na 1993 se jed­not­ky Rangers a Delta Force vyda­ly do Mogadiša, kde se ten den měla konat schůze Aididovy vlá­dy, kte­ré se měli účast­nit i dva nej­vyš­ší Aididovi porad­ci a čle­no­vé jeho mili­ce. Jednotkám US Army se poda­ři­lo oba čle­ny zajmout, ale dří­ve než se sta­či­ly stáh­nout zpět na základ­nu, obklí­či­ly je tisí­ce Somálců. Obklíčené jed­not­ky muse­ly čelit „celé­mu měs­tu“, než je při­šla vypros­tit z obklí­če­ní 10. hor­ská divi­ze OSN. Akce byla teo­re­tic­ky úspěš­ná - poda­ři­lo se zajmout klí­čo­vé oso­by, ale 19 mrtvých Američanů, k tomu 2 sestře­le­né vrtu­l­ní­ky, přes sto raně­ných a potup­né vlá­če­ní dvou mrtvých vojá­ků (kte­ří byli sta­že­ni z kůže a jako jedi­ným pad­lým při této akci, se jim nedo­sta­lo řád­né­mu pohřbu ve Státech) uli­ce­mi Mogadiša bylo pro ame­ric­kou vlá­du až moc. Prezident Clinton stá­hl jed­not­ky Delta Force a Rangers ze země dva týd­ny po akci, aniž by se jim poda­ři­lo odstra­nit Aidida. Síly OSN opus­ti­ly Somálsko v roce 1995. Wikipedie - ote­vře­ná ency­klo­pe­die (cs)

Přestože je hra plná podob­ných zjed­no­du­še­ní, para­dox­ně je pří­liš nevní­má­te. Black Hawk Down nej­ví­ce ze vše­ho při­po­mí­ná akč­ní film, do jehož děje může­te zasa­ho­vat. Jde o jed­nu vel­kou nekon­čí­cí bitvu. Nasedáte do Hammeru, ihned je vám svě­ře­na obslu­ha kulo­me­tu. Vaše kolo­na poma­lu vjíž­dí do úzkých ulic Mogadiša, když se na ces­tě obje­vu­je něko­lik pro­tiv­ní­ků při­pra­ve­ných pro­vést něja­kou ohav­nost (a vět­ši­nou se jim to pove­de). Nasměrujete kulo­met a příš­tích pár sekund sly­ší­te jeho zlost­né vrče­ní spo­lu se zápla­vou hla­sů vašich spo­lu­bo­jov­ní­ků, výkři­ků Somálců, explo­zí čel­ní­ho vozi­dla kolo­ny a stá­le stej­ným urput­ným vrče­ním kulo­me­tu. Jakmile je nebez­pe­čí zažeh­ná­no, dostá­vá­te roz­kaz vyčis­tit oblast od nepřá­tel, jeli­kož dal­ší ztrá­ty jsou neak­cep­to­va­tel­né.

DF: BHD-2Útočníci ustu­pu­jí a jste nuce­ní je pro­ná­sle­do­vat do nej­bliž­ší ves­ni­ce - pokud se tím­to slo­vem dá ozna­čit desít­ka cha­tr­čí z dře­vě­ných růz­no­ba­rev­ných desek. Občas zahléd­ne­te ženy, kte­ré cosi pokři­ku­jí a občas po vás hodí kame­nem. Civilní oby­va­tel­stvo musí­te chrá­nit, a tak nezbý­vá než spolk­nout dal­ší sous­to všu­dypří­tom­né­ho pra­chu a opa­tr­ně pokra­čo­vat do nit­ra osíd­le­ní. Přitom nesmí­te pone­chat jedi­ný roh nepro­vě­ře­ným, neboť pří­pad­ný povsta­lec v týlu nadě­lá z vás a vaší jed­not­ky řeše­to.

Více na Kritiky.cz
Bílá princezna - 80 % Seriál vychází z jiného seriálu, Bílá královna (White Queen), který pojednává téměř o ...
Karty vědomé duše: Krásná oslava ženství a lidství... Kartičky Karty vědomé duše jsou malé drahokamy v ruce. Snad je to těmi něžnými slovy, nebo...
Vetřelci na Blu-ray Když jsem minulý týden napsal A, tak určitě očekáváte B a C a případně i D. Po první rec...
Gal Gadot Gal Gadot je Izraelská herečka, původem byla modelka. Její herecká dráha začala v roce 2009,...
Farma SK – 8. série – 68. díl https://www.youtube.com/watch?v=_nPux0ayWrQ ...

Další obraz - sedí­te na mís­tě kulo­metčí­ka v UH-60 a máte za úkol chrá­nit pro­jíž­dě­jí­cí kolo­nu s huma­ni­tár­ní pomo­cí. Pilot vám uka­zu­je nád­her­nou sce­né­rii, do kte­ré neo­ma­le­ně najíž­dě­jí dží­py povstal­ců (i když těž­ko se vyznat, kdo je vlast­ně - povsta­lec, po vás totiž nestří­lí jenom líný) a úto­čí na kolo­nu tvo­ře­nou pře­váž­ně neoz­bro­je­ný­mi náklad­ní­mi auto­mo­bi­ly. Černý jes­třáb se spouš­tí, víří prach, vidi­tel­nost je výraz­ně zhor­še­ná, zato vzdá­le­nost pro střel­bu je vel­mi pří­z­ni­vá. Tisknete spoušť M134 a na pod­la­hu vrtu­l­ní­ku dopa­da­jí prázd­né náboj­ni­ce. Šum, explo­ze, střel­ba, prach - akce.

Takových pasá­ží je ve hře víc. Po spl­ně­ní jed­né mise, násle­du­jí dal­ší a dal­ší... Nemáte čas si vydech­nout, a prá­vě to je plu­sem této hry - 16 misí, u kte­rých se nenu­dí­te. Bohužel nevý­ho­dou sviž­né­ho tem­pa je i to, že na dohrá­ní Black Hawk Down potře­bu­je­te asi dvě odpo­led­ne. Poté nezbý­vá, než sáh­nout po data­dis­ku Team Sabre, neboť pochy­bu­ji, že se něko­mu bude chtít do opa­ko­vá­ní základ­ní ver­ze, tře­ba­že se nabí­zí mož­nost zku­sit to na vyš­ší obtíž­nost.


Občas všich­ni potře­bu­je­me něco nená­roč­né­ho a zábav­né­ho. Ne vždy máme nála­du na hry ve sty­lu Far Cry. Chceme si jed­no­du­še zabo­jo­vat s jis­to­tou budou­cí­ho vítěz­ství za cenu jen malých či dokon­ce žád­ných psy­chic­kých inves­tic v podo­bě neu­spo­ko­je­ní z poma­lé­ho postu­pu, čas­té­ho „loa­do­vá­ní“ pozic a pří­liš inte­li­gent­ních a „tuhých“ nepřá­tel. Nahlíženo tou­to opti­kou je takřka fil­mo­vý Delta Force: Black Hawk Down ide­ál­ním kan­di­dá­tem.

Více na Kritiky.cz
Star Wars: Síla se probouzí Co říct v prvním odstavci na sedmé Star Wars. Historie se bude opakovat.J.J. Abrams rebootnul S...
Česko Slovensko má talent - Prima sobotním přímým přenosem totálně zazdila všechny snahy o úspěch V sobotu začal slibovaný přímý přenos zábavné soutěže Česko Slovensko má talent. Čekal...
Krycí jméno U.N.C.L.E. - Superman v režii Guy Ritchieho Režisér Guy Ritchie, který se může pochlubit, mimo jiné, úspěšnými filmy o Sherlocku Holme...
Martina Lukášková – Eva Francová: Svatojanský lunární kalendář Po úspěšném fotoblogu Kuchařka ze Svatojánu a vydání „papírových“ Kuchařek, které se...
Ve službách FBI epizoda 606 – poslední kousek Neala Caffreyho V prosinci 2014 se objevila poslední epizoda seriálu Ve službách FBI (v originále White Collar...

Mohamed Farrah Aidid (* 15. pro­sin­ce 1934 - 1. srp­na 1996) - (somál­sky: Maxamed Faarax Caydiid) byl kon­tro­verz­ním samozva­ným somál­ským vůd­cem. Pocházel z kla­nu Habar Gedir, kte­rý pat­ří do kme­nu Hawiye. Často byl ozna­čo­ván také jako „war­lord“. Byl před­se­dou Somálského Shromáždění a poz­dě­ji Somálské Národní Aliance. Byl jed­ním z cílů ope­ra­ce Restore Hope (Obnovená Naděje), vojen­ské ope­ra­ce OSN a USA, jejímž cílem bylo poskyt­nout Somálsku huma­ni­tár­ní pomoc, pora­zit míst­ní kla­ny, zne­škod­nit jejich vůd­ce (tzv. „war­lor­dy“) a obno­vit pořá­dek v zemi. Operace však skon­či­la neú­spě­chem a zemi i nadá­le sužo­va­la občan­ská vál­ka.

V roce 1995 se Aidid stal nakrát­ko samozva­ným pre­zi­den­tem Somálska. Přesto měl pod kon­t­ro­lou jen oko­lí kolem měs­ta Mogadiša. Jeho vlá­du však Mezinárodní spo­le­čen­ství nikdy neu­zna­lo a Aidid byl v srpnu 1996 v Mogadišu zabit. Wikipedie - ote­vře­ná ency­klo­pe­die (cs)

 P.S. Poslední mise Delta Force: Black Hawk Down nabí­zí jeden z mož­ných scé­ná­řů Aididovy smr­ti. Hráč v kůži ame­ric­ké­ho spe­ci­a­lis­ty má za úkol odstra­ně­ní kon­tro­verz­ní­ho somál­ské­ho vůd­ce. Není nut­né dodá­vat, že se počí­tá s úspě­chem celé akce.

 • Název: Delta Force: Black Hawk Down
 • Rok: 2003
 • Výrobce: Novalogic
 • Distributor v ČR: Cenega
 • Multiplayer: Ano
 • Min. kon­fi­gu­ra­ce: CPU 733 MHz, 128 MB RAM, 32 Mb Video
 • Doporučená kon­fi­gu­ra­ce: CPU 1,2 GHz, 256 MB RAM, 64 Mb Video

 

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • n200905131037 BHD30. května 2009 Delta Force - Black Hawk Down: Team Sabre Datadisk k válečné 3D akci Delta Force: Black Hawk Down od společnosti Novalogic, který nabídne dvě nové singleplayerové kampaně.   SAS vznikla jako skupina dobrovolníků, vesměs bývalých […]
 • n200907261935 ST29. července 2009 Star Trek: Elite Force 2 Máte rádi Star Trek? Nemyslím tím zbožňování jednotlivých hrdinů, přeměňování bytu na jednu z palub vesmírné lodi, nadávání náhodným ošklivým kolemjdoucím do Ferengů, ba ani nacvičování […]
 • GTA V (PC) – recenze24. dubna 2015 GTA V (PC) – recenze Tak jsem se dočkal. Už 14 dní hraju GTA V. Nedivím se tomu, že tvůrci hry chtěli pro počítače hru pořádně optimalizovat a otestovat. Přeobjednal jsem si hru na Steamu už v únoru a musím […]
 • Černý jestřáb sestřelen - So 16. 4. 2005 - Nova 22:206. dubna 2005 Černý jestřáb sestřelen - So 16. 4. 2005 - Nova 22:20 Píše se rok 1992.Somálsko trpí hladomorem.Umírají 1000 lidí denně.OSN vysílá do Somálska potravinovou pomoc a s ní i vojenskou armádní elitu, která má zaručit, že potraviny nebudou […]
 • n200907301143 SWAT 32. srpna 2009 Kapitoly z herní historie - SWAT Dnes, v době, kdy většina hráčů má už dávno za sebou SWAT 4 i s datadiskem, si připomeneme, jak to všechno začalo.   První hra pozdější série vůbec nebyla taktickou akcí. V roce 1995 […]
 • MXGP2 - The Official Motocross Videogame8. dubna 2016 MXGP2 - The Official Motocross Videogame Skoro na den přesně, rok poté vychází druhý díl závodní motokrosové hry MXGP2 - The Official Motocross Videogame, která obsahuje sezónu roku 2015 těch nejlepších motokrosových závodníků a […]
 • 13. července 2015 Transformers: Fall of Cybertron Vlastní hodnocení: 70%  Žánr: akční Datum vydání : 28.6.2012 Jazyk: anglicky Věk: 12+ Výrobce: Activision   Dočkali jsme pokračování naší oblíbené hry Transformers nyní pod názvem […]
 • 19. června 2015 Angry Birds Trilogy (With Kinect) Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 13.12.2012 Výrobce: Activision Blizzard Žánr: rodinná hra Počet hráčů: konzole 1 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Kdo by neznal […]
 • 17. června 2015 NAUGHTY BEAR Panic in Paradise Xbox Live Arcade Vlastní hodnocení: 45% Datum vydání: 19.9.2012 Výrobce: 505 Games Srl Žánr: akční Počet hráčů: konzole 1 (xbox live) Lokalizace: angličtina Doporučený věk: […]
 • SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect)12. června 2015 SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect) Únava: 7/10 Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 11.11.2011 Výrobce: THQ Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1-2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Tato nově vydaná […]