Kritiky.cz > Hudební recenze > Recenze alba Ero Sciocco: Klasika s nádechem moderna, která zahřeje u srdce

Recenze alba Ero Sciocco: Klasika s nádechem moderna, která zahřeje u srdce

RV
RV
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

I když je čes­ký hudeb­ní ryb­ní­ček poměr­ně malý, dá se v něm stá­le nara­zit na nové talen­ty a tóny, kte­ré jste zatím nesly­še­li. Ve stej­ném duchu se dá hovo­řit i o novém debu­to­vém albu výbor­né­ho pia­nis­ty Romana Vilikuse s názvem Ero Sciocco.

Klasika, která potěší i fanoušky moderní hudby

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/9009d466bd31b8c5a361c8a77fac00d2/200000076-bde0cbde0f/450/Bitov%C3%A1%20mapa.png?ph=47e6b0e37d Ti, kte­ří se zají­ma­jí o kla­sic­kou hud­bu a rádi hle­da­jí ve vodách neko­merč­ní hud­by, moh­li zare­gis­tro­vat vydá­ní nové­ho alba Ero Sciocco, kte­ré spat­ři­lo svět­lo svě­ta 2. led­na letoš­ní­ho roku. Za albem sto­jí výbor­ný pia­nis­ta a hudeb­ník Roman Vilikus, kte­rý má v hudeb­ní bran­ži již něko­li­ka­le­té zku­še­nos­ti. Kromě kla­sic­ké hud­by se tak věnu­je i dal­ším žánrům, včet­ně jaz­zu, moder­ní­mu popu či world music.

Právě pro­to se roz­ho­dl vydat své debu­to­vé album ve spo­lu­prá­ci se zná­mým vyda­va­tel­stvím Supraphon. I když se vět­ši­na skla­deb opí­rá zejmé­na o kla­vír najde­me v nich i moder­ní prv­ky. Album se tak sna­ží cílit nejen na milov­ní­ky kla­si­ky, ale i na poslu­cha­če, kte­ré potě­ší spí­še moder­ní hud­ba. Některé sklad­by jsou tedy spí­še klid­né a jiné i pořád­ně ener­gic­ké. Navíc jde o úpl­ně prv­ní album, kde tvůr­ce nehra­je pou­ze na kla­vír, ale i zpí­vá. V kaž­dém pří­pa­dě si ve výčtu skla­deb vybe­re téměř kaž­dý.

Hluboké texty a skvělý podkres

Album obsa­hu­je pou­ze autor­ské tex­ty, kte­ré čas­to půso­bí hlu­bo­ce a oprav­du pro­myš­le­ně. Příkladem mohou být napří­klad sklad­by „Bych být“ či „My Sweethearts“. Jiné sklad­by čas­to při­po­mí­na­jí i Pop, a to i přes hlav­ní lin­ku, kte­ré vévo­dí tóny pia­na.

Za zmín­ku sto­jí i skvě­lý pod­kres, kte­rý obsa­hu­je sérii růz­ných nástro­jů včet­ně kyta­ry, hobo­je, kla­ri­ne­tu či ste­el kyta­ry. Jejich kom­bi­na­ce totiž dodá­vá jed­not­li­vým skladbám potřeb­ný ráz i atmo­sfé­ru. O tom všem se může­te pře­svěd­čit náku­pem ori­gi­nál­ní­ho alba Ero Sciocco v digi­tál­ní for­mě pří­mo na strán­kách vyda­va­tel­ství Supraphon.


Foto: 2022 Roman Vilikus & Prodejhudbu.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,40270 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61636 KB. | 27.09.2023 - 10:12:56