Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Rawmania

Rawmania

Rawmania

Raw recep­ty jsou tren­dy, o tom není pochyb. Co se ale na ten­to způ­sob stra­vo­vá­ní podí­vat pěk­ně poma­lu, zapo­me­nout na nád­her­né fot­ky raw dor­tů na instagra­mu a zku­sit raw pokr­mům poro­zu­mět hez­ky od zákla­du? S novou čes­kou kuchař­kou Rawmania  se pro vás raw jíd­lo sta­ne nejen vel­kou výzvou a inspi­ra­cí, ale také obrov­ským potě­še­ním i pochut­ná­ním.

Rawmanii, kuchař­ku s více jak 70 raw recep­ty, má na svě­do­mí nada­ná Barbora Karchová, kte­rá je autor­kou této inspi­ra­tiv­ní kni­hy a také pro­vo­zu­je svůj stej­no­jmen­ný onli­ne blog, kte­rý se těší vel­ké popu­la­ri­tě. Já jsem Rawmanii zna­la již před jejím tiš­tě­ným vydá­ním a někte­ré onli­ne recep­ty jsem úspěš­ně vyzkou­še­la. Věděla jsem tak, do čeho jdu, což byl také jeden z důvo­dů, proč jsem se na kniž­ní vydá­ní tolik těši­la. Věděla jsem, že mě čeká zápla­va zdra­vých, snad­ných a vyni­ka­jí­cích nových recep­tů.

Než ale zabrou­sí­me k samot­ným recep­tům, je důle­ži­té začít pěk­ně popo­řád­ku. A tak to udě­la­la i autor­ka Barbora – pro čte­ná­ře si při­pra­vi­la úvod­ní poví­dá­ní o tom, co je raw, proč se ona čas­to takhle stra­vu­je a jaký vliv kon­krét­ně na její tělo tahle syro­vá stra­va má. Hned se s námi také podě­lí o uži­teč­né tipy a dopo­ru­če­ní, co se zákla­dů syro­vé kuchy­ně týče. Vysvětlí, proč bychom nemě­li kom­bi­no­vat pří­liš ingre­di­en­cí do jed­no­ho jíd­la a proč je dob­ré namá­čet oře­chy a semín­ka. Dozvíme se i rady, jak udě­lat slad­ké raw kou­le bez mixé­ru a zjis­tí­me, jak vyro­bit domá­cí rost­lin­né mlé­ko. A to vůbec není vše, to je jen malý výčet z toho, co na vás v kni­ze čeká!

Ale pojď­me se už vrh­nout na recep­ty, pro­to­že ty jsou stej­ně asi tím neja­trak­tiv­něj­ším, co všech­ny zají­má. Recepty jsou napros­to nád­her­ně nafo­ce­né a u kaž­dé­ho pokr­mu najde­te foto­gra­fii, tak­že hned víte, jak dané jíd­lo vypa­dá. Fotky jsou mimo­cho­dem nesmír­ně (až nebez­peč­ně!) láka­vé. Jsou váž­ně moc pove­de­né a jsem si jis­tá, že prá­vě díky nim si ces­tu k raw stra­vě může najít i ten nej­za­ry­těj­ší milov­ník masa.

Díky roz­dě­le­ní do 11 kapi­tol se v jed­not­li­vých recep­tech snad­no zori­en­tu­je­te a rych­le najde­te pokrm vhod­ný pro jakou­ko­liv pří­le­ži­tost – ať už vás honí mls­ná, chce­te si při­pra­vit oběd či jen tou­ží­te uzob­nout něja­ký ten kre­kr. Uvedu pár pří­kla­dů, na kte­ré si může­te začít dělat chu­tě: kokosky, man­dlo­vé kakao, baná­no­vé pala­čin­ky, hráš­ko­vá polév­ka, kapus­to­vé chipsy, naklá­da­ná zele­ni­na, slu­neč­ni­co­vý chléb, kešu dipy, raw čoko­lá­da, viš­ňo­vý chia puding, per­ní­ko­vé cup­ca­kes, man­go­vý dort…

A je toho ješ­tě mno­hem, mno­hem víc! Nesmím však zapo­me­nout pochvá­lit úžas­nou pře­hled­nost, jed­no­du­še vysvět­le­né postu­py a cel­ko­vé roz­vr­že­ní obsa­hu kni­hy. Její vět­ší for­mát mi moc vyho­vo­val a napo­mohl k ješ­tě vět­ší pře­hled­nos­ti. Musím také vzdát vel­ké díky Barboře Karchové, kte­rá má o jed­not­li­vých potra­vi­nách obrov­ský pře­hled a záro­veň vel­ký talent. Je vidět, že vaře­ní a psa­ní ji oprav­du baví a napl­ňu­je, což se samo­zřej­mě odrá­ží i na Rawmanii. Barbora se ve svém obo­ru pros­tě vyzná a doká­že nám naser­ví­ro­vat sku­teč­ně to nej­lep­ší, co raw stra­va může nabíd­nout.

Rawmania mi se svý­mi recep­ty roz­ší­ři­la obzo­ry, při­nes­la kopu nápa­dů do budouc­na, při­mě­la mě zami­lo­vat si raw stra­vu - ach, jak jsou ty recep­ty neu­vě­ři­tel­ně jed­no­du­ché, rych­lé a lahod­né! - a posu­nu­la mě ve svém kuchař­ském umě­ní zase o kus dál (trou­fám si tvr­dit, že o doce­la pořád­ný kus!). Není důle­ži­té, zda raw stra­vu zná­te, či jste se s ní ješ­tě nikdy nese­tka­li – Rawmania je ide­ál­ním pomoc­ní­kem jak pro raw začá­teč­ní­ky, tak je záro­veň skvě­lým rád­cem i pro zku­še­né raw kuli­ná­ře.


Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 239 Kč.

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,10896 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53276 KB. | 04.12.2021 - 04:45:54