Kritiky.cz > Recenze knih > Ray Bradbury - Marťanská kronika

Ray Bradbury - Marťanská kronika

Kronika

Je to mož­ná tro­chu ostuda, ale Marťanskou kro­ni­ku jsem četl až teď. Tedy celou, abych byl zce­la přes­ný, pro­to­že někte­ré „povíd­ky“ z ní jsem četl už kdy­si na základ­ní ško­le.

Tenkrát bylo krát­ce po revo­lu­ci a nám se do tří­dy dosta­ly nové čítan­ky. Byly doce­la zají­ma­vé, a to zejmé­na z toho důvo­du, že v nich při­by­la dosud tro­chu opo­mí­je­ná slož­ka sci-fi. Zkrácené spo­je­ní slov science ficti­on pro mě teh­dy zna­me­na­lo doslo­va zaklí­nadlo a nemi­nul pořad v tele­vi­zi, časo­pis, apod. tak­to inspi­ro­ván, aniž bych jej nevi­děl, respek­ti­ve neče­tl. Ještě dnes si pama­tu­ji, že teh­dy jsme v oné čítan­ce nara­zi­li na zvlášt­ní povíd­ku (kte­rá byla pro úče­ly učeb­ni­ce tro­chu upra­ve­na) od jaké­ho­si „Bredbéryho“ s názve „Přijdou vla­hé deš­tě“ (to je ta o domu po jader­né kata­stro­fě) a já si ji doslo­va zami­lo­val (a snad dokon­ce celou ruč­ně pře­psal kam­si do notýsku :)).

Už teh­dy jsem si řekl, že si od toho pána musím něco pře­číst.

A vzal jsem to poté od „Fahrenheita“ po povíd­ky v cyk­lu „Kaleidoskop“, ale na „Kroniku“ se jak­si nikdy nedo­sta­lo. Kniha zís­ka­ná někde v antikva­ri­á­tu (či snad vyho­ze­na na něja­kém sid­liš­ti u popel­nic) na mě až do nedáv­na mar­ně čeka­la v kni­hov­nič­ce.

Ale dost už sen­ti­men­tál­ní­ho úvo­du.

Marťanská kro­ni­ka je něco mezi romá­nem a sbír­kou poví­dek. Povídky na sebe tro­chu nava­zu­jí, ale v pod­sta­tě se dají bez pro­blé­mů číst i samo­stat­ně. Někdy se tu vyskyt­nou i stej­né posta­vy, ale to je tak asi vše. Důležité však je, že na sebe nava­zu­jí chro­no­lo­gic­ky a sku­teč­ně tak tvo­ří jakousi fik­tiv­ní kro­ni­ku osidlo­vá­ní pla­ne­ty Mars. Žánrově to je čís­té sci-fi akcen­tu­jí­cí soci­ál­ní roz­měr dispro­por­cí mezi tech­nic­kým pokro­kem a morál­ní stag­na­cí (což v pade­sá­tých letech neby­lo v lite­ra­tu­ře zce­la samo­zřej­mé).

Knihu zase netře­ba ale brát jako něja­kou „hard sci-fi“, to „science“ se tam někdy libo­vol­ně ohý­bá, šťou­ral nara­zí na drob­né nelo­gič­nos­ti, nicmé­ně Bradburyho kni­ha není ani tak o fas­ci­nu­jí­cích obje­vech na Marsu, ale zejmé­na o nás - lidech - a o naší neschop­nos­ti žít pospo­lu v kli­du, míru a vzá­jem­ném respek­tu.

I po těch letech, kte­ré uply­nu­ly od její­ho vydá­ní, je „Kronika“ stá­le fas­ci­nu­jí­cím a napí­na­vým čte­ním, jež při­nu­tí k zamyš­le­ní. Některé povíd­ky jsou poně­kud stro­hé, jiné koša­té ve svém jazy­ku, u někte­rých jsou znám­ky humo­ru, kte­rý se nicmé­ně za něko­lik strá­nek může změ­nit v děsu­pl­ný konec. „Kronika“ je mož­ná tak tro­chu jako lidé sami, nevy­zpy­ta­tel­ná a více­roz­měr­ná.


Foto: 1959, Mladá fron­ta

  • Temný karneval - Čtení jen pro nebojácné4. července 2019 Temný karneval - Čtení jen pro nebojácné Sbírka dvaceti pěti povídek, které už jsou samotným námětem zajímavé, ale po dočtení vás zaručeně bude mrazit. Některé povídky jsme v českém překladu již měli šanci vidět, ale v tomto […]
  • Jodi Picoultová:Čas odejít29. září 2015 Jodi Picoultová:Čas odejít Populární Jodi Picoultová, krásná obálka, New York Times bestseller a ještě k tomu nálepka Edice světový bestseller. Není to trochu přehnané? Popravdě vůbec není. Všechny tyhle nálepky […]
  • Vím, jak se cítíš - pracovní listy pro rozvoj sociální inteligence31. března 2020 Vím, jak se cítíš - pracovní listy pro rozvoj sociální inteligence Hledáte zajímavé inspirace pro práci s dětmi? Chodíte na logopedii a chcete ještě něco navíc, co vaše děti bude bavit? Tak je publikace Vím, jak se cítíš určena právě vám. Je plná námětů, […]
  • Veronica Rothová: Rezistence24. března 2016 Veronica Rothová: Rezistence Rezistence je druhý díl trilogie Divergence od úspěšné spisovatelky Veronicy Roth. Když jsem dočetla Divergenci, byla jsem ráda, že jsem hned po ruce měla Rezistenci, protože konec byl […]
  • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […]
  • Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy7. července 2018 Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy Má seriál z roku 1987 ještě něco do sebe nebo patří jen do archivu? Dvojice režiséra a scénáristy Václava Vorlíčka a Miloše Macourka stojí za mnohými z nejkrásnějších a nejoriginálnějších […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com