Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Recenze: Do posledního dechu

Recenze: Do posledního dechu

105212 2 350 0 fit

V kon­tej­ne­ru na odpad je nale­ze­na mrt­vá dív­ka a postu­pem času se uká­že, že bohu­žel neby­la prv­ní. Úkolem celé­ho vyšet­řo­va­cí­ho týmu je zajis­tit, aby byla tou posled­ní. Robert Bryndza při­chá­zí s dal­ším pří­pa­dem šéfin­spek­tor­ky Eriky Fosterové ten­to­krát pod názvem Do posled­ní­ho dechu. Doslova do posled­ní­ho dechu o svůj život boju­je i dal­ší mla­dá dív­ka, kte­rá si smlu­vi­la schůzku s nezná­mým pohled­ným mužem přes soci­ál­ní síť. Místo roman­tic­ké restau­ra­ce se ocit­ne v impro­vi­zo­va­ném věze­ní kde­si na ang­lic­kém ven­ko­vě a závod s časem a boj o život prá­vě začí­ná.

Robert Bryndza pat­ří mezi stá­li­ce na kniž­ním trhu s detek­tiv­ka­mi a čte­ná­ři ví, že si pod tím­to jmé­nem kupu­jí při­mě­ře­nou por­ci napě­tí a dob­ře vykres­le­ný pří­běh. Kromě hlav­ní dějo­vé lin­ky pood­ha­lu­je i neu­tě­še­ný sou­kro­mý život hlav­ní vyšet­řo­va­tel­ky, kte­rá kro­mě pří­pa­du řeší i vzta­ho­vá dile­ma­ta a zpac­ka­ný kari­ér­ní postup. Jen si kla­du otáz­ku, proč se v posled­ní době roz­tr­hl pytel s vyšet­řo­va­tel­ka­mi nesou­cí­mi jmé­no Erika. Jsou Eriky nadá­ny zvlášt­ní­mi schop­nost­mi, kte­ré pomá­ha­jí objas­nit i neob­jas­ni­tel­né?

Do posled­ní­ho dechu před­sta­vu­je typic­ký pří­běh v rám­ci žán­ru detek­tiv­ka. Mladé naiv­ní ženy a bru­tál­ní vrah, kte­rý si pou­ží­vá­ním nási­lí léčí vlast­ní kom­plex méně­cen­nos­ti vypěs­to­va­ný v dět­ství. Napětí gra­du­je a nutí čte­ná­ře číst dál a dál. Nenávidět vra­ha a stra­cho­vat se o život posled­ní dív­ky, stej­ně jako o život hlav­ní vyšet­řo­va­tel­ky Eriky a jejích pod­ří­ze­ných. Může i detek­tiv­ka skon­čit hap­py endem? Odpověď si najde kaž­dý čte­nář sám, pro­to­že, co je to vlast­ně šťast­ný konec? Vrah za kat­rem nebo mrt­vý vrah?

Pozornému čte­ná­ři neu­nik­ne, že s podob­ným námě­tem už někde něco četl. Co tře­ba Strach zemřít? Scénář je vel­mi podob­ný. Sadista věz­ní a trýz­ní mla­dé krás­né ženy, jejichž těla pak vysta­vu­je jako ledo­vé sochy na neče­ka­ných mís­tech.

Do posled­ní­ho dechu má i čás­teč­ně edu­ka­tiv­ní cha­rak­ter, když mezi řád­ky varu­je před nebez­pe­čím schůzek nasle­po přes soci­ál­ní sítě. Nikdy neví­te, zda je pro­fil sku­teč­ně pra­vý, stej­ně jako iden­ti­ta uži­va­te­le.  Nevydařené schůz­ky dojed­na­né přes inter­net se kona­jí dnes a den­ně, ale co když se někde v oko­lí vysky­tu­je vrah skrý­va­jí­cí svou tvář za faleš­ným pro­fi­lem?

Do posled­ní­ho dechu lze dopo­ru­čit milov­ní­kům kri­mi ke zpes­t­ře­ní vol­né­ho veče­ra, ale počí­tej­te s tím, že se jed­ná o kla­sic­ký pří­běh – mla­dé naiv­ky ver­sus bru­tál­ní tyran s mas­kou nevi­ňát­ka. Už del­ší dobu čekám, kdy se obje­ví detek­tiv­ka, kdy se tře­ba role oto­čí. Proč by někdy v rám­ci gen­de­ro­vé vyrov­na­nos­ti nemoh­la zákeř­ně vraž­dit žena?

Knihu může­te objed­nat v nakla­da­tel­ství Grada.

  • Válka matky a snoubenky14. září 2019 Válka matky a snoubenky Emily si nikdy nemyslela, že by mohla potkat dokonalého muže. Přesně to se jí ale stalo. Její vyvolený se jmenuje Adam a je nejen hezký, ale i laskavý, chápavý a zábavný. Navíc je skvělý […] Posted in Recenze knih
  • Lze rozmotat Provaz lží?9. července 2019 Lze rozmotat Provaz lží? Horký srpnový den roku 1982. Idylická osada na sever od New Yorku, která je obklopena horami, skalnatými útesy a průzračnými ledovcovými jezery. Právě zde se odehraje strašlivý a nesmyslný […] Posted in Recenze knih
  • Co se stalo s Ellie?18. května 2019 Co se stalo s Ellie? Deset let čeká Laurel Macková na odpověď, co se stalo s její dcerou Ellie. Nádherná, chytrá, bezproblémová a všemi milovaná Ellie jednoho dne odešla do knihovny a od té doby ji nikdo […] Posted in Recenze knih
  • Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno10. dubna 2019 Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno Caleb Zelic pronásleduje vraha svého nejlepšího přítele Garyho. Ten byl brutálně zavražděn. Zlámali mu prsty, prořízli krk. Navíc policie podezírá Caleba, že on je vrah. Caleb se cítí […] Posted in Recenze knih
  • Ochrání dva bratři svůj mlýn?18. prosince 2018 Ochrání dva bratři svůj mlýn? Když František a Karel Hadrbolcovi slíbí svému umírajícímu otci, že nedopustí, aby mlýn a další pozemky, které rodina vlastní, dostal do rukou někdo cizí, netuší, že je čeká celoživotní […] Posted in Recenze knih
  • Co ukrývají Stíny nad zálivem?13. srpna 2018 Co ukrývají Stíny nad zálivem? Před sedmi lety unesl dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na pevninu se vrátil jeden. Byli to synové dvou nejlepších kamarádek Sáry a Isly. Obě doufaly, že naživu […] Posted in Recenze knih
  • Elizabeth Coleman – Ukradený příběh (recenzní kniha)17. srpna 2021 Elizabeth Coleman – Ukradený příběh (recenzní kniha) Za poskytnutí recenzního výtisku velice děkuji nakladatelství Cosmopolis Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Léto se nám přehouplo do druhé poloviny, a brzy k […] Posted in Recenze knih
  • Malé kroky s velkým účinkem27. července 2021 Malé kroky s velkým účinkem Dnes a denně čteme články, v televizi vyskakují reklamy, jací bychom měli být – zdraví, sebevědomí, nekouřit, nepít alkohol, být štíhlí, sportovat, být spokojení a to nejlépe vše najednou. […] Posted in Recenze knih
  • Vražda bez soucitu11. července 2021 Vražda bez soucitu Julia Schwarzová, soudní patoložka, nemůže stále zapomenout na vraždu svého bratra, která se stala již kdysi dávno. Často se jí o něm zdají sny. V poslední době jsou čím dál častější, až […] Posted in Recenze knih
  • Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce30. června 2021 Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce Bára má teprve 12 let a chodí do šesté třídy. V podstatě normální holka, řeklo by se. Ale Bára má tajemství. S rodiči se přestěhovala na venkov, což ze začátku nelibě nesla. To se dalo […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,90985 s | počet dotazů: 240 | paměť: 53320 KB. | 28.09.2021 - 00:13:26