Kritiky.cz > Recenze knih > RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal

RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal

Divka

Britská spi­so­va­tel­ka Jojo Moyesová při­chá­zí s dal­ším romá­nem, a to Dívkou, již jsi tu zane­chal.

Na úvod něco o ději – roku 1916 je nucen fran­couz­ský malíř Édouard Lefevre opus­tit svou man­žel­ku Sophii a ode­jít bojo­vat na fron­tu. Sophii zůstá­vá jen obraz, kte­rý jí Édouard zane­chal na památ­ku. Postupně je měs­teč­ko, ve kte­rém Spohie pře­bý­vá se zbyt­kem své rodi­ny, oku­po­vá­no Němci. Německému Kommandantovi se zalí­bí obraz tak, že je jím až doslo­va posed­lý. A k tomu Sophie je schop­ná udě­lat vše pro to, aby zno­vu spat­ři­la své­ho man­že­la… O sto let poz­dě­ji je Liv Halstonová maji­tel­kou téhož obra­zu, kte­rý má ale nesmír­nou cenu. Uvědomí si to, až když se roz­pou­tá boj o to, kdo je pra­vým vlast­ní­kem obra­zu. Liv postup­ně odha­lu­je skry­tá tajem­ství a his­to­rii obra­zu, kte­rý odha­lu­je mno­hé a mění živo­ty lidem oko­lo.

Od Jojo Moyesové jsem pře­čet­la vět­ši­nu knih u nás vyda­ných, pro­to pro mě není pře­kva­pe­ním, že všech­ny její kni­hy jsou bez pochyb per­fekt­ní. Osobně si mys­lím, že je Jojo oprav­du skvě­lá spi­so­va­tel­ka a kaž­dá její kni­ha má něco do sebe. I Dívka, již jsi tu zane­chal není výjim­kou. Je napsá­na čti­vě, s hlu­bo­kým smys­lem, nepřed­ví­da­tel­ným kon­cem, s posta­va­mi, kte­ré si zami­lu­je­te a neotře­lým fran­couz­ským náde­chem.

Příběh je roz­dě­len do dvou hlav­ních čás­tí – prv­ní část se ode­hrá­vá v době za prv­ní svě­to­vé vál­ky ve Francii, dru­há část v sou­čas­nos­ti v Anglii.  Každá část je něčím jedi­neč­ná a úpl­ně jiná, než ta dru­há, přes­to­že se vzá­jem­ně dopl­ňu­jí. Na prv­ní čás­ti mě zau­ja­lo, jak Jojo pře­svěd­či­vě popi­so­va­la život za vál­ky ve Francii. Díky této čás­ti jsem si zno­vu uvě­do­mi­la, jaké máme štěs­tí, že máme co jíst. Připadá nám to jako samo­zřej­most, ale před sto lety byla sku­teč­nost napros­to jiná a ani se mi tomu nechce věřit. Bohužel, je tomu tak a prá­vě v kni­ze Dívka, již jsi tu zane­chal se o tom může­me pře­svěd­čit.

Druhá část byla zase v jiném duchu – zde autor­ka popi­so­va­la náš kla­sic­ký moder­ní a hek­tic­ký život. Líbilo se mi, že zde bylo krás­ně popsá­no, jak lehce se nám může změ­nit život a co málo pro to sta­čí udě­lat. Závěrečná část byla už jen výbor­nou třeš­nič­kou na dor­tu.

Jak jsem již psa­la – všech­ny posta­vy jsem si zami­lo­va­la. Každá měla něco do sebe, ale už teď vím, že na ně budu ješ­tě dlou­ho vzpo­mí­nat, pro­to­že jsem neza­po­me­nu­tel­né.

Jediné co bych kni­ze vytkla je až pří­liš mno­ho postav. Mně vadí, když se moc neo­ri­en­tu­ji v pří­bě­hu a nevím, kdo je kdo. Tento pro­blém jsem měla mís­ty při čte­ní, ale opro­ti všem obrov­ským plu­sům, kte­ré tato kni­ha má, je to téměř zane­dba­tel­né.

Sečteno, pod­tr­že­no – Dívka, již jsi tu zane­chal je skvě­lý napí­na­vý pří­běh pro všech­ny roman­tic­ké duše a nut­nos­tí pro milov­ní­ky Jojo Moyes. Každý si v kni­ze něco najde a tako­vých­to výji­meč­ných, kte­ré chyt­nou za srd­ce, je málo. Proto nevá­hej­te a šup do čte­ní!


 • Nakladatel: Ikar
 • Edice: Edice svě­to­vý best­seller
 • Jazyk: čes­ky
 • Pořadí vydá­ní: 1.
 • Rok a měsíc vydá­ní: 2015/10
 • Počet stran: 432
 • Vazba: Pevná
 • Formát, hmot­nost: 150 × 235 mm, 638 g

Kniha ke kou­pi na Bux.cz.


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Chlapec, kterého vidí jen ona. To ale neznamená, že neexistuje…27. července 2018 Chlapec, kterého vidí jen ona. To ale neznamená, že neexistuje… Kniha Sophie Loubière s názvem Chlapec s kamínky ve vás zanechá zvláštní a až nepříjemný pocit nejistoty. Co všechno může být pravda? A dá se vůbec věřit vlastnímu úsudku? Tyto a mnohé […]
 • Alena Thomas:Děláme si to doma sami 23. října 2015 Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2 Po úspěšném prvním dílu vydává Alena Thomas svou druhou knihu, která se věnuje domácí výrobě všelijakých produktů. V polovině roku 2012 začala psát Alena Thomas blog, který vedle krásných […]
 • Jóga po celý rok24. listopadu 2019 Jóga po celý rok Leckdo cvičí jógu a mnoho lidí si bez ní už nedokáže přestavit život. Má nejen příznivý účinek na tělo, ale hlavně i na duši, přináší zklidnění, které je v naší hektické společnosti tak […]
 • MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni5. února 2016 MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni Líbivá publikace na křídovém papíře využívá popularity televizního pořadu MasterChef Česko, který koncem loňského roku odvysílala televize Nova.  Ta soutěž prezentovala jako „velkolepou […]
 • Eleanor se má vážně skvěle - Literární senzace pro všechny asociály4. října 2018 Eleanor se má vážně skvěle - Literární senzace pro všechny asociály Kdybychom mohli za sto let nahlédnout do seznamu povinné četby, jsem si jistá, že bychom v něm, jakožto významného zástupce literatury 21. století, našli román „Eleanor se má vážně […]
 • Robert Čapek: Moderní didaktika21. října 2015 Robert Čapek: Moderní didaktika Proč neučím, byť mě práce s dětmi baví, mám potřebné vzdělání, zakončené zkouškami na státní vysoké škole, oplývám kreativním myšlením, energií a chutí dát českému školství ze sebe to […]
 • Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby12. října 2019 Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby Akvarelové obrazy s poselstvím známé americké umělkyně Jody Bergsmy nám pomohou spojit se se svojí vnitřní silou a kouzlem přítomného okamžiku. A já dodávám, ze zkušenosti, že pomáhají […]
 • Dva proti říši - Jiří Šulc12. listopadu 2019 Dva proti říši - Jiří Šulc S beletristickými knihami napsanými podle skutečných událostí je jedna velká potíž. Pokud se totiž čtenář o danou věc zajímá (což v případě, že o nějaké historické události čte, je věcí […]
 • Startup za pakatel aneb Kompletní kurz mikropodnikání31. ledna 2016 Startup za pakatel aneb Kompletní kurz mikropodnikání Opravdu se tu člověk doví, co potřebuje, nebo jde jen o stránky prázdných slov? Příruček o podnikání, které shrnují poznatky a postřehy světových miliardářů a historii jejich impérií, […]
 • Arnošt Gellner - Národy a nacionalismus22. října 2019 Arnošt Gellner - Národy a nacionalismus Jen málo českých společenských vědců dosáhne celosvětového významu a popularity. Gellner mezi tu malou skupinku určitě patří (a ponechme, prosím, stranou jeho komplikované […]