Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze filmu Duna

Recenze filmu Duna

word image 1
word image 1

Jaké milov­ník kul­tov­ní hry Dune 2 a Dune 2000, tak jsem si nemohl ujít pre­mi­é­ru fil­mu Duna. Ve hře jsem se setkal s frak­ce­mi Atreides, Ordos, Harkonnen. Lehce i Fremeny. Už na svou dobu v 90 letech byla pova­žo­vá­na hra za nej­lep­ší stra­te­gic­kou hru. Film podob­ně jako hra má svůj sil­ný pří­běh, samo­zřej­mě ješ­tě detail­něj­ší. Nemohu srov­ná­vat s kni­hou, pro­to jsem se roz­ho­dl srov­nat se hrou a cel­ko­vě napsat svůj dojem.

Příběh Duny

Doslova vtáh­ne do děje. Pro neza­u­ja­té­ho pozo­ro­va­te­le to zna­me­ná na prv­ní pohled blí­ží­cí se vál­ku dvou stran „Harkonnenů“ a „Atreidanů“ a do toho vidí­te „domo­ro­dé Fremeny“, kte­ří prav­dě­po­dob­ně budou hrát klí­čo­vou roli. Do toho se někde pla­zí vel­ký poušt­ní červ, kte­rý by spol­kl snad i celou vesmír­nou loď. Rýsuje se tu vzta­hy hlav­ních postav a záro­veň není pro­blém, něja­kou tu posta­vu obě­to­vat. Přirovnal bych to někde mezi Hry o trů­ny a Star Wars. Tleskám.

Zpracování Duhy

Vizuální efek­ty nád­he­ra. Jde vidět sluš­ný roz­po­čet fil­mu a to i přes to, že se pořád jed­ná o „píseč­nou dunu“. Filmaři doká­za­li z pouš­tě vymáčk­nout cel­kem dost. Neměli tako­vé mož­nos­ti jako tře­ba s Pány prs­te­nů, kde jsou krás­né stro­my, potůč­ky a kra­jin­ka. Grafické zpra­co­vá­ní tedy veli­ce poda­ře­né.

Celkový dojem

Začnu kri­ti­kou – film se mís­ty poně­kud zby­teč­ně táhl déle, než bylo nut­né. Celková dél­ka fil­mu umož­ňo­va­la nabíd­nout del­ší pří­běh, niko­liv „babrá­ní“ se v nedů­le­ži­tých detai­lech. Při sle­do­vá­ní jsem doslo­va prahl po krás­ném závě­reč­ném boji, kte­rý se tak neko­nal. Měl jsem nako­nec pocit, že se dívám na seri­ál. V den pre­mi­é­ry navíc neby­lo vůbec jas­né, jest­li bude pokra­čo­vá­ní (?), pro­to je tře­ba film hod­no­tit jako hoto­vý film. Tuto kri­ti­ku však potla­ču­je něco neob­vyk­lé­ho a tím je veli­ce krás­ný záži­tek. Vzpomínka mých dět­ských let, kdy jsem hrál Dunu a doslo­va ji hrál stov­ky způ­sobů. Proti počí­ta­či i pro­ti svým spo­lu­žá­kům či kama­rá­dům. Není to objek­tiv­ní hod­no­ce­ní, ale moje recen­ze je oprav­du pozi­tiv­ní, ikdyž můj závěr je roz­pol­ce­ný.

Další recen­ze: CSFD.CZ

Malé ohlédnutí za hrou Duna 2

V sou­čas­né době jsou tisí­ce her dostup­né ke sta­že­ní na Steamu, ale jak to bylo před 25lety? Stačila jed­na dis­ke­ta, kte­rá se nako­pí­ro­va­la a to malé množ­ství her, se dosta­lo mezi lidi. Poté s pří­cho­dem CD to bylo hor­ší, pro­to­že kopie bylo mož­né dělat přes dra­hé vypa­lo­vač­ky a dostup­nost byla hor­ší. Čím méně bylo her, o to více byla kaž­dá hra revo­luč­ní a mezi jed­nu z nich, pat­ři­la prá­vě Duna. Konkrétně hra s ozna­če­ním „Dune 2“. Jedná se o sta­řeč­ka, doslo­va zakla­da­te­le real­ti­me stra­te­gie. Armádu bylo mož­né ovlá­dat myší a jako vůd­ce vybra­né frak­ce se sna­ží­te budo­vat svou základ­nu a armá­du tak, abys­te se ubrá­ni­li nepřá­te­lům, kte­ré násled­ně chce­te zni­čit. Také se zde pří­běh točil kolem stra­te­gic­kých „těžeb­ních vozi­del“ a píseč­ných čer­vů, podob­ně jako ve fil­mu z roku 2021.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Duna (Dune) – Recenze – 80 %19. října 2021 Duna (Dune) – Recenze – 80 % Slavný sci-fi román amerického spisovatele Franka Herberta „Duna“ (z roku 1965) se již v 70. letech neúspěšně pokoušel převést na plátna kin chilský filmař Alejandro Jodorowsky, v roce […] Posted in Filmové recenze
  • Dune - Recenze - 90 %19. října 2021 Dune - Recenze - 90 % Po dvaceti letech se pořádně vracíme na Dunu. Tedy přesněji řečeno planetu Arrakis. A ještě je nutno dodat, že pro většinu diváků to bude víc než návrat spíše začátek cesty. První filmové […] Posted in Filmové recenze
  • Duna od Denise Villeneuve9. září 2020 Duna od Denise Villeneuve Dnes vyšel trailer na dlouho očekávanou Dunu. Režisér, který natočil během několika let Blade Runner 2049, Příchozí i Sicario: Nájemný vrah, Denis Villeneuve po dlouhém natáčení v roce […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Tahle země není pro starý28. října 2021 Tahle země není pro starý Bratři Coenové jsou mezi filmaři zkrátka jistotou. Ať shlédnete jakýkoliv jejich film, bude se vyznačovat ohromnou odlišností, od ostatních snímků daného žánru. Coenové jsou totiž jiní. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tahle země není pro starý16. září 2020 Tahle země není pro starý Čas od času se film noir vrací. Protože příběhy o sociální a společenské předurčenosti a bezvýchodnosti mají v kinematografii už od 30. let svoje nezpochybnitelné místo. V tvorbě bří Coenů […] Posted in Retro filmové recenze
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […] Posted in Speciály
  • Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni?24. dubna 2019 Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni? Když před 11 lety začala první fáze Marvel Cinematic Universe, nikdo netušil jak to bude pokračovat. A během jednoho desetiletí producenti, spolu s herci, dokázali završit veškerou práci […] Posted in Filmové recenze
  • 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame18. března 2019 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame Marvel udělal vše proto, aby uchoval tajemství filmu Avengers Endgame, Kevin Feige toto tajnůstkářství dotáhl do bodu, kde marketingovému oddělení dovolil sestříhat trailer jen z prvních […] Posted in Speciály
  • Rozbor potitulkových scén Captain Marvel18. března 2019 Rozbor potitulkových scén Captain Marvel Potitulkové scény ve filmu Captain Marvel měly velký dopad na budoucí film z MCU (Marvel Cinematic Universe), Avengers Endgame. Marvel tímto filmem uzavírá příběh budovaný 11 let a až v […] Posted in Speciály
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,90753 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56809 KB. | 02.07.2022 - 16:19:33