Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii.

Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii.

Raya

Draci lidi chrá­ni­li před nebez­peč­ný­mi Druuni. Nyní, o 500 let poz­dě­ji, jsou tato mon­stra zpět a váleč­ni­ce Raya, se vydá­vá na dlou­hou a nebez­peč­nou ces­tu, aby vysto­po­va­la posled­ní­ho draka a hro­zi­vé Druuny zasta­vi­la...

Nový ani­mák z pro­duk­ce Walt Disney Animation Studios je dílem dvo­ji­ce Paul Briggs/Dean Wellins, při­čemž pro oba jde o prv­ní celo­ve­čer­ní režij­ní prá­ci. Za sce­ná­řem ovšem sto­jí Adele Kim, kte­rá sto­jí za scé­ná­řem k vel­mi fajn kome­dii Šíleně boha­tí Asiati. Trailery sli­bo­va­li dal­ší vizu­ál­ně půvab­nou disneyov­ku, kte­rá by moh­la fun­go­vat jako vel­mi fajn dob­ro­druž­ná podí­va­ná a moh­la by před­sta­vit nový zají­ma­vý svět. Tyhle oče­ká­vá­ní poté napl­ňo­va­li i pozi­tiv­ní zahra­nič­ní recen­ze, při­čemž jsem osob­ně rád, že nelha­li a tahle nová disneyov­ka oprav­du sto­jí za to.

Raya a drak napros­to v poho­dě obsto­jí jako podí­va­ná pro celou rodi­nu. Tento ani­mák je super dob­ro­druž­ným fil­mem, při­čemž má akč­ní scé­ny, kte­ré jsou lep­ší než v pří­pa­dě vět­ši­ny aktu­ál­ně vzni­ka­jí­cí hra­né pro­duk­ce, zají­ma­vé posta­vy a pře­de­vším opět ani­ma­ci na vrchol­né úrov­ni. Zároveň to výteč­ně kom­bi­nu­je akci a kome­dii

Disney při­šel s dal­ším zají­ma­vým fan­ta­sy svě­tem . Země Kumandra, kte­rá je nám v rám­ci fil­mu před­sta­ven je bra­vur­ně vymyš­le­ná. Je roz­dě­len na pět sepa­rát­ních čás­tí, kte­ré jsou od sebe snad­no roz­li­ši­tel­ná, vel­mi čer­pá z asij­ské kul­tu­ry a roz­hod­ně jde o svět, kte­rý by svou pří­pad­nou fran­ší­zu bez pro­blé­mů utá­hl. Má zají­ma­vou myto­lo­gii a fau­nu a tenhle ani­mák s tím­to svě­tem výteč­ně pra­cu­je a i díky tomuhle svě­tu vzni­ká tak zají­ma­vé a epic­ké dob­ro­druž­ství, jakým Raya a drak je.

Vývoj ani­ma­ce nadá­le zůstá­vá šíle­ný. Nejen, že vše vypa­dá nesku­teč­ně detail­ně a někdy vylo­že­ně rea­lis­tic­ky, ale ani­ma­ce se upgra­du­je tak výraz­ně, že nyní mají počí­ta­čo­vě vytvo­ře­né posta­vy v obli­če­ji mno­hem více než emo­cí, než kdy dřív. Především si tu ale Disney dal prá­ci s kaž­dou libo­vol­nou posta­vou.

Hlavní hrdin­ka Raya je sym­pa­tic­ká a sku­teč­ně fun­gu­je jako ztě­les­ně­ní té sil­né žen­ské hrdin­ky, kte­ré femi­nist­ky nadá­le vyhle­dá­va­jí (Kelly Marie Tran se za mik­ro­fo­nem v téhle roli sluš­ně vyřá­di­la). Titulní dra­či­ce Sisu (Awkwafina za mik­ro­fo­nem zase jed­nou válí) je výteč­nou dru­hou hlav­ní posta­vou, při­čemž se ze spí­še kome­di­ál­ní posta­vy, kte­rá hází fóry (někte­ré z nich jsou pře­ci jen mož­ná za hra­nu vku­su) sta­ne též defi­ni­tiv­ně zají­ma­vý cha­rak­ter. A pak je tu spous­ta dal­ších výteč­ných ved­lej­ších postav. Mazlíček Rayi Tuk Tuk (nikdo neu­mí zví­řa­ta mlu­vit lépe než Alan Tudyk), kte­rý je kom­bi­na­cí brou­ka, pásov­ce a mop­se, rival­ka Rayi jmé­nem Namaari (Gemma Chan za mik­ro­fo­nem spo­leč­ně s Kelly Marie Tran doká­že pře­nést tu vzá­jem­nou nevra­ži­vost), Tong (Benedict Wong) nebo otec Rayi Benja (Danie Dae Kim). Za mik­ro­fo­nem jsou v rám­ci toho­hle fil­mu vel­mi dob­ré hla­so­vé výko­ny, kte­ré uka­zu­jí, že by se hla­so­vé výko­ny roz­hod­ně nemě­li pod­ce­ňo­vat. Někdo totiž do těch postav oprav­du doká­že dát stej­nou vášeň jako do výko­nu v hra­ném fil­mu.

James Newton Howard při­chá­zí s dal­ším výteč­ným soun­d­trac­kem, kte­rý laho­dí uším a výraz­ně půso­bí na někte­ré scé­ny fil­mu (wes­ter­no­vá nahá­něč­ka, kdy se ban­da jezd­ců na vlcích nahá­ní s jezd­cem na kří­žen­ci pásov­ce, pud­la a brou­ka). Howard nadá­le zůstá­vá jed­ním z nej­lep­ších skla­da­te­lů a jeho hud­ba nadá­le zůstá­vá pas­tvou pro uši.

Samotná záplet­ka je do jis­té míry před­ví­da­tel­ná, což je bohu­žel smut­ný fakt. Vztahy někte­rých postav šlo urči­tě pro­kres­lit ješ­tě víc a vylo­že­ně chy­bí něja­ké iko­nic­ké momen­ty, kte­ré by v divá­ko­vi utkvě­li v hla­vě. Jenže pořád je tu ta lahod­ná vizu­ál­ní strán­ka. Kamerové hrát­ky jsou v téhle disneyov­ce nesku­teč­ně půvab­né a mohl bych vypích­nout mno­ho krás­ných zábě­rů, kte­ré mají výteč­nou kom­po­zi­ci a pes­t­ré bar­vy. Hezky se na to dívá, záro­veň to ale má i vskut­ku něco navíc. Je to pří­běh o nadě­ji a síle lid­ské­ho ducha a je to i tro­chu dospě­lej­ší než by člo­věk od disneyov­ky čekal. Ano, pořád je to barev­né, živé a vše co od kla­sic­ké disneyov­ky čeká­me, Disney se tu ale urči­tě v jis­tých ohle­dech vydal tro­chu neče­ka­nou ces­tou. Divák si sice může odškr­tá­vat bin­go dle růz­ných klišé, sku­teč­ně to divá­ko­vi nej­spíš vylo­že­ně neu­tkví v hla­vě a se svý­mi sluš­ně vymyš­le­ný­mi posta­vy to ve finá­le nepra­cu­je tolik, jak by si mož­ná zaslou­ži­li. Ale jinak jsem za sebe sku­teč­ně spo­ko­jen a vlast­ně budu rád, když to v brz­ké době uvi­dím zno­va.

Raya a drak je vel­mi pove­de­ná disneyov­ka. Do jis­té míry pořád rekla­ma na všech­ny ty pro­duk­ty, kte­rý­mi se Disney vel­mi snad­no může napa­ko­vat v hrač­kář­ství, ovšem v tomhle ohle­du jde nejen o půso­bi­vou rekla­mu, ale film, kte­rý sku­teč­ně má něco jako vizu­ál­ní kouz­lo a pře­de­vším něco navíc. Zároveň před­sta­vu­je ide­ál­ní žen­skou hrdin­ku (jakož­to strýc dvou nete­ří si nedo­ve­du před­sta­vit ide­ál­něj­ší vzor), bra­vur­ní akč­ní sek­ven­ce a pře­de­vším sku­teč­ně zají­ma­vý svět. Tak zají­ma­vý, že mě vlast­ně mrzí, že Disney něco tako­vé­ho nere­a­li­zo­val v hra­né podo­bě.......

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Walt Disney Studios

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,01253 s | počet dotazů: 209 | paměť: 53716 KB. | 14.04.2021 - 19:41:18
X