Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Ray-Ban jako výrobce brýlí

Ray-Ban jako výrobce brýlí

bryle

Výrobce brýlí

Ray-Ban je svě­to­vě patr­ně nej­pro­slu­lej­ší výrob­ce brý­lí. Prodává jak mode­ly dioptric­ké a pro ty z nás, kte­ré by si chtě­ly dopřát brý­le jako pou­hý mód­ní dopl­něk, také slu­neč­ní. Historie znač­ky se zača­la psát už v roce 1937, kdy ji zalo­ži­la ame­ric­ká spo­leč­nost. V roce 1999 pře­šla do vlast­nic­tví ital­ské fir­my Luxottica, kte­rá ji vlast­ní dodnes.

Historie

Charakteristický tvar brý­lí měl původ­ně svůj prak­tic­ký význam. Poprvé se o těch­to brý­lích zača­lo mlu­vit ve dva­cá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí. Využívat je měli pře­de­vším ame­rič­tí let­ci, jeli­kož potře­bo­va­li něco, co doká­že zabrá­nit osl­ně­ní od slun­ce. V prů­bě­hu roku 1937 se tak „naro­dil” model, kte­rý dostal pří­znač­ný název Aviator. Ten zná­me dodnes a ostat­ně zli­do­vě­lý ter­mín „pilot­ky” rov­něž. Dnes si může­te kou­pit mno­ho barev­ných vari­an­cí a také mno­ho lev­ných napo­do­be­nin, avšak původ­ní brý­le byly zla­té a měly zele­ná skla, kte­rá chrá­ni­la před UV záře­ním, což navíc na teh­dej­ší dobu před­sta­vo­va­lo poměr­ně moder­ní počin, kte­rý pou­ži­tou tech­no­lo­gií roz­hod­ně zastí­nil svou kon­ku­ren­ci.

Nestárnoucí brýle

Nestárnoucí „pilot­ky” byly a jsou popu­lár­ní. V 60. letech jim však vyrost­la tak tro­chu kon­ku­ren­ce. A rov­nou pří­mo „doma”. Vznikl model Wayfarer od Ray-Ban, jehož původ se datu­je až do roku 1956. Typické jsou pro něj plas­to­vé obru­by, kte­ré zna­me­na­ly ve svě­tě brý­lí doslo­va revo­lu­ci. Hned po svém vzni­ku si Wayfarer zís­ka­ly popu­la­ri­tu, kte­rá poně­kud pohas­la v sedm­de­sá­tých letech, ale naštěs­tí ne na dlou­ho. Na výslu­ní se vrá­ti­ly o deset let poz­dě­ji, kdy je nosi­la řada celebrit a brý­le si zís­ka­ly celo­svě­to­vou obli­bu, kte­rá ostat­ně trvá dodnes. Na počát­ku tisí­ci­le­tí si pro­šly mír­ným rede­signem.

Perlička

Víte, že ten model, kte­rý měla iko­nic­ká Audrey Hepburn ve slav­ném sním­ku Snídaně u Tiffanyho, nejsou námi zmí­ně­né pro­slu­lé „Wayfarerky”? Jedná se o výro­bek z díl­ny znač­ky Oliver Goldsmith.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com