Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ray

Ray

Ray je dosud nevy­prá­vě­ný pří­běh dra­ma­tic­ké­ho osu­du ame­ric­ké hudeb­ní legen­dy, jehož vzni­ku před­chá­zel pat­nác­ti­le­tý sběr mate­ri­á­lu a sle­do­vá­ní Rayovy tvor­by uzná­va­ným fil­ma­řem Taylorem Hackfordem.

Film zachy­cu­je nej­za­jí­ma­věj­ší čás­ti Rayova živo­ta. Začíná v jeho jed­n­a­dva­ce­ti letech ces­tou do Seattlu, kde se chce zdo­ko­na­lit a pro­sa­dit v jaz­zo­vé scé­ně a dále sle­du­je jeho slib­ně se vyví­je­jí­cí karie­ru. Jeho život má však i stin­né strán­ky. Mnoho přá­tel zne­u­ži­lo jeho han­di­ka­pu a při roz­dě­lo­vá­ní peněz za vystou­pe­ní ho bra­li na hůl. Větším pro­blé­mem se však postup­ně sta­la jeho závis­lost na hero­i­nu.

Film je boha­tě pro­klá­dán retrospek­ti­vou, kte­rá nás zavá­dí do Rayova dět­ství. Vrcholem retrospek­ti­vy je pak objas­ně­ní ztrá­ty mlad­ší­ho bra­t­ra, za kte­rou se Ray cítí zod­po­věd­ný a v podo­bě hrůz­ných před­stav se mu vra­cí i v dospě­lém věku. Následně pak ve svých sed­mi letech začal postup­ně ztrá­cet zrak, až zce­la osle­pl, čemuž je věno­vá­no něko­lik dal­ších scén z dět­ství.

Velmi zají­ma­vé je výtvar­né poje­tí fil­mu, zejmé­na co se týče barev. Ty jsou jiné u retrospek­ti­vy a jiné u sou­čas­nos­ti, ale ani u jed­no­ho se nedo­čká­me plných barev, což dává fil­mu pří­jem­nou pati­nu, kte­rá vás pře­ne­se do 50. a 60. let.

Ve fil­mu usly­ší­me mno­ho výbor­ných skla­deb, kte­ré Ray Charles buď slo­žil nebo ale­spoň hrál. Nechybí hitov­ky, jako je Hit the Road Jack nebo Baby It´s Alright, ale nej­vět­ším hudeb­ním zážit­kem pro mě byla vypa­lo­vač­ka The Mess Around, díky kte­ré začal Ray karie­ru v nahrá­va­cím stu­diu Atlantic Records.

Kdo hud­bu Raye Charlese nezná nebo dokon­ce nemá rád, tomu může Ray při­pa­dat jako sled video­kli­pů pro­klá­da­ný bio­gra­fií. Já bych množ­stev­ní poměr hudeb­ních a živo­to­pis­ných scén ozna­čil za napros­to vyvá­že­ný.

Nejsilnější strán­kou fil­mu je bez pochy­by herec­ký výkon Jamie Foxxe. Zejména fakt, že hrál sle­pé­ho člo­vě­ka, udě­lal roli zají­ma­věj­ší (je stá­le čím pou­tat pozor­nost) záro­veň však mno­hem nároč­něj­ší. Jamie Foxx do své role vlo­žil tolik ener­gie a nato­lik se do ní vžil, že Oscar za herec­ký výkon je, v tom­to pří­pa­dě, více než zaslou­že­ný. Dalšího Oscara zís­kal Ray za zvuk a k tomu 4 dal­ší nomi­na­ce (nej­lep­ší film, režie, kos­týmy, střih).

O filmu:

Ray
USA, 2004, 152 min
Oficiání web: Ray
Režie: Taylor Hackford
V hlav­ních rolích: Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King, Patrick Bauchau, Curtis Armstrong, David Krumholtz, Richard Schiff, Larenz Tate, Clifton Powell, Usher Raymond, Aunjanue Ellis

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74231 s | počet dotazů: 235 | paměť: 51587 KB. | 25.10.2021 - 06:15:37