Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii.

Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii.

Raya

Draci lidi chrá­ni­li před nebez­peč­ný­mi Druuni. Nyní, o 500 let poz­dě­ji, jsou tato mon­stra zpět a váleč­ni­ce Raya, se vydá­vá na dlou­hou a nebez­peč­nou ces­tu, aby vysto­po­va­la posled­ní­ho draka a hro­zi­vé Druuny zasta­vi­la...

Nový ani­mák z pro­duk­ce Walt Disney Animation Studios je dílem dvo­ji­ce Paul Briggs/Dean Wellins, při­čemž pro oba jde o prv­ní celo­ve­čer­ní režij­ní prá­ci. Za sce­ná­řem ovšem sto­jí Adele Kim, kte­rá sto­jí za scé­ná­řem k vel­mi fajn kome­dii Šíleně boha­tí Asiati. Trailery sli­bo­va­li dal­ší vizu­ál­ně půvab­nou disneyov­ku, kte­rá by moh­la fun­go­vat jako vel­mi fajn dob­ro­druž­ná podí­va­ná a moh­la by před­sta­vit nový zají­ma­vý svět. Tyhle oče­ká­vá­ní poté napl­ňo­va­li i pozi­tiv­ní zahra­nič­ní recen­ze, při­čemž jsem osob­ně rád, že nelha­li a tahle nová disneyov­ka oprav­du sto­jí za to.

Raya a drak napros­to v poho­dě obsto­jí jako podí­va­ná pro celou rodi­nu. Tento ani­mák je super dob­ro­druž­ným fil­mem, při­čemž má akč­ní scé­ny, kte­ré jsou lep­ší než v pří­pa­dě vět­ši­ny aktu­ál­ně vzni­ka­jí­cí hra­né pro­duk­ce, zají­ma­vé posta­vy a pře­de­vším opět ani­ma­ci na vrchol­né úrov­ni. Zároveň to výteč­ně kom­bi­nu­je akci a kome­dii

Disney při­šel s dal­ším zají­ma­vým fan­ta­sy svě­tem . Země Kumandra, kte­rá je nám v rám­ci fil­mu před­sta­ven je bra­vur­ně vymyš­le­ná. Je roz­dě­len na pět sepa­rát­ních čás­tí, kte­ré jsou od sebe snad­no roz­li­ši­tel­ná, vel­mi čer­pá z asij­ské kul­tu­ry a roz­hod­ně jde o svět, kte­rý by svou pří­pad­nou fran­ší­zu bez pro­blé­mů utá­hl. Má zají­ma­vou myto­lo­gii a fau­nu a tenhle ani­mák s tím­to svě­tem výteč­ně pra­cu­je a i díky tomuhle svě­tu vzni­ká tak zají­ma­vé a epic­ké dob­ro­druž­ství, jakým Raya a drak je.

Vývoj ani­ma­ce nadá­le zůstá­vá šíle­ný. Nejen, že vše vypa­dá nesku­teč­ně detail­ně a někdy vylo­že­ně rea­lis­tic­ky, ale ani­ma­ce se upgra­du­je tak výraz­ně, že nyní mají počí­ta­čo­vě vytvo­ře­né posta­vy v obli­če­ji mno­hem více než emo­cí, než kdy dřív. Především si tu ale Disney dal prá­ci s kaž­dou libo­vol­nou posta­vou.

Hlavní hrdin­ka Raya je sym­pa­tic­ká a sku­teč­ně fun­gu­je jako ztě­les­ně­ní té sil­né žen­ské hrdin­ky, kte­ré femi­nist­ky nadá­le vyhle­dá­va­jí (Kelly Marie Tran se za mik­ro­fo­nem v téhle roli sluš­ně vyřá­di­la). Titulní dra­či­ce Sisu (Awkwafina za mik­ro­fo­nem zase jed­nou válí) je výteč­nou dru­hou hlav­ní posta­vou, při­čemž se ze spí­še kome­di­ál­ní posta­vy, kte­rá hází fóry (někte­ré z nich jsou pře­ci jen mož­ná za hra­nu vku­su) sta­ne též defi­ni­tiv­ně zají­ma­vý cha­rak­ter. A pak je tu spous­ta dal­ších výteč­ných ved­lej­ších postav. Mazlíček Rayi Tuk Tuk (nikdo neu­mí zví­řa­ta mlu­vit lépe než Alan Tudyk), kte­rý je kom­bi­na­cí brou­ka, pásov­ce a mop­se, rival­ka Rayi jmé­nem Namaari (Gemma Chan za mik­ro­fo­nem spo­leč­ně s Kelly Marie Tran doká­že pře­nést tu vzá­jem­nou nevra­ži­vost), Tong (Benedict Wong) nebo otec Rayi Benja (Danie Dae Kim). Za mik­ro­fo­nem jsou v rám­ci toho­hle fil­mu vel­mi dob­ré hla­so­vé výko­ny, kte­ré uka­zu­jí, že by se hla­so­vé výko­ny roz­hod­ně nemě­li pod­ce­ňo­vat. Někdo totiž do těch postav oprav­du doká­že dát stej­nou vášeň jako do výko­nu v hra­ném fil­mu.

James Newton Howard při­chá­zí s dal­ším výteč­ným soun­d­trac­kem, kte­rý laho­dí uším a výraz­ně půso­bí na někte­ré scé­ny fil­mu (wes­ter­no­vá nahá­něč­ka, kdy se ban­da jezd­ců na vlcích nahá­ní s jezd­cem na kří­žen­ci pásov­ce, pud­la a brou­ka). Howard nadá­le zůstá­vá jed­ním z nej­lep­ších skla­da­te­lů a jeho hud­ba nadá­le zůstá­vá pas­tvou pro uši.

Samotná záplet­ka je do jis­té míry před­ví­da­tel­ná, což je bohu­žel smut­ný fakt. Vztahy někte­rých postav šlo urči­tě pro­kres­lit ješ­tě víc a vylo­že­ně chy­bí něja­ké iko­nic­ké momen­ty, kte­ré by v divá­ko­vi utkvě­li v hla­vě. Jenže pořád je tu ta lahod­ná vizu­ál­ní strán­ka. Kamerové hrát­ky jsou v téhle disneyov­ce nesku­teč­ně půvab­né a mohl bych vypích­nout mno­ho krás­ných zábě­rů, kte­ré mají výteč­nou kom­po­zi­ci a pes­t­ré bar­vy. Hezky se na to dívá, záro­veň to ale má i vskut­ku něco navíc. Je to pří­běh o nadě­ji a síle lid­ské­ho ducha a je to i tro­chu dospě­lej­ší než by člo­věk od disneyov­ky čekal. Ano, pořád je to barev­né, živé a vše co od kla­sic­ké disneyov­ky čeká­me, Disney se tu ale urči­tě v jis­tých ohle­dech vydal tro­chu neče­ka­nou ces­tou. Divák si sice může odškr­tá­vat bin­go dle růz­ných klišé, sku­teč­ně to divá­ko­vi nej­spíš vylo­že­ně neu­tkví v hla­vě a se svý­mi sluš­ně vymyš­le­ný­mi posta­vy to ve finá­le nepra­cu­je tolik, jak by si mož­ná zaslou­ži­li. Ale jinak jsem za sebe sku­teč­ně spo­ko­jen a vlast­ně budu rád, když to v brz­ké době uvi­dím zno­va.

Raya a drak je vel­mi pove­de­ná disneyov­ka. Do jis­té míry pořád rekla­ma na všech­ny ty pro­duk­ty, kte­rý­mi se Disney vel­mi snad­no může napa­ko­vat v hrač­kář­ství, ovšem v tomhle ohle­du jde nejen o půso­bi­vou rekla­mu, ale film, kte­rý sku­teč­ně má něco jako vizu­ál­ní kouz­lo a pře­de­vším něco navíc. Zároveň před­sta­vu­je ide­ál­ní žen­skou hrdin­ku (jakož­to strýc dvou nete­ří si nedo­ve­du před­sta­vit ide­ál­něj­ší vzor), bra­vur­ní akč­ní sek­ven­ce a pře­de­vším sku­teč­ně zají­ma­vý svět. Tak zají­ma­vý, že mě vlast­ně mrzí, že Disney něco tako­vé­ho nere­a­li­zo­val v hra­né podo­bě.......

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Walt Disney Studios

  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Encanto25. listopadu 2021 Encanto  Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině […] Posted in Filmové recenze
  • Serenity9. listopadu 2021 Serenity Historie vzniku filmu Serenity připomíná dobrodružný příběh. Nejprve společnost Fox začíná s natáčením sci-fi seriálu s poněkud zvláštním názvem Firefly (tedy v překladu Světluška). […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná past 4.07. listopadu 2021 Smrtonosná past 4.0 Live Free or Die Hard (mimo Severní Ameriku vydáno pod názvem Smrtonosná past 4.0) je americký akční thriller z roku 2007 a čtvrtý díl filmové série Smrtonosná past. Režie se ujal Len […] Posted in Speciály
  • Eternals – Recenze – 60 %5. listopadu 2021 Eternals – Recenze – 60 % Nejnovější příspěvek do spletitého filmového universa Marvelu se sice odehrává ve stejném světě, v němž existují také Thor, Spider-Man nebo Doctor Strange (a někteří z nich tu jsou dokonce […] Posted in Filmové recenze
  • Raubíř Ralf27. srpna 2021 Raubíř Ralf Tvůrci filmu pro děti vsadili na nápad využít počítačové hry jako prostor pro animovaný příběh pro děti a udělali dobře. Hlavním hrdinou je Ralf, který si prostě svou povahou a přístupem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze – 50%20. června 2021 Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze – 50% V Rychle a zběsile 7 se skákalo autem z mrakodrapu na mrakodrap, v Rychle a zběsile 8 se konvoj vozů naháněl po zamrzlém moři se sovětskou ponorkou a v Rychle a zběsile 9 bylo pochopitelně […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Poslední z Jediů30. května 2021 Star Wars: Poslední z Jediů V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už více než 40 let, co šel do kin první film. Většina z prvních herců je už v důchodu a druhá půlka není mezi námi. Tak přichází nové postavy […] Posted in Retro filmové recenze
  • Utajený pasažér13. dubna 2021 Utajený pasažér Utajený pasažér Michael (Shamier Anderson) omylem poškodí základní systémy podpory života vesmírné lodi, která letí k Marsu. Zásoby docházejí, důsledky pro misi můžou být fatální a posádku […] Posted in Filmové recenze
  • Já, robot - V roce 2035 se roboti stali naprosto běžnou součástí lidského života.28. února 2021 Já, robot - V roce 2035 se roboti stali naprosto běžnou součástí lidského života. Asi jako dnes mobilní telefony. Téměř každý si ho může dovolit, takže pokud ho nemá, je to protože nechce. Nejen že pomáhají lidem ve všech těch nudných činnostech, ale také jim třeba […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,33385 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53366 KB. | 30.11.2021 - 10:47:47