Recenze: České klenoty UNESCO

40167101

Kdo z nás přes­ně ví, co zna­me­ná zkrat­ka UNESCO? A ješ­tě méně z nás doká­že vyjme­no­vat všech­ny čes­ké památ­ky, kte­ré se na tom­to pres­tiž­ním sezna­mu ocit­ly. A mož­ná vás pře­kva­pí, že se nut­ně nemu­sí jed­nat o his­to­ric­ké nemo­vi­tos­ti nebo pří­rod­ní krá­sy, ale že seznam UNESCO čítá i nehmot­né kul­tur­ní dědic­tví lid­stva. Otevřete kni­hu Jozefa Petro České kle­no­ty UNESCO a zjis­tě­te, jaké krá­sy může­te v rám­ci naší malé země navští­vit. Kromě stá­va­jí­cích pamá­tek, kte­ré se už do pres­tiž­ní­ho spo­le­čen­ství dosta­ly, zde najde­te i pře­hled čeka­te­lů na zápis – před­běž­ný seznam kul­tur­ní­ho a pří­rod­ní­ho dědic­tví UNESCO.

Knihu tvo­ří tři roz­sáh­lej­ší kapi­to­ly: Památky na Seznamu svě­to­vé­ho kul­tur­ní­ho a pří­rod­ní­ho dědic­tví UNESCO, Památky na sezna­mu nehmot­né­ho kul­tur­ní­ho dědic­tví lid­stva a koneč­ně Památky na před­běž­ném sezna­mu kul­tur­ní­ho a pří­rod­ní­ho dědic­tví UNESCO. Malý detail na úvod: seznam UNESCO se píše s malým nebo vel­kým S? V kaž­dé kapi­to­le je psá­no jinak.

Každá kapi­to­la je dále čle­ně­na na infor­ma­ce o památ­ce a dal­ší text o ději­nách. Vraťme se zpět k úvo­du jed­not­li­vých kapi­tol, kde je uve­den důvod zapsá­ní na seznam, rok zapsá­ní, polo­ha, ote­ví­ra­cí doba, vstup­né a webo­vé strán­ky. Informace o ote­ví­ra­cí době a výši vstup­né­ho nejsou v dneš­ní době inter­ne­tu v kniž­ní podo­bě rele­vant­ní. Každý rok se ten­to údaj může změ­nit a také se mění. Co se týká ceny vstup­né­ho, tak vždy smě­rem naho­ru. Má si čte­nář, kte­rý si kni­hu kou­pí, úda­je škr­tat nebo pře­le­po­vat, aby byly aktu­ál­ní? Pokud tedy autor neza­mýš­lel, aby za něko­lik let slou­ži­la výše vstup­né­ho v roce 2018 k poba­ve­ní čte­ná­ře, kte­ré­mu se kni­ha dosta­ne do rukou. Vždyť kaž­dé­mu vykouz­lí úsměv na tvá­ři, když zahléd­ne na něko­lik desí­tek let starém výrob­ku zná­mý krou­žek s infor­ma­cí cena Kčs.

Kniha při­ná­ší uce­le­nou infor­ma­ci o UNESCO památ­kách u nás, kte­rou by si jinak čte­ná­ři muse­li sami vyhle­dá­vat hlav­ně na inter­ne­tu. Jedná se hlav­ně o ději­ny jed­not­li­vých pamá­tek plus zají­ma­vos­ti navíc umís­tě­né v barev­ných rámeč­cích u vybra­ných pamá­tek, kte­ré jsou nej­za­jí­ma­věj­ší­mi pasá­že­mi celé­ho díla. Koho by neza­jí­ma­lo: Jak se tune­lo­va­lo v 17. Století?, Jak vzni­kl Český ráj nebo Moravské Šangri-la – hle­dá­me hrob sv. Metoděje.  Texty jsou navíc dopl­ně­ny krás­ný­mi foto­gra­fie­mi jed­not­li­vých pamá­tek a celá kni­ha je vytiš­tě­na na kří­do­vém papí­ře, což z ní dělá vhod­ný tip na dárek pro váš­ni­vé­ho ces­to­va­te­le, his­to­ri­ka a milov­ní­ka čes­kých zemí. Nejlépe v jed­né oso­bě. Ne náho­dou kni­ha vyšla v obdo­bí před let­ní­mi prázd­ni­na­mi, kdy se všich­ni dáva­jí do pohy­bu. Ti, kte­ří letos dají před­nost dovo­le­né v tuzem­sku, zde najdou řadu tipů, kam na svých toul­kách zaví­tat.

Knihu může­te aktu­ál­ně zakou­pit se sle­vou na Albatros media.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Recenze: Zvířátka v džungli29. června 2018 Recenze: Zvířátka v džungli V džungli se narodili dva malí tygříci, kteří provedou malé čtenáře životem v pralese a ukážou jim ostatní obyvatele, kteří tu žijí s nimi. Text Ginger Swift a ilustrace Laury Horton […]
  • Les7. března 2018 Les Malé děti jsou velmi zvídavé a jejich zvědavost není často možné ukojit jednoduchou odpovědí. Pro rodiče, kteří si rádi vezmou pomocníka v podobě knihy, je zde novinka Angely Weinholdové […]
  • Zadrátovaný svět14. března 2018 Zadrátovaný svět Začalo to Deníkem Anny Frankové… A pokračuje do dnešních dnů. Holokaust je i přes několik desítek let, které nás od něj dělí, stále aktuální téma. Každá další kniha přinášející svědectví o […]
  • Ztracený letec22. února 2018 Ztracený letec Příběhy s motivem války – lhostejno jaké – se těší stále velké oblibě napříč čtenářskou obcí. Novým trendem v oblasti tohoto žánru, který se začal prosazovat během několika minulých let, […]
  • V oblaku dezinfekce2. dubna 2018 V oblaku dezinfekce Osobitý humor, laskavost a nadhled jsou devizy, které Ivance Deváté rozhodně nechybí. Čeho se jí však občas nedostává, je zdraví, ale i z tohoto nedostatku dokázala udělat přednost a svoje […]
  • Koukám a co nevidím4. března 2018 Koukám a co nevidím Ivanku Devátou jako autorku řady povídek a fejetonů netřeba dlouze představovat. Aktuálně vychází v nakladatelství Motto její sbírka každodenních postřehů ze života s názvem Koukám a co […]
  • Zdravé svačiny do školy i do práce16. února 2018 Zdravé svačiny do školy i do práce Poslední dobou se bez nadsázky roztrhnul pytel s návody jak se zdravě stravovat a kuchařkami, které jsou plné zdravých receptů. Všude kolem se to hemží výrazy jako raw, bio, lokální […]
  • Recenze: Uč se barvy s kouzelným kolečkem29. června 2018 Recenze: Uč se barvy s kouzelným kolečkem Také máte problém naučit své dítě poznávat barvy?  Do dneška si neustále plete zelenou s modrou a oranžovou se žlutou? Pro všechny rodiče, ale především zvídavé děti  od tří let je určena […]
  • Záhada hlavolamu25. května 2019 Záhada hlavolamu Klub Rychlých šípů je zpět! Když se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, členové klubu, kteří neustále zažívají nějaká dobrodružství,dozvědí o tajemném […]
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […]