Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Raubíř Ralf

Raubíř Ralf

RR

Tvůrci fil­mu pro děti vsa­di­li na nápad vyu­žít počí­ta­čo­vé hry jako pro­stor pro ani­mo­va­ný pří­běh pro děti a udě­la­li dob­ře. Hlavním hrdi­nou je Ralf, kte­rý si pros­tě svou pova­hou a pří­stu­pem k život­ním situ­a­cím musí na svou stra­nu zís­kat kaž­dé cit­li­vé divác­ké srd­ce. Ralf je padou­chem z video­hry Fix-It Felix Jr. z osm­de­sá­tých let a jeho úko­lem je ničit dům, ve kte­rém je řada nájem­ní­ků a doko­na­lý opra­vář Felix.  Svou zápor­nou roli ve hře však Ralf plní s nechu­tí, je nešťast­ný a chce se změ­nit. Chtěl by také jed­nou zís­kat medai­li a tou­ží po přá­tel­ství. Je to dojem­ná posta­vič­ka, kte­rá vzbu­zu­je sou­cit pro svou neo­hra­ba­nost i pro svá pocho­pi­tel­ná přá­ní. Ralf opus­tí svou hru a vstu­pu­je postup­ně do dal­ších video­her, kde se sna­ží své přá­ní spl­nit. Vstupuje do hry Hero’s Duty, kde si zahra­je  neo­hro­že­né­ho hrdi­nu boju­jí­cím pro­ti  kyber­ne­tic­kým brou­kům pod vede­ním ser­žant­ky Calhounové . Nebezpečný  svět brou­ků Ralfa zají­má pro mož­nost zís­kat vysně­nou meda­li. Jenže nic není jed­no­du­ché a Ralf i ser­žant­ka Calhounová se v hvězd­ném korá­bu dosta­nou do úpl­ně jiné­ho svě­ta s mno­ha barva­mi a závod­ní­mi autíč­ky. Takový je svět dal­ší hry Sugar Rush, kde je vše vytvo­ře­no ze slad­kos­tí a autíč­ko­vé závo­dy jsou úžas­nou podí­va­nou plnou pře­kva­pe­ní a nápa­dů. Tady se Ralf setká­vá s dal­ší „zápor­nou„ hrdin­kou, závod­ni­cí Vanilopkou. Od prv­ní­ho setká­ní je jas­né, že se tito dva hrdi­no­vé muse­li setkat. Oba jsou tak tro­chu neši­kov­ní, oba mají své sny a oba jsou tak tro­chu mimo ostat­ní. Spolu však vytvo­ří dvo­ji­ci, kte­ré zaži­je  růz­né dob­ro­druž­né i humor­né situ­a­ce. Jako správ­ný film pro děti, i tady se poda­ří hlav­ní­mu hrdi­no­vi najít přá­te­le, zís­kat něja­ké pou­če­ní a všech­no dob­ře kon­čí.

Nejsem obdi­vo­va­tel­ka video­her a před­sta­va, že se budu muset dívat ješ­tě na film s tou­to téma­ti­kou, mě  děsi­la. Jedinou nadě­jí bylo, že se jed­ná o film pro děti ze spo­leč­nos­ti Walt Disney Animation Studios, kte­rá pro­du­ko­va­la i nedáv­no uve­de­ný film Rebelka. Je to tedy spo­leč­nost, kte­rá doko­na­le zná dět­ské­ho divá­ka, umí si vybrat pří­běh a pře­de­vším doká­že zpra­co­vat  film doko­na­le tech­nic­ky. A v tom jsem se nemý­li­la. Raubíř Ralf se sku­teč­ně pove­dl. Je výbor­ně tech­nic­ky pro­ve­de­ný a obsa­hu­je tako­vé množ­ství nápa­dů, že je na jed­no shléd­nu­tí urči­tě nedo­ká­že­te oce­nit.  Hlavní posta­va se pohy­bu­je v pro­stře­dí  tří video­her s růz­ným výtvar­ným zpra­co­vá­ním a tech­nic­kou úrov­ní. To byla pro výtvar­ní­ky a ani­má­to­ry úžas­ná výzva, kte­rá byla per­fekt­ně napl­ně­na. Ve fil­mu Rebelka jsem oce­ni­la  výbor­ně zpra­co­va­ný pohyb, pří­rod­ní změ­ny i pohyb prů­hled­ných bli­ka­jí­cích blu­di­ček v tem­ném les. Ve fil­mu lRaubíř Ralf je lať­ka tech­nic­ké­ho zpra­co­vá­ní opět posu­nu­ta o kou­sek výš. Ralf  se pohy­bu­je v pro­stře­dí  vytvá­ře­ném z růz­ných mate­ri­á­lů, pohyb­li­vé hmo­ty růz­né hus­to­ty, efek­ty s pra­chem a já nevím co ješ­tě. Dospělý divák nesta­čí obdi­vo­vat  inven­ci a tech­nic­kou doko­na­lost tvůr­ců a pro dět­ské divá­ky je to vstup do úžas­né­ho pohád­ko­vé­ho svě­ta. A to je hlav­ní klad celé­ho toh­to fil­mu. Podařilo se totiž vytvo­řit pří­běh pohád­ko­vé­ho hrdi­ny, kte­rý je dětem blíz­ký.  Nebylo nut­né vymýš­let novou pohád­ko­vou zemi, když se tady nabí­dl svět růz­ných video­her, včet­ně  růz­ných klad­ných i zápor­ných  postav.  Hlavní hrdi­na Ralf se pro­ká­že jako klad­ný hrdi­na, když musí bojo­vat se zlem v podá­ní kyber­ne­tic­kých brou­ků a zlé­ho krá­le  ve hře Suger Rush.

Tvůrci  fil­mu se poda­ři­lo nadáv­ko­vat půso­bo­vost jed­not­li­vých scén. Svůj podíl na tom má i vol­ba způ­so­bu vyja­d­řo­vá­ní  u postav z růz­ných her  i  výběr hud­by. Hudba i zvu­ko­vé efek­ty  odpo­ví­da­jí pro­stře­dí dané video­hry a nechy­bí ani lehce roman­tic­ké pod­bar­ve­ní  „roman­tic­ké“ scé­ny Ralfa s Vanilopkou.

Zkrátka Raubíř Ralf je kva­lit­ní pohád­ko­vý film pro poba­ve­ní dětí  i jejich dospě­lá­ků.  Je i tako­vým malým při­po­me­nu­tím, že video­hry nemu­sí  být jen nápl­ní vol­né­ho času, ale mohou se stát i inspi­ra­cí. Pro tvůr­ce fil­mu Raubíř Ralf to byla inspi­ra­ce výbor­ná.

70 %

Photo © The Walt Disney Company France


  • Raubíř Ralf - popis hlavních postav6. listopadu 2012 Raubíř Ralf - popis hlavních postav Raubíř Ralf: Být záporák ještě neznamená být negativní Ralf je těžkopádný osamělý ničitel, jehož velké a silné ruce umějí rozbít cokoli si zamane. Po dobu třiceti let den za dnem dělá […] Posted in Články
  • ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Raubíř Ralf6. listopadu 2012 ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Raubíř Ralf TVAROVÁNÍ – Tvůrci filmu odlišili tři herní světy filmu zčásti také tím, že každému přiřadili charakteristický tvar. Hra Fix-It Felix Jr. sestává převážně z pravoúhlých prvků, Hero's Duty […] Posted in Články
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Strážci Galaxie12. července 2021 Strážci Galaxie Skupina vyvrhelů obsahuje člověka, mimozemského může, zelenou ženu, hláškujícího  mývala a strom s duší. Každý z těchto členů strážců má svoji historii, své mindráky a svoji budoucnost. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Přátelé: Zase spolu27. května 2021 Přátelé: Zase spolu Hvězdy populárního sitcomu Přátelé Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry a David Schwimmer se po letech opět střetli na nostalgických místech. Tentokrát […] Posted in TV Recenze
  • Kong: Ostrov lebek - Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga!6. dubna 2021 Kong: Ostrov lebek - Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga! Návštěva ostrova, o kterém lidstvo nemá dosud žádné informace, to může lákat dobrodružné povahy i vědce. Ostrov lebek je právě takovým místem, kam se vydává výprava vědců v čele s vládním […] Posted in Retro filmové recenze
  • Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii.9. března 2021 Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii. Draci lidi chránili před nebezpečnými Druuni. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního draka a […] Posted in Filmové recenze
  • Já, robot - V roce 2035 se roboti stali naprosto běžnou součástí lidského života.28. února 2021 Já, robot - V roce 2035 se roboti stali naprosto běžnou součástí lidského života. Asi jako dnes mobilní telefony. Téměř každý si ho může dovolit, takže pokud ho nemá, je to protože nechce. Nejen že pomáhají lidem ve všech těch nudných činnostech, ale také jim třeba […] Posted in Retro filmové recenze
  • Locked Down - Film inspirovaný COVID-19 pandemií7. února 2021 Locked Down - Film inspirovaný COVID-19 pandemií Linda (Anne Hathaway) a Paxton (Chiwetel Ejiofor) zažívají vztahovou krizi během koronavirové pandemie v Londýně. Současně se jim naskytne příležitost ukrást diamant v hodnotě 3 milionů […] Posted in Filmové recenze
  • Ďáblův advokát25. října 2021 Ďáblův advokát Označení horror je pro tenhle film hloupě zjednodušující a uchýlil jsem se k němu v hlavičce proto, že mě nic lepšího nenapadlo. Ve filmové databázi (vynikající místo, zvlášť doporučuji) […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,58362 s | počet dotazů: 242 | paměť: 51874 KB. | 27.10.2021 - 00:08:51