Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > [REC]³ Génesis - 60 %

[REC]³ Génesis - 60 %

REC3 GENESIS WEDDING www.whysoblu.com
REC3 GENESIS WEDDING www.whysoblu.com

Krvavá svat­ba s hro­ma­dou zom­bí­ků a nasra­nou nevěs­tou, kte­rá hle­dá s moto­ro­vou pilou v ruce na honos­ném pan­ství své­ho novo­man­že­la oble­če­né­ho do stře­do­vě­ké­ho brně­ní. Jatka, krev, ori­gi­na­li­ta, paro­die.

Třetí díl z doce­la úspěš­né horo­ro­vé série [REC] není prequel, jak vyplí­vá z podti­tu­lu, ale spí­še pokra­čo­vá­ní. Původně měl sní­mek objas­nit původ viru, mís­to toho si jede po vlast­ní odnož­né vět­vi pokra­ču­jí­cí­ho pří­bě­hu. Režie se ten­to­krát po doho­dě ujal Paco Plaza, což je jeden z dvo­ji­ce špa­něl­ských tvůr­ců prv­ních dvou dílů, dru­hý Jaume Balagueró při­jde se svým sním­kem [REC] Apocalypse patr­ně až příští rok (dosud není zná­mo datum pre­mi­é­ry).

Hororový sní­mek začí­ná pohle­dem na foto­gra­fie - svat­ba Kolda a Clare, vyrůs­ta­jí­cí Clare od naro­ze­ní až k sezná­me­ní s Koldem. Střich. Koldův bra­tra­nec natá­čí kame­rou celou rodi­nou sešlost před sva­teb­ním obřa­dem. Panuje buja­ré vese­lí a nála­da. Mezi nimi je i obtloust­lý vete­ri­nář Pepe, kte­ré­ho pokou­sal v ordi­na­ci pes (zná­mý pře­na­šeč viru z jed­nič­ky). Koldo a Clare si před kně­zem vymě­ní prstýn­ky, poli­bek a těší se na spo­leč­nou budouc­nost. Po obřa­du se sva­teb­ča­né i s novo­man­že­li pře­su­nou na honos­né síd­lo, kde vypuk­ne vel­ko­le­pá par­ty. Nikdo však netu­ší, že Pepe je naka­že­ný a mění se v zom­bí­ka (ďáb­la). Zatímco na par­ty vypuk­ne krva­vý masa­kr, ven­ku národ­ní gar­da uza­vře pro­stor do karan­té­ny.

Pokračování [REC] sklí­zí od skal­ních fanouš­ků série roz­po­ru­pl­né reak­ce, pře­va­žu­je spí­še roz­ča­ro­vá­ní a roz­pa­ky nad poje­tím sním­ku. Sami nevě­dí, jest­li mají tles­kat nebo se smát. Zatímco jed­nič­ka při­nes­la hut­nou atmo­sfé­ru v děsi­vém domě, dvoj­ka zase vymí­ta­če a více akce, troj­ka si dělá ze zaje­té­ho žán­ru spí­še legra­ci. Scénář je sice bri­lant­ně napsa­ný a není lep­ší­ho mís­ta na masa­kr než na svat­bě, přes­to fil­mu chy­bí ta roz­tře­se­ná kame­ra, stís­ně­ná atmo­sfé­ra a hlav­ně děsi­vost, jež jsme z před­cho­zí­ho [REC] zvyklí.

Mě osob­ně se film líbil - zají­ma­vé poje­tí a cool nevěs­ta, kte­ré ta krev na šatech váž­ně slu­ší 🙂  Dobrý scé­nář, kame­ra, nápa­dy a honos­né vel­ké pro­stře­dí na zabí­jač­ku. Je tu vyu­ži­to spous­tu vraž­dí­cích pro­střed­ků, kte­ré jsou zná­mé z jiných horo­rů a k masa­k­ru zkrát­ka pat­ří - např. moto­ro­vá pila, flin­ta, meč, pro­vaz, mixer na vajíč­ka až po stře­do­vě­ké brně­ní. Problém vidím u postav, kdy jim tu váž­nost a strach v obli­če­ji pros­tě moc nevě­ří­te. V duchu si říká­te, že se ten herec musí po kaž­dém zábě­ru uprs­kat smí­chy - co to vlast­ně hra­ju za kra­vi­nu?! :))))  Každopádně obsa­ze­ní je solid­ní, ale všech­ny zasti­ňu­je hlav­ně výkon a vizáž  nevěs­ty Clare v podá­ní Leticii Dolery, jenž  je až děsi­vě fas­ci­nu­jí­cí. Náhlou změ­nu v cho­vá­ní, kdy se z vystra­še­né dív­ky sta­ne nasra­ná nevěs­ta s moto­ro­vou pilou, ji pros­tě doce­la snad­no uvě­ří­te. Nejvíce, co sra­ží film ke dnu, je ztrá­ta děsi­vos­ti  z pře­de­šlých dílů a komic­ky poja­té akce. Masky zom­bí­ků jsou sice fajn, ale ta stří­ka­jí­cí krev fakt vypa­dá jako něja­ký mali­no­vý džus. Ve fil­mu je spous­ta vtip­ných scén, např. kdy Koldo rozšle­há mixe­rem na vajíč­ka Pepeho ksicht nebo když nevěs­ta v kata­kom­bách por­cu­je jed­no­ho zom­bí­ka za dru­hým. Bohužel těch komic­kých scén je na horor až moc a vy máte po chví­li dojem, že sle­du­je­te spí­še něja­kou kome­dii (nebo paro­dii na před­cho­zí [REC]). Hororu se spí­še smě­je­te, než se bojí­te! Závěr fil­mu, jak se dalo čekat , kon­čí tra­gic­ky, ale i v té zápla­vě krve a střel­né­ho pra­chu půso­bí smut­ně až roman­tic­ky. Dobrej konec. Jelikož [REC] 3 Génesis nebyl pojat moc váž­ně a vybo­ču­je z řady původ­ní série, dávám mu niž­ší hod­no­ce­ní - tj. tedy 60 %. Přesto se jed­ná o dob­rý sní­mek, ale legrá­cek je až moc!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52847 s | počet dotazů: 227 | paměť: 55903 KB. | 23.05.2022 - 23:29:00