Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > RECENZE: Bodyguard

RECENZE: Bodyguard

p06j4zb7
p06j4zb7

 BBC nám minu­lý rok naser­ví­ro­va­la jeden nená­pad­ný hit. Minisérie Bodyguard, ve kte­ré se v hlav­ní roli obje­vil Richard Madden, kte­ré­ho vět­ši­na z nás zná jako Robba Starka ze Hry o trů­ny. Já se koneč­ně doko­pal k tomu, abych v polo­vi­ně rozkou­ka­nou sérii dora­zil do kon­ce a mohl ji koneč­ně zhod­no­tit jako celek.

   David Budd (Richard Madden) je býva­lý voják, kte­rý je při­dě­len jako šéf osob­ní ochran­ky pro minis­tri­ni spra­ve­dl­nos­ti (Keelay Hawes). Ta se díky pro­sa­zo­vá­ní své bez­peč­nost­ní poli­ti­ky stá­vá ter­čem více zain­te­re­so­va­ných stran než jen tero­ris­tů ope­ru­jí­cích v Londýně. Netrvá tak dlou­ho a oba dva se dostá­va­jí do nebez­peč­né hry, ve kte­ré půjde o život nejen jim.

   Jedním z mých abso­lut­ně nej­ob­lí­be­něj­ších seri­á­lů je 24 hodin a nebál bych se Bodyguarda při­rov­nat prá­vě k nim. Pokud Vás devět dní Jacka Bauera bavi­lo, Homeland Vám není cizí, tak nevá­hej­te ani chví­li a do Bodyguarda se bez obav pusť­te. Tady ved­le roz­hod­ně nešláp­ne­te a pokud Vás z něja­ké­ho důvo­du výše zmí­ně­né seri­á­ly minu­ly, poku­sím se Vás pře­svěd­čit o tom, proč dát Bodyguardovi šan­ci. 

   Jak je u BBC zvy­kem, tak celá řada čítá poměr­ně málo epi­zod, v tom­to pří­pa­dě šest a pro­stor těch­to nece­lých šes­ti hodin je vyu­žít prak­tic­ky beze­zbyt­ku a navíc jsou bez ote­vře­né­ho kon­ce, tak­že seri­ál tak má svůj začá­tek a pře­de­vším závěr bez jakých­ko­li vol­ných kon­ců. Od prv­ních minut prv­ní­ho dílu se pořád něco děje, samot­ný děj se sune neu­stá­le kupře­du a o něja­kém pře­šla­po­vá­ní na mís­tě se tu nedá hovo­řit ani v nejmen­ším. Je tu navíc roze­hrá­na hra s divá­kem tako­vým způ­so­bem, že si sami nemů­že­me být zce­la jis­ti, jest­li je Budd klad­ná nebo zápor­ná posta­va, a tyto pochy­by zůsta­nou zhru­ba na polo­vi­nu série. I díky této nejis­to­tě není pro­blém u seri­á­lu držet pozor­nost na maxi­mu, a věř­te mi, že je lep­ší být neu­stá­le ve stře­hu.

   Díky neu­tu­cha­jí­cí­mu tem­pu se seri­ál nevy­hý­bá ani vcel­ku pře­kva­pi­vým twis­tům (z nichž ten nej­zá­sad­něj­ší řadím do kate­go­rie „wtf?!“) a my si díky výbor­né­mu scé­ná­ři nemů­že­me být oprav­du jis­ti vůbec ničím. Je prav­da, že něja­ké vel­ko­le­pé akce se tu nedo­čká­me, ale pro mate­ri­ál, jakým Bodyguard je, to není vůbec na ško­du a zce­la si vysta­čí s tím, co má. A to mě pro­sím neber­te špat­ně, pro­to­že i na akci samo­zřej­mě dojde, jen ne v tako­vém měřít­ku, jako když Jack Bauer vystří­lí přístav/stadion/ropnou plo­ši­nu nebo coko­li dal­ší­ho, co se mu poved­lo vykli­dit tím­to způ­so­bem. 

   Co se týče herec­kých výko­nů, tak už jen dvě nomi­na­ce na Zlaté gló­by pro oba hlav­ní před­sta­vi­te­le hovo­ří jas­ně o tom, že i v tom­to ohle­du seri­ál nabí­zí prvotříd­ní podí­va­nou. Je prav­da, že u Richarda Maddena pár dílů trvá než doce­ní­te jeho výkon, ale ve vypja­tém finá­lo­vém díle jis­tě uzná­te, že pro­mě­ně­ná nomi­na­ce je více než zaslou­že­ná.

  Bodyguarda zce­la zaslou­že­ně řadím k tomu nej­lep­ší­mu, co nám tele­viz­ní obra­zov­ky minu­lý rok nabíd­ly a po absen­ci a mrtvých nadě­jích na pokra­čo­vá­ní mé oblí­be­né 24ky je to více než důstoj­ná náplast na smu­tek. Jsem upřím­ně zvě­dav, zda si tvůr­ci po obec­ném úspě­chu Bodyguarda doká­ží odpus­tit dal­ší řadu. Za sebe bych byl rad­ši, kdy­by věci zůsta­ly tak, jak je tato řada uza­vře­la.

95%

TT


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88421 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56695 KB. | 29.06.2022 - 12:28:22