RECENZE: Christina: Dvojčata zrozená jako světlo

IMG 20190926 155717

Kniha zasáh­ne mat­ky a potě­ší, roz­ho­ří jejich mateř­ské srd­ce, a také zary­té vyzna­va­če těž­ké ezo­te­ri­ky. Tady se nám totiž schá­zí srde­ryv­ný - pozi­tiv­ní - pří­běh!  Christina je pří­běh o mateř­ské lás­ce, vypipla­ném mimin­ku, ze kte­ré­ho vyrost­la jas­no­vid­ná sleč­na, a s tou si bude­me v kni­ze poví­dat… A pak se vám může stát tře­ba toto: „O těch­to pro­slu­ně­ných jar­ních prázd­ni­nách se Mario a já pus­tí­me do pře­stav­by naší zahra­dy. Je tře­ba pora­zit jed­nu něko­lik let sta­rou túji. Náš plán při­vo­lá Christininu pozor­nos­tl. Důrazně nás varu­je: Nemůžete ten strom jen tak rych­le poká­cet, on má totiž duši, jež je v něm hlu­bo­ko zako­ře­ně­na. Tato duše je poměr­ně poma­lá a potr­vá jí dva až tři dny, než si najde nový domoc, nový strom. Proto tu túji nemů­že­te dnes poká­cet.“

Tak tohle si z kni­hy urči­tě zapa­ma­tu­je­te. Christina vysvět­lu­je, že duše stro­mů chce být dopře­du upo­zor­ně­na, aby si moh­la začít hle­dat nový domov. V někte­rých stro­mech tak síd­lí i více­ro duší ve vzá­jem­ném sou­la­du, prá­vě z těch duší, kte­ré jsou z poká­ce­ných či mrtvých stro­mů. Bytosti z říše fan­ta­sy sku­teč­ně exis­tu­jí, skřít­ci, víly, ele­men­tá­lo­vé, říká….

A ješ­tě jed­nu ukáz­ku ráda dám, dob­rá zprá­va, že jsou země, kde se duše stro­mů a Země jako tako­vé respek­tu­jí:

„Dozvídáme se také, že v sou­čas­né době je ohnis­kem ele­men­tár­ních bytos­tí zejmé­na Island. Odhaduje se, že polo­vi­na tam­ní popu­la­ce ví o jejich exis­ten­ci. Silnice na Islandu jsou obvykle vel­mi vinu­té a žád­ná neve­de rov­ně na del­ší vzdá­le­nost. Islanďané se vyhý­ba­jí stav­bách a sídlům ele­men­tár­ních bytos­tí, aby je neru­ši­li a nevy­pu­di­li. Údajně vždy, jakmi­le se má sta­vět nová sil­ni­ce, je při­zván jas­no­zři­vý člo­věk, aby pora­dil, kudy má sil­ni­ce vést, aby nena­ru­ši­la trollí síd­la.“

Více na Kritiky.cz
Casanova Pokud půjdete na Casanovu s podobným podezíravým očekáváním jako já, čeká vás překvapen...
Mario Kart 7 - bláznivé arkádové závodění v novém kabátě Když se řekne Mario Kart, tak se zkušenému pařanovi vybaví legendární arkádové závodění...
Tajný život mazlíčků - KOULE Q. Rozhodně jsi velmi nenasytná. Jaké je tvé oblíbené jídlo? A. Teda, co myslíte tím “...
Soumrak mrtvých - Simon Pegg a Nick Frost jsou již osvědčená dvojka, což nám dokazují i ve skvělé zombie komedii pod taktovkou neméně skvělého Edgara Wrighta.  Simon Pegg a Nick Frost jsou skvělá dvojice. Ověřil jsem si to na „Jednotce příliš rychl...
RECENZE – Spánek Autorka: C. L. TaylorPřeklad: Zuzana PernicováNakladatelství: DominoRok vydání v ČR: 2019Poče...

Už je vám Christina sym­pa­tic­ká?

Christina: Dvě duše v jed­né dív­ce

Christina je jas­no­vid­né dítě, kte­ré při­šlo na svět jako jed­no z dvoj­čat před­čas­ně. Potud oby­čej­ný pří­běh. Na autor­ce neby­lo nic zvlášt­ní­ho, nic, co by před­zna­me­ná­va­lo, že její dce­ra bude tak zvlášt­ní a neo­by­čej­né dítě, že její těho­ten­ství bude tak dra­ma­tic­ké. A ješ­tě dra­ma­tič­těj­ší budou násle­du­jí­cí roky.

Ve chví­li, kdy obě dív­ky bojo­va­ly o život a jed­na z nich se roz­hod­la ten­to boj vzdát, se sta­la zvlášt­ní věc – Christina zača­la najed­nou pro­spí­vat a dodnes je nejen ona, ale i její mat­ka pře­svěd­če­na, že Elena, její dvoj­če, žije ve své sestře stá­le. A tak tu může­me v Christině, o kte­ré mat­ka v prv­ní polo­vi­ně kni­hy píše a ve dru­hé už čas­to při­zve i ji samot­nou k roz­ho­vo­ru, spat­řo­vat zvlášt­ní bytost. Dvě duše v jed­né dív­ce. Nebo duši, kte­rá před­běh­la dobu, mož­ná o gene­ra­ce, a sna­ží se ovliv­nit naše živo­ty a kolek­tiv­ní vědo­mí tak, abychom měli k Zemi koneč­ně respekt. A nej­vyš­ší hod­no­tou se nám sta­la lás­ka.

Není to v dneš­ním svě­tě uto­pie? Můžeme namí­tat coko­liv, ale na jed­nu stra­nu, i kdy­by Christina dobu před­běh­la, může­me ji za to podě­ko­vat.

Christina: Odpovědi z celé­ho svě­ta

Dá se říci, že po dra­ma­tic­kém boji o její život, o to, aby vůbec doká­za­la jíst a žít jako oby­čej­ná dív­ka, (což jsou sil­né čás­ti kni­hy pro všech­ny mamin­ky, pro kte­ré neby­lo jed­no­du­ché z růz­ných důvo­dů vypiplat své potom­ky), nastá­vá v kni­ze jen zdán­li­vé uklid­ně­ní. Slovo dostá­vá Christina, kte­rá teo­re­tic­ky zná odpo­vě­di na všech­ny otáz­ky svě­ta. Zná vize, kte­ré nás čeka­jí, zná spous­tu dimen­zí a rovin, kte­ré den­ně žije­me. Uvědomuje si naše prů­vod­ce, naše živo­ty v šir­ším poje­tí.
„Tak lidi, pro­buď­me se… „ chce se chví­le­mi říct.

Já vím, že to není tak jed­no­du­ché a sama jsem tuto fial­ko­vou něž­nou hol­či­čí kníž­ku vní­ma­la mož­ná víc jako mamin­ka, kdy mi víc a víc dochá­ze­la cen­nost toho, že své dítě vypiplá­te navzdo­ry vše­mu a všem… a to ostat­ní už bylo jen pohla­ze­ním na duši, zají­ma­vý­mi „pohád­ka­mi“, jichž se čas­to ráda nadech­nu, abych zno­vu zís­ka­la čer­s­tvý vzduch do plic a do duše.

Abych zís­ka­la nadě­ji, že tře­ba tyhle děti už zaži­jí to, že se „lidi už koneč­ně pro­bu­dí“.

Můžete nad kaž­dou kapi­to­lou pře­mí­tat, nechat si jí pohla­dit duši a nako­nec s úsměv­ným povzde­chem říct: Tak, a teď se těším na dru­hý díl.

A ten bude.

Autorka slí­bi­la 😊 O autor­ce:

Autorka s pseu­do­ny­mem Bernadette von Dreien napsa­la tuto kni­hu jako svě­dec­tví jejich živo­ta a způ­sob, jakým dát svě­tu vědět filo­zo­fic­ké úva­hy (dal­ší díl bude násle­do­vat) a způ­sob, jakým nahlí­žet na svět v prav­dě, lás­ce a jed­no­du­chos­ti vědo­mí. S vydá­ním kni­hy jim pomohl osud, když jim při­ve­dl do ces­ty po mno­ha peri­pe­ti­ích i vyda­va­te­le této kni­hy. „Kam to všech­no pove­de, uká­že čas. Předpokládáme však, že v příš­tích letech může­me počí­tat s dal­ší­mi titu­ly.“

Dvojčata zro­ze­ná jako svět­lo jsou prů­vod­ci tím­to pří­bě­hem, kte­rý vám naťuk­ne sem a tam myš­len­ku, že celý svět je mno­hem jem­něj­ší, barev­něj­ší a protka­ný nej­růz­něj­ší­mi bytost­mi a svě­ty, víc než si jsme ochot­ni si při­pus­tit.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch Books, 2019, www.anch-books.eu

 


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového)27. dubna 2018 Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového) Milujete les, přírodu? Dřevo a přírodní materiály? Jímavou a něžnou pokoru ke dřevu chová autor této knihy a ta prosakuje z každého slůvka. Nevěřila jsem, že se dá o stromech a dřevu […]
  • RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu16. září 2019 RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu Nazvala bych tyto karty jako komunikátorem s naší duší. Prostřednictvím těchto úžasných obrázků, fraktálů, můžeme zjistit, co si naše duše vlastně v životě, nebo ve chvíli, na kterou se […]
  • Helsing, Mason: Můj otec byl MIB8. listopadu 2019 Helsing, Mason: Můj otec byl MIB Encyklopedický rozměr knihy Můj otec byl MIB je jen jednou předností. Další je fakt, že Jan van Helsing zpracoval informace ve spolupráci se synem muže, který prý pracoval jako Muž […]
  • Irena Nováková Kafková: Mapa duše, mapa života20. prosince 2019 Irena Nováková Kafková: Mapa duše, mapa života Naše duše tvoří náš život. Jednoduchá útlá knížka plná drobných moudrostí a citací, která ve svém výsledku je přesně tím, co je život sám. Drobné nahlédnutí, leč velmi hluboké, za oponu […]
  • ROZHOVOR Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2018 a ponoření se do kalendáře pro příští rok19. srpna 2017 ROZHOVOR Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2018 a ponoření se do kalendáře pro příští rok Kalendář Miluj svůj život je nástěnným šperkem, který vás provede nejen praktickými individuálními plány vašeho roku 2018, ale také potěší duši, nejen obrázky, ale i texty, které jsou […]
  • American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy!8. ledna 2019 American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy! Jestli jste měli rádi Euro Truck Simulator tak si jeho americkou verzi přímo zamilujete. Na začátku uchvátí do detailu vypracovaným tutoriálem, který je asi jeden z těch nejlepších, co […]
  • Vytvořte si svůj IMAGINÁRNÍ SVĚT21. ledna 2020 Vytvořte si svůj IMAGINÁRNÍ SVĚT Imaginární svět  napsaný a sestavený autorkou "Destrukčního deníku" Keri Smithovou, je určen nejen pro teenageři, ale i všechny lidi s kreativní duší, kterým nechybí hravost, […]
  • RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo8. března 2019 RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo Protože proto! Skončila jsem vždycky u podobné odpovědi, prostě ne ne ne – pro mě neskousnutelné téma. Ale Milan Kučera mě dostal otázkou, kterou trefil hřebíček na hlavičku. Zkuste se […]
  • S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů2. března 2018 S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů Musím se přiznat, že  kartičky hrozně ráda vytahuji v adventním čase, prostě to "Marie" téma k tomu přímo vybízí, ale poslední dobou zjišťuji, že se mimořádně hodí i pro jarní období. Ono […]
  • RECENZE: K.O. sexu Jak blaho vymýtit2. prosince 2019 RECENZE: K.O. sexu Jak blaho vymýtit Uštědřit K.O. sexu a vůbec vztahům mezi muži a ženami je asi tak snadné jako rozpoutat světovou válku. Stačí pomalu vařit žábu a přesvědčit tiše lidstvo, že toto je pro jejich dobro – a […]