Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Rayman Raving Rabbids

Rayman Raving Rabbids

DSC07174 150x150 1

Dovolím si recen­zo­vat tuto sko­ro zapo­me­nu­tou hru, kte­rá je snad nej­lep­ší ze zábav­ných par­ty her. Tato hra vyšla pro všech­ny dostup­né kon­zo­le i na pc, musím říci, že hra byla kdy­si dáv­no zkou­še­na na počí­ta­či a pla­ystati­on 2, ale teď se vrať­me k ver­zi na xbox 360.

Hra hlav­ně vyni­ká svým par­ty reži­mem (ve hře sco­re mode), kdy může­te sou­pe­řit s kama­rá­dy až ve čtyřech oso­bách a může­te mezi sebou lámat rekor­dy. Co lze ve hře pochvá­lit je zpří­stup­ně­ní hned všech her­ních misí v reži­mu sco­re mode, zde si také jed­not­li­vá kola může­te vyzkou­šet i sami, abys­te pak nevá­ha­li v reži­mu sto­ry. Každý ze čtyř hrá­čů si může Raymana upra­vit jak che je to oprav­du zába­va. V reži­mu sco­re mode s kama­rá­dy vydr­ží­te oprav­du dlou­hé hodi­ny hra­ní.

V reži­mu sto­ry hra­je­te sami za sebe, vejde­te do aré­ny a Vašim úko­lem je vždy pora­zit maza­né krá­lí­ky, kte­ří Vás budou pro­vá­zet v kaž­dé ze série mini­her. Hra má něko­lik desí­tek mini her v dél­ce cca 5-10 minut, tady ovšem zále­ží dále na Vaší zruč­nos­ti a chyt­ros­ti, tak­že na hře urči­tě nahra­je­te dlou­hé hodi­ny hra­ní, jeli­kož čím dál se poté dosta­ne­te, tím těž­ší jsou jed­not­li­vá kola s novou sérií mini her. Začínáte vstu­pem do aré­ny, kde Vás při­ví­tá hla­si­té pokři­ko­vá­ní maza­ných krá­lí­ků. Poté máte za úkol spl­nit mini­mál­ně tři kla­sic­ká kola a poté kolo v hlav­ní brá­ně, jinak Vás hra dále nepus­tí. Pokud spl­ní­te všech­ny čty­ři a hlav­ní kolo v brá­ně, poté se Vám ode­my­ka­jí růz­né nové son­gy, vzpo­mín­ky a věci. Poté jste vho­ze­ni jako by do své cely, odkud se sna­ží­te dostat prá­vě pomo­cí spl­ně­ní všech kol. V této cele si může­te měnit prá­vě Vámi zís­ka­né son­gy, oble­če­ní atd. Příšera, kte­rá Vás hlí­dá je veli­ce vtip­ná, poté s ní bude­te také sou­pe­řit, ale to se nech­te pře­kva­pit. Při hře se nejed­nou zasmě­je­te, ale nao­pak i zapo­jí­te své mozko­vé závi­ty spo­leč­ně se zava­ře­ným ovla­da­čem, občas Vás budou z rych­lé­ho pou­ží­vá­ní tla­čí­tek bolet ruce.
Grafika hry pěk­ná a vyda­ře­ná, vzhle­dem ke stá­ří jí i teď dávám ke zla­té­mu stře­du. Jednotlivé vtip­né spo­ty jsou nej­lep­ší z této hry. Zvuky jsou doko­na­lé a ke hře pat­ří. Ovládání hry je jed­no­du­ché občas i slo­ži­té, ale zvyk­ne­te si a hlav­ně co lze vel­mi pochvá­lit auto­rům je, že při kaž­dém plně­ní úko­lu se Vám na obra­zov­ce zob­ra­zí jak násled­ně hru ovlá­dat a jaká tla­čít­ka pou­ží­vat.

Hra se mi, nejen mě, ale i mým přá­te­lům veli­ce líbí, tak­že pokud máte nála­du a čas si za sou­pe­řit hra je pro Vás jako děla­ná. Doporučuji i pro Vaše dít­ka zaba­ví se na hod­ně dlou­hou chví­li a navíc to bude roz­ví­jet jejich mozkov­ny. Tomuto dílu se snad nevy­rov­ná žád­ný z dosud vyda­ných titu­lů pro xbox 360 v této době. Jediné co se dá vytknout, že hra nejde hrát on-line, ale to bys­me muse­li hru hod­no­tit vyso­ko nad 100%.

DSC07174
DSC07175
DSC07176
DSC07177
DSC07178
DSC07179
DSC07180
DSC07181
DSC07182
DSC07183
DSC07184
DSC07185
DSC07187
DSC07188
DSC07189
DSC07191
DSC07193
DSC07194
DSC07196
DSC07198
DSC07201
DSC07202
DSC07172
DSC07173


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Datum vydá­ní: 24.04.2007
Výrobce: Ubisoft Montpellier
Žánr: par­ty hra
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 7+

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86633 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53903 KB. | 01.08.2021 - 20:09:39